2023-2024 9.Sınıf Tarih 1.Dönem 1.Yazılı

2023-2024 9.Sınıf Tarih 1.Dönem 1.Yazılı sınavı 9.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 9.Sınıf Tarih 1.Dönem 1.Yazılı CEVAPLARI

 1. Bir toplumsal tabakalaşma olan kast sistemi aşağıdaki medeniyetlerin hangisinde ortaya çıkmıştır?

  A) Sümer    B) Babil    C) Hint    D) Çin    E) Mısır    

 2. Cevap: C Açıklama:

  Kast sistemi, Hint medeniyetinde ortaya çıkmış ve toplumsal sınıfların sıkı bir şekilde ayrılmasına neden olmuştur. 3. Tarihi çağlara ayrılmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Tarihi olayları anlamayı ve araştırmayı kolaylaştırmak
  B) Tarihi olayların hatırlanmasını sağlamak
  C) Tarihin tenkidini kolaylaştırmak
  D) Toplumların yaşadığı coğrafyaları belirlemek
  E) Arkeolojik kazıları kolay hale getirmek

 4. Cevap: A Açıklama:

  Tarihi çağlara ayırma, tarihî olayları ve dönemleri anlamayı ve incelemeyi kolaylaştırmak için yapılmış bir sınıflandırmadır. 5. Aşağıdaki bilim dallarından hangisi tarihçilerin geçmişi incelemek ve anlamak için sıkça kullanırlar?

  A) Psikoloji    B) Arkeoloji    C) Kimya    D) Astronomi    E) Biyoloji    

 6. Cevap: B Açıklama:

  Arkeoloji, geçmişteki insan faaliyetlerini ve kalıntılarını inceleyen bir bilim dalıdır ve tarihçiler için önemli bir kaynaktır. 7. Aşağıdaki medeniyetlerden hangisi yazının icadı ile ilişkilendirilir?

  A) Hititler              B) Sümerler             
  C) Roma İmparatorluğu    D) Persler              
  E) Yunanlar                                      

 8. Cevap: B Açıklama:

  Yazının icadı genellikle Sümerlerle ilişkilendirilir çünkü Sümerler yazının erken bir formunu kullanmışlardır. 9. Tarih biliminde kronoloji, aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

  A) Olayların nedenlerini incelemek
  B) Olayların sırasını ve zamanını belirlemek
  C) Olayların sonuçlarını değerlendirmek
  D) Olayların yerini belirlemek
  E) Olayların etkilerini analiz etmek

 10. Cevap: B Açıklama:

  Kronoloji, tarihsel olayların sırasını ve zamanını belirleme bilimidir. 11. Hangi medeniyet kralları ülkeyi savaş tanrısı Haldi adına yönetirlerdi?

  A) Hititler    B) Sümerler    C) Mısırlılar    D) Urartular    E) Frigler    

 12. Cevap: D Açıklama:

  Urartular, ülkelerini savaş tanrısı Haldi adına yöneten bir medeniyettir. 13. Aşağıdaki takvimlerden hangilerinin hem Türkler tarafından icat edildiği hem de kullanıldığı söylenebilir?

  A) Hicrî – Celalî          B) Miladî – Hicrî         
  C) 12 Hayvanlı – Celalî    D) Rumî – Miladî          
  E) Gregoryan - Hicrî                                 

 14. Cevap: C Açıklama:

  Hicrî-Celalî ve 12 Hayvanlı-Celalî takvimleri, Türkler tarafından kullanılan ve etkileyen takvimlerdir. 15. Aşağıdaki bilim dallarından hangisi, tarihçilerin geçmişi anlamalarına ve yorumlamalarına yardımcı olan bir araştırma yöntemidir?

  A) Biyoloji    B) Psikoloji    C) Arkeoloji    D) Coğrafya    E) Astronomi    

 16. Cevap: C Açıklama:

  Arkeoloji, tarihçilerin geçmişi fiziksel kalıntılar ve buluntular aracılığıyla incelemelerine yardımcı olur. 17. Tarih bilimi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

  A) Tarih biliminin yöntemi diğer bilimlerden farklılık gösterir.
  B) Tarih bilimi diğer bilim dallarından yardım alır.
  C) Tarih bilimi kaynaklara dayalıdır.
  D) Tarih bilimi sadece yazılı kaynakları kullanır.
  E) Tarih bilimi olayları neden-sonuç ilişkisi içinde inceler.

 18. Cevap: D Açıklama:

  Tarih bilimi yazılı ve yazısız kaynakları kullanır. Yazısız kaynaklar arkeolojik buluntular gibi fiziksel kalıntıları içerir. 19. Tarihi olayların yer ve zamanını belirleme bilimi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kronoloji    B) Epigrafi    C) Coğrafya    D) Ekonomi    E) Psikoloji    

 20. Cevap: A Açıklama:

  Kronoloji, tarihi olayların yer ve zamanını belirleme bilimidir. 21. Aşağıdaki medeniyetlerden hangisi Bereketli Hilal olarak bilinen bölgede uygarlık kurmuştur?

