Lise Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav - 10.Sınıflar

Lise Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav - 10.Sınıflar sınavı 10.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Lise Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav - 10.Sınıflar CEVAPLARI

 1. Ahlakın temel prensipleri nelerdir?

  A) İnanç, ibadet, zekat, oruç, hac.
  B) İyilik, dürüstlük, adalet, merhamet, tevazu.
  C) Güç, zenginlik, prestij, iktidar, ün.
  D) Tüketim, tüketim, tüketim.
  E) İntikam, yalan, hile, şiddet, egoizm.

 2. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "B) İyilik, dürüstlük, adalet, merhamet, tevazu." Ahlakın temel prensipleri olarak kabul edilen bu ilkeler, insanların birbirleriyle olan ilişkilerinde ve toplumda yaşamlarında sağlıklı bir biçimde etkileşimde bulunmalarına yardımcı olurlar. İnsanların bu prensiplere uygun davranışlar sergilemeleri, toplumda barış, huzur ve adaletin sağlanmasına katkıda bulunabilir. 3. Ahlaklı bir insan nasıl davranır?

  A) Kendisi için her şeyi yapar.
  B) Başkalarını her zaman kendinden önde tutar.
  C) Kendisi için her şeyi yapar ve başkalarını önemsemez.
  D) Kendisi ve yakın çevresi için her şeyi yapar.
  E) Kendisi için bir şey yapmaz, sadece başkaları için çalışır.

 4. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun doğru cevabı B seçeneğidir. Ahlaklı bir insan, kendisiyle birlikte başkalarını da düşünür ve başkalarına zarar vermekten kaçınır. Ahlaklı davranışlar insanların birbirleriyle olan ilişkilerini geliştirir ve toplumsal barışı sağlar. 5. Kur'an-ı Kerim'de hangi konularda ahlaki öğütler yer almaktadır?

  A) Sadece ibadet konuları
  B) Sadece sosyal konular
  C) Sadece ekonomi konuları
  D) İbadet, sosyal, aile ve ekonomi konuları
  E) Yalnızca aile konuları

 6. Cevap: D Açıklama:

  Kur'an-ı Kerim, sadece ibadet konularıyla sınırlı kalmayıp, aynı zamanda sosyal, aile, ekonomi ve diğer pek çok konuda ahlaki öğütler içermektedir. Bu öğütler, insanların doğru bir şekilde davranmalarını teşvik etmek ve toplumda adil bir davranış standardı oluşturmak için verilmiştir. 7. İslam ahlakı ile ilgili hangi kavram, Hz. Peygamber'in söz ve davranışlarından örneklerle anlatılır?

  A) Tevazu    B) Hilm    C) Sıdk    D) Şefkat    E) İhsan

 8. Cevap: E Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı E) İhsan'dır. İslam ahlakı, Hz. Peygamber'in söz ve davranışlarından örneklerle anlatılır ve bu örnekler arasında en önemlilerinden biri İhsan'dır. İhsan, Allah'ı her an görüyor gibi ibadet etmek ve güzel davranışlarda bulunmaktır. Bu kavram, Müslümanların hayatında önemli bir yer tutar ve ahlaki davranışların en üst noktası olarak kabul edilir. 9. İslam ahlakının kaynakları nelerdir?

  A) Kur'an, sünnet, icma, kıyas
  B) Sünnet, icma, itikadî mezhepler, örf ve adetler
  C) Kur'an, hadis, yargı kararları, halk inançları
  D) Kur'an, sünnet, felsefi düşünceler, edebiyat eserleri
  E) Kur'an, sünnet, İslam filozofları, sosyal medya

 10. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A'dır. İslam ahlakının kaynakları, Kur'an, sünnet, icma ve kıyas olarak belirtilir. Kur'an, İslam'ın temel kaynağıdır ve ahlaki prensipleri belirlerken sünnet, Peygamberimizin uygulamaları ve sözleri olarak anlaşılır. İcma, Müslüman toplumunun bir konuda ortak görüşüdür ve kıyas, mevcut hükümlerden benzer durumlara uygulanabilecek hükümlerin çıkarılmasıdır. 11. İslam ahlakında "adl" kavramı neyi ifade eder?

