11.Sınıf TDE IV. Ünite (Makale) Test 1

11.Sınıf TDE IV. Ünite (Makale) Test 1 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf TDE IV. Ünite (Makale) Test 1 CEVAPLARI

 1. Bilimsel makalelerde kullanılan anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Açıklayıcı anlatım     B) Tartışmacı anlatım    
  C) Betimleyici anlatım    D) Öyküleyici anlatım    
  E) Duygusal anlatım                                

 2. Cevap: A Açıklama:

  Bilimsel makaleler, bir tezi savunmak amacıyla alanında uzman kişilerce yazılan metinlerdir. Bu tür makalelerde düşünceler doğrudan aktarılır, söz oyunlarına ve kapalı ifadelere yer verilmez. Kelimeler genellikle temel anlamlarında kullanılır, bilimsel terimlere yer verilir. Öğretme ve bilgilendirmenin amaçlandığı açıklayıcı anlatım biçimi hâkimdir. 3. Bilimsel makalelerde kullanılan dil aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Nesnel dil    B) Öznel dil    C) Edebi dil    D) Resmi dil    E) Halk dili    

 4. Cevap: A Açıklama:

  Bilimsel makaleler, bir tezi savunmak amacıyla yazılan metinlerdir. Bu tür makalelerde düşünceler nesnel bir şekilde aktarılır. Yazarın kişisel görüş ve duyguları ön plana çıkarılmaz. Bu nedenle bilimsel makalelerde nesnel dil kullanılır. 5. Bilimsel makalelerde kullanılan kaynaklar aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İnternet kaynakları
  B) Bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler
  C) Gazetelerde yayımlanan makaleler
  D) Kitaplar
  E) Hepsi

 6. Cevap: E Açıklama:

  Bilimsel makaleler, bir tezi savunmak amacıyla yazılan metinlerdir. Bu tür makalelerde yazarın görüşlerini desteklemek için bilimsel kaynaklara başvurulur. Bilimsel kaynaklar, internet kaynakları, bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, kitaplar gibi kaynaklar olabilir. 7. "Tüm dünyada ilerleyen teknolojiye bağlı olarak kişilerin elektrik enerjisine olan ihtiyaçları da artış göstermektedir." cümlesinde yazarın amacı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Bilgilendirme    B) Yorumlama       
  C) Tartışma         D) Öğrenme         
  E) Öğretme                             

 8. Cevap: A Açıklama:

  Bilgilendirme, bir konuyla ilgili bilgi vermek, okuyucuyu bilgilendirmek amacıyla yapılan anlatım biçimidir. Bu cümlede yazar, elektrik enerjisine olan ihtiyacın arttığını belirterek okuyucuyu bilgilendirmektedir. 9. "Türkiye'nin rüzgârdan elektrik enerjisi üretmek için ciddi bir potansiyeli var." cümlesinde yazarın kullandığı düşünceyi geliştirme yolu aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Örnekleme
  B) Karşılaştırma
  C) Tanıklık gösterme
  D) Tanımlama
  E) Sayısal verilerden yararlanma

 10. Cevap: E Açıklama:

  Sayısal verilerden yararlanma, bir düşünceyi ispatlamak için sayısal verilerin kullanılmasıdır. Bu cümlede yazar, Türkiye'nin rüzgârdan elektrik enerjisi üretmek için ciddi bir potansiyeli olduğunu ispatlamak için "ciddi bir potansiyeli var" ifadesini kullanmıştır. 11. "Sanayi Devrimi'yle başlayan sürecin devamında insanoğlunun doğal kaynakları ölçüsüz kullanımı sonucu başta iklim değişikliği olmak üzere birçok çevre sorununa yol açmıştır." cümlesinde yazarın kullandığı düşünceyi geliştirme yolu aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Örnekleme                     B) Karşılaştırma                
  C) Tanıklık gösterme             D) Tanımlama                    
  E) Neden-sonuç ilişkisi kurma                                    

 12. Cevap: E Açıklama:

  "Sanayi Devrimi'yle başlayan sürecin devamında insanoğlunun doğal kaynakları ölçüsüz kullanımı sonucu başta iklim değişikliği olmak üzere birçok çevre sorununa yol açmıştır." cümlesinde yazarın kullandığı düşünceyi geliştirme yolu aşağıdakilerden hangisidir? A) Örnekleme B) Karşılaştırma C) Tanıklık gösterme D) Tanımlama E) Neden-sonuç ilişkisi kurma Cevap: Eevrimi'yle başlayan sürecin devamında insanoğlunun doğal kaynakları ölçüsüz kullanımı sonucu başta iklim değişikliği olmak üzere birçok çevre sorununa yol açmıştır." cümlesinde yazarın kullandığı düşünceyi geliştirme yolu aşağıdakilerden hangisidir? A) Örnekleme B) Karşılaştırma C) Tanıklık gösterme D) Tanımlama E) Neden-sonuç ilişkisi kurma Cevap: E 13. Makale türünün en önemli özelliklerinden biri, yazarın kendi görüş ve düşüncelerini dile getirmesidir. Bu doğrultuda, aşağıdakilerden hangisi bir makalede yer alan özelliklerden biri değildir?

