6.Sınıf Sosyal Bilgiler Test

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Test sınavı 6.Sınıf kategorisinin Sosyal Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Test CEVAPLARI

 1. Osmanlı Devleti'nde merkezi yönetim, devletin en üst kısmında yer almaktadır. Osmanlı Devleti'nde merkezi yönetimde padişah, sadrazam, vezirler ve divan-ı hümayun yer almaktadır. Padişah, devletin en üst yöneticisiydi. Sadrazam, padişaha en yakın danışmandı. Vezirler ise bakanlara denk geliyordu. Divan-ı Hümayun ise devletin en yüksek yargı mercii olarak görev yapmaktaydı. Osmanlı Devleti'nde merkezi yönetim hangi kurumlar tarafından yürütülmekteydi?

  A) Sancakbeyleri ve askerler
  B) Padişah, sadrazam, vezirler ve divan-ı hümayun
  C) Dervişler ve tarikatlar
  D) Tüccarlar ve esnaflar

 2. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı: B) Padişah, sadrazam, vezirler ve divan-ı hümayun. Verilen metinde Osmanlı Devleti'nde merkezi yönetimin padişah, sadrazam, vezirler ve divan-ı hümayun tarafından yürütüldüğü belirtilmektedir. Padişah, devletin en üst yöneticisiydi ve sadrazam, padişaha en yakın danışman olarak görev yapıyordu. Vezirler ise bakanlara denk gelen bir pozisyonda yer alıyordu. Divan-ı Hümayun ise devletin en yüksek yargı mercii olarak faaliyet gösteriyordu. 3. Osmanlı Devleti'nde merkezi yönetimde hangi kurum en yüksek yargı mercii olarak görev yapmaktaydı?

  A) Sancakbeyleri    B) Askerler    C) Vezirler    D) Divan-ı Hümayun

 4. Cevap: D Açıklama:

  Cevap Anahtarı: D) Divan-ı Hümayun. Osmanlı Devleti'nde merkezi yönetimde en yüksek yargı mercii Divan-ı Hümayun'dur. Divan-ı Hümayun, padişahın başkanlık ettiği ve devletin önemli kararlarının alındığı divanın bir bölümü olarak faaliyet gösterirdi. Bu kurumda yüksek yargı yetkisi bulunur ve önemli davalara karar verirdi. Divan-ı Hümayun, devletin merkezi yönetiminde yasama, yürütme ve yargı yetkilerini içeren bir yapıya sahipti. 5. Osmanlı Devleti'nde hukuk ve adalet, şeriat hukukuna göre yürütülmekteydi. Hukuk ve adalet işleri kadılar tarafından yürütülmekteydi. Kadılar, mahkemelerde yargılama yaparken şeriat hukukuna göre hareket etmekteydiler. Osmanlı Devleti'nde hukuk ve adalet işlerinde halkın da söz sahibi olması için bazı kurumlar oluşturulmuştur. Bunlar arasında vakıflar, ahilik teşkilatı, loncalar gibi kurumlar bulunmaktadır. Osmanlı Devleti'nde hukuk ve adalet işleri kimler tarafından yürütülmekteydi?

  A) Askerler    B) Vezirler    C) Kadılar    D) Sancakbeyleri

 6. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C) Kadılar. Osmanlı Devleti'nde hukuk ve adalet işleri, şeriat hukukuna göre yürütülmekteydi. Bu işlerin yürütülmesi ve mahkemelerde yargılama yapılması görevi kadılara aitti. Kadılar, şeriat hukukuna göre hareket ederek adaleti sağlamakla görevliydiler. Osmanlı Devleti'nde halkın da söz sahibi olması için vakıflar, ahilik teşkilatı, loncalar gibi kurumlar oluşturulmuştu. Ancak hukuk ve adalet işlerinin yürütülmesinde kadılar en önemli role sahipti. 7. Osmanlı Devleti'nde hukuk ve adalet işlerinde halkın da söz sahibi olması için hangi kurumlar oluşturulmuştur?

