Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav - 11.Sınıflar

Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav - 11.Sınıflar sınavı 11.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav - 11.Sınıflar CEVAPLARI

 1. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim'de infak konusuna atıfta bulunmaktadır?

  A) "İman edip salih amel işleyenler, infakta bulunurlar ve bu, kendilerinin Rableri katında en güzel olanların sevabını arttırır."
  B) "Allah yolunda infak edenlerin örneği, yedi başak bitiren bir tanenin örneğidir. Her başak yüz tane verir. Allah dilediğine kat kat arttırır. Allah'ın lütfu geniştir, O her şeyi bilir."
  C) "Mallarınızı Allah yolunda infak etmeyenler, sonra kendi malları üzerinde pişmanlık duymayanlar; işte onların için acı bir azap vardır."
  D) "Ey iman edenler, infak edin ki, Allah da sizin için infak etsin. Sizin için yaptıklarınızı bağışlasın. Kim azıcık bile olsa bir hayır yaparsa, Allah onu kat kat arttırır ve en güzel mükafatı da verir."
  E) "Mallarını Allah yolunda infak edenler, sonra infaklarından sonra tekrar bir şey eklemeden arkalarından hiçbir iyilik göstermeyenlerin, Allah katında sevapları en büyüktür."

 2. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevabı D şıkkıdır. D şıkkındaki ayette "ey iman edenler, infak edin ki, Allah da sizin için infak etsin" şeklinde bir çağrı yapılmaktadır ve bu ayet infak konusuna atıfta bulunmaktadır. İnfak, İslam dininde hayırseverlik ve sadakat gösterme anlamına gelmektedir. 3. Aşağıdaki hadis hangi konu hakkında bilgi vermektedir? "Sadaka, fitnenin ateşini söndürür."

  A) Cihad    B) Zekat    C) İnfak    D) Kurban    E) Tevbe

 4. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "C) İnfak"tır. Hadis, sadakanın fitne ve sıkıntıları gidermeye yardımcı olduğunu ifade eder. İnfak ise, malın Allah yolunda harcanması anlamına gelir ve bu hadis infakın önemine vurgu yapar. 5. Zekâtın bireysel faydaları nelerdir?

  A) Yoksullara yardım etmek, zenginlerde infak bilincini geliştirmek, fakirleşmekten korunmak, Allah'ın rızasını kazanmak, sosyal dayanışma ve yardımlaşmayı artırmak
  B) Kötü alışkanlıklardan kurtulmak, daha mutlu bir hayat sürmek, sağlıklı bir yaşam sürdürmek, özellikle kârlı işlerde başarılı olmak, aile bağlarını güçlendirmek
  C) Borçları ödemek, ticaret yapmak için sermaye elde etmek, sosyal statüyü yükseltmek, siyasi gücü artırmak, dünyevi kazançları artırmak
  D) Kendine güven kazanmak, daha üretken olmak, yeni beceriler öğrenmek, lüks tüketim maddeleri satın almak, çevresinde saygın bir kişi olarak tanınmak
  E) Hiçbiri

 6. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A seçeneğidir. Zekâtın bireysel faydaları arasında, yoksullara yardım etmek, zenginlerde infak bilincini geliştirmek, fakirleşmekten korunmak, Allah'ın rızasını kazanmak, sosyal dayanışma ve yardımlaşmayı artırmak yer alır. Zekât, Müslümanların birbirleriyle olan sosyal ilişkilerini güçlendirerek toplumsal dayanışmayı artırır. 7. "Onlar, yeryüzünde gezip Allah'ın lütfundan yedikleri şeylerden infak ederler ve nefisleri tutkularına kapılıp da savurganlık yapmazlar. Bilakis kalpleri bağlanmışlara infak ederler. Şüphesiz onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir." (Hac Suresi, 28) Bu ayette hangi davranışın övüldüğü ifade edilmiştir?

