9.Sınıflar Tarih 1.Dönem Test

9.Sınıflar Tarih 1.Dönem Test sınavı 9.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıflar Tarih 1.Dönem Test CEVAPLARI

 1. Tarihte Türk adını ilk kez resmi devlet adı olarak kullanmışlardır. Bumin Kağan önderliğinde Avarları mağlup ederek 552 yılında kurulmuştur. Mukan Kağan zamanında en parlak dönemini yaşamıştır. Hakkında bilgi verilen Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Hazar Devleti          B) Ak Hun Devleti        
  C) Uygur Devleti          D) I. Kök Türk Devleti   
  E) Göktürk Devleti                                 

 2. Cevap: D Açıklama:

  I. Kök Türk Devleti, Türk adını resmi devlet adı olarak kullanan ve Orta Asya'da M.S. 552 yılında kurulan bir devlettir. 3. Uygurlar Mani dinini hangi hükümdar döneminde kabul etmiştir?

  A) Kutluk Bilge Kül Kağan    B) Moyen Çor Kağan          
  C) Bögü Kağan                D) Baga Tarkan              
  E) Tonyukuk Kağan                                        

 4. Cevap: B Açıklama:

  Uygurlar, Mani dini Hükümdar Moyen Çor Kağan döneminde kabul etmişlerdir. 5. Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk devletlerinde hükümdarların kullandıkları unvanlardan biri değildir?

  A) Toy    B) Han    C) Kağan    D) Tanhu    E) İdikut    

 6. Cevap: A Açıklama:

  Toy, ilk Türk devletlerinde hükümdarların kullandıkları unvanlardan biri değildir. 7. Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya Türk göçlerinin ekonomik nedenlerindendir?

  A) Kuraklık yüzünden kıtlık yaşanması
  B) Yeni ülkeler elde etme arzusu
  C) Türk boyları arasındaki mücadeleler
  D) Çin ve Moğol baskısı
  E) İç savaşlar

 8. Cevap: A Açıklama:

  Orta Asya Türk göçlerinin ekonomik nedenlerinden biri, kuraklık nedeniyle kıtlık yaşanmasıydı. Bu durum, Türk boylarının yeni topraklar arayışına girmelerine yol açmıştır. 9. Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Arap Yarımadası’nda bulunan devletlerden biri değildir?

  A) Gassaniler    B) Nebatiler    C) Tedmürlüler    D) Sasaniler    E) Hireliler    

 10. Cevap: D Açıklama:

  Sasaniler, İslam öncesi Arap Yarımadası'nda bulunan devletlerden biri değildir. 11. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed Dönemi gelişmelerinden değildir?

  A) Uhud Savaşı         B) Mute Savaşı        
  C) Bedir Savaşı        D) Sıffin Savaşı      
  E) Veda Haccı Olayı                          

 12. Cevap: D Açıklama:

  Sıffin Savaşıı, İslam öğretisi döneminden sonra, İmam Ali'nin soyundan gelen İmam Hüseyin ile Yezid arasında yaşanan bir olaydır ve Hz. Muhammed Dönemi gelişmelerinden değildir. 13. Emevilerin Avrupa kıtasındaki ilerlemeleri hangi savaşla son bulmuştur?

  A) Nihavent Savaşı    B) Puvatya Savaşı    
  C) Kadisiye Savaşı    D) Köprü Savaşı      
  E) Tours Savaşı                            

 14. Cevap: B Açıklama:

  Emevilerin Avrupa kıtasındaki ilerlemeleri Puvatya Savaşı Frank Krallığı tarafından durdurulmuştur. 15. Aşağıdakilerden hangisi Mısır’da kurulmuş ilk Müslüman Türk devletlerinden biri değildir?

  A) Harzemşahlar          B) Tolunoğulları        
  C) İhşîdîler             D) Eyyubiler            
  E) Mameluk Sultanlığı                            

 16. Cevap: A Açıklama:

  Harzemşahlar, Orta Asya kökenli bir Türk hükümetiydi ve Mısır ile doğrudan ilgili değildi. 17. Aşağıdaki savaşlardan hangisiyle Anadolu’nun kapıları Türklere açılmıştır?

