11. Sınıf TDE III. Ünite Test 1

11. Sınıf TDE III. Ünite Test 1 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. 11. Sınıf TDE III. Ünite Test 1 CEVAPLARI

 1. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. (.....) Metin, düşünce ve duyguları aktarmak amacıyla yazılan yazı türüdür.
  2. (.....) Makalelerde, araştırma ve inceleme sonucu elde edilen bilgiler, nesnel bir yaklaşımla verilir.
  3. (.....) Makaleler, genellikle gazete ve dergilerde yayımlanır.
  4. (.....) Makaleler, farklı türlerde yazılabilir.
  5. (.....) Makalelerde, birinci tekil şahıs ağzı kullanılabilir.
  6. (.....) Makalelerde, düşünce ve duygular açıkça ifade edilir.
  7. (.....) Makalelerde, ispatlayıcı, açıklayıcı ve yorumlayıcı anlatım türleri kullanılır.
  8. (.....) Makalelerde, düşünceyi geliştirme yollarından örnekleme, karşılaştırma, benzetme, açıklama, tanımlama, sayısal verilerden yararlanma gibi yollardan yararlanılır.
  9. (.....) Makalelerde, yazarın kişisel görüş ve düşünceleri yer alır.
  10. (.....) Makalelerde, yazarın üslubu açık, anlaşılır ve samimi olmalıdır.

 2. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  1. Metin, düşünce ve duyguları aktarmak amacıyla yazılan yazı türüdür. Bu nedenle, metinlerin amacı, düşünce ve duyguları aktarmaktır. 2. Makalelerde, araştırma ve inceleme sonucu elde edilen bilgiler, nesnel bir yaklaşımla verilir. Makaleler, araştırma ve inceleme sonucu elde edilen bilgilere dayandığı için, yazıda nesnellik esastır. 3. Makaleler, genellikle gazete ve dergilerde yayımlanır. Makaleler, fikir ve düşünceleri aktarmak amacıyla yazıldığı için, gazete ve dergilerde yayımlanması daha uygundur. 4. Makaleler, farklı türlerde yazılabilir. Makaleler, düşünce yazısı türlerinden biri olduğu için, bilgilendirme, tartışma, yorumlama gibi farklı türlerde yazılabilir. 5. Makalelerde, birinci tekil şahıs ağzı kullanılabilir. Makaleler, yazarın kişisel görüş ve düşüncelerini içerdiği için, birinci tekil şahıs ağzı kullanılabilir. 6. Makalelerde, düşünce ve duygular açıkça ifade edilir. Makaleler, fikir ve düşünceleri aktarmak amacıyla yazıldığı için, düşünce ve duygular açıkça ifade edilmelidir. 7. Makalelerde, ispatlayıcı, açıklayıcı ve yorumlayıcı anlatım türleri kullanılır. Makaleler, fikir ve düşünceleri aktarmak amacıyla yazıldığı için, ispatlayıcı, açıklayıcı ve yorumlayıcı anlatım türleri kullanılabilir. 8. Makalelerde, düşünceyi geliştirme yollarından örnekleme, karşılaştırma, benzetme, açıklama, tanımlama, sayısal verilerden yararlanma gibi yollardan yararlanılır. Makaleler, fikir ve düşünceleri aktarmak amacıyla yazıldığı için, düşünceyi geliştirme yollarından yararlanılabilir. 9. Makalelerde, yazarın kişisel görüş ve düşünceleri yer alır. Makaleler, yazarın kişisel görüş ve düşüncelerini içerdiği için, yazarın kişisel görüş ve düşünceleri yer alır. 10. Makalelerde, yazarın üslubu açık, anlaşılır ve samimi olmalıdır. Makaleler, fikir ve düşünceleri aktarmak amacıyla yazıldığı için, yazarın üslubu açık, anlaşılır ve samimi olmalıdır. 3. Tanzimat Dönemi şiiri, hangi iki dönemde incelenebilir?

  A) I. ve II. dönem      B) II. ve III. dönem   
  C) III. ve IV. dönem    D) IV. ve V. dönem     
  E) V. ve VI. dönem                             

 4. Cevap: A Açıklama:

  Tanzimat Dönemi şiiri, toplum için sanat anlayışının hâkim olduğu I. dönem ve sanat için sanat anlayışının hâkim olduğu II. dönem olmak üzere iki dönemde incelenebilir. 5. Tanzimat Dönemi şiirinin I. döneminde hangi temalar ağırlıklı olarak işlenir?