  A) Lüks yaşam sürmek
  B) Malını saklayarak zenginleşmek
  C) Mallarını gizlice ve açıktan sarf etmek
  D) Kötü insanlara para vermek
  E) Kendi arzularına göre para harcamamak

 8. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C'dir, yani "Mallarını gizlice ve açıktan sarf etmek" davranışı övülmektedir. Ayette bahsedilen kişiler, Allah'ın lütfundan yedikleri şeyleri infak ederler ve nefislerinin tutkularına kapılmayarak savurganlık yapmazlar. Bunun yerine kalpleri bağlanmışlara infak ederler ve böylece kurtuluşa ererler. Bu ayet, İslam dininde sadaka vermenin ve malını paylaşmanın önemini vurgular. 9. Zekâtın toplumsal faydaları nelerdir?

  A) Sosyal dayanışma, fakirlerin ihtiyaçlarının karşılanması, toplumsal adaletin sağlanması, yoksulların sevinçlerine ortak olma, toplumsal barış ve huzur
  B) Zenginlerin daha zengin, fakirlerin daha fakir olması, servetin daha da yoğunlaşması, toplumsal eşitsizliğin artması, huzursuzluk ve kargaşa
  C) Toplumun itibarının artması, ekonominin gelişmesi, yoksulluğun azalması, zenginlerin gösterişlerinin azalması, vergi gelirlerinin artması
  D) Sadece fakirlerin ihtiyaçlarının karşılanması için farz kılınmıştır, toplumsal faydaları yoktur.
  E) Toplumun maddi durumunu iyileştirmesi, yoksulların sosyal hayatta daha fazla yer alması, fakirlerin kendilerini topluma kabul ettirmesi, zenginlerin yoksullara yardım etmesi, toplumsal dayanışmayı arttırması

 10. Cevap: A Açıklama:

  Cevap Anahtarı: A. Zekat, fakirlerin ihtiyaçlarının karşılanması, toplumsal adaletin sağlanması, yoksulların sevinçlerine ortak olma, toplumsal barış ve huzur gibi birçok toplumsal fayda sağlar. Zekat vermek, toplumda sosyal dayanışmayı artırır ve toplumsal adaletin sağlanmasına yardımcı olur. Zekat, İslam'ın beş şartından biridir ve İslam toplumunda önemli bir yere sahiptir. Zekat vermek, zenginlerin mal varlıklarından fakirlere yardım etmesini sağlar ve böylece toplumda sosyal dayanışmayı artırır. Ayrıca zekat, yoksulların ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olur ve böylece toplumsal adaletin sağlanmasına katkıda bulunur. Zekat verenler, fakirlerin sevinçlerine ortak olur ve toplumsal barış ve huzurun korunmasına yardımcı olurlar. 11. Hangi mallar zekâta tabidir?

  A) Sadece altın ve gümüş
  B) Altın, gümüş ve para
  C) Altın, gümüş, para, ticari mallar ve hayvanlar
  D) Sadece hayvanlar
  E) Sadece ticari mallar

 12. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) Altın, gümüş, para, ticari mallar ve hayvanlar" olarak verilmiştir. Zekât, belirli bir miktarın üzerindeki altın, gümüş, para, ticari mallar ve hayvanlar gibi belli varlıkların, belirli bir oranda fakirlere, muhtaçlara, borçlulara, yolculara ve diğer ihtiyaç sahiplerine verilmesini gerektiren bir İslami ibadettir. Bu ibadet, bireysel bir sorumluluk olduğu kadar toplumsal bir sorumluluğu da içermektedir ve bireylerin maddi zenginliğinin paylaşımı ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek için önemlidir. 13. Ticari malların zekâta tabi olabilmesi için hangi koşullar gereklidir?

  A) Sadece alım satım amacıyla alınmış olmaları
  B) Sadece bir yıl boyunca elde tutulmuş olmaları
  C) Alım satım amacıyla alınmış ve bir yıl boyunca elde tutulmuş olmaları
  D) Sadece bir yıl boyunca kiraya verilmiş olmaları
  E) Satış için hazırlandığı zaman zekâta tabi olurlar

 14. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "C) Alım satım amacıyla alınmış ve bir yıl boyunca elde tutulmuş olmaları" şeklindedir. Ticari malların zekâta tabi olabilmesi için hem alım satım amacıyla alınmış olmaları hem de bir yıl boyunca elde tutulmuş olmaları gerekmektedir. Bu şartları sağlayan mallar zekâta tabidir. 15. Hangi tür mallar zekâta tabi değildir?

