MENDERES Ortaokulu 6-D 1.D2.Y TDB

MENDERES Ortaokulu 6-D 1.D2.Y TDB sınavı 6.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. MENDERES Ortaokulu 6-D 1.D2.Y TDB CEVAPLARI

 1. Zenginlerin mallarında yoksulların hakkı var mıdır?


 2. Cevap: Evet, vardır. Açıklama:

  Kur’an-ı Kerim’de zenginlerin mallarında yoksulların da hakkı olduğu bildirilmiştir. 3. Cimrilik nedir? Üç tane örnek veriniz.


 4. Cevap: Yayan, çoğaltan, genişleten, cömertçe veren. Açıklama:

  El-Bâsit ismi, Allah'ın (c.c.) kullarına rızıkları yayan ve bol bol veren, kullarına cömertçe ikram eden, insanlara ilmî ve bedenî güç veren, bulutları dilediği yere sevk eden ve yeryüzünü serip döşeyen anlamlarına gelir. 5. El-Muhsin isminin anlamı nedir?


 6. Cevap: İyilik eden, ihsan eden, güzel yapan. Açıklama:

  El-Muhsin ismi, Allah'ın (c.c.) yaptığı şeyleri iyi, güzel ve sağlam yapan, insanlara ikramda bulunan anlamlarına gelir. 7. Allah'ın (c.c.) el-Bâsit ve el-Muhsin isimlerinin tecellilerini günlük hayatımızda nasıl görebiliriz?


 8. Cevap: Allah'ın (c.c.) el-Bâsit ve el-Muhsin isimlerinin tecellilerini günlük hayatımızda şöyle görebiliriz: a) Mevsimlerin düzenli olarak değişmesi, b) Gecenin gündüze, gündüzün geceye dönüşmesi, c) Bitkilerin büyümesi ve meyve vermesi, d) Hayvanların çoğalması ve yavrularına bakması, e) İnsanların birbirlerine yardım etmesi, f) İnsanların güzel sanat eserleri yaratması, g) İnsanların birbirlerine sevgi ve saygı göstermesi. Açıklama:

  Allah (c.c.), el-Bâsit ismiyle kullarına rızıkları yayan ve bol bol veren, kullarına cömertçe ikram edendir. El-Muhsin ismiyle de yaptığı şeyleri iyi, güzel ve sağlam yapan, insanlara ikramda bulunandır. Allah'ın (c.c.) bu iki isminin tecellilerini günlük hayatımızda her an görebiliriz. 9. İmanla ibadet arasındaki ilişki nedir?


 10. Cevap: "İnanma ve ibadet etme eylemleri arasında sıkı bir bağ vardır. İman, ibadetlerin temelini oluşturur ve ibadetler de imanın gereği olarak yapılır. İbadetler, müminin imanını güçlendirir ve onu Allah'a (cc) yaklaştırır." Açıklama:

  "İman, Allah'a (cc) ve peygamberlerine inanmak ve onların emirlerine uymaktır. İbadet ise, Allah'a (cc) kulluk etmek ve O'nun razı olacağı şekilde davranmaktır. İman ve ibadet birbirinden ayrılamaz bir bütündür. İman, ibadetin temelini oluşturur ve ibadetler de imanın gereği olarak yapılır. İbadetler, müminin imanını güçlendirir ve onu Allah'a (cc) yaklaştırır." 11. Müminlerin özellikleri nelerdir?


 12. Cevap: "Müminler, Allah'a (cc) ve peygamberlerine iman eden, ibadetlerini yerine getiren, iyiliği emredip kötülükten sakınan ve Allah'ın (cc) koyduğu sınırları koruyan kişilerdir." Açıklama:

  "Müminler, imanları sayesinde Allah'a (cc) ve peygamberlerine itaat ederler. İbadetlerini düzenli olarak yerine getirirler. İyiliği emredip kötülükten sakınırlar. Allah'ın (cc) koyduğu sınırları korurlar. Dürüst, güvenilir, adaletli ve merhametlidirler. İnsanlara karşı saygılı ve yardımseverdirler." 13. İbadetin şekli, sayısı, zamanı ve miktarını kim belirler?


 14. Cevap: İbadetin şekli, sayısı, zamanı ve miktarı Şari (Allah ve Resulü) tarafından belirlenir. Açıklama:

  İbadetlerin nasıl yapılacağı, ne zaman yapılacağı ve ne kadar yapılacağı Allah (c.c.) ve Resulü tarafından belirlenmiştir. 15. İhlas nedir? Açıklayınız.