  A) Saray
  B) Kilise
  C) Ahilik teşkilatı, vakıflar, loncalar gibi kurumlar
  D) Tüccarlar ve esnaflar

 8. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) Ahilik teşkilatı, vakıflar, loncalar gibi kurumlar. Osmanlı Devleti'nde hukuk ve adalet işlerinde halkın da söz sahibi olması için çeşitli kurumlar oluşturulmuştur. Bunlar arasında Ahilik teşkilatı, vakıflar ve loncalar gibi kurumlar önemli rol oynamıştır. Ahilik teşkilatı, esnaf ve zanaatkarları bir araya getirerek mesleki etik, dayanışma ve adalet prensiplerini sağlamayı amaçlamıştır. Vakıflar ise toplum hizmetlerini ve eğitimi desteklemek amacıyla kurulmuş, gelirlerini adaletli bir şekilde kullanmışlardır. Loncalar da meslek gruplarını bir araya getirerek mesleki düzenlemeleri yapmış ve adaleti sağlamışlardır. 9. Osmanlı Devleti'nde yönetim ve teşkilat, merkeziyetçi bir yapıya sahipti. Devlet, padişahın otoritesine dayanıyordu. Divan-ı Hümayun, devletin en önemli kurumuydu. Bu kurumda, sadrazam ve diğer vezirler, devletin yönetimine ilişkin kararlar alırlardı. Ayrıca, Osmanlı Devleti'nde kadı sistemi de önemli bir yere sahipti. Kadılar, hukuk davalarına bakar ve kararlarını verirlerdi. Osmanlı Devleti'nde en önemli yönetim kurumu hangisiydi?

  A) Meclis-i Mebusan
  B) Mahkeme-i Şer'iyye 
  C) Milli Eğitim Bakanlığı
  D) Ticaret Odası

 10. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı: B) Mahkeme-i Şer'iyye. Osmanlı Devleti'nde en önemli yönetim kurumu, Mahkeme-i Şer'iyye'dir. Bu kurum, hukuki işlerle ilgilenir ve kadılar aracılığıyla hukuk davalarına bakar. Kadılar, davalara ilişkin kararlar verirler ve hukuki süreçleri yönetirler. Mahkeme-i Şer'iyye, Osmanlı Devleti'nde adaletin sağlanması ve hukuki düzenin işlemesi açısından büyük bir öneme sahiptir. 11. Osmanlı Devleti'nde hukuk ve adalet, kadılar tarafından sağlanırdı. Kadılar, hukuk davalarına bakar ve kararlarını verirlerdi. Osmanlı Devleti'nde, hukuk sistemi İslami kurallara dayanıyordu. Adaletin sağlanması için, hükümdarlar ve devlet büyükleri, kadıların kararlarına saygı gösterirlerdi. Osmanlı Devleti'nde hukuk sistemi neye dayanıyordu?

  A) Roma hukukuna        B) İngiliz hukukuna
  C) İslami kurallara         D) Fransız hukukuna

 12. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C) İslami kurallara. Osmanlı Devleti'nde hukuk sistemi, İslami kurallara dayanmaktaydı. Hukuk ve adalet işleri, kadılar tarafından yürütülür ve İslami hukuka göre kararlar verilirdi. Osmanlı hükümdarları ve devlet büyükleri, kadıların kararlarına saygı göstererek adaletin sağlanmasına destek olurlardı. 13. Osmanlı Devleti'nde ekonomi, tarım ve ticarete dayanıyordu. Tarım ürünleri, devletin vergi kaynağıydı. Ayrıca, Osmanlı Devleti'nde ticaret de önemliydi. İpek yolu, Osmanlı Devleti'nin ticaret yollarından biriydi. Osmanlı Devleti'nin ekonomisi, 18. yüzyıldan sonra gerilemeye başladı. Osmanlı Devleti'nde tarım ürünleri ne için kullanılıyordu?

  A) Vergi kaynağı olarak      B) Savaş malzemesi olarak   
  C) Yapı malzemesi olarak     D) Yiyecek olarak           