  A) Sadece kişisel kullanım için satın alınan eşyalar
  B) Sadece yatırım amacıyla satın alınan emtialar
  C) Sadece borçlar
  D) Sadece işletme sermayesi olarak kullanılan mallar
  E) Zekât, fıtır sadakası ve diğer ibadetler için kullanılan mallar

 16. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C şıkkıdır. Zekâta tabi olmayan türdeki mallar borçlar kategorisinde yer almaktadır. Borçlar, bir borçlu tarafından sahip olduğu malların toplam değerinden düşüldükten sonra hesaplanan zekâtın ödenmesinden muaf tutulurlar. Bu durumda, sadece kişisel kullanım için satın alınan eşyalar, yatırım amacıyla satın alınan emtialar, işletme sermayesi olarak kullanılan mallar ve zekât, fıtır sadakası ve diğer ibadetler için kullanılan mallar zekâta tabi olabilirler. 17. Zekâtın verilmesinin malın bereketlenmesine nasıl bir etkisi vardır?

  A) Malın bereketlenmesine olumsuz etkisi vardır.
  B) Malın bereketlenmesine herhangi bir etkisi yoktur.
  C) Malın bereketlenmesine olumlu etkisi vardır.
  D) Malın bereketlenmesine etkisi yoktur, sadece bir ibadettir.
  E) Bilgi verilenlere göre bir yanıt verilemez.

 18. Cevap: C Açıklama:

  Zekât vermek, İslam dini açısından bir ibadettir ve bu ibadetin malın bereketlenmesine olumlu etkisi olduğuna inanılır. Zekâtın verilmesiyle kişinin malı bereketlenir ve Allah'ın rızasını kazanması beklenir. Bu nedenle, doğru cevap C şıkkıdır. 19. Zekât, İslam dininde hangi ibadetlerle birlikte anılır?

  A) Namaz ve oruç
  B) Kurban ve hac
  C) Sadaka ve fitre
  D) Cihad ve seferberlik
  E) Bilgi verilenlere göre bir yanıt verilemez.

 20. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) Sadaka ve fitre. İslam dininde zekât, sadaka ve fitre ile birlikte anılır ve bu ibadetler birbirlerini tamamlayan önemli ibadetlerdir. Zekât, malın belirli bir bölümünün fakirlere verilmesini ifade ederken, sadaka genel anlamda bir iyilik yapmayı ifade etmektedir. Fitr ise Ramazan ayında tutulan orucun karşılığı olarak verilen bir tür sadakadır. 21. Aşağıdaki ayetlerden hangisi zekâtın ne amaçla verilmesi gerektiğini açıklamaktadır?

  A) “Zekat mallarının fakirlere ve muhtaçlara verilmesi gerekir.” (Tevbe, 60)
  B) “Zekât, zenginlerden alınarak yoksullara ve fakirlere verilir.” (Bakara, 43)
  C) “Zekâtı Allah rızası için verin.” (Tevbe, 103)
  D) “Zekât, fakirler için bir hak olarak belirlenmiştir.” (Zariyat, 19)
  E) “Zekât, fakir ve yoksulların hayat standardını artırmak için verilir.” (Nisa, 8)

 22. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı C şıkkıdır, çünkü bu ayet zekâtın Allah'ın rızası için verilmesi gerektiğini açıklamaktadır. Zekât, İslam dininde fakirlerin ve muhtaçların yardımına yönelik bir ibadettir ve müminlerin mallarının bir kısmını paylaşarak toplumda adaleti ve dayanışmayı sağlamayı amaçlar. 23. Oruçun kazası ne anlama gelir?