 16. Cevap: İhlas, ibadet ve iyilikleri riyadan ve çıkar kaygılarından arındırıp sadece Allah (c.c.) için yapmaktır. İhlas; kişinin Allah'a (c.c), kendisine ve çevresindekilere karşı samimi ve içten davranmasıdır. Açıklama:

  İhlas, ibadetlerin ve iyiliklerin Allah (c.c.) için yapılması ve gösterişten uzak olmasıdır. 17. Oruç ibadetinin faydaları nelerdir?


 18. Cevap: Oruç tutmak, insanın iradesini güçlendirir, sabrını artırır ve şükür duygusunu geliştirir. Açıklama:

  Oruç tutmak, insanın nefsini kontrol altına almasını sağlar. Ayrıca, oruç tutan kişi, aç ve susuz kalan insanların halini anlayarak onlara karşı merhametli olur. 19. Zekât ibadetinin şartları nelerdir?


 20. Cevap: Zekât verebilmek için Müslüman olmak, akıllı olmak, ergen olmak ve zengin olmak gerekir. Açıklama:

  Zekât, zengin Müslümanların mallarının belirli bir oranını ihtiyaç sahiplerine dağıtmasıdır. Zekât, İslam'ın beş şartından biridir. 21. Hac ibadetinin farzları nelerdir?


 22. Cevap: Arafat'ta vakfe yapmak, Müzdelife'de vakfe yapmak, şeytan taşlamak, tavaf yapmak ve say yapmak. Açıklama:

  Hac, Müslümanların belirli zamanlarda Mekke'ye gitmeleri ve burada belirli ibadetleri yerine getirmeleridir. Hac, İslam'ın beş şartından biridir. 23. Esma-ül Hüsna'dan üç tane örnek veriniz.


 24. Cevap: Esma-ül Hüsna, Allah'ın (c.c.) güzel isimleridir. Esma-ül Hüsna'dan üç örnek şunlardır: Er-Rahman, Er-Rahim, El-Vedud. Açıklama:

  Esma-ül Hüsna, Allah'ın (c.c.) yüceliğini, mükemmelliğini ve rahmetini ifade eden isimlerdir. Esma-ül Hüsna'yı öğrenmek ve bu isimlerle Allah'a (c.c.) dua etmek çok faziletlidir. 25. İbadetlerin insana kazandırdığı üç şeyi yazınız.


 26. Cevap: İbadetler, insana huzur, güven ve disiplin kazandırır. Açıklama:

  İbadetler, insanın ruhunu arındırır, kalbine huzur verir ve güven duygusunu güçlendirir. Ayrıca, ibadetler insana öz denetim ve disiplin kazandırır. 27. Dinin helal ve haram kavramlarını açıklayınız.


 28. Cevap: Helal, dinin izin verdiği ve meşru kabul ettiği şeylerdir. Haram ise, dinin yasakladığı ve günah olarak kabul ettiği şeylerdir. Açıklama:

  Dinin helal ve haram kavramları, insanların davranışlarını düzenlemek ve onları doğru yola yönlendirmek için vardır. Helal olan şeyleri yapmak sevap, haram olan şeyleri yapmak ise günahtır. 29. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Namaz, Allah'a (c.c.) ibadet etme şeklidir.
  2. (.....) Oruç, gün boyunca yemek ve içmekten uzak durmak demektir.
  3. (.....) Hac, belirli zamanlarda Kâbe'yi ziyaret etmek demektir.
  4. (.....) Zekât, malın belirli bir kısmını fakirlere vermek demektir.
  5. (.....) İhlas, ibadetleri sadece Allah (c.c.) rızası için yapmaktır.
  6. (.....) Sünnet, Peygamber Efendimizin sözleri, davranışları ve onayladığı olumlu davranışlardır.
  7. (.....) Bidat, dine sonradan eklenen ve İslam'da yeri olmayan inanç veya uygulamalardır.
  8. (.....) Şirk, Allah'a (c.c.) ortak koşmaktır.
  9. (.....) Küfür, Allah'ın (c.c.) varlığını veya birliğini inkâr etmektir.
  10. (.....) Nifak, Müslüman görünerek içten içe İslam'a karşı düşmanlık beslemektir.