  A) Vatan, millet, hürriyet, adalet
  B) Ölüm, hayat, tabiat, aşk
  C) Din, iman, ahlak
  D) Tüketim, teknoloji, modernleşme
  E) Aşk, ayrılık, hasret

 6. Cevap: A Açıklama:

  Tanzimat Dönemi şiirinin I. döneminde, Fransız İhtilali'nin de etkisiyle Batı'da yaygın olarak kullanılan vatan, millet, hürriyet, adalet gibi temalar sıklıkla ele alınır. 7. Tanzimat Dönemi şiirinin I. döneminde, şiirde hangi nazım biçimleri kullanılır?

  A) Kaside, gazel, mesnevi
  B) Serbest müstezat, sone, serbest şiir
  C) Kafiye, redif, uyak
  D) Anlatım, üslup, tema
  E) Dize, kafiye, redif

 8. Cevap: A Açıklama:

  Tanzimat Dönemi şiirinin I. döneminde, divan şiiri geleneğine bağlı olarak kaside, gazel, mesnevi gibi nazım biçimleri kullanılır. 9. Tanzimat Dönemi şiirinin II. döneminde, şiirde hangi nazım biçimleri kullanılır?

  A) Kaside, gazel, mesnevi
  B) Serbest müstezat, sone, serbest şiir
  C) Kafiye, redif, uyak
  D) Anlatım, üslup, tema
  E) Dize, kafiye, redif

 10. Cevap: B Açıklama:

  Tanzimat Dönemi şiirinin II. döneminde, Batı şiirinin etkisiyle serbest müstezat, sone, serbest şiir gibi nazım biçimleri kullanılır. 11. Tanzimat Dönemi şiirinin II. döneminde, şiirde hangi dil ve üslup kullanılır?

  A) Ağır, süslü, sanatlı dil ve üslup
  B) Ağır, süslü, sanatsız dil ve üslup
  C) Sade, anlaşılır, yalın dil ve üslup
  D) Sade, anlaşılır, süslü dil ve üslup
  E) Ağır, anlaşılır, sanatsız dil ve üslup

 12. Cevap: C Açıklama:

  Tanzimat Dönemi şiirinin II. döneminde, dilde sadeleşmeye yönelik bir çaba görülür. Bu dönemdeki şairler, şiirde daha anlaşılır ve yalın bir dil kullanmaya özen gösterirler. 13. Servetifünun şairlerinden Tevfik Fikret, Cenap Şahabettin ve Süleyman Nazif'in ortak özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

  A) Şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanmışlardır.
  B) Şiirlerinde bireysel duygu ve düşünceleri ön plana çıkarmışlardır.
  C) Şiirlerinde Batılı şiir anlayışını benimsemişlerdir.
  D) Şiirlerinde aşk, ölüm ve tabiat gibi temaları işlemişlerdir.
  E) Şiirlerinde kapalı bir anlatım kullanmışlardır.

 14. Cevap: ( Açıklama:

  Tevfik Fikret, Cenap Şahabettin ve Süleyman Nazif'in ortak özellikleri arasında aşk, ölüm ve tabiat gibi temaların işlenmesi, aruz ölçüsünün kullanılması ve Batılı şiir anlayışının benimsenmesi sayılabilir. Ancak bu şairlerden sadece Tevfik Fikret, şiirlerinde açık bir anlatım kullanmıştır. 15. Ahmet Haşim'in "Merdiven" şiirinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

  A) İmge                B) Sembolizm          
  C) Gün batımı          D) Anlam kapalılığı   
  E) Hüzün                                     

 16. Cevap: ( Açıklama:

  "Merdiven" şiiri, Ahmet Haşim'in saf şiir anlayışıyla yazdığı bir şiirdir. Saf şiirde imgeye, sembolizme ve anlam kapalılığına önem verilir. Şiirde gün batımı, hüzün ve anlam kapalılığı gibi unsurlar görülür. Ancak şiirde sembolizmden söz edilemez. Çünkü sembolizmde, bir şeyin yerine başka bir şeyin kullanılması söz konusudur. "Merdiven" şiirinde ise bir şeyin yerine başka bir şeyin kullanılması söz konusu değildir. 17. Cenap Şahabettin'in "Elhân-ı Şitâ" şiirinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

  A) Bahar    B) Kış    C) Kar    D) Aşk    E) Tabiat    

 18. Cevap: A Açıklama:

  "Elhân-ı Şitâ" şiiri, Cenap Şahabettin'in tabiat temalı bir şiiridir. Şiirde kışın gelmesiyle birlikte tabiatta meydana gelen değişiklikler anlatılır. Şiirde kar, aşk ve tabiat gibi unsurlar görülür. Ancak bahardan söz edilmez. 19. Servetifünun Dönemi'nde şiirde kullanılan nazım biçimleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