  A) Orucu bozan bir kişinin cezasını vermek
  B) Oruç tutamayanların vereceği sadaka
  C) Tutamadığı oruçları sonradan tamamlamak için tutulan oruçlar
  D) Oruç tutamayanların oruç yerine kefareti vermesi
  E) Orucun kazası yoktur

 24. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevabı C) Tutamadığı oruçları sonradan tamamlamak için tutulan oruçlar'dır. Oruç tutamayanlar için Ramazan ayından sonra kaza orucu tutmak gereklidir. Kaza orucu, Ramazan ayında tutulamayan veya bir sebep ile bozulan oruçların sonradan tamamlanmasıdır. Kazaya kalmış oruçlar, Ramazan ayının bitiminden sonraki ilk müsait zamanda tamamlanmalıdır. 25. Oruç tutamayan kişilerin oruç kazası nasıl yapılır?

  A) Oruçlu kişinin her gün için bir gün oruç tutması
  B) Oruçlu kişinin her hafta sonu iki gün oruç tutması
  C) Oruçlu kişinin her ay için bir gün oruç tutması
  D) Oruçlu kişinin her yıl için bir gün oruç tutması
  E) Oruç tutamayan kişilerin oruç kazası yapılmaz

 26. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A'dır, yani oruç tutamayan kişilerin oruç kazası yapmak için her gün için bir gün oruç tutması gerekmektedir. Oruç tutamayan kişilerin sebebi hastalık, yaşlılık, hamilelik gibi durumlar olabilir. Bu kişilerin oruçlarını telafi etmek için ise kazaya kalmış oruçlarını daha sonra tutmaları gerekir. Oruç kazası, Ramazan ayında tutulamayan oruçların, Ramazan sonrası belirli bir süre içinde tamamlanmasıdır. 27. Aşağıdakilerden hangisi zekatın verilmesi gereken kişi ve kurumları açıklamaktadır?

  A) Kâinatın Rabbi olan Allah'ın hakları
  B) Anneye, babaya, dedeye, nineye
  C) Kardeşe, yeğene, dayıya, halaya
  D) Fakirlere, yoksullara, borçlulara, yolculara
  E) İşyerlerine, fabrikalara, holdinglere, bankalara

 28. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D'dir, yani zekatın verilmesi gereken kişi ve kurumlar fakirler, yoksullar, borçlular ve yolculardır. Zekat, İslam dininde zenginlerin mal varlıklarının bir kısmını belirli bir süre sonra bu ihtiyaç sahipleriyle paylaşmasını öngören bir ibadettir. 29. Orucun kazası ve kefareti arasındaki fark nedir?

  A) Orucun kazası, tutulamayan oruçların sonradan tutulmasıdır, kefaret ise orucun bozulması sonucu ödenen bir bedeldir.
  B) Orucun kazası, tutulan oruçların sonradan tutulmasıdır, kefaret ise orucun bozulması sonucu ödenen bir bedeldir.
  C) Orucun kazası, sadece ramazan ayında tutulamayan oruçların sonradan tutulmasıdır, kefaret ise oruç bozulması durumunda ödenen bir bedeldir.
  D) Orucun kazası, kadınların adet dönemi veya lohusalık nedeniyle tutamadığı oruçların sonradan tutulmasıdır, kefaret ise oruç bozulması durumunda ödenen bir bedeldir.
  E) Orucun kazası ve kefareti arasında herhangi bir fark yoktur.

 30. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B şıkkıdır. Orucun kazası, tutulan oruçların sonradan tutulmasıdır. Kefaret ise orucun bozulması sonucu ödenen bir bedeldir. Oruç tutma ibadeti sırasında kazayla veya kasıtlı olarak orucun bozulması durumunda kefaret ödenir, ancak oruç tutulamayan durumlar için sadece orucun sonradan tutulması yeterlidir. Kazayla tutulması gereken oruçlar arasında ramazan orucu, nadir oruçlar veya adak oruçları yer alabilir. Kazadan dolayı ödenen bedel ise yoksullara yemek vermek veya bir başka şekilde fakirlerin yardımına yönelik olabilir. 31. Oruçlu iken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

  A) Yemek yememek, içmek, cinsel ilişkiye girmemek, öfke kontrolü sağlamak, dilini kontrol etmek.
  B) Sigara içmemek, spor yapmamak, sıcak yerlerde kalmamak, bol su içmek, uyku düzenine dikkat etmek.
  C) Ağır işler yapmamak, hızlı yürümekten kaçınmak, güneş altında fazla kalmamak, açık renkli giysiler giymek, sağlıklı beslenmek.
  D) Sevap kazanmak için sürekli ibadet etmek, kitap okumak, dua etmek, sadaka vermek, zikretmek.
  E) Oruç tutmayı bırakmak, yemek yemek, içmek, cinsel ilişkiye girmek, öfke kontrolünü kaybetmek, sözlü saldırılarda bulunmak.