 14. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Vergi kaynağı olarak. Osmanlı Devleti'nde tarım ürünleri vergi kaynağı olarak kullanılıyordu. Tarımsal ürünler, devletin vergi toplama sisteminin temelini oluşturuyordu. Çiftçiler ve köylüler, tarım ürünlerini yetiştirerek devlete vergi olarak sunuyorlardı. Bu vergiler, Osmanlı Devleti'nin ekonomik gelirlerini büyük ölçüde sağlıyordu. Tarım ürünleri, vergi toplamanın yanı sıra iç tüketim ve dış ticarette de önemli bir rol oynuyordu. 15. Osmanlı Devleti'nin yönetiminde padişahın yetkisi büyüktü. Padişah, devletin en üstünde yer alıyordu ve yetkileri kanunlarla belirleniyordu. Devletin bütün işleri, padişahın hükümdarlığı altında çalışan divan ve bakanlar kurulu tarafından yürütülürdü. Divan, Osmanlı Devleti'nin en yüksek idari, yargısal ve yasama organıydı. Osmanlı topraklarında valiler, beylerbeyi, sancakbeyi gibi yöneticiler bulunurdu ve bu yöneticiler, padişahın doğrudan kontrolündeydiler. Osmanlı Devleti'nde bütün işlerin yürütülmesinden sorumlu olan kurul aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Valiler    B) Beylerbeyi    C) Divan    D) Sancakbeyi

 16. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C) Divan. Osmanlı Devleti'nde bütün işlerin yürütülmesinden sorumlu olan kurul, Divan'dır. Divan, Osmanlı Devleti'nin en yüksek idari, yargısal ve yasama organıdır. Padişahın hükümdarlığı altında çalışan divan ve bakanlar kurulu, devletin yönetimini sağlar ve padişaha danışmanlık yapar. Divan, devletin iç ve dış politikalarının belirlenmesi, hukuki meselelerin görüşülmesi ve kararların alınması gibi konularda önemli bir rol oynar. 17. Osmanlı Devleti'nde en yüksek idari, yargısal ve yasama organı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Padişah    B) Bakanlar Kurulu    C) Valiler    D) Divan

 18. Cevap: D Açıklama:

  Cevap Anahtarı: D) Divan. Osmanlı Devleti'nde en yüksek idari, yargısal ve yasama organı Divan'dır. Divan, padişahın hükümdarlığı altında çalışan bir kuruldur ve Osmanlı Devleti'nin bütün işlerinin yürütülmesinden sorumludur. Divan, idari kararlar alır, yargısal işlevleri yerine getirir ve yasama faaliyetlerini gerçekleştirir. Bu nedenle, Osmanlı Devleti'nde en yüksek idari, yargısal ve yasama organı Divan olarak kabul edilir. 19. Osmanlı Devleti'nde ekonomi, tarım ve ticarete dayalıydı. Tarım, ekonominin temelini oluştururdu ve en önemli tarım ürünleri arasında buğday, arpa, pamuk, zeytin ve üzüm yer alırdı. Ticaret de Osmanlı ekonomisinin önemli bir parçasıydı. Osmanlı Devleti, doğu ve batı arasında stratejik bir konuma sahipti ve ticaret yollarının kavşağındaydı. Bu nedenle, Osmanlı Devleti'nde ticaret oldukça gelişmişti. Osmanlı Devleti'nde ekonominin temelini oluşturan sektör aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Sanayi   B) Tarım   C) Madencilik   D) Bankacılık

 20. Cevap: B Açıklama:

  Cevap Anahtarı: B) Tarım. Osmanlı Devleti'nde ekonominin temelini tarım sektörü oluşturuyordu. Tarım, Osmanlı ekonomisinin belkemiğini oluşturan sektördü ve buğday, arpa, pamuk, zeytin ve üzüm gibi tarım ürünleri önemli bir yer tutuyordu. Tarım ürünleri, hem iç tüketim için kullanılıyor hem de dış ticarette büyük bir rol oynuyordu. Diğer sektörlerin yanı sıra tarım, Osmanlı ekonomisinde en önemli sektör olarak öne çıkıyordu. 21. Osmanlı Devleti'nin ticaretinin gelişmesindeki en önemli neden aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Tarım ürünlerinin bol olması      B) Stratejik konumunun avantajı     
  C) Sanayi sektörünün gelişimi        D) Bankacılık sisteminin başarısı   

 22. Cevap: B Açıklama:

  Cevap Anahtarı: B) Stratejik konumunun avantajı. Osmanlı Devleti, doğu ve batı arasında stratejik bir konuma sahipti ve ticaret yollarının kavşağında bulunuyordu. Bu nedenle, ticaretin gelişmesinde en önemli etken stratejik konumunun avantajıdır. 23. Türkiye, Asya ve Avrupa arasında yer alan bir köprü konumundadır. Ülke, Kuzeyinde Karadeniz, Batısında Ege Denizi, Güneyinde Akdeniz ve Doğusunda Hazar Denizi'ne komşudur. Türkiye'nin komşuları arasında Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan, Ermenistan, İran, Irak ve Suriye bulunmaktadır. Türkiye'nin komşuları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