  A) Serbest müstezat              B) Serbest şiir                 
  C) Sone                          D) Terzarima                    
  E) Kafiyesiz serbest müstezat                                    

 20. Cevap: B Açıklama:

  Servetifünun Dönemi'nde şiirde kullanılan nazım biçimleri arasında serbest şiir yoktur. Serbest şiir, Millî Edebiyat Dönemi'nde ortaya çıkan bir nazım biçimidir. 21. Millî Edebiyat Dönemi'nde şiirde hangi ölçü ve nazım birimi ağırlıklı olarak kullanılmıştır?

  A) Aruz ve dörtlük
  B) Hece ve dörtlük
  C) Aruz ve beyit
  D) Hece ve beyit
  E) Serbest ölçü ve serbest nazım

 22. Cevap: B Açıklama:

  Millî Edebiyat Dönemi'nde şiirde hece ölçüsü ve dörtlük nazım birimi ağırlıklı olarak kullanılmıştır. Bu dönemde şiirde sade bir dil ve halk şiirinin ögelerinden yararlanılması esas alınmıştır. 23. Yahya Kemal Beyatlı'nın "Sessiz Gemi" şiirinde aşağıdakilerden hangisi mecaz anlamlıdır?

  A) Demir almak
  B) Meçhul bir liman
  C) Artık demir almak günü gelmişse zamandan
  D) Bir yanda ufuklar ki kaçak bir gemi gibi
  E) Bu limandan kalkar mı hiç o şafak vakti?

 24. Cevap: ( Açıklama:

  "Meçhul bir liman" ifadesi, belirsiz, bilinmeyen bir yeri simgeleyen bir mecazdır. Şiirde şair, bu mecaz ile hayatın belirsizliğini ve insanın bu belirsizliğe karşı duyduğu endişeyi ifade etmektedir. 25. Mehmet Akif Ersoy'un "Küfe" şiirinde aşağıdakilerden hangisi gerçek anlamlıdır?

  A) Küfe'ye gelen hacı        B) Küfe'nin dar sokakları   
  C) Küfe'nin nemli havası     D) Küfe'nin eski camileri   
  E) Küfe'nin çarşısı                                      

 26. Cevap: A Açıklama:

  "Küfe'ye gelen hacı" ifadesi, gerçek bir olayı ifade eden bir gerçek anlamdır. Şiirde şair, hacı kıyafeti giymiş bir kişinin Küfe'ye gelişini ve buradaki gözlemlerini anlatmaktadır. 27. Millî Edebiyat Dönemi şiirlerinde aşağıdakilerden hangisi işlenen temalardan biri değildir?

  A) Vatan sevgisi    B) Kahramanlık     
  C) Sevgi            D) Doğa            
  E) Din                                 

 28. Cevap: C Açıklama:

  Millî Edebiyat Dönemi şiirlerinde vatan sevgisi, kahramanlık, doğa ve din gibi temalar ağırlıklı olarak işlenirken, sevgi teması bu dönemde daha az işlenmiştir. 29. Millî Edebiyat Dönemi şiirlerinde aşağıdakilerden hangisi kullanılan dil özelliklerinden biri değildir?

  A) Yalın dil                B) Halk şiirinin ögeleri   
  C) Aruz ölçüsü              D) Didaktik özellik        
  E) Eleştirel tutum                                     

 30. Cevap: C Açıklama:

  Millî Edebiyat Dönemi şiirlerinde hece ölçüsü ağırlıklı olarak kullanılmıştır. Aruz ölçüsü ise daha çok bireysel temalarda yazılan şiirlerde kullanılmıştır. 31. Faruk Nafiz Çamlıbel'in "Sanat" şiirinde "sen" ve "ben" sözcükleriyle kastettiği kimlerdir? Bu kişiler aracılığıyla şiirde karşılaştırılan simge ve değerleri belirleyiniz.