  A) Adaleti             B) Sabrı                     C) Tevazuyu
  D) Şükretmeyi      E) Güvenilir olmayı

 12. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A olan bu soruda "adl" kavramı İslam ahlakında adaleti ifade eder. Adl, insanların haklarını korumak, eşit ve adil davranmak, haksızlığa uğrayanların hakkını savunmak gibi adaletle ilgili kavramları içerir. 13. İslam ahlakında "riyakarlık" ne anlama gelir?

  A) Gösteriş yapmak
  B) Başkalarının iyiliğini düşünmek
  C) İyilik yapmak için çaba sarf etmek
  D) İnancını gizlemek
  E) Kendini yüceltmek için çaba sarf etmek

 14. Cevap: A Açıklama:

  İslam ahlakında "riyakarlık", samimi olmayan, görünüşte iyi niyetli görünen ama aslında çıkarları için hareket eden kişileri ifade eder. Bu davranışın temelinde, insanların beğenisini ve takdirini kazanmak için yalan söylemek, ikiyüzlülük yapmak ve iyi bir izlenim bırakmak vardır. İslam ahlakında ise samimiyet, dürüstlük ve içtenlik önemli değerlerdir. 15. İslam ahlakının gayesi nedir?

  A) Sadece dünyevi mutluluğu sağlamak
  B) Sadece ahiret mutluluğu sağlamak
  C) Hem dünyevi hem de ahiret mutluluğu sağlamak
  D) Kişisel çıkarları sağlamak
  E) Ahlaki değerleri yok etmek

 16. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) Hem dünyevi hem de ahiret mutluluğu sağlamak"tır. İslam ahlakının amacı hem bu dünyada hem de ahirette insanların mutluluğunu sağlamaktır. İslam ahlakı insanları dünya hayatında doğru bir şekilde yönlendirerek ahirette de cennetlik olmalarına yardımcı olur. 17. İslam ahlakı hangi kaynaklardan alınır?

  A) Yalnızca Kur'an'dan
  B) Yalnızca Hz. Muhammed'in sözlerinden
  C) Yalnızca Hz. Muhammed'in hayatından
  D) Kur'an ve Hz. Muhammed'in sözlerinden ve hayatından
  E) Başka kaynaklardan

 18. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı: D) Kur'an ve Hz. Muhammed'in sözlerinden ve hayatından. İslam ahlakı, Kur'an ve Hz. Muhammed'in sözlerinden ve hayatından elde edilen bilgilerle oluşur. Kur'an, İslam ahlakının en temel kaynağıdır ve Hz. Muhammed'in sözleri ve hayatı da ahlaki ilkelerin açıklanmasında önemli bir rol oynar. İslam ahlakı, bu kaynaklar aracılığıyla insanların kişisel ve toplumsal hayatlarında doğru davranışları belirlemelerine yardımcı olur. 19. İslam ahlakının gayesi nedir?

  A) İnsanların sadece Allah'a ibadet etmesini sağlamak
  B) İnsanların birbirleriyle iyi ilişkiler kurmasını sağlamak
  C) İnsanların dünya ve ahiret mutluluğunu sağlamak
  D) İnsanların zengin olmasını sağlamak
  E) Hiçbiri

 20. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) İnsanların dünya ve ahiret mutluluğunu sağlamak. İslam ahlakının gayesi, insanların hem dünya hayatında hem de ahirette mutlu olmalarını sağlamaktır. Bu amaçla, İslam ahlakı insanları doğru davranışlar sergilemeye, dürüstlük, adalet, merhamet, hoşgörü, saygı, sabır, şükür, affetme ve diğer ahlaki değerleri uygulamaya teşvik eder. İnsanların mutlu bir hayat sürmeleri için hem bireysel hem de toplumsal düzeyde iyi ilişkiler kurmaları ve toplumda adaletli ve barışçıl bir ortam oluşturmaları gerektiğine inanılır. 21. İslam ahlakıyla ilgili olarak, insanların hangi davranışları yapmaları öğütlenir?