 30. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. Y 8. Y 9. Y 10. Y Açıklama:

  1. Namaz, Allah'a (c.c.) ibadet etme şeklidir ve Müslümanlar için farzdır. 2. Oruç, gün boyunca yemek ve içmekten uzak durmak demektir ve Müslümanlar için farzdır. 3. Hac, belirli zamanlarda Kâbe'yi ziyaret etmek demektir ve Müslümanlar için ömürlerinde bir kez yapmaları gereken bir ibadettir. 4. Zekât, malın belirli bir kısmını fakirlere vermek demektir ve Müslümanlar için farzdır. 5. İhlas, ibadetleri sadece Allah (c.c.) rızası için yapmaktır ve Müslümanlar için önemli bir ahlaki değerdir. 6. Sünnet, Peygamber Efendimizin sözleri, davranışları ve onayladığı olumlu davranışlardır ve Müslümanlar için önemli bir örnektir. 7. Bidat, dine sonradan eklenen ve İslam'da yeri olmayan inanç veya uygulamalardır ve Müslümanlar için yasaktır. 8. Şirk, Allah'a (c.c.) ortak koşmaktır ve Müslümanlar için büyük bir günahtır. 9. Küfür, Allah'ın (c.c.) varlığını veya birliğini inkâr etmektir ve Müslümanlar için büyük bir günahtır. 10. Nifak, Müslüman görünerek içten içe İslam'a karşı düşmanlık beslemektir ve Müslümanlar için büyük bir günahtır. 31. Aşağıdaki hadislerde geçen öğütleri yazınız:

  a. "Üç şey vardır ki, onları elde eden kimse kurtuluşa ermiş olur: Allah'a ve Resûlü'ne iman etmek, Allah yolunda cihat etmek ve insanlardan uzaklaşmak." (Tirmizi, Zühd, 11)
  b. "Kim bir Müslüman'ın ayıbını örterse, Allah da onun ayıbını örter." (Müslim, Birr, 71)
  c. "Kim bir yalanı kendisi için güzel gösterirse, o ateştedir." (Tirmizi, Sıfatü'l-kıyame, 53)
  d. "Komşusu açken tok yatan bizden değildir." (İbn-i Hibban, Sehevat, 9)
  e. "Allah'ın kullarına merhamet edin ki, Allah da size merhamet etsin." (Tirmizi, Birr, 16)

 32. Cevap: a. Allah'a ve Resûlü'ne iman etmek, Allah yolunda cihat etmek ve insanlardan uzaklaşmak. b. Bir Müslüman'ın ayıbını örtmek. c. Yalan söylememek. d. Komşuya yardım etmek. e. Allah'ın kullarına merhamet etmek. Açıklama:

  Hadislerdeki öğütler açıklanmaktadır. 33. Aşağıdaki ayetlerde geçen kelimelerin anlamlarını yazınız:

  a. "Allah, göklerin ve yerin nurudur." (Nur suresi, 35. ayet)
  b. "Andolsun, size kendi ruhunuzdan bir peygamber gönderdik..." (Bakara suresi, 151. ayet)
  c. "... ve Allah'ın size verdiği rızıkların en iyisiyle rızıklanırsınız." (Bakara suresi, 257. ayet)
  d. "Allah, kullarına karşı çok şefkatli ve merhametlidir." (Tevbe suresi, 117. ayet)
  e. "Allah, kullarını en iyi bilendir." (Zümer suresi, 6. ayet)

 34. Cevap: a. Nur: Işık, aydınlık b. Ruh: Can, nefes c. Rızık: Yiyecek, içecek, geçim kaynağı d. Şefkat: Merhamet, acıma e. Bilmek: Anlamak, farkına varmak Açıklama:

  Ayetlerdeki kelimelerin anlamları açıklanmaktadır. 35. İbadetin bireysel faydalarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Ekonomik dengesizlikleri giderir.
  B) İnsanı kötülüklerden alıkoyar.
  C) Toplumdaki huzuru sağlar.
  D) Hastalıkları önler.

 36. Cevap: B Açıklama:

  İbadetler, bireyi günahlardan ve kötülüklerden uzaklaştırır. Bu da, kişinin daha iyi bir insan olmasını sağlar. 37. İbadetin toplumsal faydalarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kişiyi kibir ve bencillikten kurtarır.
  B) Ekonomik dengesizlikleri giderir.
  C) Hastalıkları önler.
  D) Eğitim seviyesini yükseltir.

 38. Cevap: B Açıklama:

  Zekât ibadeti, toplumsal dayanışmayı sağlar ve ekonomik dengesizlikleri giderir. Bu da, toplumun daha adil ve yaşanabilir bir yer olmasını sağlar. 39. Salih amel aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Başka menfaatler veya gösteriş için yapılan davranışlar
  B) Allah'ın (c.c.) rızası gözetilmeden yapılan davranışlar
  C) İman olmadan yapılan davranışlar
  D) Dinimizin bizden yapmamızı istediği ölçülere uygun davranışlar ve Allah'ın (c.c.) rızası gözetilerek yapılan davranışlar

 40. Cevap: D Açıklama:

  Salih amel, dinimizin bizden yapmamızı istediği ölçülere uygun davranışlar ve Allah'ın (c.c.) rızası gözetilerek yapılan davranışlardır. Bu davranışlar, Allah katında değerlidir ve müminleri ödüllendirir. 41. Müslümanlar, mallarını nasıl harcamaya gayret ederler?

