Lise 12.Sınıf Edebiyat Sene Sonu Test Soruları

Lise 12.Sınıf Edebiyat Sene Sonu Test Soruları sınavı 12.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Lise 12.Sınıf Edebiyat Sene Sonu Test Soruları CEVAPLARI

 1. Deneme türünde yazarlar, genellikle hangi amaçla yazı yazmaktadırlar?

  A) Kişisel düşüncelerini ve deneyimlerini paylaşmak için
  B) Toplumsal sorunlara çözüm bulmak için
  C) Bilgi ve akademik başarılarını sergilemek için
  D) Kendi ideolojilerini savunmak için
  E) Eleştiri ve alay yapmak için

 2. Cevap: A Açıklama:

  Deneme türünde yazarlar, genellikle kişisel düşüncelerini ve deneyimlerini paylaşmak, okuyucuları düşündürmek ve tartışmaya açmak için yazı yazmaktadırlar. Bu türde yazarlar, olayları, durumları veya fikirleri ele alarak, okuyuculara yeni bir bakış açısı kazandırmayı hedeflerler. Deneme türü, yazarın kendisini ifade ettiği ve okuyucunun düşünmesine, tartışmasına ve hatta farklı bir bakış açısı benimsemesine yol açabilecek bir türdür. 3. Deneme türünde yazarlar, hangi yöntemleri kullanarak okuyucuların ilgisini çekmeye çalışırlar?

  A) Sıradan ve basit bir dil kullanmak
  B) Teknik terimler ve jargon kullanmak
  C) Görsel imgeler ve metaforlar kullanmak
  D) Yazarın kişisel hayatıyla ilgili detayları paylaşmak
  E) Kesin ve nesnel bilgiler sunmak

 4. Cevap: C Açıklama:

  Deneme türünde yazarlar, okuyucuların ilgisini çekmek için çeşitli yöntemler kullanırlar. Bu yöntemler arasında, görsel imgeler, metaforlar, anektodlar, ironi, mizah ve benzetmeler gibi dil ve üslup özellikleri yer alır. Ayrıca, yazarların okuyucuları etkilemek ve ilgisini çekmek için, öznel deneyimlerden yola çıkarak konuları ele almaları, sıra dışı bakış açıları sunmaları ve yaratıcı yazma tekniklerini kullanmaları da yaygın yöntemlerdendir 5. Hangi deneme yazarı, Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatında önemli bir yere sahiptir ve eserleri ironi, mizah, yerel renkler ve günlük hayattan kesitler içermektedir?

  A) Reşat Nuri Güntekin     B) Ahmet Hamdi Tanpınar   
  C) Ahmet Rasim             D) Sabahattin Ali         
  E) Refik Halit Karay      

 6. Cevap: E Açıklama:

  Soru, Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatının önemli yazarlarından biri olan ve eserlerinde ironi, mizah, yerel renkler ve günlük hayattan kesitler kullanan deneme yazarının kim olduğunu soruyor. Cevap Refik Halit Karay'dır. Refik Halit Karay, edebi hayatı boyunca pek çok deneme, öykü, roman ve çeviri eser kaleme almıştır. Eserlerinde toplumun değişen yapısını, modernleşmenin getirdiği çelişkileri ve bireysel çatışmaları işlemiştir. 7. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi'nde (1960 sonrası) deneme yazarlarının karşı çıktığı bir eğilimdir?

  A) Eleştirel düşünce ve bağımsızlık
  B) Siyasi ideolojilere bağlılık
  C) Toplumsal adaletsizliklere karşı duyarlılık
  D) Bilimsel ve akademik çalışmalar
  E) Yerel ve milli kültür değerlerine bağlılık

 8. Cevap: B Açıklama:

  Deneme yazarlarının Cumhuriyet Dönemi'nde karşı çıktığı eğilim, B şıkkında belirtilen siyasi ideolojilere bağlılıktır. Deneme yazıları, eleştirel düşünce ve bağımsızlık, toplumsal adaletsizliklere karşı duyarlılık, bilimsel ve akademik çalışmalar ile yerel ve milli kültür değerlerine bağlılık gibi konuları ele alarak, fikir özgürlüğüne önem veren bir edebi türdür. 9. Cumhuriyet Dönemi'nde deneme yazıları genellikle hangi konuları ele almıştır?

