2023-2024 9.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-14)

2023-2024 9.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-14) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 9.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-14) CEVAPLARI

 1. İnfakın önemini açıklayınız.


 2. Cevap: İnfakın önemi, Allah'ın rızasını kazanmak, toplumsal yardımlaşmayı sağlamak, ihtiyaç sahiplerine yardım etmek ve ahirette ecir kazanmaktan ibarettir. Açıklama:

  İnfak, Müslümanların Allah'a olan sevgi ve şefkatlerini göstermelerinin bir yoludur. İhtiyacı olan kişilere yardım ederek toplumsal barış ve huzuru sağlarlar. Ahirette ise Allah infak edenlere büyük ecirler verecektir. 3. Karz-ı hasen nedir?


 4. Cevap: Karz-ı hasen, bir Müslümana faizsiz olarak yapılan borçtur. Açıklama:

  Karz-ı hasende borçlu, borcunu ödediğinde faiz ödemez. Çünkü karz-ı hasenin amacı Allah'ın rızasını kazanmaktan ibarettir. 5. Karz-ı hasen ile ilgili sözleşme yaparken nelere注


 6. Cevap: Karz-ı hasen ile ilgili sözleşme yaparken, borç miktarı, vadesi ve geri ödeme şartları gibi hususlara Açıklama:

  Sözleşme, ileride çıkabilecek anlaşmazlıkları önlemek için önemlidir. Tarafların hak ve sorumlulukları net bir şekilde belirtilmelidir. 7. Kul hakkı hakkında bilgi veriniz.


 8. Cevap: Kul hakkı, kişiler arasındaki karşılıklı hak ve sorumlulukları ifade eden bir kavramdır. Maddi ve manevi varlıkları kapsar. Kul hakkı yemek, büyük bir günahtır. Açıklama:

  Kul hakkı, hırsızlık, rüşvet, gıybet ve iftira gibi olumsuz davranışlarla ihlal edilebilir. 9. Borç alıp-vermenin İslami öneminden bahsediniz.


 10. Cevap: Borç alıp-vermek, ihtiyaç sahiplerine yardım etmek ve karşılıklı güven oluşturmak için önemlidir. Faizsiz olmalı ve zamanında ödenmelidir. Açıklama:

  Karz-ı hasen, İslami bir borç verme türüdür ve karşılıksızdır. 11. Vergi ödemenin önemini açıklayınız.


 12. Cevap: Vergi ödemek, vatandaşların devlete karşı sorumlulukları arasındadır. Topluma hizmetlerin sunulmasına ve kamu düzeninin sağlanmasına katkı yapar. Açıklama:

  Vergi kaçırmak, kul hakkı ihlalidir ve ahirette sorgulanır. 13. İşveren-çalışan ilişkilerindeki İslami prensipleri belirtiniz.


 14. Cevap: İşveren-çalışan ilişkisi, karşılıklı hak ve sorumluluklara dayalı insani bir ilişkidir. Ücret zamanında ödenmeli, saygı ve sevgi içinde çalışılmalıdır. Açıklama:

  Ücretini ödemeyen işveren, kul hakkı ihlal etmiş olur. 15. Kul hakkı ihlalinin ahiretteki sonuçları nelerdir?


 16. Cevap: Kul hakkı ihlali, ahirette affedilmesi gereken büyük bir günahtır. Kişi, ihlal ettiği hakkı ödeyecek veya affedilecektir. Açıklama:

  Kul hakkına girmekten kaçınmak, ahiretteki sorumluluktan kurtulmak için önemlidir. 17. Mülkiyet nedir ve İslam'ın mülkiyet anlayışı hakkında bilgi veriniz.


 18. Cevap: Mülkiyet, bir şey üzerinde hüküm sürme ve tasarrufta bulunma hakkıdır. İslam'ın mülkiyet anlayışına göre, Allah tek ve gerçek maliktir ve mülkü dilediğine verir veya alır. Ancak insanlar mülkiyet hakkına sahiptir ve bu hak korunur. Açıklama:

  Mülkiyet, bireysel ve toplumsal fayda sağlar. İslam, malın Allah yolunda harcanmasını ve zekât verilmesini emreder. 19. Faiz nedir ve faizin ekonomik hayata olumsuz etkilerini sıralayınız.


 20. Cevap: Faiz, borç verilen paraya karşılık alınan fazladır. Ekonomiye zarar verir çünkü: - Yatırım ve harcamaları engeller. - Üretim maliyetlerini artırır. - Zenginlerin daha zenginleşmesine, fakirlerin daha fakirleşmesine yol açar. Açıklama:

  Faiz, adaletsizliğe yol açan ve ekonomik büyümeyi engelleyen bir uygulamadır. 21. Rüşvet nedir ve rüşvetin ekonomik hayata olumsuz etkileri nelerdir?