  A) Sadece ibadet etmek
  B) Sadece güzel ahlak sahibi olmak
  C) Sadece zekat vermek
  D) Sadece hac ibadeti yapmak
  E) Hem güzel ahlak sahibi olmak hem de ibadet etmek

 22. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı E'dir. İslam ahlakı, insanların hem güzel ahlak sahibi olmalarını hem de ibadet etmelerini öğütler. Bu ahlak, insanların hem dünya hayatında hem de ahirette başarılı olmalarına yardımcı olur. İslam ahlakının önemli bir parçası da insanların birbirlerine karşı merhametli, adaletli ve dürüst olmalarını öğütlemesidir. 23. İslam ahlakının temel kaynağı nedir?

  A) Hadisler         B) Kuran         C) İslam alimleri
  D) İslam tarihi     E) Hiçbiri

 24. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B) Kuran'dır. İslam ahlakının temel kaynağı Kuran'dır ve Kuran'da pek çok ayette insanlara doğru ve adil davranma, merhametli olma, sözünde durma gibi ahlaki değerler vurgulanmaktadır. 25. İslam Hukukunun kaynakları nelerdir?

  A) Sadece Kur'an-ı Kerim
  B) Sadece Hz. Muhammed'in hadisleri
  C) Kur'an-ı Kerim ve Hz. Muhammed'in hadisleri
  D) Yalnızca müctehidlerin görüşleri
  E) Tümü yukarıdakilerin bir kombinasyonu

 26. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) Kur'an-ı Kerim ve Hz. Muhammed'in hadisleri. İslam hukuku, kaynakları açısından Kur'an-ı Kerim ve Hz. Muhammed'in hadislerine dayanır. Kur'an-ı Kerim, İslam'ın kutsal kitabıdır ve doğrudan Allah tarafından Hz. Muhammed'e vahiy yoluyla iletilmiştir. Hadisler ise Hz. Muhammed'in sözleri, davranışları ve onun zamanında yaşayan Müslümanların uygulamalarını içeren geleneksel öğretilerdir. Bu iki kaynak, İslam hukukunun temelini oluşturur. 27. Hangisi İslam Hukukunda bir kaynak olarak kabul edilmez?

  A) İcma (topluluk görüşü)         B) Kıyas (analogi)           
  C) Şer'i deliller                          D) Kişisel yorumlar          
   E) Hz. Muhammed'in sünneti   

 28. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D'dir, yani "Kişisel yorumlar" İslam Hukukunda bir kaynak olarak kabul edilmez. İslam Hukuku'nun temel kaynakları; Kur'an, Sünnet, İcma ve Kıyas'tır. Kişisel yorumlar ise müctehidlerin kendi görüşleridir ve kaynak olarak kabul edilmezler. 29. Hangisi İslam Hukukunda kıyas yapmak için kullanılan bir yöntem değildir?

  A) Kur'an-ı Kerim                   B) Hz. Muhammed'in hadisleri   
  C) İcma (topluluk görüşü)      D) Kıyas (analogi)             
  E) Kişisel yorumlar            

 30. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı E şıkkıdır, kişisel yorumlar İslam Hukukunda kıyas yapmak için kullanılan bir yöntem değildir. İslam Hukukunda kıyas, Kur'an-ı Kerim, Hz. Muhammed'in hadisleri ve icma gibi delillerle uyumlu bir şekilde yapılması gereken bir yöntemdir. Kıyas, benzer durumlara benzer hükümlerin uygulanması prensibine dayanır. 31. Suçun şahsiliği ilkesine göre, bir suçun işlenmesi durumunda cezalandırılacak kişi kimdir?

  A) Suçun işlenmesinde doğrudan rol alan herkes
  B) Suçu planlayan kişi
  C) Suçu işleyen kişi
  D) Suçun işlenmesine yardım eden kişiler
  E) Yukarıdakilerin hiçbiri

 32. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) Suçu işleyen kişi" dir. Suçun şahsiliği ilkesi, suçun işlenmesindeki kişisel kusurun bulunması durumunda sadece suçu işleyen kişinin cezalandırılması gerektiğini savunan bir hukuk ilkesidir. Bu ilkeye göre, suça yardım eden veya suçu planlayan kişiler ancak bu kusuru doğrudan işlemeleri durumunda suçlu olurlar. Bu ilke, adil bir ceza sistemi için önemlidir ve hukukun üstünlüğü prensibinin bir parçasıdır. 33. Suçun şahsiliği ilkesi, hangi hukuk sistemlerinde kabul edilmektedir?

