12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Test

12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Test sınavı 12.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Test CEVAPLARI

 1. İslamiyet etkisinde gelişen Türk edebiyatında söylev türü genellikle hangi amaçla kullanılmıştır?

  A) Dinî konuların anlatımı
  B) Mitolojik hikayelerin anlatımı
  C) Savaş ve zafer anılarının anlatımı
  D) Doğa ve çevre tasvirleri
  E) Aşk ve sevgi konularının anlatımı

 2. Cevap: A Açıklama:

  İslamiyet etkisinde gelişen Türk edebiyatında söylev türü genellikle dinî konuların anlatımı için kullanılmıştır. Bu tür, İslam dininin temel kavramları, öğretileri ve değerleri üzerine odaklanır ve genellikle hutbe, vaaz, dini nasihat ve öğüt gibi formatlarda kullanılır. Kazanım olarak ise, öğrencilerin İslamiyet'in Türk edebiyatındaki etkisini ve Türk edebiyatının İslam dinine nasıl bağlandığını anlamalarına yardımcı olur. 3. İslamiyet öncesinde Türk edebiyatında yer alan "koşuk" türü, İslamiyet'in kabulünden sonra hangi türün yerini almıştır?

  A) Destan    B) Şiir    C) Masal    D) Roman    E) Tarih

 4. Cevap: B Açıklama:

  İslamiyet'in kabulünden sonra Türk edebiyatında koşuk türünün yerini gazel ve kaside türleri almıştır. Koşuk, İslamiyet öncesinde Türk şiirinde en yaygın kullanılan türdü ve genellikle halk edebiyatıyla ilişkilendirilirdi. İslamiyet'in kabulüyle birlikte İslam edebiyatı etkisi altında kalan Türk edebiyatında, daha çok dinî konuları işleyen gazel ve kaside türleri ön plana çıkmıştır. 5. İslamiyet Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatında Söylev türü hangi edebi eserlerde kullanılmıştır?

  A) Divan şiirleri        B) Halk hikayeleri      
  C) Destanlar             D) Kaside ve Gazeller   
  E) Masallar             

 6. Cevap: D Açıklama:

  Söylev türü, İslamiyet etkisinde gelişen Türk edebiyatında özellikle Kaside ve Gazel türlerinde kullanılmıştır. Bu türlerde, genellikle dini konular işlenerek insanlara öğüt verilmiştir. Sadece bir cümle ile kazanım: İslamiyet etkisindeki Türk edebiyatında söylev türü, özellikle Kaside ve Gazel türlerinde kullanılmıştır. 7. İslamiyet Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatında Söylev türü, hangi şairler tarafından kullanılmıştır?

  A) Ahmet Yesevi ve Yunus Emre
  B) Fuzuli ve Baki
  C) Karacaoğlan ve Dadaloğlu
  D) Mehmet Akif Ersoy ve Yahya Kemal Beyatlı
  E) Şeyh Galip ve Nedim

 8. Cevap: B Açıklama:

  Bu tür, özellikle Ahmet Yesevi ve Yunus Emre gibi tasavvuf şairleri tarafından kullanılmıştır. İslamiyet'in etkisi altında gelişen Türk edebiyatında, söylev türü genellikle dini öğretileri, ahlaki değerleri ve insanın doğru yaşamaya ilişkin öğütleri içeren şiirlerde kullanılmıştır. 9. Söylevde kullanılan dil nasıldır?

  A) Öznel ve kişisel          B) Nesnel ve soyut          
  C) Yalın ve anlaşılır        D) İşlevsel ve teknik       
  E) Çok renkli ve abartılı   

 10. Cevap: C Açıklama:

  Söylevde kullanılan dil, genellikle yalın, anlaşılır ve etkili olması amaçlanan bir dildir. Söylevler, hedef kitleye hitap etmek için çoğunlukla nesnel ve soyut bir dil kullanırlar, ancak özellikle politik söylevlerde öznel ve kişisel bir dil de kullanılabilir. Söylevler, konuya uygun bir şekilde işlevsel ve teknik terimler de içerebilirler, ancak genellikle çok renkli ve abartılı bir dil kullanılmaz. 11. Söylev, hangi amaçla kullanılır?

  A) Eğlence için                         B) İkna etmek için                     
  C) Düşündürmek için                     D) Bilgi vermek için                   
  E) Fantastik hikayeler anlatmak için   

 12. Cevap: B Açıklama:

  Söylev, belirli bir konuda fikirleri, düşünceleri ve duyguları açıklayan, dinleyicileri ikna etmek, bilgilendirmek veya düşündürmek için kullanılan bir konuşma türüdür. Söylev, bir topluluğa bir mesajı iletmek için kullanılabilir ve bir liderin, politikacının, iş insanının veya bir aktivistin hedef kitleleriyle iletişim kurmak için sıklıkla kullandığı bir araçtır. 13. Söylev veya nutuk nedir?