 22. Cevap: Rüşvet, bir kamu görevlisinin göreviyle ilgili bir iş karşılığında menfaat sağlamasıdır. Ekonomiye zarar verir çünkü: - Liyakat ve dürüstlüğü ortadan kaldırır. - Devletin kaynaklarını boşa harcar. - Yasadışı işlere ve yolsuzluğa yol açar. Açıklama:

  Rüşvet, devletin otoritesini sarsan ve toplumsal güveni zedeleyen bir suçtur. 23. Ekonomik hayata olumsuz etki eden üç uygulamayı sayınız.


 24. Cevap: - Hileli satışlar - Yapay olarak fiyat yükseltme - Karaborsacılık Açıklama:

  Bu uygulamalar, serbest piyasa ekonomisini bozar ve tüketicilere zarar verir. 25. Mülkiyet sahibi olan bir kişinin tasarruf hakkı var mıdır?


 26. Cevap: Evet, vardır. Mülk sahipleri malları üzerinde istedikleri tasarrufta bulunabilirler. Açıklama:

  İslam, özel mülkiyet hakkını korur ve kişilere malları üzerinde tasarruf etme hakkı verir. 27. Faiz nedir? Açıklayınız.


 28. Cevap: Faiz nedir? Açıklayınız.nedir? Açıklayınız. Açıklama:

  Faiz nedir? Açıklayınız. Cevap: Faiz, bankaların tasarruf sahiplerinden aldıkları paralara karşılık belirli bir süre sonra ana paraya ek olarak verdikleri garantili miktardır.r? Açıklayınız. Cevap: Faiz, bankaların tasarruf sahiplerinden aldıkları paralara karşılık belirli bir süre sonra ana paraya ek olarak verdikleri garantili miktardır. 29. Kur'an-ı Kerim'de rüşvetle ilgili hangi ayet geçmektedir?


 30. Cevap: Kur'an-ı Kerim'de rüşvetle ilgili hangi ayet geçmektedir?n-ı Kerim'de rüşvetle ilgili hangi ayet geçmektedir? Açıklama:

  Kur'an-ı Kerim'de rüşvetle ilgili hangi ayet geçmektedir? Cevap: "Aranızda mallarınızı haksızlıkla yemeyin; bildiğiniz halde günaha girerek insanların mallarından bir kısmını yemek için onu (rüşvet olarak) hâkimlere vermeyin." (Bakara, 279)Kerim'de rüşvetle ilgili hangi ayet geçmektedir? Cevap: "Aranızda mallarınızı haksızlıkla yemeyin; bildiğiniz halde günaha girerek insanların mallarından bir kısmını yemek için onu (rüşvet olarak) hâkimlere vermeyin." (Bakara, 279) 31. Hileli satış nedir? Üç örnek veriniz.


 32. Cevap: Hileli satış nedir? Üç örnek veriniz.i satış nedir? Üç örnek veriniz. Açıklama:

  Hileli satış nedir? Üç örnek veriniz. Cevap: Hileli satış, bir kimsenin alışverişte kendi menfaati için karşı tarafı aldatmasıdır. Örnekler: * Bir ürünün ayıbını gizlemek * Üründe olmayan özellikleri varmış gibi göstermek * Ürünü olduğundan daha düşük bir fiyatla satmaktış nedir? Üç örnek veriniz. Cevap: Hileli satış, bir kimsenin alışverişte kendi menfaati için karşı tarafı aldatmasıdır. Örnekler: * Bir ürünün ayıbını gizlemek * Üründe olmayan özellikleri varmış gibi göstermek * Ürünü olduğundan daha düşük bir fiyatla satmak 33. Alışverişte yemin etmenin sakıncası nedir?


 34. Cevap: Alışveriş yaparken gereksiz yere yemin etmek, kişiyi hile ve yalana sevk edebilir. Açıklama: 35. Malın fiyatının oluşmasında etkili olan unsurlar nelerdir?


 36. Cevap: Ürünün önemi, duyulan ihtiyaç, piyasadaki bulunabilirliği Açıklama:

  Fiyat, bir ürünün değerini, talepini ve arzını yansıtır. 37. Yapay olarak fiyat yükseltme nedir?


 38. Cevap: Haksız kazanç elde etmek amacıyla, bir ürünün fiyatını değerinden fazla artırmak Açıklama:

  Yapay fiyat yükseltme, piyasayı manipüle ederek tüketicilere zarar verir. 39. Karaborsacılık nedir? Üç örnek veriniz.


 40. Cevap: İhtiyaç duyulan malları stoklayarak piyasadan çekmek ve kıtlık yaratmak Örnekler: * Temel gıda maddeleri * İlaçlar * Akaryakıt Açıklama:

  Karaborsacılık, tüketicileri zor durumda bırakır ve sosyal huzursuzluklara yol açabilir. 41. Manipülasyon nedir ve yapay fiyat yükseltmede nasıl kullanılır?