  A) İnka İmparatorluğu          B) Antik Yunan                
  C) Çin Hanedanlığı             D) Mezopotamya Uygarlıkları   
  E) Vikingler                                                 

 22. Cevap: D Açıklama:

  Mezopotamya, Bereketli Hilal olarak bilinen bölgenin bir parçasıdır ve bu bölgede çeşitli uygarlıklar kurmuştur. 23. Tarihsel olayların insanların kültürel inançları ve dini ritüelleri ile nasıl ilişkilendirildiğini inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Diplomasi    B) Halkbilim    C) Psikoloji    D) Epigrafi    E) Ekonomi    

 24. Cevap: B Açıklama:

  Halkbilim, tarihi olayların kültürel ve dini bağlamını inceleyen bir bilim dalıdır. 25. Anadolu'da yazıdan önceki dönemi en iyi yansıtan yerleşim alanlarından bir diğeri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Çayönü    B) Çatalhöyük    C) Göbeklitepe    D) Beldibi    E) Seyrantepe    

 26. Cevap: C Açıklama:

  Göbeklitepe, yazıdan önceki döneme ait önemli bir yerleşim alanıdır ve arkeolojik açıdan büyük öneme sahiptir. 27. Parşömenin Bergama şehrinde icat edilmiş olmasıyla aşağıdaki olaylardan hangisi arasında doğrudan bir ilişki kurulabilir?

  A) Bergama Kütüphanesinin, Antik Çağ’ın en zengin iki kütüphanesinden biri olması
  B) III. Attalos’un Bergama Krallığı’nı bir vasiyetle Roma halkına bırakması
  C) Bergama Krallığı’nın İyonya ayaklanmasına destek vermesi
  D) İskenderiye Kütüphanesinin yakılması
  E) Roma’nın MÖ 129’da Bergama Krallığı’nı ele geçirmesi

 28. Cevap: A Açıklama:

  Bergama'da parşömenin icat edilmesi, Bergama Kütüphanesi'nin zenginleşmesine katkıda bulunmuştur. 29. Hangi tarihçi, coğrafya konusunda çalışmış ve "Coğrafya" adlı eseri yazmıştır?

  A) Strabon    B) Herodot    C) Thucydides    D) Polybius    E) Xenophon    

 30. Cevap: A Açıklama:

  Strabon, "Coğrafya" adlı eseri yazmıştır. 31. Hangi uygarlık, ilk yazılı kanunları olan Hammurabi Kanunları'nı oluşturmuştur?

  A) Sümerler    B) Hititler    C) Babil    D) Asurlular    E) Mısır    

 32. Cevap: C Açıklama:

  Hammurabi Kanunları, Babil uygarlığına aittir. 33. Sümerlerin tarih öncesi dönemde kullanmış olduğu yazı sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Hieroglif         B) Çivi Yazısı      
  C) Latin Alfabesi    D) Arap Alfabesi    
  E) Sanskrit          Doğru               

 34. Cevap: B Açıklama:

  Sümerlerin tarih öncesi dönemde kullanmış olduğu yazı sistemi aşağıdakilerden hangisidir? A) Hieroglif B) Çivi Yazısı C) Latin Alfabesi D) Arap Alfabesi E) Sanskrit Doğru Cevap: B) Çivi Yazısın tarih öncesi dönemde kullanmış olduğu yazı sistemi aşağıdakilerden hangisidir? A) Hieroglif B) Çivi Yazısı C) Latin Alfabesi D) Arap Alfabesi E) Sanskrit Doğru Cevap: B) Çivi Yazısı 35. Yazının icadından önceki dönemi inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Paleontoloji    B) Arkeoloji      
  C) Filoloji        D) Astronomi      
  E) Jeoloji         Doğru             

 36. Cevap: B Açıklama:

  Arkeoloji, yazının icadından önceki dönemlerin izlerini kazılar ve kalıntılar aracılığıyla araştıran bilim dalıdır. Bu dönemlere ait tarih öncesi kalıntıları ve bilgiler arkeologlar tarafından incelenir. 37. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

  (....) Yazının icadından önceki dönemler sınıflandırılırken insanların kullanmış oldukları araç-gereç ve madenlerden yararlanılmıştır.
  (....) Tarih öncesi Taş ve Maden çağı olarak iki döneme ayrılmıştır.
  (....) Tarih öncesi devirlerin başlangıç ve bitiş zamanları aynıdır ve değişmez.
  (....) Eski Taş diye adlandırılan dönem Paleolitik dönemdir.
  (....) Anadolu MÖ 13. yüzyıl ile MÖ 330 yılları arasında yaşadığı dönem Tunç Çağı'dır.
  (....) Mezapotamya'nın MÖ on bin ile 5200 yılları arasında yaşamış olduğu dönem Neolitik dönemdir.
  (....) Karain Mağarası Anadolu'da insana dair en eski kemik kalıntılarının bulunduğu yerdir.
  (....) Yerleşik yaşama ve medeniyete ait ilk yerleşim merkezleri yazıdan sonraki dönemlere aittir.
  (....) Göbeklitepe günümüze kadar keşfedilen en erken tarihli dini mimarinin içerisinde yer alır.
  (....) Çatalhöyük günümüzde UNESCO Dünya Mirası listesinde yer almaktadır.