  A) Haram yollardan harcamaya
  B) Cimri davranarak harcamaya
  C) Bollukta ve darlıkta Allah (c.c.) yolunda harcamaya
  D) İsrafa düşerek harcamaya

 42. Cevap: C Açıklama:

  Müslümanlar, mallarını bollukta ve darlıkta Allah (c.c.) yolunda harcamaya gayret ederler. Bu, Müslümanların mallarında yoksulların da hakkı olduğuna inanmalarının ve bu hakkı gözetmelerinin bir göstergesidir. Müslümanlar, mallarını cimri davranarak harcamazlar ve israfa düşmezler. 43. Allah'ın (c.c.) insanlara bildirdiği hükümler, El-Muhsin oluşunun bir göstergesidir. Aşağıdakilerden hangisi buna örnek değildir?

  A) Kul haklarını korumak
  B) Adaletle hükmetmek
  C) Zulüm yapmak
  D) İnsanların iyiliğini istemek

 44. Cevap: C Açıklama:

  Allah'ın (c.c.) insanlara bildirdiği hükümler, en güzel ve en mükemmel hükümlerdir. Zulüm yapmak, El-Muhsin oluşunun bir göstergesi değildir. 45. Müminlerin yaptıkları her işi iyi ve sağlam yapmalarını isteyen Allah'ın ismi hangisidir?

  A) El-Muhsin        B) El-Mâni'        
  C) El-Mümin         D) El-Mütekebbir   
                     

 46. Cevap: A Açıklama:

  El-Muhsin, yarattıklarını en güzel bir şekilde yaratan ve insanların iyilik yapmalarını isteyen Allah'ın ismidir. 47. Allah'ın (c.c.) insana verdiği bütün nimetlerin faydasızca kullanılması da ne demektir?

  A) İsraf    B) Cimrilik    C) Zekât    D) Adalet    

 48. Cevap: A Açıklama:

  İsraf, insanın herhangi bir işte aşırı gitmesi, sözünü, gücünü, zamanını, malını ve mülkünü boş yere harcaması, bunları yerli yerinde kullan- maması, saçıp savurması, ölçülü hareket etmemesidir. 49. El-Mâni’ olan Rabbimizin yarattığı bu evrene, O’nun dışında hiçbir güç sonradan bir şey ne yapamaz?

  A) Katamaz         B) Ekleyebilir    
  C) Eksiltebilir    D) Üretebilir     
                    

 50. Cevap: A Açıklama:

  el-Mâni’; kötü şeylere engel olan, bun- ların gerçekleşmesine müsaade etmeyen anlamında Rabbimizin güzel isimlerinden biridir. El-Mâni’ olan Rabbimizin yarattığı bu evre- ne, O’nun dışında hiçbir güç sonradan bir şey katamaz ve ondan bir şeyi eksiltemez.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:   nazan
19 Mart 2024

HOCAM 2.SORU YANLIŞ CEVAP OLMUŞ  CİMRİLİĞİN YERİNE CÖMERTLİĞİN CEVABINI YAZMIŞSINIZ


MENDERES Ortaokulu 6-D 1.D2.Y TDB Detayları

MENDERES Ortaokulu 6-D 1.D2.Y TDB 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 11 Mart 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. MENDERES Ortaokulu 6-D 1.D2.Y TDB yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

MENDERES Ortaokulu 6-D 1.D2.Y TDB sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Test


MENDERES Ortaokulu 6-D 1.D2.Y TDB Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ORUÇ VE ZEKÂT
  1. Allah İçin Vermek: Zekât
  2. İrade Eğitimi: Oruç
  3. Oruç Çeşitleri
  4. Oruç İbadetinin Bireye ve Topluma Kazandırdıkları
  5. Oruçla İlgili Hükümler
  6. Oruçla İlgili Kavramlar
  7. Oruçlunun Dikkat Etmesi Gereken Hususlar
  8. Ramazan Ayına Özgü İbadetler
  9. Zekât İbadetinin Bireye ve Topluma Kazandırdıkları
  10. Zekâtla İlgili Hükümler
  11. Zekâtla İlgili Kavramlar

Ayrıca

Müslümanlar, mallarında yoksulun da hakkı bulunduğuna inanmalı ve bu hakkı gözetmelidir.