 32. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A seçeneğidir. Oruçlu iken yemek yememek, içmemek, cinsel ilişkiye girmemek gibi belli davranışlar yanında öfke kontrolü sağlamak ve dilini kontrol etmek gibi manevi davranışlar da önemlidir. Aynı zamanda oruçlu iken sağlıklı beslenmeye dikkat edilmesi de önemlidir. 33. Oruçlu iken hangi spor aktiviteleri yapılabilir?

  A) Ağır ve yorucu sporlar yapılmamalıdır
  B) Sadece hafif yürüyüşler yapılabilir
  C) Sıcak havalarda havuzda yüzülebilir
  D) Oruçlu iken spor yapmak günah sayılır
  E) Hiçbir spor aktivitesi yapılmamalıdır

 34. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Ağır ve yorucu sporlar yapılmamalıdır. Oruçlu iken spor yapmak sağlıklı bir aktivitedir, ancak aşırı yorucu ve ağır sporlar yapmak oruç tutmayı zorlaştırabilir. Bu nedenle, hafif sporlar tercih edilmelidir. Yüzme ve yürüyüş gibi düşük yoğunluklu sporlar, oruç tutarken yapılabilir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav - 11.Sınıflar Detayları

Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav - 11.Sınıflar 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 14 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav - 11.Sınıflar Testini Çöz tıklayın. Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav - 11.Sınıflar yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav - 11.Sınıflar sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca Temel dini bilgiler dersi 2.dönem 2.sınav soruları; 11.sınıflar için tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

İslam dininin sosyal ve insani değerleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamayı hedeflemektedir.

İslamiyet'te infakın önemi ve hadislerin rolü gibi konuları anlamak için tasarlanmıştır.

Zekâtın bireysel faydalarının yanı sıra, İslam'ın insana verdiği değerleri ve sosyal dayanışma ve yardımlaşmanın önemini anlama gibi dini ve sosyal kazanımlar da vardır.

İslam dininin insanlar arasında dayanışmayı teşvik eden öğretilerini anlayabilirler.

Zekatın toplumsal faydalarını açıklayabiliriz.

İslamiyet'te zekât konusuyla ilgili bilgiyi ölçmektedir.

Hangi malların zekâta tabi olmadığı ve neden borçlar kategorisi dışında tutuldukları öğrenilir.

İslam dini açısından zekâtın malın bereketlenmesine olumlu etkisi olduğu anlatılabilir.

İslam dinindeki ibadetlerin ve zekâtın önemini vurgulamakta ve öğrencilere İslam dininin sosyal yardımlaşma ve dayanışma prensipleri hakkında bilgi vermektedir.

İslam dininde zekâtın önemini ve amacını anlamak olarak özetlenebilir.

Dini bilgi ve kavramları anlama becerisini ölçmektedir.

İslam dininde zekatın kimlere verileceği konusunda öğrencilerin bilgi ve anlayışını ölçmektedir.

Oruç tutma ibadetinin yanı sıra orucun bozulması durumunda ödenen kefareti ve orucun sonradan tutulması gerektiğini öğrenmiş oluruz.

Oruçlu iken uyulması gereken davranış kurallarını ve manevi hassasiyetleri öğrenmek ve uygulamak olabilir.

Oruç tutan bireylerin spor yapma alışkanlıklarını sınırlıyor ancak vücutlarının oruç tutmaya uygun bir şekilde kalmasına yardımcı oluyor.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav - 11.Sınıflar sınavı 11.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav - 11.Sınıflar Testi İstatistikleri

Bu sınav 7 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 31 kere doğru, 36 kere yanlış cevap verilmiş.

Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav - 11.Sınıflar Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav - 11.Sınıflar sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav - 11.Sınıflar sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav - 11.Sınıflar sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.