  A) Malazgirt Savaşı
  B) Dandanakan Savaşı
  C) Pasinler Savaşı
  D) Katvan Savaşı
  E) Manzikert Meydan Muharebesi

 18. Cevap: A Açıklama:

  Malazgirt Savaşı, Anadolu'nun kapılarının Türklere açılmasında önemli bir dönüm noktasıdır. 19. Büyük Selçuklu Devleti’nde devletin bütün mali işlerinden sorumlu olan divan aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Divan-ı İnşa (tuğrA)    B) Divan-ı İstifa         
  C) Divan-ı İşraf           D) Divan-ı Arz            
  E) Divan-ı Saltanat                                  

 20. Cevap: B Açıklama:

  Büyük Selçuklu Devleti'nde devletin bütün mali işlerinden sorumlu olan divan, Divan-ı İstifa olarak bilinirdi. 21. Serbest piyasa ekonomisi veya serbest girişim olarak bilinir. Özel teşebbüse ve piyasa serbestliğine dayalı olan bir üretim sistemi olarak aşağıdaki ekonomik sistem hangisidir?

  A) Sosyalizm    B) Kapitalizm    C) Romantizm    D) Realizm    E) Komünizm    

 22. Cevap: B Açıklama:

  Serbest piyasa ekonomisi veya kapitalizm, özel teşebbüse ve serbest piyasa koşullarına dayalı bir ekonomik sistemdir. 23. Nizam-ı Cedit Ordusu hangi Osmanlı padişahı döneminde kurulmuştur?

  A) I. Murat    B) II. Mahmut    C) III. Selim    D) III. Murat    E) II. Mahmud    

 24. Cevap: B Açıklama:

  Nizam-ı Cedit Ordusu, II. Mahmud döneminde kurulmuştur ve Osmanlı reformlarının bir parçası olarak oluşturulmuştur. 25. II. Mahmut zamanında âyanlarla imzalanan belge aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kanun-i Esasi               B) Islahat Fermanı            
  C) Sened-i İttifak             D) Tanzimat Fermanı           
  E) Tanzimat Hatt-ı Hümayunu                                  

 26. Cevap: C Açıklama:

  II. Mahmut döneminde âyanlarla imzalanan belge,Sened-i İttifak olarak bilinir ve Tanzimat reformlarının başlangıcını işaret eder. 27. Osmanlı Devleti’nin 18. yüzyılda girdiği savaşların çoğunda yenilmesi hangi alanda ıslahat yapılmasını gerekli kılmıştır?

  A) İdari    B) Ekonomi    C) Sağlık    D) Askerî    E) Eğitim    

 28. Cevap: D Açıklama:

  Osmanlı Devleti'nin 18. yüzyılda girdiği savaşların çoğunda yenilmesi, askerî alanda ıslahat yapılmasını gerekli kılmıştır. Bu dönemde Nizam-ı Cedit Ordusu ve diğer reformlar askerî yenilikleri içermiştir. 29. Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel üretimin özelliklerinden biri değildir?

  A) Üretimde makineleşme ön plandadır.
  B) Üretimde gelişmiş teknolojiler kullanılır.
  C) İş bölümünde modern eğitimden faydalanılır.
  D) Üretim ve satış aynı mekânda gerçekleşmektedir.
  E) Üretim süreci otomasyonla desteklenir.

 30. Cevap: D Açıklama:

  Endüstriyel üretimde üretim ve satış genellikle farklı mekânlarda gerçekleşir. Bu, modern perakende ve dağıtım sistemlerinin bir sonucudur. 31. Aşağıdakilerden hangisi Balta Limanı Ticaret Antlaşması’nın sonuçlarından biridir?

  A) Avrupa mallarının yerli mallar ile rekabet edemez hale gelmesi
  B) Osmanlı pazarlarının büyük oranda yabancıların denetimine geçmesi
  C) Osmanlı Devleti’nin gümrük vergisi gelirinin artması
  D) Osmanlı yerli sanayisinin güçlenmesi
  E) Osmanlı'nın deniz gücünün artması

 32. Cevap: B Açıklama:

  Balta Limanı Ticaret Antlaşması sonucunda Osmanlı pazarları büyük ölçüde yabancıların denetimine geçmiştir. Bu antlaşma, Osmanlı ekonomisini olumsuz etkilemiştir. 33. 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşının diğer adı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kırım Savaşı          B) Mohaç Savaşı         
  C) 93 Harbi              D) Trablusgarp Savaşı   
  E) Balkan Savaşı                                 

 34. Cevap: C Açıklama:

  1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı, "93 Harbi" olarak da bilinir. 35. Türkleri Balkanlardan atmak, Boğazları ele geçirmek ve sıcak denizlere inmek amacıyla panslavist politika izleyen devlet aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Almanya    B) Fransa    C) İngiltere    D) Rusya    E) İtalya    

 36. Cevap: D Açıklama:

  Rusya, Balkanlardaki Türk varlığını zayıflatmak ve Boğazları ele geçirmek amacıyla panslavist politika izlemiştir. 37. Modern şehirler aşağıdakilerden hangisiyle ortaya çıkmıştır?