  A) Bir şiir türü               B) Konuşmanın eski bir türü   
  C) Anlatı türü                 D) Roman türü                 
  E) Tiyatro oyunu türü         

 14. Cevap: B Açıklama:

  Söylev veya nutuk, genellikle önemli bir olayın açılışında veya kapanışında yapılan, belirli bir konuda düşünceleri ifade eden, bir hedef kitleyi etkilemeyi amaçlayan ve sıklıkla siyasi veya sosyal amaçlarla kullanılan bir konuşma türüdür. Bu konuşmalar, topluluklar veya halk kitleleri önünde yapıldığı için, etkili bir iletişim aracıdır. Söylevde, konuşmacı, coşkulu bir şekilde, vurgulu ve dikkat çekici ifadeler kullanarak, dinleyicilerin dikkatini çekmeyi ve onları harekete geçirmeyi amaçlar. 15. Cumhuriyet dönemi denemelerinde genellikle hangi dil ve anlatım özellikleri kullanılır?

  A) Ağır ve sıkıcı bir dil
  B) Anlaşılması zor bir dil
  C) Kolay anlaşılır ve günlük dil
  D) Yabancı dil öğrenmeyi gerektiren bir dil
  E) Hiçbir özellik yoktur, her yazar farklı bir dil kullanır.

 16. Cevap: C Açıklama:

  Cumhuriyet dönemi denemelerinde genellikle kolay anlaşılır ve günlük dil kullanılır. Yazarlar, hedef kitlelerine seslenebilmek için basit ve anlaşılır bir dil kullanarak okuyucunun yazıyı daha iyi anlamasını sağlarlar. Bu durum, denemelerin daha etkili ve etkileyici olmasını sağlar. 17. Cumhuriyet Dönemi'nde yapılan söylevlerin temel amacı nedir?

  A) İktidarı ele geçirmek
  B) Toplumu bilinçlendirmek ve yönlendirmek
  C) Kendini ifade etmek
  D) Propaganda yapmak
  E) Din ve ahlak konularında fikir beyan etmek

 18. Cevap: B Açıklama:

  Cumhuriyet Dönemi'nde yapılan söylevlerin temel amacı toplumu bilinçlendirmek ve yönlendirmektir. Bu dönemde toplumun modernleşmesi ve çağdaşlaşması hedeflenmiş ve söylevler bu amaç doğrultusunda yapılmıştır. Söylevlerde genellikle cumhuriyetin idealleri ve değerleri vurgulanmış ve toplumun bu yönde hareket etmesi istenmiştir. 19. Hangi Cumhuriyet Dönemi lideri, "Nutuk" adlı ünlü söylevini vermiştir?

  A) İsmet İnönü              B) Mustafa Kemal Atatürk   
  C) İbrahim Ethem Gören      D) Celal Bayar             
  E) Rauf Orbay              

 20. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevabı B) Mustafa Kemal Atatürk'tür. Nutuk, Atatürk'ün Samsun'a çıkışından itibaren Türk Kurtuluş Savaşı'nın sona ermesine kadar olan süreci anlattığı ve birçok önemli konuda fikirlerini paylaştığı ünlü bir söylevidir. Nutuk, Türkiye'nin modernleşme sürecinde ve Cumhuriyet'in kuruluşunda önemli bir rol oynamıştır. Cevap kısa bir cümleyle şöyle özetlenebilir: Nutuk, Mustafa Kemal Atatürk'ün ünlü söylevidir. 21. Cumhuriyet Dönemi'nde verilen söylevlerin dil ve üslup bakımından özellikleri nelerdir?

  A) Ağırlıklı olarak Batı dillerinden etkilenmiş, yalın bir dil kullanmışlardır.
  B) Osmanlı Türkçesi kullanmışlardır.
  C) Genellikle halkın anlayabileceği bir dil kullanılmıştır.
  D) Arapça ve Farsça kelime sayısı artmıştır.
  E) Dini motiflere daha sık yer verilmiştir.

 22. Cevap: C Açıklama:

  Cumhuriyet Dönemi'nde verilen söylevler genellikle halkın anlayabileceği bir dil kullanarak, Türkçeyi yalınlaştırma ve dil devrimi çerçevesinde basitleştirme amacı taşımıştır. Bu söylevlerde Osmanlı Türkçesi yerine Türk Dil Kurumu'nun oluşturduğu yeni Türkçe kullanımına ağırlık verilmiştir. 23. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi'nde (1960 sonrası) denemenin özelliklerinden biri değildir?