  A) "Sen" sözcüğüyle Anadolu, "ben" sözcüğüyle ise Batı kültürü kast edilmiştir. Bu kişiler aracılığıyla şiirde karşılaştırılan simge ve değerler ise Anadolu kültürünün zenginliği ve Batı kültürünün zayıflığıdır.
  B) "Sen" sözcüğüyle şair, "ben" sözcüğüyle ise Anadolu insanı kast edilmiştir. Bu kişiler aracılığıyla şiirde karşılaştırılan simge ve değerler ise şairin Anadolu insanını sevmesi ve Batı kültürünü eleştirmesidir.
  C) "Sen" sözcüğüyle şairin kendisi, "ben" sözcüğüyle ise şairin şiiri kast edilmiştir. Bu kişiler aracılığıyla şiirde karşılaştırılan simge ve değerler ise şairin şiirindeki öz Türkçecilik anlayışı ve Batı şiirindeki öz Türkçecilik anlayışıdır.
  D) "Sen" sözcüğüyle şair, "ben" sözcüğüyle ise şiirdeki okuyucu kast edilmiştir. Bu kişiler aracılığıyla şiirde karşılaştırılan simge ve değerler ise şairin şiirindeki estetik anlayışı ve okuyucunun estetik anlayışıdır.
  E) "Sen" sözcüğüyle şair, "ben" sözcüğüyle ise şiirdeki eleştirmen kast edilmiştir. Bu kişiler aracılığıyla şiirde karşılaştırılan simge ve değerler ise şairin şiirindeki estetik anlayışı ve eleştirmenin estetik anlayışıdır.

 32. Cevap: A Açıklama:

  Faruk Nafiz Çamlıbel'in "Sanat" şiirinde "sen" sözcüğüyle Anadolu, "ben" sözcüğüyle ise Batı kültürü kast edilmiştir. Şiirde Anadolu'nun zengin kültürü ve Batı kültürünün zayıflığı karşılaştırılmıştır. Şair, şiirde Anadolu kültürünü "bahçe" ve "çiçek" simgeleriyle anlatmıştır. Anadolu'nun zengin kültürü, "bahçe"deki çiçeklerin çeşitliliğine benzetilmiştir. Batı kültürü ise "sen" sözcüğüyle temsil edilmiştir. Batı kültürü, "sen" sözcüğüyle anlatıldığı için şiirde kişileştirilmiştir. Batı kültürünün zayıflığı, "sen" sözcüğünün "yalnız" olarak kullanılmasıyla vurgulanmıştır. Bu karşılaştırma, şairin Anadolu kültürünü sevdiğini ve Batı kültürünü eleştirdiğini göstermektedir. 33. Aşağıdakilerden hangisi, Servetifünun Dönemi şiirinin özelliklerinden biri değildir?

  A) Aruz ölçüsünün kullanılması
  B) Halk şiirindeki mazmun ve motiflere yer verilmesi
  C) Düşünce ve duyguların soyut bir şekilde anlatılması
  D) Saf şiir anlayışının benimsenmesi
  E) Şiirde şekil ve içerik birliğine önem verilmesi

 34. Cevap: B Açıklama:

  Servetifünun Dönemi şiiri, Batı edebiyatından etkilenerek ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, bu dönemdeki şiirde halk şiirindeki mazmun ve motiflere yer verilmemiştir. 35. Aşağıdakilerden hangisi, Tevfik Fikret'in "Ses" adlı şiirinin temasıdır?

  A) İnsanlığın kurtuluşu    B) Doğanın güzelliği      
  C) Aşk ve sevgi            D) Ölüm ve sonsuzluk      
  E) Vatan sevgisi                                     

 36. Cevap: A Açıklama:

  "Ses" adlı şiirde, insanlığın kurtuluşu için mücadele eden bir sesin anlatıldığı görülür. Bu nedenle, şiirin teması "insanlığın kurtuluşu" olarak kabul edilebilir. 37. Aşağıdakilerden hangisi, Cenap Şahabettin'in "Bir Rüya" adlı şiirinin nazım biçimidir?

  A) Sone    B) Kaside    C) Gazel    D) Mersiye    E) Musammat    

 38. Cevap: E Açıklama:

  "Bir Rüya" adlı şiir, 11'li hece ölçüsüyle ve aruz ölçüsüyle yazılmış bir müsemmattır. Bu nedenle, şiirin nazım biçimi "müsammat"tır. 39. Aşağıdakilerden hangisi, Ahmet Haşim'in "Ode" adlı şiirinin temalarından biridir?

  A) İçsel yolculuk       B) Doğanın güzelliği   
  C) Aşk ve sevgi         D) Yaşam ve ölüm       
  E) Vatan sevgisi                               

 40. Cevap: A Açıklama:

  "Ode" adlı şiirde, şairin iç dünyasında yaşadığı yolculuk anlatılır. Bu nedenle, şiirin temalarından biri "içsel yolculuk"tur. 41. Aşağıdakilerden hangisi, Yahya Kemal Beyatlı'nın "Sessiz Gemi" adlı şiirinin ana fikridir?