  A) Rusya    B) Yunanistan    C) İran    D) Irak

 24. Cevap: A Açıklama:

  Cevap Anahtarı: A) Rusya. Verilen bilgilere göre Türkiye'nin komşuları arasında Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan, Ermenistan, İran, Irak ve Suriye yer almaktadır. Ancak, Rusya komşu ülkeler arasında yer almamaktadır. 25. Metin: Osmanlı Devleti, sanat ve kültür alanında önemli başarılara imza atmıştır. Bu dönemde, mimari alanında camiler, saraylar ve köprüler gibi yapılar inşa edilmiştir. El sanatları alanında ise halı, kilim, çini, seramik, bakır işlemeleri, deri işlemeleri gibi ürünler üretilmiştir. Edebiyat alanında ise şairler ve yazarlar eserler vermişlerdir. Osmanlı Devleti'nde hangi el sanatları ürünleri üretilmiştir?

  A) Tekstil ürünleri      B) Gıda ürünleri        
  C) İnşaat malzemeleri    D) Elektronik aletler   

 26. Cevap: A Açıklama:

  Cevap Anahtarı: A) Tekstil ürünleri. Metinde Osmanlı Devleti dönemindeki el sanatlarından bahsedilmektedir. Bu sanatlar arasında yer alan halı, kilim, çini, seramik, bakır işlemeleri ve deri işlemeleri gibi ürünler tekstil alanına dahildir. Bu nedenle Osmanlı Devleti'nde tekstil ürünleri üretilmiştir. 27. Metin: Türkiye, çeşitli iklim tiplerine sahiptir. Kuzey bölgelerinde karasal iklim, batı kıyılarında Akdeniz iklimi, Güneydoğu Anadolu'da ise step iklimi görülür. Türkiye'nin bitki örtüsü ise oldukça zengindir. Ormanlar, çayırlar, dağlık araziler ve tarım alanlarına rastlanır. Ülkede yer alan ormanlar, turizm açısından da önemlidir. Türkiye'de hangi iklim tipi görülmez?

  A) Karasal iklim             B) Akdeniz iklimi
  C) Okyanusal iklim        D) Step iklimi

 28. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C) Okyanusal iklim. Metinde belirtilen Türkiye'nin iklim tipleri arasında okyanusal iklim yer almaz. Kuzey bölgelerinde karasal iklim, batı kıyılarında Akdeniz iklimi ve Güneydoğu Anadolu'da step iklimi görülür. Okyanusal iklim ise Türkiye'nin iklim tipleri arasında yer almaz. 29. Türkiye, doğal güzellikleri, zengin tarihi ve kültürel değerleri ile turizm açısından önemli bir ülkedir. Türkiye'nin coğrafi konumu, Avrupa ve Asya kıtaları arasında yer alması sebebiyle stratejik öneme sahiptir. Türkiye, üç tarafı denizlerle çevrili olması sebebiyle önemli bir deniz ticaret yolu üzerindedir. Ayrıca, Türkiye, çeşitli doğal afetlere de maruz kalmaktadır. Türkiye'nin coğrafi konumu neden stratejik öneme sahiptir?

  A) Türkiye üç tarafı da dağlarla çevrili olduğu için askeri açıdan stratejik bir konumdadır.
  B) Türkiye, Avrupa ve Asya kıtaları arasında yer aldığı için ticaret açısından stratejik bir konumdadır.
  C) Türkiye'nin doğal güzellikleri ve kültürel değerleri diğer ülkelerden farklı olduğu için turizm açısından stratejik bir konumdadır.
  D) Türkiye'nin yer şekilleri ve su kaynakları, tarım açısından stratejik bir konumdadır.