  A) Din, ahlak ve geleneksel kültür
  B) Siyaset, ekonomi ve toplumsal değişim
  C) Sanat, edebiyat ve estetik
  D) Spor, sağlık ve eğlence
  E) Teknoloji, bilim ve araştırma

 10. Cevap: B Açıklama:

  Cumhuriyet Dönemi'nde deneme yazıları genellikle siyaset, ekonomi ve toplumsal değişim gibi toplumsal konuları ele almıştır. Bu tür yazılar genellikle sosyal eleştiri, öneri ve fikirlerin paylaşımı amacıyla yazılmıştır. 11. Deneme türü, diğer edebi türlerden farklı olarak neyi amaçlar?

  A) Yazarın düşüncelerini ve duygularını dile getirmek için
  B) Okuyucuların hayal gücünü geliştirmek için
  C) Hikayeler anlatmak için
  D) Tarihi olayları anlatmak için
  E) Yazarın hayatını anlatmak için

 12. Cevap: A Açıklama:

  Deneme türü, yazarın kişisel düşüncelerini, görüşlerini ve deneyimlerini okuyucuya aktarmayı amaçlar. Bu tür, yazarın eleştirel düşünme becerilerini kullanarak fikirlerini savunmasına ve tartışmasına olanak tanır. Ayrıca, okuyucuların düşünme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. 13. Deneme yazılarının dil özellikleri nelerdir?

  A) Sade, yalın ve anlaşılır
  B) Yabancı kelimelerle dolu ve karmaşık
  C) Argoya yer veren ve samimi
  D) İronik ve alaycı
  E) Aşırı duygusal ve romantik

 14. Cevap: A Açıklama:

  Bu soruda deneme yazılarının dil özellikleri sorulmaktadır. Deneme yazıları, sade, yalın ve anlaşılır bir dil kullanımı ile yazılır. Bu tür yazılarda yabancı kelimeler kullanılmaktan kaçınılır ve anlaşılması zor karmaşık cümlelerden uzak durulur. 15. Cumhuriyet Dönemi'nde deneme yazıları hangi dergilerde yayımlanmıştır?

  A) Varlık, Yeditepe, Adam Sanat
  B) Cumhuriyet, Milliyet, Hürriyet
  C) Ses, Türk Dili, Dost
  D) İnkılapçı Gençlik, Gençlik, Yeni Ufuklar
  E) Akbaba, Fikirler, Papirus

 16. Cevap: A Açıklama:

  Cumhuriyet Dönemi'nde deneme yazıları özellikle Varlık, Yeditepe ve Dost gibi edebiyat dergilerinde yayımlanmıştır. Bu dergiler, dönemin önde gelen edebiyatçıları tarafından yönetilmiş ve deneme yazılarına büyük önem vermiştir. 17. Deneme yazıları hangi amaçla yazılır?

  A) Eleştirel düşünceyi geliştirmek ve okuyucuları bilgilendirmek için
  B) Eğlendirmek ve okuyucuların zamanını öldürmek için
  C) Politik görüşleri propaganda etmek için
  D) İnançları ve değerleri yaymak için
  E) Yazarın popüler olmasını sağlamak için

 18. Cevap: A Açıklama:

  Deneme yazıları, genellikle eleştirel düşünceyi geliştirmek, okuyucuları bilgilendirmek ve belirli bir konu hakkında farkındalık yaratmak amacıyla yazılır. Bu tür yazılar genellikle bir düşünceyi, fikri veya görüşü savunmak için kullanılır ve okuyucuların düşünce yapısını genişletmeye yardımcı olur. 19. Cumhuriyet dönemindeki söylevlerin hangi özellikleri vardır?

  A) Sade dil, güncel konular, toplumsal meselelerin ele alınması, hitap edilen kitlelerin çeşitliliği
  B) Süslü dil, tarihî konular, bireysel meselelerin ele alınması, sadece siyasi elitlerin ilgilendiği konular
  C) Yabancı sözcüklerin sık kullanımı, dinî konuların ele alınması, yalnızca aydınların ilgilendiği konular
  D) Bolca mecaz kullanımı, fantastik ögelerin kullanımı, yalnızca edebiyatseverlerin ilgilendiği konular
  E) İlginç biçim denemeleri, çağdaş konuların ele alınması, yalnızca gençlerin ilgilendiği konular

 20. Cevap: A Açıklama:

  Cumhuriyet dönemi söylevlerinde sade bir dil kullanılırken, güncel toplumsal konular ele alınmış, farklı kesimlere hitap edilmiştir. 21. Cumhuriyet dönemi söylevlerinde hangi amaç öne çıkmaktadır?