 38. Cevap:

  D -- D -- Y -- D -- Y -- D -- D -- Y -- D -- D

  Açıklama:

 39. Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.
  tarihi -- çakmaktaşı -- volkanik cam -- mikrolit -- sözlü

  a. Obsidyen bir doğal ................. 'dır.
  b. Önceki dönemlere göre daha küçük ve ve değişken yapıda olan ok uçlarına .................. denir.
  c. İlk insanlar kullandığı araç gereçleri ........................ dan yapmıştır.
  d. Yazını icadından önce insanlar toplumsal hafızalarını ....................... olarak kuşaktan kuşağa aktarmışlardır.
  e. Yazının icadıyla birlikte ................. çağlar başlar.

 40. Cevap:

  a. volkanik cam -- b. mikrolit -- c. çakmaktaşı -- d. sözlü -- e. tarihi

  Açıklama:

Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:   Mirvan
06 Kasım 2023

Cevap anahtarı


2023-2024 9.Sınıf Tarih 1.Dönem 1.Yazılı Detayları

2023-2024 9.Sınıf Tarih 1.Dönem 1.Yazılı 12 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 27 Eylül 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2023-2024 9.Sınıf Tarih 1.Dönem 1.Yazılı Testini Çöz tıklayın. 2023-2024 9.Sınıf Tarih 1.Dönem 1.Yazılı yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 9.Sınıf Tarih 1.Dönem 1.Yazılı sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Doğru-Yanlış
 • Boşluk Doldurma


2023-2024 9.Sınıf Tarih 1.Dönem 1.Yazılı Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • TARİH VE TARİH YAZICILIĞI
  1. Bir araştırma alanı ve bilim olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar.
  2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar.
  3. Tarihî bilginin tarihçiler tarafından nasıl meydana getirildiğini analiz eder.
  4. Tarihî bir konu hakkındaki farklı bakış açılarına dayalı yorumları karşılaştırır.
  5. Tarihî olay (vaka) ve olguyu (vakıa) ayırt eder.
  6. Tarihin dönemlendirilmesi ile ilgili farklı yaklaşımları analiz eder.

Ayrıca 2023-2024 9.sınıf tarih dersi 1.dönem 1.yazılı soruları; mebsinavlari.com tarafından tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Öğrenciler, farklı medeniyetlerin toplumsal yapılarını ve kast sisteminin kökenlerini öğrenerek, tarihsel toplumsal değişiklikleri incelemeye başlayacaklardır.

Öğrenciler, tarihsel dönemlerin neden sınıflandırıldığını ve bu sınıflandırmanın tarihi anlama nasıl yardımcı olduğunu öğreneceklerdir.

Öğrenciler, arkeolojinin tarihçiler için nasıl bir kaynak olduğunu ve geçmişi nasıl aydınlattığını anlayacaklardır.

Öğrenciler, yazının icadının medeniyetlerin gelişiminde nasıl kritik bir rol oynadığını öğrenerek yazının tarihî önemini anlayacaklardır.

Öğrenciler, kronolojinin tarihçilerin olayları zaman içinde sıralama ve anlama yeteneğini nasıl geliştirdiğini öğreneceklerdir.

Öğrenciler, Urartuların dini inançlarını ve yönetim yapısını öğrenerek antik medeniyetlerin kültürel özelliklerini anlayacaklardır.

Öğrenciler, Türklerin tarih boyunca kullandığı farklı takvimleri tanıyarak, kültürel etkileşimin takvimlere nasıl yansıdığını anlayacaklardır.

Öğrenciler, arkeolojinin tarihçilere nasıl bilgi sağladığını ve geçmişi anlamalarına nasıl yardımcı olduğunu öğreneceklerdir.

Öğrenciler, tarih biliminin kaynaklara geniş bir perspektiften nasıl yaklaştığını öğrenerek tarihçilerin çalışma yöntemlerini anlayacaklardır.

Öğrenciler, kronolojinin tarihçilere olayların zaman içindeki sıralamasını nasıl sağladığını öğreneceklerdir.

Öğrenciler, Bereketli Hilal bölgesinin tarihi önemini ve bu bölgede kurulan uygarlıkları öğreneceklerdir.

Öğrenciler, halkbilimin tarihsel olaylara nasıl bir bakış açısı getirdiğini ve kültürel unsurların tarihi etkilerini nasıl incelediğini öğreneceklerdir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 9.Sınıf Tarih 1.Dönem 1.Yazılı sınavı 9.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

2023-2024 9.Sınıf Tarih 1.Dönem 1.Yazılı Testi İstatistikleri

Bu sınav 127 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 1326 kere doğru, 545 kere yanlış cevap verilmiş.

2023-2024 9.Sınıf Tarih 1.Dönem 1.Yazılı Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 9.Sınıf Tarih 1.Dönem 1.Yazılı sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 9.Sınıf Tarih 1.Dönem 1.Yazılı sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 9.Sınıf Tarih 1.Dönem 1.Yazılı sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Tarih dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.