  A) Nesnel bir anlatım tarzı kullanılır.
  B) Açık, anlaşılır ve akıcı bir dil kullanılır.
  C) Yazarın kişisel görüş ve düşünceleri yer alır.
  D) Güncel bir konuyu ele alır.
  E) Düşünceleri geliştirmek için çeşitli düşünceyi geliştirme yolları kullanılır.

 14. Cevap: A Açıklama:

  Makale, yazarın kendi görüş ve düşüncelerini dile getirdiği bir türdür. Bu nedenle, makalede nesnel bir anlatım tarzı kullanılmaz. 15. Aşağıdakilerden hangisi münazaranın aşamalarından biri değildir?

  A) İddia ve karşı iddiayı savunan iki grubun oluşturulması
  B) İddia ve karşı iddiayı savunan konuşmacıların sırayla konuşması
  C) Münazaranın sonunda jürinin karar vermesi
  D) Münazaranın önceden belirlenen bir konuda yapılması
  E) Münazaranın sonunda iddia ve karşı iddiayı savunan grupların bir araya gelmesi

 16. Cevap: E Açıklama:

  Münazara, iki grubun belirli bir konudaki görüşlerini karşı karşıya getirdiği bir tartışma türüdür. Bu nedenle, münazaranın sonunda iddia ve karşı iddiayı savunan grupların bir araya gelmesi gibi bir aşama yoktur. 17. Aşağıdakilerden hangisi münazaranın amacından biri değildir?

  A) Karşıt görüşleri karşılaştırmak
  B) Karşıt görüşleri çürütmek
  C) Bilgi birikimi ve konuşma becerisini geliştirmek
  D) Toplumsal sorunları gündeme getirmek
  E) Eğlendirmek

 18. Cevap: E Açıklama:

  Münazaranın amacı, karşıt görüşleri karşılaştırmak ve çürütmektir. Eğlendirmek ise münazaranın bir amacı değildir. 19. Aşağıdakilerden hangisi münazarada kullanılan konuşma türlerinden biri değildir?

  A) Tartışma    B) Açıklama    C) Söylev    D) Soru-cevap    E) Hikâye    

 20. Cevap: E Açıklama:

  Münazarada, genellikle tartışma ve açıklama konuşma türleri kullanılır. Hikâye ise münazarada kullanılan bir konuşma türü değildir. 21. Aşağıdakilerden hangisi münazarada etkili bir konuşma için gerekli değildir?

  A) Konuya hâkim olmak
  B) Konuşma becerisi geliştirmek
  C) Karşı tarafın görüşlerini anlamak
  D) Karşı tarafın görüşlerini çürütmek için argümanlar geliştirmek
  E) Konuşmayı etkili bir şekilde sonlandırmak

 22. Cevap: C Açıklama:

  Münazarada etkili bir konuşma için, karşı tarafın görüşlerini anlamak ve onlara saygı duymak önemlidir. Karşı tarafın görüşlerini çürütmek ise münazaranın amacıdır. 23. Dünya ve Türkiye'de Rüzgâr Enerjisi adlı makalede, Türkiye'nin rüzgârdan elektrik enerjisi üretmek için ciddi bir potansiyele sahip olduğu, bunu kullanmak için yapılması gerekenler anlatılmaktadır. Yazar, nesnel bir tavırla görüşünü ortaya koymuştur. Görüşlerini ispatlamak için karşılaştırmalara başvurmuş, sayısal verilerden yararlanmıştır.

  A) Yazar, Türkiye'nin rüzgâr enerjisinden elektrik enerjisi üretmek için gereken yatırımların yapılması gerektiğini savunmaktadır.
  B) Yazar, Türkiye'nin rüzgâr enerjisinden elektrik enerjisi üretmek için gerekli teknolojinin mevcut olduğunu savunmaktadır.
  C) Yazar, Türkiye'nin rüzgâr enerjisinden elektrik enerjisi üretmek için gereken doğal kaynaklara sahip olduğunu savunmaktadır.
  D) Yazar, Türkiye'nin rüzgâr enerjisinden elektrik enerjisi üretmek için gereken yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini savunmaktadır.
  E) Yazar, Türkiye'nin rüzgâr enerjisinden elektrik enerjisi üretmek için gereken kamuoyu desteğinin sağlanmasını savunmaktadır.

