10.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik

10.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 10.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. 10.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik CEVAPLARI

 1. Dünyada nüfus artış hızı, kıtalar ve ülkeler bazında nasıl bir dağılım gösterir?


 2. Cevap: Dünyada nüfus artış hızı, kıtalar ve ülkeler bazında farklılıklar gösterir. Genellikle az gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızı yüksek iken gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızı daha düşüktür. Açıklama:

  Az gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızının yüksek olmasının nedenleri arasında sağlık hizmetlerinin yetersiz olması, kadının iş hayatına katılımının az olması, eğitim düzeyinin düşük olması ve doğum kontrol yöntemlerinin yaygın olarak kullanılmaması sayılabilir. Gelişmiş ülkelerde ise nüfus artış hızının düşük olmasının nedenleri arasında sağlık hizmetlerinin gelişmiş olması, kadının iş hayatına katılımının yüksek olması, eğitim düzeyinin yüksek olması ve doğum kontrol yöntemlerinin yaygın olarak kullanılması sayılabilir. 3. Nüfusun beklenen yaşam süresi, ülkelerin gelişmişlik seviyesine göre nasıl bir ilişki gösterir?


 4. Cevap: Nüfusun beklenen yaşam süresi, ülkelerin gelişmişlik seviyesine göre farklılıklar gösterir. Beklenen yaşam süresi, gelişmiş ülkelerde uzunken az gelişmiş ülkelerde ise kısadır. Açıklama:

  Gelişmiş ülkelerde beklenen yaşam süresinin uzun olmasının nedenleri arasında sağlık hizmetlerinin gelişmiş olması, beslenme koşullarının iyi olması, iş güvenliğinin sağlanmış olması ve çevre kirliliğinin az olması sayılabilir. Az gelişmiş ülkelerde ise beklenen yaşam süresinin kısa olmasının nedenleri arasında sağlık hizmetlerinin yetersiz olması, beslenme koşullarının kötü olması, iş güvenliğinin sağlanmamış olması ve çevre kirliliğinin fazla olması sayılabilir. 5. Bir nüfus piramidinde, erkek ve kadın nüfusun eşit dağılımı, o bölgenin hangi özelliğini gösterir?


 6. Cevap: Erkekler ve kadınların eşit dağıldığı bir nüfus piramidi, o bölgenin gelişmiş bir ülke olduğunu gösterir. Bu, o bölgedeki eğitim ve sağlık hizmetlerinin iyi olduğunu ve cinsiyet eşitliğinin sağlandığını gösterir. Açıklama:

  Nüfus piramidinde, erkek ve kadın nüfusun eşit dağılımı, o bölgedeki nüfusun cinsiyet dengesinin iyi olduğunu gösterir. Bu durum, o bölgedeki eğitim ve sağlık hizmetlerinin iyi olduğunu ve cinsiyet eşitliğinin sağlandığını gösterir. Eğitim ve sağlık hizmetleri iyi olan ülkelerde, kadınlar da erkekler gibi eğitim ve iş fırsatlarına sahiptir. Bu da, nüfusun cinsiyet dengesinin sağlanmasına yardımcı olur. 7. Bir nüfus piramidinde, tabanın daraldığı, üst kısımların genişlediği bir yapı, o bölgenin hangi özelliğini gösterir?


 8. Cevap: Tabanın daraldığı, üst kısımların genişlediği bir nüfus piramidi, o bölgenin yaşlanan bir nüfusa sahip olduğunu gösterir. Bu durum, o bölgedeki nüfus artış hızının düşük olduğunu ve ölüm oranının yüksek olduğunu gösterir. Açıklama:

  Nüfus piramidinde, yaş gruplarının genişliği o gruptaki nüfus miktarını gösterir. Tabanın daraldığı, üst kısımların genişlediği bir piramidin alt yaş gruplarında nüfus miktarının az olması, o bölgedeki nüfusun yaşlandığını gösterir. Bu durum, o bölgedeki nüfus artış hızının düşük olduğunu ve ölüm oranının yüksek olduğunu gösterir. Ölüm oranının yüksek olduğu bölgelerde, nüfusun yaşlanması kaçınılmazdır. 9. Türkiye'de nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı nasıldır?