  A) Sadece İslam hukukunda
  B) Sadece Batı hukuk sistemlerinde
  C) Tüm hukuk sistemlerinde
  D) Bazı hukuk sistemlerinde
  E) Hiçbir hukuk sistemine kabul edilmemektedir

 34. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D'dir, yani "beyt" kelimesi "aile" anlamına gelir. "Hadiqa" bahçe, "şar'a" sokak, "am" amca, "medina" şehir anlamlarına gelir. "Beyt" kelimesi genellikle "ev" anlamında kullanılır, ancak Arap kültüründe aile hayatı, ev etrafında şekillendiği için "aile" kelimesi için de kullanılır. 35. "Kim, bir suç işlerse, sadece kendi aleyhine işlemiş olur. Ve kim de bir iyilik yaparsa, ancak kendine iyilik yapmış olur. (Fussilet Suresi, 41/46)" Ayette belirtilen anlam nedir?

  A) Suç işleyen kişi sadece kendini kötü etkiler, iyilik yapan kişi de sadece kendine fayda sağlar.
  B) Suç işleyen kişi hem kendine hem de başkalarına zarar verir, iyilik yapan kişi de hem kendine hem de başkalarına fayda sağlar.
  C) Suç işleyen kişi sadece kendini kötü etkilemez, başkalarına da zarar verir.
  D) Suç işleyen kişi sadece kendine fayda sağlar, başkalarına zarar vermez.
  E) Hiçbiri

 36. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A'dır. Ayette belirtilen anlam, suç işleyen kişinin sadece kendine zarar verdiği ve iyilik yapan kişinin de sadece kendine fayda sağladığıdır. Bu ayet, insanların eylemlerinin sonuçlarından sadece kendilerinin sorumlu olduğunu ve insanların davranışlarının yalnızca kendi hayatlarını değil, toplumlarını da etkilediğini vurgular. 37. "Allah, her insanın hukukunu korur. Kim haksızlığa uğramışsa, Allah ona hakkını mutlaka verir. (Mücadele Suresi, 58/8)" Ayette belirtilen anlam nedir?

  A) Herkesin hukuku korunmalıdır, haksızlığa uğrayan kişinin hakkı mutlaka verilmelidir.
  B) Haksızlık yapmak doğru değildir, haksızlığa uğrayan kişinin hakkı verilmelidir.
  C) Kimseye haksızlık yapılmamalıdır, haksızlık yapan kişi cezalandırılmalıdır.
  D) Allah'ın adaleti herkese yeter, haksızlığa uğrayan kişinin hakkını almaya çalışmak gereksizdir.
  E) Hiçbiri

 38. Cevap: A Açıklama: 39. Suçun şahsiliği ilkesi, hangi amaçla konulmuştur?

  A) Adaletin sağlanması için
  B) Suçluların cezalandırılması için
  C) Toplumun güvenliği için
  D) Suç işlemenin önlenmesi için
  E) Hiçbiri

 40. Cevap: A Açıklama:

  Suçun şahsiliği ilkesi, suçun bir kişiye özgü olduğunu ve kişinin suçundan sorumlu olduğunu belirtir. Bu ilke, adaletin sağlanması ve suç işlemelerin önlenmesi için konulmuştur. Bu ilkeye göre, bir kişi sadece kendi eylemlerinden sorumludur ve suçun bir başkasına yüklenmesi mümkün değildir. Suçun şahsiliği ilkesi hukuk sistemlerinde önemli bir yer tutar ve adil bir ceza sisteminin temelini oluşturur. 41. "Ey iman edenler! Kendiniz, anne-babanız ve en yakınlarınızın aleyhine de olsa Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun." (Nisa Suresi, 135. ayet) Bu ayette hangi kavram vurgulanmaktadır?

  A) Adaletin önemi
  B) Şahitlik yapmanın önemi
  C) Akrabalık ilişkilerinin önemi...
  D) İmanın önemi
  E) Allah'ın varlığının önemi

 42. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "Adaletin önemi"dir. Ayette, insanların kendilerine, ailelerine ve en yakınlarına karşı bile olsa adaleti titizlikle ayakta tutmaları gerektiği vurgulanmaktadır. Bu da adaletin önemine işaret etmektedir. K 43. "Allah, adaleti ve iyiliği emreder." (Nahl Suresi, 90. ayet) Bu ayette hangi kavram vurgulanmaktadır?