  A) Coğrafi Keşifler      B) Haçlı Seferleri      
  C) Sanayi İnkılabı       D) Reform Hareketleri   
  E) Bilimsel Devrim                               

 38. Cevap: C Açıklama:

  Modern şehirler, Sanayi İnkılabı'nın sonuçlarından biri olarak ortaya çıkmıştır. Sanayi İnkılabı, kırsal nüfusun şehirlere göç etmesine ve endüstriyel şehirlerin oluşmasına yol açmıştır. 39. Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı’nın sonuçlarından biri değildir?

  A) Ulus devletlerin kurulması
  B) Üretim tarzının değişmesi
  C) İşçi sınıfının ortaya çıkması
  D) Üretimin artması
  E) Sendikalaşma olması

 40. Cevap: A Açıklama:

  Sanayi İnkılabı'nın sonuçları arasında köleliğin yaygınlaşması bulunmaz. Bu dönemde kölelik yerine ücretli işçilik daha yaygın hale gelmiştir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıflar Tarih 1.Dönem Test Detayları

9.Sınıflar Tarih 1.Dönem Test 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 27 Eylül 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 9.Sınıflar Tarih 1.Dönem Test Testini Çöz tıklayın. 9.Sınıflar Tarih 1.Dönem Test yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıflar Tarih 1.Dönem Test sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


9.Sınıflar Tarih 1.Dönem Test Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • TARİH VE TARİH YAZICILIĞI
  1. Bir araştırma alanı ve bilim olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar.
  2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar.
  3. Tarihî bilginin tarihçiler tarafından nasıl meydana getirildiğini analiz eder.
  4. Tarihî bir konu hakkındaki farklı bakış açılarına dayalı yorumları karşılaştırır.
  5. Tarihî olay (vaka) ve olguyu (vakıa) ayırt eder.
  6. Tarihin dönemlendirilmesi ile ilgili farklı yaklaşımları analiz eder.

Ayrıca 9.sınıflar tarih dersi 1.dönem 1.test soruları; aol soruları baz alınarak tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Türk adının resmi devlet adı olarak kullanıldığı ilk Türk devletini tanımak.

Uygurların din değişikliği ve Mani dinini kabul etmeleri hakkında bilgi sahibi olmak.

İlk Türk devletlerinde hükümdar unvanlarını tanımak.

Orta Asya Türk göçlerinin nedenlerini anlamak.

İslam öncesi Arap Yarımadası'ndaki tarihî devletleri tanımak.

Hz. Muhammed Dönemi'nde yaşanan olayları tanımak.

Emevi Devleti'nin Avrupa'daki ilerlemelerini ve Tours Savaşı'nın önemini bilmek.

Mısır'da kurulan ilk Müslüman Türk devletlerini tanımak.

Malazgirt Savaşı'nın Anadolu'nun Türklere açılmasındaki rolünü bilmek.

Büyük Selçuklu Devleti'nde devlet yönetimi ve divanlarının rolünü anlamak.

Ekonomik sistemlerin temel farklarını anlamak.

Osmanlı reformları ve Nizam-ı Cedit Ordusu'nun rolünü anlamak.

Tanzimat reformlarının başlangıcını ve amaçlarını anlamak.

Osmanlı Devleti'nin askerî reformlarını ve yeniliklerini anlamak.

Endüstriyel üretimin temel özelliklerini anlamak.

Balta Limanı Ticaret Antlaşması'nın sonuçlarını ve Osmanlı ekonomisine etkilerini anlamak.

93 Harbi'nin adını ve tarihini anlamak.

Rusya'nın Balkanlar ve Osmanlı İmparatorluğu'na yönelik politikalarını anlamak.

Sanayi İnkılabı'nın şehirleşme üzerindeki etkilerini anlamak.

Sanayi İnkılabı'nın sonuçlarını ve etkilerini anlamak.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıflar Tarih 1.Dönem Test sınavı 9.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

9.Sınıflar Tarih 1.Dönem Test Testi İstatistikleri

Bu sınav 8 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 98 kere doğru, 54 kere yanlış cevap verilmiş.

9.Sınıflar Tarih 1.Dönem Test Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıflar Tarih 1.Dönem Test sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıflar Tarih 1.Dönem Test sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıflar Tarih 1.Dönem Test sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Tarih dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.