 10. Cevap: Türkiye'de nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı, genç ve dinamik bir nüfus yapısına işaret etmektedir. 2022 yılı nüfus verilerine göre, Türkiye nüfusunun %22'si 0-14 yaş, %68'i 15-64 yaş ve %9'u 65 yaş ve üstü grupta yer almaktadır. Açıklama:

  Genç nüfus oranı yüksek olan ülkelerde işgücü kaynağının fazla olması, ekonomik kalkınmanın hızlanması açısından avantaj sağlamaktadır. Ancak, yaşlanan nüfus oranı da giderek artan ülkelerde, emeklilik yükü, sağlık harcamaları gibi sorunların artması beklenmektedir. 11. Türkiye'de kadın ve erkek nüfus oranı nedir?


 12. Cevap: Türkiye'de 2022 yılı nüfus verilerine göre, nüfusun %49,9'u kadın, %50,1'i erkektir. Bu oranlar, Türkiye'de kadın ve erkek nüfusun dengeli bir dağılıma sahip olduğunu göstermektedir. Açıklama:

  Bir ülkede kadın ve erkek nüfusunun dengeli bir dağılımı, toplumsal huzur ve refahın sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadır. 13. Tarih öncesi dönemde insanlar hangi nedenlerle göç etmişlerdir?


 14. Cevap: * İklim değişikliği * Toprakların verimsizleşmesi * Otlakların yetersiz kalması * Geçim kaynaklarının yetersiz kalması * Nüfus miktarının artması * İnsanlar ve hayvanlar arasında görülen salgın hastalıklar * Türklerin kendi aralarındaki siyasi anlaşmazlıklar ve savaşlar * Dış baskılar (Çin, Moğol ve Kitan baskıları) * Yeni vatan kurma ve fetih düşüncesi Açıklama:

  Tarih öncesi dönemde insanlar, yaşadıkları bölgelerdeki iklim değişikliği, toprakların verimsizleşmesi, otlakların yetersiz kalması, geçim kaynaklarının yetersiz kalması, nüfus miktarının artması, salgın hastalıklar, siyasi anlaşmazlıklar, dış baskılar ve yeni vatan kurma gibi nedenlerle göç etmişlerdir. Bu göçler, insanların yaşadıkları bölgelerin coğrafi özelliklerini, kültürlerini ve nüfus yapılarını etkilemiştir. 15. Kavimler Göçü'nün sonuçları nelerdir?


 16. Cevap: Roma İmparatorluğu'nun ikiye ayrılmasına ve sonradan Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasına neden olmuştur. * Avrupa'da yeni milletlerin oluşmasına neden olmuştur. * Tarihin seyrini değiştirmiştir. * İlk Çağ kapanıp Orta Çağ başlamıştır. Açıklama:

  Kavimler Göçü, 4. yüzyılda Orta Asya'dan gelen Türklerin Avrupa'ya göç etmesi ile başlamıştır. Bu göçler sonucunda Roma İmparatorluğu'nun sınırları içinde yaşayan Ostrogotlar ve Vizigotlar gibi kavimler Avrupa içlerine doğru gitmek zorunda kalmış ve buradaki kavimlerin yer değiştirmesine neden olmuştur. Kavimler, birbirleriyle çarpışarak Roma İmparatorluğu'nun içlerine, İspanya'ya, hatta Kuzey Afrika'ya kadar ilerlemiştir. Bu göçler sonucunda Roma İmparatorluğu'nun ikiye ayrılmasına ve sonradan Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasına neden olmuştur. Kavimler Göçü, Avrupa'da yeni milletlerin oluşmasına da neden olmuştur. Göç eden kavimler, Avrupa'da yeni yerleşim yerleri kurarak yeni kültürler oluşturmuştur. Bu durum, Avrupa'nın kültürel yapısında önemli değişikliklere yol açmıştır. Kavimler Göçü, tarihin seyrini değiştiren önemli bir olaydır. Bu göçler sonucunda Roma İmparatorluğu yıkılmış, Orta Çağ başlamıştır. 17. Aziz Sancar, hangi ilin Savur ilçesinde doğmuştur?


 18. Cevap: Mardin Açıklama:

  Aziz Sancar, 8 Eylül 1946'da Mardin'in Savur ilçesinde doğmuştur. 19. Aziz Sancar, hangi alanda Nobel Ödülü kazanmıştır?