  A) Çalışmanın önemi
  B) İyiliğin önemi
  C) Allah'ın emirlerinin önemi.
  D) Kişisel sorumluluk
  E) Toplumsal sorumluluk

 44. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B seçeneği olan "İyiliğin önemi"dir. Ayette Allah'ın adaleti ve iyiliği emrettiği belirtilmektedir. Bu da insanların birbirleriyle adil ve iyi davranmalarının önemine vurgu yapmaktadır. İslam'da iyilik yapmanın ve adaletli olmanın önemi büyüktür ve toplumsal sorumluluklarımızın da bir parçasıdır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav - 10.Sınıflar Detayları

Lise Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav - 10.Sınıflar 2 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 12 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav - 10.Sınıflar Testini Çöz tıklayın. Lise Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav - 10.Sınıflar yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav - 10.Sınıflar sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca lise temel dini bilgiler dersi 2.dönem 2.yazılı soruları; 10.sınıflar için tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Ahlakın temel prensiplerini öğrenerek, bu prensiplere uygun davranışlar sergileyebilirim.

Ahlaki davranışları tanımlama becerisini test eder.

Kur'an-ı Kerim'in ahlaki öğütleri insanların hayatlarını daha iyi bir şekilde yönlendirmelerine yardımcı olabilir ve ahlaki davranış standartlarını yükseltmelerine katkıda bulunabilir.

İslam ahlakının temel kavramlarını öğrenmeleri ve Hz. Peygamber'in örnek davranışlarına aşina olmaları hedeflenir.

İslam'ın temel ilkelerini anlamaya yardımcı olur ve Müslümanların ahlaki sorunlara yönelik doğru bir şekilde yaklaşmalarını sağlar.

İslam ahlakındaki temel kavramları ve değerleri anlamak ve tanımak olarak özetlenebilir.

İslam ahlakının değerlerinden biri olan samimiyetin önemini vurgulamaktadır.

İslam ahlakının temel hedeflerini anlamak için öğrencilere rehberlik etmektedir.

İslam ahlakının temel kaynaklarını açıklayabilir ve bu kaynakların İslam toplumunun hayatında önemli bir rol oynadığını anlayabilirsiniz.

İslam ahlakının amacını açıklayabilme.

İslam ahlakının önemini anlamaları ve bu ahlaka uygun davranışlar sergilemeleri hedeflenir.

İslam ahlakının temel kaynağını bilmek ve bu kaynağın önemini anlamaktır.

İslam hukukunun kaynaklarını bilmek ve anlamak.

İslam Hukuku'nun temel kaynakları ve kaynaklarının önemini anlamaya yöneliktir.

İslam Hukukunda kıyas yöntemi hakkındaki temel bilgiyi anlama becerisini ölçmektedir.

Suçun şahsiliği ilkesinin ne olduğunu açıklayabilir.

Arapça kelime anlamlarını bilmeyi ve doğru şekilde eşleştirmeyi gerektirir.

Ayet insanların kendi davranışlarından sorumlu olduklarını ve eylemlerinin sonuçlarını kabul etmeleri gerektiğini vurgular.

Bu ayette belirtilen anlam, haksızlığa uğramış olan her insanın Allah tarafından korunacağı ve hakkının mutlaka verileceği gerçeğidir. Bu anlam, insanların hukukunun korunması ve adaletin yerine getirilmesinin önemini vurgulamaktadır.

suçun kişiye özgü olduğunu ve herhangi bir suçun bir başkasına yüklenemeyeceğini anlamaları hedeflenir.

Adalet kavramının önemini kavraması ve her durumda adaleti gözetmeleri gerektiği bilincinin oluşması hedeflenebilir.

"İyiliğin ve adaletin İslam dinindeki önemini kavrar" şeklinde ifade edilebilir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav - 10.Sınıflar sınavı 10.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav - 10.Sınıflar Testi İstatistikleri

Bu sınav 11 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 30 kere doğru, 113 kere yanlış cevap verilmiş.

Lise Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav - 10.Sınıflar Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav - 10.Sınıflar sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav - 10.Sınıflar sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav - 10.Sınıflar sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.