  A) Edebiyatın gelişmesi              B) Yurttaşlık bilincinin oluşması   
  C) Teknolojinin ilerlemesi           D) Dinî inançların pekiştirilmesi   
  E) Sosyal medyanın yaygınlaşması    

 22. Cevap: B Açıklama:

  Cumhuriyet dönemi söylevlerinde öne çıkan amaç, genellikle yurttaşlık bilincinin oluşması ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi olmuştur. Bu dönemde, ülkenin modernleşmesi ve çağdaşlaşması için eğitim, sanayi ve tarım gibi alanlarda da atılımlar yapılmıştır. 23. Cumhuriyet dönemi söylevlerinin hangi özelliği Türk edebiyatında yenilik olarak kabul edilir?

  A) Türkçenin sadeleştirilmesi
  B) Eski Türk kültürünün canlandırılması
  C) Yeni bir şiir ve edebiyat anlayışının ortaya çıkması
  D) Batı edebiyatının taklit edilmesi
  E) Sadece entelektüel kesime hitap etmesi

 24. Cevap: A Açıklama:

  Cumhuriyet dönemi söylevlerinin Türk edebiyatında yenilik olarak kabul edilen özelliği, Türkçenin sadeleştirilmesidir. Bu dönemde, dilin anlaşılır ve sade olması hedeflenerek, Osmanlıca'dan kurtulunmuş ve Türkçenin kullanımı yaygınlaştırılmıştır. Bu yenilikle birlikte, halkın da daha iyi anlayacağı şekilde söylevler verilerek toplumda bir farkındalık oluşturulması hedeflenmiştir. 25. Dünya edebiyatında deneme türü hangi dönemde ortaya çıkmıştır?

  A) Antik Yunan döneminde                B) Ortaçağ Avrupa'sında                
  C) Rönesans döneminde                   D) Aydınlanma döneminde                
  E) 19. yüzyılın sonlarından itibaren   

 26. Cevap: C Açıklama:

  Deneme türü, dünya edebiyatında 16. yüzyılda Rönesans döneminde ortaya çıkmıştır ve genellikle kişisel görüş ve deneyimlerin paylaşıldığı, düzyazı eserleridir. Bu türün yazımı, insanların düşüncelerini ifade etme özgürlüğünün artması ve kişisel özgünlüğe verilen önemin artmasıyla birlikte yaygınlaşmıştır. 27. Dünya edebiyatında deneme türüyle özdeşleşen yazarlar arasında kimler yer almaktadır?

  A) Montaigne, Bacon, Hazlitt, Lamb, Emerson, Thoreau
  B) Shakespeare, Tolstoy, Dostoyevski, Goethe, Balzac
  C) Dante, Petrarch, Boccaccio, Machiavelli, Castiglione
  D) Hugo, Flaubert, Zola, Maupassant, Stendhal, Proust
  E) Tümü doğrudur.

 28. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A) Montaigne, Bacon, Hazlitt, Lamb, Emerson, Thoreau. Deneme türü, dünya edebiyatında özellikle Rönesans döneminden itibaren yaygınlaşmıştır. Bu türdeki önemli yazarlar arasında Montaigne, Bacon, Hazlitt, Lamb, Emerson, Thoreau gibi isimler yer almaktadır. Deneme türü, yazarın kişisel düşüncelerini ifade ettiği, öznel bir türdür ve bu yönüyle diğer edebi türlerden ayrılır. 29. Dünya edebiyatında deneme türü hangi diğer edebi türlerle yakın ilişki içindedir?

  A) Roman ve hikaye              B) Şiir ve drama               
  C) Biyografi ve otobiyografi    D) Eleştiri ve inceleme        
  E) Tümü doğrudur.              

 30. Cevap: D Açıklama:

  Dünya edebiyatında deneme türü, özellikle eleştiri ve inceleme türleriyle yakın bir ilişki içindedir. Deneme, yazarın kişisel görüşlerini, düşüncelerini ve deneyimlerini okuyucuya aktardığı bir türdür ve bu yönüyle eleştiri ve inceleme türleriyle benzerlik gösterir. Ayrıca, deneme türü bazen şiir, roman veya hikaye türleriyle de kesişebilir, ancak genellikle bu türlerden farklı olarak daha öznel bir yaklaşım sergiler. 31. Cumhuriyet Dönemi'nde deneme türünde eser veren yazarlar, genellikle hangi konuları ele alırlar?