 20. Cevap: Açıklama:

  Aziz Sancar, hangi alanda Nobel Ödülü kazanmıştır? Cevap Metni: Kimya Açıklama Metni: Aziz Sancar, 2015 yılında Tomas Lindahl ve Paul Modrich ile birlikte DNA onarımındaki mekanizmaları keşfetmelerinden dolayı Nobel Kimya Ödülü'nü kazanmıştır.ar, hangi alanda Nobel Ödülü kazanmıştır? Cevap Metni: Kimya Açıklama Metni: Aziz Sancar, 2015 yılında Tomas Lindahl ve Paul Modrich ile birlikte DNA onarımındaki mekanizmaları keşfetmelerinden dolayı Nobel Kimya Ödülü'nü kazanmıştır. 21. Tarım, hayvancılık, balıkçılık, ormancılık ve madencilik gibi doğal kaynaklardan yararlanarak yapılan ekonomik faaliyetlere ne ad verilir?


 22. Cevap: Birincil ekonomik faaliyetler Açıklama:

  Birincil ekonomik faaliyetler, insanların temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli olan ham maddelerin elde edilmesini sağlayan faaliyetlerdir. Bu faaliyetler, doğrudan doğal kaynaklardan yararlanılmasıyla gerçekleştirilir. 23. Sanayi, inşaat ve enerji üretimi gibi ham maddelerin işlenmesi ve yeni ürünler elde edilmesini sağlayan ekonomik faaliyetlere ne ad verilir?


 24. Cevap: İkincil ekonomik faaliyetler Açıklama:

  İkincil ekonomik faaliyetler, birincil ekonomik faaliyetlerden elde edilen ham maddelerin işlenmesi ve kullanılabilecek hâle getirilmesini sağlayan faaliyetlerdir. Bu faaliyetler, genellikle fabrika ve atölyelerde gerçekleştirilir. 25. Türkiye'de çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kollarına göre dağılımı, 1960'tan günümüze nasıl bir değişim göstermiştir?


 26. Cevap: Cevap 1: 1960 yılında Türkiye'de çalışan nüfusun %75'i birincil, %17'si ikincil ve %8'i üçüncül faaliyet kollarında istihdam edilmişti. 2021 yılında ise bu oranlar sırasıyla %15,4, %26,9 ve %57,7 olmuştur. Bu değişim, Türkiye'nin ekonomik yapısının sanayileşme ve hizmetler sektörünün gelişmesi yönünde bir dönüşüm geçirdiğini göstermektedir. Açıklama:

  Birincil faaliyetler, tarımsal ve madencilik gibi doğal kaynakların işlenmesini içeren faaliyetleri kapsar. İkincil faaliyetler, sanayi ve inşaat gibi hammaddelerin işlenmesi ve ürünlerin üretilmesini içeren faaliyetleri kapsar. Üçüncül faaliyetler ise ticaret, finans, eğitim, sağlık, turizm gibi hizmetler sektörünü kapsar. 27. Birincil faaliyet kollarının ekonomiye katkısı, ülkelerin gelişmişlik düzeyi ile nasıl bir ilişki içindedir?


 28. Cevap: Birincil faaliyet kollarının ekonomiye katkısı, ülkelerin gelişmişlik düzeyi ile ters orantılıdır. Açıklama:

  Gelişmekte olan ülkelerde birincil faaliyet kolları, ekonominin önemli bir kısmını oluşturur. Bu nedenle bu ülkelerde birincil faaliyet kollarının ekonomiye katkısı daha yüksektir. Gelişmiş ülkelerde ise ekonomi, sanayi ve hizmetler sektörüne dayanır. Bu nedenle bu ülkelerde birincil faaliyet kollarının ekonomiye katkısı daha düşüktür. 29. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. ( ) Göç, bir yerden başka bir yere yerleşmek amacıyla yapılan yer değiştirmedir.
  2. ( ) Göç, doğal ve beşeri faktörlerden kaynaklanabilir.
  3. ( ) Göçler, zorunlu ve isteğe bağlı olarak gerçekleşebilir.
  4. ( ) Göçler, ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel ve çevresel faktörlerden kaynaklanabilir.
  5. ( ) Göçler, nüfusun oluşumunda ve dağılışında önemli rol oynar.
  6. ( ) Göçler, doğal çevreyi olumsuz etkiler.
  7. ( ) Göçler, ekonomik kalkınmayı destekler.
  8. ( ) Göçler, kültürel etkileşimi artırır.
  9. ( ) Göçler, toplumsal huzuru bozabilir.
  10. ( ) Göçler, doğal afet riskini artırabilir.