  A) Sosyal ve siyasal eleştiriye yer verilmesi
  B) İroni, mizah ve kişisel deneyimlerin kullanılması
  C) Geçmiş dönemlere göre daha az öznel olması
  D) Yazarın dil ve üslup özelliklerine önem verilmesi
  E) İdeolojik ve siyasi düşüncelere yer verilmesi

 24. Cevap: C Açıklama:

  Bu soru, Cumhuriyet Dönemi'nde (1960 sonrası) Türk edebiyatında deneme türünün özellikleriyle ilgilidir. Deneme, özgürce düşünebilme ve kişisel görüşleri ifade etme amacı taşıyan bir türdür. Sosyal ve siyasal eleştiri, ironi, mizah ve kişisel deneyimlerin kullanımı, yazarın dil ve üslup özelliklerine önem verilmesi, ideolojik ve siyasi düşüncelere yer verilmesi gibi özellikler deneme türünün karakteristik özellikleridir. 25. Sabahattin Ali'nin "Madonna in a Fur Coat" adlı romanı hangi dönemde yayımlanmıştır?

  A) Tanzimat Dönemi
  B) Meşrutiyet Dönemi
  C) Cumhuriyet Dönemi öncesi
  D) Cumhuriyet Dönemi
  E) İstiklal Savaşı sonrası dönem

 26. Cevap: D Açıklama:

  Sabahattin Ali'nin "Madonna in a Fur Coat" adlı romanı, Cumhuriyet Dönemi'nde yayımlanmış bir edebi eserdir. Roman, 1943 yılında yayımlanmıştır ve Türk edebiyatının önemli eserlerinden biri olarak kabul edilir. 27. Peyami Safa'nın "Dokuzuncu Hariciye Koğuşu" romanı hangi savaşı konu alır?

  A) Balkan Savaşı           B) Birinci Dünya Savaşı   
  C) İstiklal Savaşı         D) İkinci Dünya Savaşı    
  E) Kore Savaşı            

 28. Cevap: B Açıklama:

  Peyami Safa'nın "Dokuzuncu Hariciye Koğuşu" romanı, Birinci Dünya Savaşı sonrası İstanbul'daki esir kampında yaşayan askerlerin hikayesini konu alır. Bu roman, savaş sonrası dönemde yaşanan toplumsal ve psikolojik travmaları ele alarak, edebiyat tarihinde önemli bir yere sahiptir. 29. Aşağıdaki paragrafta hangi durum anlatılmaktadır? "Kentte yaşayan birçok insan, yeşil alanlardan uzak bir hayat sürmek zorunda kalıyor. Bu nedenle, insanlar hafta sonları çevre ilçelere veya köylere giderek doğayla iç içe vakit geçirmeye çalışıyorlar."

  A) Kent hayatının zorlukları
  B) Yeşil alanların yetersizliği
  C) İnsanların doğaya olan özlem
  D) Hafta sonu tatillerinin önemi
  E) Kentlerdeki nüfus artışı

 30. Cevap: B Açıklama:

  Bu paragrafta, kentlerde yaşayan insanların yeşil alanlardan yoksun bir hayat sürdüğü ve bu nedenle doğayla iç içe vakit geçirmek için hafta sonları çevre ilçelere veya köylere gitmeye çalıştıkları anlatılmaktadır. Bu durum, yeşil alanların yetersizliğiyle ve insanların doğaya olan özlemiyle ilgilidir. 31. Aşağıdaki paragrafta hangi düşünce savunulmaktadır? "Çocukların erken yaşlarda müzikle tanışmaları, onların müzikal yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olur. Bu nedenle, okullarda müzik dersleri verilmesi ve çocukların müzik aletleriyle ilgilenmeleri teşvik edilmelidir."

  A) Müziğin önemi
  B) Müzikal yeteneklerin doğuştan geldiği
  C) Okul müfredatının yetersizliği
  D) Müzik eğitiminin maliyeti
  E) Müzik aletleri hakkında bilgi

 32. Cevap: A Açıklama:

  Bu soruda parçada çocukların müzikle tanışmalarının ve müzikal yeteneklerinin geliştirilmesinin önemi vurgulanmaktadır. Bu nedenle, okullarda müzik derslerinin verilmesi ve çocukların müzik aletleriyle ilgilenmelerinin teşvik edilmesi gerektiği savunulmaktadır. 33. Sabahattin Ali'nin "Kürk Mantolu Madonna" adlı romanı hangi yıl yayımlanmıştır?

  A) 1943    B) 1947    C) 1951    D) 1955    E) 1961

 34. Cevap: A Açıklama:

  Şıklar arasında verilen tarihler incelendiğinde, doğru cevabın A) 1943 olduğu görülmektedir. Roman, Sabahattin Ali'nin en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilir ve Türk edebiyatının başyapıtları arasında yer alır. 35. Peyami Safa'nın "Dokuzuncu Hariciye Koğuşu" adlı romanında hangi hastalıktan muzdarip olan karakterler anlatılmaktadır?