 24. Cevap: A Açıklama:

  Yazar, makalesinin giriş bölümünde, Türkiye'nin rüzgâr enerjisi potansiyelinin yüksek olduğunu belirterek, bu potansiyeli değerlendirmenin önemine dikkat çekmektedir. Makalesinin sonuç bölümünde ise, Türkiye'nin rüzgâr enerjisinden elektrik enerjisi üretmek için gereken yatırımların yapılmasının, ülke ekonomisine ve çevreye önemli katkılar sağlayacağını ifade etmektedir. 25. İnsan-Doğa İlişkisi Bağlamında Çevre Sorunları ve Felsefe adlı makalede, yazar, varlığı doğaya bağlı olan insanın doğayla mücadele etmek yerine ona saygı duyarak yaşaması gerektiğini ifade etmiştir. Sanayi Devrimi'yle başlayan sürecin devamında insanoğlunun doğal kaynakları ölçüsüz kullanımı sonucu başta iklim değişiklikleri olmak üzere birçok çevre sorununa yol açmasını işlemiştir. Yazar, düşüncesini kanıtlamak için filozofların sözlerini alıntılamış, başka yazarların çalışmalarına atıflarda bulunmuştur. Yazısının son bölümünde de çevre sorunlarının çözümüne ilişkin önerilerini dile getirmiştir.

  A) Yazar, çevre sorunlarının çözümünün tek yolunun doğa ile uyumlu yaşamayı öğrenmek olduğunu savunmaktadır.
  B) Yazar, çevre sorunlarının çözümünün teknolojik gelişmelere bağlı olduğunu savunmaktadır.
  C) Yazar, çevre sorunlarının çözümünün toplumsal bilinci geliştirmeye bağlı olduğunu savunmaktadır.
  D) Yazar, çevre sorunlarının çözümünün yasal düzenlemelere bağlı olduğunu savunmaktadır.
  E) Yazar, çevre sorunlarının çözümünün ekonomik kalkınmaya bağlı olduğunu savunmaktadır.

 26. Cevap: C Açıklama:

  Yazar, makalesinin giriş bölümünde, çevre sorunlarının insanoğlunun doğayla uyumsuz yaşam tarzının bir sonucu olduğunu belirterek, bu sorunlara çözüm bulmanın önemine dikkat çekmektedir. Makalesinin sonuç bölümünde ise, çevre sorunlarının çözümünün toplumsal bilinci geliştirmeye bağlı olduğunu ifade etmektedir. 27. Dünya ve Türkiye'de Rüzgâr Enerjisi adlı makalede, rüzgâr enerjisinin çevre dostu bir enerji kaynağı olduğu belirtilmektedir. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Rüzgâr enerjisi, fosil yakıtlar gibi hava kirliliğine neden olmaz.
  B) Rüzgâr enerjisi, nükleer enerji gibi radyoaktif atık üretmez.
  C) Rüzgâr enerjisi, hidroelektrik enerji gibi su kaynaklarını tüketmez.
  D) Rüzgâr enerjisi, jeotermal enerji gibi jeolojik hareketlere zarar vermez.
  E) Rüzgâr enerjisi, güneş enerjisi gibi hava şartlarından etkilenmez.

 28. Cevap: A Açıklama:

  Rüzgâr enerjisi, fosil yakıtlar gibi hava kirliliğine neden olmaz. Çünkü rüzgâr enerjisi santrallerinde, fosil yakıt santrallerinde olduğu gibi atmosfere zararlı 29. Makale türündeki bir metnin ana özelliklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Öznel bir anlatım içermesi
  B) Bir konunun ele alınması
  C) Düşüncelerin geliştirilmesi
  D) Yazarın kendi görüşlerinin öne çıkarılması
  E) Olayların anlatılması

 30. Cevap: A Açıklama:

  Makale türündeki bir metin, genellikle bir konunun ele alınması ve bu konu üzerinde yazarın kişisel görüşlerinin ve düşüncelerin geliştirilmesi ile oluşur. Bu nedenle makale türünde bir metnin ana özelliklerinden biri öznel bir anlatım içermesidir. 31. Münazara türündeki bir tartışmanın amacı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Bir konu hakkında bilgi vermek
  B) Bir konu hakkında doğru ve yanlışı belirlemek
  C) Bir konu hakkında farklı görüşleri karşılaştırmak
  D) Bir konu hakkında farklı görüşleri tartışmak
  E) Bir konu hakkında farklı görüşleri reddetmektir.

 32. Cevap: C Açıklama:

  Münazara türündeki bir tartışmanın amacı, bir konu hakkında farklı görüşleri karşılaştırmaktır. Bu nedenle münazara türündeki bir tartışmanın amacı, bir konu hakkında doğru ve yanlışı belirlemek değildir. 33. Aşağıdakilerden hangisi münazara türündeki bir tartışmanın aşamalarından biri değildir?