 30. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı: B) Türkiye, Avrupa ve Asya kıtaları arasında yer aldığı için ticaret açısından stratejik bir konumdadır. Türkiye'nin coğrafi konumu, Avrupa ve Asya kıtaları arasında yer aldığı için stratejik öneme sahiptir. Bu konum, Türkiye'yi ticaret açısından önemli bir geçiş noktası haline getirir. Ülke, deniz ticaret yolları üzerinde bulunması ve üç tarafının denizlerle çevrili olması sebebiyle uluslararası ticaretin merkezinde yer alır. Ayrıca, Türkiye'nin kara sınırları üzerinde bulunan geçiş noktaları ve limanlar, ticaretin ve lojistiğin kolaylıkla gerçekleştirilmesini sağlar. 31. Osmanlı Devleti'nde sanat ve kültür alanında birçok önemli eser ve sanatçı yetişmiştir. Özellikle mimari alanda yapılan camiler, saraylar, köprüler ve çeşmeler günümüze kadar gelebilmiştir. Sanatın ve kültürün gelişmesindeki en büyük etkenlerden biri de padişahların destekleyici tutumlarıdır. İstanbul'un fethiyle başlayan bu dönem, 17. yüzyıla kadar Osmanlı mimarisinin altın çağı olmuştur. Osmanlı Devleti'nde hangi sanat dalında en çok eserler üretilmiştir?

  A) Heykel    B) Resim    C) Mimarlık    D) Müzik

 32. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) Mimarlık. Osmanlı Devleti'nde sanat ve kültür alanında birçok önemli eser üretilmiştir. Özellikle mimari alanda camiler, saraylar, köprüler ve çeşmeler gibi yapılar inşa edilmiştir. Bu dönemde Osmanlı mimarisinin altın çağı yaşanmış ve bu alanda birçok önemli eser ortaya çıkmıştır. Bu nedenle Osmanlı Devleti'nde en çok eserlerin üretildiği sanat dalı mimarlıktır. 33. Osmanlı Devleti'nde sanat ve kültür alanında kadınlar da önemli bir rol oynamıştır. Hat sanatı, minyatür ve ebru gibi sanat dallarında yetenekli olan kadınlar, sarayda görev alarak eserler üretmiştir. Osmanlı'da kadınlar genellikle harem bölgesinde yaşarlardı ve sarayın dış dünyayla bağlantısı bu kadınlar aracılığıyla sağlanırdı. Bu nedenle, kadınlar Osmanlı sanatı ve kültürünün korunması ve gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. Osmanlı Devleti'nde kadınlar hangi sanat dallarında eserler üretmiştir?

  A) Müzik ve resim                  B) Hat sanatı, minyatür ve ebru   
  C) Heykel ve fotoğrafçılık         D) Tiyatro ve dans                

 34. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı: B) Hat sanatı, minyatür ve ebru. Osmanlı Devleti'nde kadınlar hat sanatı, minyatür ve ebru gibi sanat dallarında eserler üretmiştir. Bu sanat dalları, Osmanlı sanatının önemli unsurları arasında yer almaktadır. Kadınlar, sarayda görev alarak bu sanat dallarında yeteneklerini kullanmış ve eserler ortaya koymuştur. Özellikle harem bölgesinde yaşayan kadınlar, Osmanlı sanatı ve kültürünün korunması ve gelişmesinde etkili olmuşlardır. 35. Osmanlı Devleti'nde sanat ve kültür alanında gelişmelerin yanı sıra bazı kısıtlamalar da vardı. Örneğin, bazı müzik aletleri çalınması yasaktı. Ayrıca, kadınların tiyatro sahnesinde yer almaları da yasaktı. Ancak, Osmanlı Devleti'nde edebiyat alanında önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Bu dönemde pek çok ünlü şair, yazar ve filozof yetişmiştir. Mevlana, Yunus Emre, Fuzuli, Şeyh Galip gibi önemli isimler bu dönemde eserlerini yazmıştır. Osmanlı Devleti'nde edebiyat alanında hangi isimler önemli eserler vermiştir?

  A) Beethoven ve Mozart                  B) Mevlana, Yunus Emre ve Fuzuli       
  C) Leonardo da Vinci ve Michelangelo    D) Charles Dickens ve Jane Austen      

 36. Cevap: B Açıklama:

  Osmanlı Devleti'nde edebiyat alanında önemli eserler veren isimler Mevlana, Yunus Emre ve Fuzuli'dir. Mevlana ve Yunus Emre, önemli tasavvufi şairler olarak tanınırken, Fuzuli ise divan edebiyatının en büyük isimlerinden biridir. Bu şairler, Osmanlı edebiyatının zenginleşmesine katkıda bulunmuş ve eserleriyle kalıcı bir etki bırakmışlardır. Verilen bilgilere göre, Osmanlı Devleti'nde edebiyat alanında önemli isimler Mevlana, Yunus Emre ve Fuzuli'dir. Bu şairlerin eserleri Osmanlı edebiyatında dönemin önemli yapıtları olarak kabul edilir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
6.Sınıf Sosyal Bilgiler Test Detayları