  A) Tüberküloz            B) Verem        C) Astım
  D) Kalp yetmezliği     E) Diyabet

 36. Cevap: A Açıklama:

  Peyami Safa'nın "Dokuzuncu Hariciye Koğuşu" adlı romanında tüberküloz hastalığından muzdarip olan karakterlerin hayatı anlatılmaktadır. Roman, Türk edebiyatında sağlık konulu ilk eser olarak önemlidir ve toplumsal eleştiriler içermektedir. 37. Aşağıdaki parçada hangi durum anlatılmaktadır? "Köpeğimiz havlama sesleriyle uyandırdı bizi. Bahçede büyük bir karga ile karşılaşmıştı. Karga havada kanat çırparken köpeğimiz de çit dibinde çevik adımlarla onu takip ediyordu."

  A) Korkusuz köpeğin cesareti anlatılmaktadır.
  B) Bahçede yaşanan olaylar anlatılmaktadır.
  C) Karga ile köpeğin kavgası anlatılmaktadır.
  D) Köpeğin bahçeyi koruma görevini yaptığı belirtilmektedir.
  E) Karga ve köpeğin birlikte oynadığı ifade edilmektedir.

 38. Cevap: C Açıklama:

  Bu parçada bahçede yaşanan olaylar anlatılmaktadır. Köpeğin havlama sesleriyle uyandırdığı aile, bahçede köpeğin karga ile kavgasına şahit olur. Köpeğin bahçeyi koruma görevini yaptığı belirtilir. 39. Aşağıdaki parçada hangi düşünce vardır? "Çok sevdiği işinden ayrılmak zorunda kaldığında yaşadığı hayal kırıklığı onu derinden sarsmıştı. Yıllarca çalıştığı şirkette gösterdiği başarı, bir anda değersizleşmişti."

  A) Kişinin hayatında karşılaştığı olumsuz durumların etkisi anlatılmaktadır.
  B) İnsanın iş hayatındaki zorlukları vurgulanmaktadır.
  C) Başarının geçici olduğu belirtilmektedir.
  D) Hayal kırıklığına uğramanın insanı ne kadar etkilediği anlatılmaktadır.
  E) İşinden ayrılan insanın başına gelenler anlatılmaktadır.

 40. Cevap: D Açıklama:

  Bu soruda parçada yer alan düşünce, kişinin çok sevdiği işinden ayrılmak zorunda kalması sonucu yaşadığı hayal kırıklığı ve bunun onu derinden sarsmasıdır. Bu düşünceyle beraber insanın iş hayatındaki zorluklara da vurgu yapılmaktadır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Test Detayları

12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Test 4 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 16 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Test Testini Çöz tıklayın. 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Test yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Test sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Test Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Eleştiri

Ayrıca 12.sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi 2.dönem 2.test soruları; mebsinavlari.com tarafından tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Türk edebiyatında İslamiyet öncesi ve sonrası dönemleri karşılaştırma yapabilme.

İslamiyet etkisinde gelişen Türk edebiyatının temel özelliklerini ve edebi türlerini tanıması beklenir.

Söylevde kullanılan dilin amaçlarına ve hedef kitleye uygun olarak yalın, anlaşılır, nesnel ve/veya işlevsel olabileceğini anlamak.

Söylev türünü tanımlayabilme ve amaçları hakkında fikir sahibi olabilme.

Söylev veya nutuk, belirli bir konuda düşünceleri ifade etmek, bir hedef kitleyi etkilemek ve topluluklar veya halk kitleleri önünde etkili bir iletişim kurmak için kullanılan bir konuşma türüdür.

Cumhuriyet dönemi denemelerinin dil ve anlatım özelliklerini tanımak ve anlamak önemlidir.

Cumhuriyet Dönemi'nde yapılan söylevlerin amacını anlamak olarak belirtilebilir.

Deneme türünün özelliklerini tanıyarak, farklı düşünceleri ifade etme becerilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir.

Edebi eserler

Edebiyat ve tarih alanlarındaki bilgiyi ölçmektedir.

Yeşil alanların önemi ve doğayla iç içe vakit geçirmenin insan sağlığına olan faydaları hakkında farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır.

Türk edebiyatı hakkındaki bilgi birikimini ve yazarlar ile eserleri hakkında farkındalıklarını ölçmeyi amaçlamaktadır.

Metinde geçen ana fikri ya da olayları çıkarabilme ve anlama becerisi kazanılabilir.

Verilen bir durumun insan psikolojisi üzerindeki etkisini anlama ve yorumlama becerisi ön plana çıkmaktadır.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Test sınavı 12.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Test Testi İstatistikleri

Bu sınav 3 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 17 kere doğru, 31 kere yanlış cevap verilmiş.

12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Test Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Test sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Test sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Test sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Ünite Özetleri