  A) Yerli ve yabancı edebiyat eleştirisi
  B) Siyasi görüşler
  C) Toplumsal sorunlar
  D) Doğa ve çevre
  E) Tarih ve mitoloji

 32. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevabı, cumhuriyet dönemi deneme yazarlarının çeşitli konuları ele aldıkları şeklinde özetlenebilir. Ancak genel olarak, cumhuriyet dönemi deneme yazarları, toplumsal, siyasal ve kültürel sorunlara odaklanırlar. Ayrıca, edebiyat eleştirisi, sanat ve felsefe gibi konuları da ele alabilirler. Cumhuriyet dönemi deneme yazarları, düşüncelerini açık bir şekilde ifade etmeyi tercih ederler ve bu nedenle denemeleri genellikle tartışmalara neden olur. 33. Cumhuriyet Dönemi'nde deneme türü, hangi dönemlerde daha yoğun bir şekilde kullanılmıştır?

  A) 1923-1938                   B) 1938-1950                  
  C) 1950-1960                   D) 1960 sonrası               
  E) Eşit oranda dağılmıştır.   

 34. Cevap: B Açıklama:

  Cumhuriyet Dönemi'nde deneme türü, genellikle 1923-1960 arasında daha yoğun bir şekilde kullanılmıştır. Bu dönemler, Türk edebiyatında sosyal, kültürel ve siyasi değişimlerin yaşandığı zaman dilimleridir. Bu değişimler, yazarların toplumsal ve siyasi konulara odaklanmalarına neden olmuştur. 35. "Sonsuzluğa Nokta" ve "Kara Kitap" adlı eserleriyle tanınan yazar, Cumhuriyet Dönemi'nde deneme türünde öncü isimlerden biridir. Kendisi kimdir?

  A) Sabahattin Ali          B) Ahmet Hamdi Tanpınar   
  C) Orhan Pamuk             D) Nâzım Hikmet           
  E) Peyami Safa            

 36. Cevap: E Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "E) Peyami Safa" olarak verilmiştir. Peyami Safa, Türk edebiyatının önemli yazarlarından biridir ve Cumhuriyet Dönemi'nde deneme türünde öncü isimlerden biri olarak kabul edilir. "Sonsuzluğa Nokta" ve "Kara Kitap" gibi eserleriyle tanınmıştır. 37. Hangi Cumhuriyet Dönemi yazarı, denemelerinde genellikle Doğu-Batı çatışmasını ele alır ve Batı'nın Türk kültürü üzerindeki etkisine dikkat çeker?

  A) Ahmet Hamdi Tanpınar         B) Refik Halit Karay           
  C) Falih Rıfkı Atay             D) Sait Faik Abasıyanık        
  E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu   

 38. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu'dur. Yakup Kadri, Türk edebiyatında "Batı hayranlığı" eleştirisine yönelik yazdığı denemeleriyle tanınan bir yazardır. Doğu ile Batı arasındaki çatışmaya dikkat çeken Yakup Kadri, Batı kültürünün Türk kültürü üzerindeki etkisini de eleştirel bir bakış açısıyla ele almıştır. 39. Dünya edebiyatında deneme türünün en önemli temsilcilerinden biri olan Michel de Montaigne hangi ülkenin yazarıdır?

  A) İngiltere    B) Fransa    C) Almanya    D) İspanya    E) İtalya

 40. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B) Fransa'dır. Michel de Montaigne, 16. yüzyılda Fransa'da yaşamış ve edebiyat tarihinde deneme türünün öncülerinden biri olarak kabul edilir. Denemeleri, kişisel düşüncelerini ve tecrübelerini yansıtan özgün bir tarza sahiptir. Montaigne'ın denemeleri, günümüzde de edebiyat dünyasında etkisini sürdürmektedir. 41. Virginia Woolf'un "Dalgalar" adlı eseri hangi türde yazılmıştır?