  A) Vatan hasreti        B) Aşk ve sevgi        
  C) Ölüm ve sonsuzluk    D) Hayat ve ölüm       
  E) İçsel yolculuk                              

 42. Cevap: A Açıklama:

  "Sessiz Gemi" adlı şiirde, şair, vatanından uzakta yaşadığı hasreti dile getirir. Bu nedenle, şiirin ana fikri "vatan hasreti"dir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11. Sınıf TDE III. Ünite Test 1 Detayları

11. Sınıf TDE III. Ünite Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 19 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 11. Sınıf TDE III. Ünite Test 1 Testini Çöz tıklayın. 11. Sınıf TDE III. Ünite Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11. Sınıf TDE III. Ünite Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Doğru-Yanlış
 • Test


11. Sınıf TDE III. Ünite Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Makale
 • Sohbet / Fıkra
 • Biyografi / Otobiyografi
 • Anı

Ayrıca 11.sınıf TDE dersi III. ünite konularından hazırlanmış test soruları 1; tamamı test ve cevap anahtarlı ve açıklamalı olarak müfredata uygun Şiir konusundan hazırlanmıştır

1. Metin türlerini kavrar. 2. Makale türünün özelliklerini kavrar. 3. Makale türünde metin yazar. 4. Makale türünde kullanılan anlatım türlerini kavrar. 5. Makale türünde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını kavrar. 6. Makale türünde kullanılan üslubu kavrar.

Tanzimat Dönemi şiirinin dönemlerini ayırt eder.

Tanzimat Dönemi şiirinin I. döneminde işlenen temaları belirler.

Tanzimat Dönemi şiirinin I. döneminde kullanılan nazım biçimlerini belirler.

Tanzimat Dönemi şiirinin II. döneminde kullanılan nazım biçimlerini belirler.

Tanzimat Dönemi şiirinin II. döneminde kullanılan dil ve üslubu belirler.

11.3.4. Servetifünun Dönemi'nin edebî özelliklerini kavrar.

11.3.5. Saf şiir anlayışını kavrar.

11.3.2. Servetifünun Dönemi'nde şiirde işlenen temaları kavrar.

11.3.1. Servetifünun Dönemi'nde şiirde kullanılan nazım biçimlerini kavrar. Soru Metni: Servetifünun Dönemi'nde şiirde görülen başlıca temalar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Aşk B) Ölüm C) Tabiat D) Sosyal konular E) Felsefi konular Cevap: D) Açıklama: Servetifünun Dönemi'nde şiirde görülen başlıca temalar arasında aşk, ölüm, tabiat ve bireysel duygu ve düşünceler sayılabilir. Sosyal konular ise bu dönemde şiirde pek işlenen bir tema değildir. Kazanım: 11.3.2. Servetifünun Dönemi'nde şiirde işlenen temaları kavrar.

Millî Edebiyat Dönemi'nde şiirin özelliklerini bilir.

Millî Edebiyat Dönemi şiirlerinde kullanılan mecazları bilir.

Millî Edebiyat Dönemi şiirlerinde kullanılan gerçek anlamlı ifadeleri bilir.

Millî Edebiyat Dönemi şiirlerinin temalarını bilir.

Millî Edebiyat Dönemi şiirinin dil özelliklerini bilir.

11.3.1. Şiirde imge, sembol, motif ve temalar arasındaki ilişkiyi açıklar.

11.3.1. Servetifünun Dönemi'nde şiirin genel özelliklerini kavrar.

11.3.3. Tevfik Fikret'in "Ses" adlı şiirinin temasını, konusunu, ana fikrini ve anlatımını analiz eder.

11.3.4. Cenap Şahabettin'in "Bir Rüya" adlı şiirinin nazım biçimini, kafiye şemasını, ölçüsünü ve redifini belirler.

11.3.5. Ahmet Haşim'in "Ode" adlı şiirinin temasını, konusunu, ana fikrini ve anlatımını analiz eder.

11.3.6. Yahya Kemal Beyatlı'nın "Sessiz Gemi" adlı şiirinin temasını, konusunu, ana fikrini ve anlatımını analiz eder.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11. Sınıf TDE III. Ünite Test 1 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

11. Sınıf TDE III. Ünite Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 4 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 23 kere doğru, 45 kere yanlış cevap verilmiş.

11. Sınıf TDE III. Ünite Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11. Sınıf TDE III. Ünite Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11. Sınıf TDE III. Ünite Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11. Sınıf TDE III. Ünite Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Ünite Özetleri