 42. Cevap: Piyasayı kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirmek için yalan yanlış haberler yaymak Açıklama:

  Manipülasyon, yapay fiyat yükseltme için piyasayı yanıltarak tüketicileri yanlış kararlar almaya yönlendirir. 43. Karaborsacılığın İslam ahlakıyla bağdaşmadığına dair ayet veya hadis örneği veriniz.


 44. Cevap: "Kendin için istediğini başkaları için de istemedikçe gerçek mümin olamazsın." (İbn Hanbel) Açıklama:

  İslam, adalet ve dürüstlüğü vurgular ve başkalarının ihtiyacını sömürmeyi yasaklar. 45. Karaborsacılığın toplum üzerindeki olumsuz etkilerini açıklayınız.


 46. Cevap: Karaborsacılık, toplumda hile, nefret ve düzensizliğe yol açarak dirliğini ve düzenini bozar. Açıklama:

  Karaborsacılar, insanların ihtiyaçlarını sömürerek haksız kazanç elde ederler, bu durum toplumda güvensizliğe ve düzensizliğe neden olur. 47. İslam'da karaborsacılık neden haram sayılır?


 48. Cevap: İslam, temel ihtiyaçları istismar etmeyi ve haksız kazanç elde etmeyi yasaklar. Açıklama:

  Peygamber Efendimiz (s.a.v.), bir bölgede aç kimseler varken yiyecekleri saklamanın Allah'ın himayesinden uzaklaştırmak anlamına geldiğini belirtmiştir. 49. Ticarette meşru çizgiler içinde kalmanın önemini açıklayınız.


 50. Cevap: Ticarette meşru çizgiler içinde kalmak, adil rekabeti sağlar, tüketici haklarını korur ve toplumun güvenini kazanmaya yardımcı olur. Açıklama:

  Dürüst ve adil ticaret, toplumda güven ortamı yaratır ve insanların birbirlerine olan saygılarını artırır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2023-2024 9.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-14) Detayları

2023-2024 9.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-14) 5 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 14 Mart 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. 2023-2024 9.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-14) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 9.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-14) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • KlasikAyrıca

Öğrenciler, infakın önemini ve Müslümanlar için neden önemli olduğunu anlarlar.

Öğrenciler, karz-ı hasenin ne olduğunu ve nasıl çalıştığını öğrenirler.

Öğrenciler, karz-ı hasen sözleşmelerinin önemini kavrarlar ve bu sözleşmelerde yer alması gereken hususları öğrenirler.

Öğrenciler, kul hakkının önemini ve ahirette sorgulanacağını kavrarlar.

Öğrenciler, borç alıp-vermenin dinî ve toplumsal faydalarını öğrenirler.

Öğrenciler, vergi ödemenin önemini ve kul hakkı ile ilişkisini kavrarlar.

Öğrenciler, işveren-çalışan ilişkilerinde uyulması gereken İslami prensipleri öğrenirler.

Öğrenciler, kul hakkı ihlalinin ahiretteki ciddiyetini kavrarlar.

Öğrenciler mülkiyetin önemini ve İslam'ın mülkiyet hakkına verdiği değeri anlarlar.

Öğrenciler faizin tanımı hakkında bilgi sahibi olurlar ve faizin ekonomik hayata olan olumsuz etkilerini anlarlar.

Öğrenciler rüşvetin tanımını öğrenirler ve rüşvetin ekonomik hayata olan olumsuz etkilerini anlarlar.

Öğrenciler ekonomik hayata olumsuz etki eden yaygın uygulamaları öğrenirler.

Öğrenciler özel mülkiyet hakkının önemini ve İslam'ın bireysel hakları koruduğunu anlarlar.

Faizin tanımını öğrenmek.

Rüşvetin Kur'an'da yasaklandığını bilmek.

Hileli satışın tanımını ve örneklerini öğrenmek.

Alışverişte yemin etmenin sakıncasını bilmek.

Öğrenciler, fiyat oluşumundaki temel faktörleri anlayacaktır.

Öğrenciler, yapay fiyat yükseltmenin doğasını ve sonuçlarını kavrayacaktır.

Öğrenciler, karaborsacılığın tanımını ve yaygın örneklerini öğrenecektir.

Öğrenciler, manipülasyonun doğasını ve yapay fiyat yükseltmedeki rolünü anlayacaktır.

Öğrenciler, İslam'ın karaborsacılık gibi haksız kazançlara karşı olduğunu anlayacaktır.

Öğrenciler, karaborsacılığın ahlaki olmayan bir davranış olduğunu ve toplum üzerinde olumsuz etkileri olduğunu anlarlar.

Öğrenciler, İslam'ın ticaret ahlakına ilişkin öğretilerinin önemini kavrarlar.

Öğrenciler, dürüst ticaretin önemini kavrarlar ve ticaret hayatında etik kurallara uymanın gerekliliğini anlarlar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 9.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-14) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2023-2024 9.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-14) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 9.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-14) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 9.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-14) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 9.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-14) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.