  A) Roman    B) Öykü    C) Deneme    D) Tiyatro    E) Şiir

 42. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Roman. Virginia Woolf'un "Dalgalar" adlı eseri, roman türünde yazılmıştır. Roman, olay örgüsü, karakterler ve diyaloglar aracılığıyla hikaye anlatımına dayanan, genellikle uzun ve kapsamlı bir edebi türdür. Woolf'un bu eseri, farklı karakterlerin düşünceleri ve duyguları aracılığıyla denizin hareketleriyle paralel bir anlatım sunar. Bu nedenle, eser daha çok içsel deneyimlerin anlatımı üzerine odaklanır. 43. "Kültür ve İmparatorluk" adlı eseriyle tanınan Edward Said hangi ülkenin yazarıdır?

  A) İngiltere    B) ABD    C) Fransa    D) Almanya    E) İtalya

 44. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B) ABD'dir. Edward Said, Filistin asıllı bir Amerikalı yazar ve eleştirmen olarak tanınmaktadır. "Kültür ve İmparatorluk", Batı edebiyatındaki Doğu imgesi ve Doğu'nun Batı tarafından nasıl algılandığı konularında yazılmış bir kitaptır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 12.Sınıf Edebiyat Sene Sonu Test Soruları Detayları

Lise 12.Sınıf Edebiyat Sene Sonu Test Soruları 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 16 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise 12.Sınıf Edebiyat Sene Sonu Test Soruları Testini Çöz tıklayın. Lise 12.Sınıf Edebiyat Sene Sonu Test Soruları yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 12.Sınıf Edebiyat Sene Sonu Test Soruları sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Lise 12.Sınıf Edebiyat Sene Sonu Test Soruları Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Eleştiri

Ayrıca Lise 12.sınıf edebiyat sene sonu test soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Deneme türünün özelliklerini tanımak ve yazarların okuyucuları etkilemek için kullandıkları yöntemleri anlamak önemlidir.

Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatında deneme türünün özelliklerini, yazarlarını ve eserlerini tanımak ve anlamak verilebilir.

"Cumhuriyet Dönemi'nde deneme yazılarının hangi konuları ele aldığını ve genellikle ne amaçla yazıldığını belirlemek" olarak özetlenebilir.

Kişisel deneyimlerini, fikirlerini ve düşüncelerini yazılı olarak ifade etme becerilerini geliştirir.

Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatı ve dergileri hakkında bilgi sahibi olmak.

Deneme yazıları okuyucuların eleştirel düşünme ve yazılı ifade becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir.

Cumhuriyet dönemi söylevlerinin özelliklerini bilmek ve analiz edebilmektir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve idealleri hakkında bilgi sahibi olmasını sağlar.

Cumhuriyet dönemi söylevlerinde kullanılan Türkçenin sadeleştirilmesinin, Türk edebiyatı ve dilinin gelişimi için önemli bir adım olduğu söylenebilir.

Dünya edebiyatında deneme türünün ortaya çıktığı dönemi bilmek.

Dünya edebiyatında deneme türünün ortaya çıkışı, gelişimi ve önemli yazarları hakkında bilgi sahibi olmak.

Farklı edebi türleri tanıyarak edebi eserleri daha iyi anlamaları ve yorumlamaları sağlanır.

Cumhuriyet Dönemi'nde deneme türünün hangi dönemlerde daha yoğun bir şekilde kullanıldığı.

Türk edebiyatının önemli yazarlarını ve eserlerini tanıma becerisini ölçmektir.

Türk edebiyatı ve Cumhuriyet Dönemi yazarları hakkındaki bilgiyi ölçmeyi amaçlamaktadır.

dünya edebiyatındaki önemli yazarları ve eserleri tanıma becerisini ölçmektedir.

Bir yazarın eserinin türünü belirleyebilme becerisi.

Yazar ve eser eşleştirmesi yapma becerilerini ölçmeyi amaçlamaktadır.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 12.Sınıf Edebiyat Sene Sonu Test Soruları sınavı 12.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 12.Sınıf Edebiyat Sene Sonu Test Soruları Testi İstatistikleri

Bu sınav 3 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 6 kere doğru, 16 kere yanlış cevap verilmiş.

Lise 12.Sınıf Edebiyat Sene Sonu Test Soruları Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 12.Sınıf Edebiyat Sene Sonu Test Soruları sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 12.Sınıf Edebiyat Sene Sonu Test Soruları sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 12.Sınıf Edebiyat Sene Sonu Test Soruları sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Ünite Özetleri