  A) Konunun belirlenmesi
  B) İddia ve karşı iddianın belirlenmesi
  C) Argümanların geliştirilmesi
  D) Tartışmanın yapılması
  E) Jürinin karar vermesi

 34. Cevap: B Açıklama:

  Münazara türündeki bir tartışmanın aşamaları şunlardır: 1. Konunun belirlenmesi 2. İddia ve karşı iddianın belirlenmesi 3. Argümanların geliştirilmesi 4. Tartışmanın yapılması 5. Jürinin karar vermesi Bu nedenle münazara türündeki bir tartışmanın aşamalarından biri iddia ve karşı iddianın belirlenmesidir. 35. Aşağıdakilerden hangisi münazara türündeki bir tartışmada kullanılan argümanlardan biri değildir?

  A) Karşı tarafın görüşlerinin çürütülmesi
  B) Kendi görüşlerinin desteklenmesi
  C) Karşı tarafın görüşlerine katılmamak
  D) Karşı tarafın görüşlerinin doğruluğunu kabul etmek
  E) Karşı tarafın görüşlerini eleştirmek

 36. Cevap: C Açıklama:

  Münazara türündeki bir tartışmada kullanılan argümanlar şunlardır: * Karşı tarafın görüşlerinin çürütülmesi * Kendi görüşlerinin desteklenmesi * Karşı tarafın görüşlerine katılmamak * Karşı tarafın görüşlerinin doğruluğunu kabul etmek Bu nedenle münazara türündeki bir tartışmada kullanılan argümanlardan biri karşı tarafın görüşlerine katılmamaktır. 37. Aşağıdakilerden hangisi münazara türündeki bir tartışmada dikkat edilmesi gerekenlerden biri değildir?

  A) Konuşma süresine dikkat edilmesi
  B) Konuşma sırasında karşı tarafın sözünü kesmemek
  C) Konuşma sırasında nezaket kurallarına uyulması
  D) Konuşma sırasında beden dilinin etkili kullanılması
  E) Konuşma sırasında duygusal davranılması

 38. Cevap: E Açıklama:

  Münazara türündeki bir tartışmada dikkat edilmesi gerekenlerden bazıları şunlardır: * Konuşma süresine dikkat edilmesi * Konuşma sırasında karşı tarafın sözünü kesmemek * Konuşma sırasında nezaket kurallarına uyulması * Konuşma sırasında beden dilinin etkili kullanılması Bu nedenle münazara türündeki bir tartışmada dikkat edilmesi gerekenlerden biri duygusal davranılmamasıdır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf TDE IV. Ünite (Makale) Test 1 Detayları

11.Sınıf TDE IV. Ünite (Makale) Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 20 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 11.Sınıf TDE IV. Ünite (Makale) Test 1 Testini Çöz tıklayın. 11.Sınıf TDE IV. Ünite (Makale) Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf TDE IV. Ünite (Makale) Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


11.Sınıf TDE IV. Ünite (Makale) Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Makale
 • Sohbet / Fıkra
 • Biyografi / Otobiyografi
 • Anı

Ayrıca 11.sınıf TDE IV. ünite konularından hazırlanmış test soruları 1; mebsinavlari.com tarafından tamamı test formatında cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Bilimsel makalelerin özelliklerini kavrar.

Bilimsel makalelerin özelliklerini kavrar.

Bilimsel makalelerde kullanılan kaynakları kavrar.

Bilgilendirme ve yorumlama arasındaki farkı kavrar.

Düşünceyi geliştirme yollarını kavrar.

Makalenin özelliklerini ayırt eder.

Münazaranın aşamalarını ayırt eder.

Münazaranın amacını kavrar.

Münazarada kullanılan konuşma türlerini ayırt eder.

Münazarada etkili bir konuşma için gerekli olan unsurları kavrar.

Makalenin ana düşüncesini belirler.

Makalenin ana düşüncesini belirler.

11.2.1. Makale türünün özelliklerini kavrar.

11.2.2. Münazara türünün özelliklerini kavrar.

11.2.2. Münazara türünün özelliklerini kavrar.

11.2.2. Münazara türünün özelliklerini kavrar.

11.2.2. Münazara türünün özelliklerini kavrar

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf TDE IV. Ünite (Makale) Test 1 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

11.Sınıf TDE IV. Ünite (Makale) Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 17 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 129 kere doğru, 96 kere yanlış cevap verilmiş.

11.Sınıf TDE IV. Ünite (Makale) Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf TDE IV. Ünite (Makale) Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf TDE IV. Ünite (Makale) Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf TDE IV. Ünite (Makale) Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Ünite Özetleri