 30. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. Y 7. D 8. D 9. Y 10. D Açıklama:

  1. Göç, bir yerden başka bir yere yerleşmek amacıyla yapılan yer değiştirmedir. Bu nedenle doğrudur. 2. Göç, doğal ve beşeri faktörlerden kaynaklanabilir. Bu nedenle doğrudur. 3. Göçler, zorunlu ve isteğe bağlı olarak gerçekleşebilir. Bu nedenle doğrudur. 4. Göçler, ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel ve çevresel faktörlerden kaynaklanabilir. Bu nedenle doğrudur. 5. Göçler, nüfusun oluşumunda ve dağılışında önemli rol oynar. Bu nedenle doğrudur. 6. Göçler, doğal çevreyi olumsuz etkileyebilir. Örneğin, orman alanlarının yapılaşmaya açılması, su kaynaklarının kirlenmesi gibi olumsuz etkiler görülebilir. Bu nedenle yanlıştır. 7. Göçler, ekonomik kalkınmayı destekleyebilir. Örneğin, göç eden kişilerin yeni yerleşim yerlerinde iş bulmaları, ekonomik faaliyetlerin artmasına ve kalkınmaya katkı sağlayabilir. Bu nedenle doğrudur. 8. Göçler, kültürel etkileşimi artırabilir. Örneğin, farklı kültürlerden gelen kişilerin bir arada yaşamaları, kültürel etkileşimi artırabilir. Bu nedenle doğrudur. 9. Göçler, toplumsal huzuru bozabilir. Örneğin, göç eden kişilerin yeni yerleşim yerlerinde karşılaştıkları sorunlar, toplumsal huzuru bozabilir. Bu nedenle yanlıştır. 10. Göçler, doğal afet riskini artırabilir. Örneğin, dere yataklarının yerleşime açılması, aşırı yağışlarda taşkınlara neden olabilir. Bu nedenle doğrudur. 31. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. ( ) Birincil ekonomik faaliyetler, insan ve makine gücünün birlikte kullanıldığı faaliyetlerdir.
  2. ( ) İkincil ekonomik faaliyetler, doğada bulunan hammaddelerin işlenmesi ile ortaya çıkan ürünlerden oluşan faaliyetlerdir.
  3. ( ) Üçüncül ekonomik faaliyetler, insanların ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan faaliyetlerdir.
  4. ( ) Dördüncül ekonomik faaliyetler, bilgi üretimi ve bilginin işlenmesi ile ilgili faaliyetlerdir.
  5. ( ) Beşincil ekonomik faaliyetler, karar verme ve kontrol ile ilgili faaliyetlerdir.
  6. ( ) Gelişmiş ülkelerde birincil ekonomik faaliyetlerde çalışan nüfus oranı yüksektir.
  7. ( ) Gelişmekte olan ülkelerde ikincil ve üçüncül ekonomik faaliyetlerde çalışan nüfus oranı yüksektir.
  8. ( ) Sanayi devrimi ile birlikte birincil ekonomik faaliyetlerde çalışan nüfus oranı azalmıştır.
  9. ( ) Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte dördüncül ekonomik faaliyetlerde çalışan nüfus oranı artmıştır.
  10. ( ) Beşincil ekonomik faaliyetlerde çalışan nüfus oranı, diğer ekonomik faaliyet türlerine göre oldukça düşüktür.