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Test 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 01 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Test Testini Çöz tıklayın. 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Test yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Test sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


6.Sınıf Sosyal Bilgiler Test Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ÜLKEMİZ VE DÜNYA ÖĞRENME ALANI: KÜRESEL BAĞLANTILAR KAZANIMLAR
  1. Görsel materyalleri ve verileri kullanarak dünyada nüfus ve ekonomik faaliyetlerin dağılışının nedenleri hakkında çıkarımlarda bulunur
  2. Türk Cumhuriyetleri komşu ve diğer ülkelerle olan kültürel, sosyal, siyasi ve ekonomik ilişkilerimizi Atatürk’ün milli dış politika anlayışı açısından değerlendirir
  3. Ülkemizin diğer ülkelerle doğal afetlerde ve çevre sorunlarında dayanışma ve işbirliği içinde olmasının önemini fark eder.
  4. Ülkemizin diğer ülkelerle olan ekonomik ilişkilerini, kaynaklar ve ihtiyaçlar açısından değerlendirir
  5. Uluslararası kültür, sanat, fuar ve spor etkinliklerinin toplumlar arası etkileşimdeki rolünü değerlendirir.

Ayrıca 6.sınıf sosyal bilgiler dersi test soruları; mebsinavlari.com tarafından tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Osmanlı Devleti'nde merkezi yönetimin padişah, sadrazam, vezirler ve divan-ı hümayun tarafından yürütüldüğünü anlamak.

Osmanlı Devleti'nde merkezi yönetimde en yüksek yargı merciinin Divan-ı Hümayun olduğunu anlama.

Osmanlı Devleti'nde hukuk ve adalet işlerinin kadılar tarafından yürütüldüğünü anlama.

Osmanlı Devleti'nde halkın hukuk ve adalet işlerinde söz sahibi olabilmesi için Ahilik teşkilatı, vakıflar ve loncalar gibi kurumların oluşturulduğunu anlamak.

Osmanlı Devleti'nde yönetim ve teşkilatın merkeziyetçi bir yapıya sahip olduğunu ve en önemli yönetim kurumunun Mahkeme-i Şer'iyye olduğunu anlamak.

Osmanlı Devleti'nde hukuk sisteminin İslami kurallara dayandığını anlama ve Osmanlı hükümdarlarının kadıların kararlarına saygı göstererek adaletin sağlanmasına önem verdiğini kavrama.

Osmanlı Devleti'nde tarım ürünlerinin vergi kaynağı olarak kullanıldığını bilmek.

Osmanlı Devleti'nde bütün işlerin yürütülmesinden sorumlu olan kurulun Divan olduğunu anlama.

Osmanlı Devleti'nde en yüksek idari, yargısal ve yasama organının Divan olduğunu bilmek.

Osmanlı Devleti'nde ekonominin temelini tarım sektörünün oluşturduğunu bilmek.

Osmanlı Devleti'nin ticaretinin gelişmesinde stratejik konumunun önemini anlamak.

Türkiye'nin komşuları arasında Rusya'nın bulunmadığını bilmek.

Osmanlı Devleti dönemindeki el sanatlarından biri olarak tekstil ürünlerinin üretildiğini bilmek.

Türkiye'nin iklim tipleri arasında okyanusal iklimin bulunmadığını bilmek.

Türkiye'nin coğrafi konumunun, Avrupa ve Asya kıtaları arasında yer aldığı için ticaret açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu bilmek.

Osmanlı Devleti'nde sanat ve kültür alanında en çok eserlerin üretildiği sanat dalının mimarlık olduğunu bilmek.

Osmanlı Devleti'nde kadınlar hat sanatı, minyatür ve ebru gibi sanat dallarında eserler üretmişlerdir.

Osmanlı Devleti'nde edebiyat alanında Mevlana, Yunus Emre ve Fuzuli gibi önemli isimlerin verdiği eserlerin önemini ve etkisini kavramak.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Test sınavı 6.Sınıf kategorisinin Sosyal Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Test Sınavını hangi formatta indirebilirim?

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Test sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Test sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Test sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Sosyal Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Sınavı Hazırla
  6.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Ünite Özetleri