Öğrenciler, El-Bâsit isminin anlamını ve kapsamını kavrarlar.

Öğrenciler, El-Muhsin isminin anlamını ve kapsamını kavrarlar.

Öğrenciler, Allah'ın (c.c.) el-Bâsit ve el-Muhsin isimlerinin tecellilerini günlük hayatlarında fark eder ve bu isimlerin anlamını daha iyi kavrarlar.

"Öğrenci, iman ve ibadet arasındaki ilişkiyi kavrayabilecektir."

"Öğrenci, müminlerin özelliklerini öğrenebilecek ve bu özelliklere sahip olmaya çalışabilecektir."

İbadetlerin şekli, sayısı, zamanı ve miktarının Şari tarafından belirlendiğini öğrenir.

İhlasın anlamını ve önemini kavrar.1. Namaz ibadetiyle ilgili üç örnek veriniz. Cevap: Sabah namazı, öğle namazı, akşam namazı. Açıklama: Beş vakit namaz vardır. Sabah namazı, öğle namazı, akşam namazı, yatsı namazı ve ikindi namazıdır. Kazanım: Öğrenciler, namaz ibadetinin çeşitlerini öğrenmiş olur.

Öğrenciler, oruç ibadetinin insan üzerindeki olumlu etkilerini öğrenmiş olur.

Öğrenciler, zekât ibadetinin şartlarını öğrenmiş olur.

Öğrenciler, hac ibadetinin farzlarını öğrenmiş olur.1. İbadet kavramı hakkında açıklama yapınız. Cevap: İbadet, Allah'ın (c.c.) razı olduğu ve emrettiği şeyleri yerine getirmektir. Açıklama: İbadet, Allah'a kulluk etmek, O'na şükretmek ve O'na yakınlaşmak için yapılan belirli davranışlardır. İbadetler, farz, vacip, sünnet ve müstehap olmak üzere dört kısma ayrılır. Kazanım: Öğrenciler, ibadet kavramını ve ibadetlerin çeşitlerini öğrenirler.

Öğrenciler, Esma-ül Hüsna'dan üç örnek öğrenirler.

Öğrenciler, ibadetlerin insana kazandırdığı üç şeyi öğrenirler.

Öğrenciler, helal ve haram kavramlarını öğrenirler.

1. Namazın önemini ve nasıl kılınması gerektiğini öğrenmiş oldum. 2. Orucun önemini ve nasıl tutulması gerektiğini öğrenmiş oldum. 3. Hacın önemini ve nasıl yapılması gerektiğini öğrenmiş oldum. 4. Zekâtın önemini ve nasıl verilmesi gerektiğini öğrenmiş oldum. 5. İhlasın önemini ve nasıl elde edilebileceğini öğrenmiş oldum. 6. Sünnetin önemini ve nasıl yaşanabileceğini öğrenmiş oldum. 7. Bidatın zararlarını ve nasıl önlenebileceğini öğrenmiş oldum. 8. Şirkin zararlarını ve nasıl önlenebileceğini öğrenmiş oldum. 9. Küfrün zararlarını ve nasıl önlenebileceğini öğrenmiş oldum. 10. Nifakın zararlarını ve nasıl önlenebileceğini öğrenmiş oldum.

- Hadislerde geçen öğütleri öğrenmek.

- Kur'an-ı Kerim'deki kelimelerin anlamlarını öğrenmek. - Ayetleri doğru bir şekilde yorumlama alışkanlığı kazanmak.

İbadetin bireysel faydalarını açıklar.

İbadetin toplumsal faydalarını açıklar.

Öğrenciler, salih amelin tanımını yapar ve örnekler verirler.

Öğrenciler, Müslümanların mallarını nasıl harcadıklarını açıklayabilirler.

Öğrenciler, Allah'ın (c.c.) insanlara bildirdiği hükümlerin en güzel ve en mükemmel hükümler olduğunu açıklar.

Öğrenciler, Allah'ın isimlerinden biri olan El-Muhsin'i ve anlamını öğrenirler.

Öğrenciler, israfın ne olduğunu ve israftan kaçınmanın önemini öğrenirler.

Öğrenciler, Allah'ın isimlerinden biri olan El-Mâni'yi ve anlamını öğrenirler.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

MENDERES Ortaokulu 6-D 1.D2.Y TDB sınavı 6.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

MENDERES Ortaokulu 6-D 1.D2.Y TDB Sınavını hangi formatta indirebilirim?

MENDERES Ortaokulu 6-D 1.D2.Y TDB sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız MENDERES Ortaokulu 6-D 1.D2.Y TDB sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

MENDERES Ortaokulu 6-D 1.D2.Y TDB sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.