 32. Cevap: 1. Y 2. D 3. D 4. D 5. D 6. Y 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  1. Birincil ekonomik faaliyetler, tarım, hayvancılık, ormancılık gibi faaliyetlerdir. Bu faaliyetlerde insan ve makine gücü birlikte kullanılmaktadır. 2. İkincil ekonomik faaliyetler, sanayi, inşaat gibi faaliyetlerdir. Bu faaliyetlerde doğada bulunan hammaddeler işlenerek yeni ürünler ortaya çıkarılır. 3. Üçüncül ekonomik faaliyetler, ulaşım, ticaret, turizm gibi faaliyetlerdir. Bu faaliyetler, insanların ihtiyaçlarını karşılamak için yapılır. 4. Dördüncül ekonomik faaliyetler, bilgi üretimi ve bilginin işlenmesi ile ilgili faaliyetlerdir. Bu faaliyetler, bilgi teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte ortaya çıkmıştır. 5. Beşincil ekonomik faaliyetler, karar verme ve kontrol ile ilgili faaliyetlerdir. Bu faaliyetler, büyük şirketler ve devlet yönetiminde yer alan kişiler tarafından yapılır. 6. Gelişmiş ülkelerde tarımda makineleşmenin artması ve sanayileşmenin gelişmesi ile birlikte birincil ekonomik faaliyetlerde çalışan nüfus oranı azalmıştır. 7. Gelişmekte olan ülkelerde tarımın ve sanayinin gelişmeye başlaması ile birlikte ikincil ve üçüncül ekonomik faaliyetlerde çalışan nüfus oranı artmıştır. 8. Sanayi devrimi ile birlikte makineleşmenin gelişmesi, tarımda verimliliğin artmasına ve birincil ekonomik faaliyetlerde çalışan nüfus oranının azalmasına neden olmuştur. 9. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte hizmet sektörünün gelişmesi ve internet kullanımının yaygınlaşması, dördüncül ekonomik faaliyetlerde çalışan nüfus oranının artmasına neden olmuştur. 10. Beşincil ekonomik faaliyetler, büyük şirketler ve devlet yönetiminde yer alan kişiler tarafından yapıldığı için, çalışan nüfus oranı diğer ekonomik faaliyet türlerine göre oldukça düşüktür.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik Detayları

10.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 19 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. 10.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış


10.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • DÜNYA NÜFUSUNUN TARİHSEL ARTIŞI VE DEĞİŞİMİ
  1. DÜNYA'DA NÜFUS ARTIŞI
  2. DÜNYA'DA NÜFUS ARTIŞI
  3. DÜNYA'DA NÜFUSUN ALANSAL DAĞILIŞI
  4. GÖÇÜN MEKANSAL ETKİLERİ

Ayrıca 10.sınıf coğrafya dersi 1.dönem 2.yazılı soruları; klasik türde cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Dünyada nüfus artış hızının kıtalar ve ülkeler bazındaki dağılımını açıklar.

Nüfusun beklenen yaşam süresinin ülkelerin gelişmişlik seviyesine göre dağılımını açıklar.

Nüfus piramidinin erkek ve kadın nüfusun dağılımı, o bölgenin gelişmişlik düzeyi hakkında bilgi verir.

Nüfus piramidinin tabanının daraldığı, üst kısımların genişlediği bir yapı, o bölgenin yaşlanma sürecine girdiğini gösterir.

Türkiye'de nüfusun yaş gruplarına göre dağılımını açıklar.

Türkiye'de kadın ve erkek nüfus oranını açıklar.

Tarih öncesi dönemde insanların göç etme nedenlerini açıklar.

Kavimler Göçü'nün sonuçlarını açıklar.

Türkiye'nin coğrafi özelliklerini bilir.

Türkiye'nin bilim alanındaki başarılarını bilir.

Öğrenci, birincil ekonomik faaliyetleri tanımlayabilir.

Öğrenci, ikincil ekonomik faaliyetleri tanımlayabilir.

Çalışan nüfusun ekonomik faaliyetlere dağılımı, ülkelerin gelişmişlik düzeyi hakkında bilgi verir.

Birincil faaliyet kollarının ekonomiye katkısı, ülkelerin gelişmişlik düzeyi ile ters orantılıdır.

* 10.1.1. Göçün tanımını ve çeşitlerini açıklar. * 10.1.2. Göçün nedenlerini ve sonuçlarını analiz eder. * 10.1.3. Göçün çevresel ve ekonomik etkilerini değerlendirir. * 10.1.4. Göçün toplumsal etkilerini analiz eder.

1. Ekonomik faaliyet türlerini açıklar. 2. Ekonomik faaliyet türlerinin özelliklerini açıklar. 3. Ekonomik faaliyet türleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 4. Ekonomik faaliyet türlerinin gelişmişlik düzeyi ile ilişkisini açıklar. 5. Ekonomik faaliyet türlerinin değişimini açıklar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 10.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

10.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Coğrafya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.