2023-2024 9.Sınıf Kimya 1.Dönem 1.Yazılı

2023-2024 9.Sınıf Kimya 1.Dönem 1.Yazılı sınavı 9.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 9.Sınıf Kimya 1.Dönem 1.Yazılı CEVAPLARI

 1. Aşağıdaki kimyasal maddelerden hangisi atmosferde sera etkisi yaratarak küresel ısınmaya katkıda bulunabilir?

  A) Karbon dioksit (CO2)     B) Kükürt trioksit (SO3)   
  C) Azot dioksit (NO2)       D) Karbon monoksit (CO)    
  E) Klor (Cl2)                                          

 2. Cevap: A Açıklama:

  Karbon dioksit (CO2), atmosferde sera etkisi yaratarak küresel ısınmaya katkıda bulunur. 3. Hangi kimyasal madde, su arıtımında dezenfektan olarak kullanılabilir ve sudaki mikroorganizmaları öldürmeye yardımcı olur?

  A) Sodyum (Na)             B) Karbon dioksit (CO2)   
  C) Klor (Cl2)              D) Magnezyum (Mg)         
  E) Kurşun (Pb)                                       

 4. Cevap: C Açıklama:

  Klor, su arıtımında dezenfektan olarak kullanılan bir kimyasal maddedir ve sudaki mikroorganizmaları öldürmeye yardımcı olur. 5. Hangi element kemiklerin ana bileşenidir ve iskeletin korunmasında görev alır?

  A) Azot (N)          B) Karbon (C)       
  C) Kalsiyum (Ca)     D) Magnezyum (Mg)   
  E) Hidrojen (H)                          

 6. Cevap: C Açıklama:

  Kalsiyum, kemiklerin ana bileşenidir ve iskeletin korunmasında görev alır. 7. Aşağıdaki kimyasal maddelerden hangisi DNA yapısını bozarak mutasyona yol açabilir?

  A) Karbon monoksit (CO)    B) Sodyum (Na)            
  C) Magnezyum (Mg)          D) Kurşun (Pb)            
  E) Karbon dioksit (CO2)                              

 8. Cevap: D Açıklama:

  Kurşun, DNA yapısını bozarak mutasyona yol açabilir. 9. Hangi laboratuvar aracı, çözelti hazırlanması, saklanması, kristallendirme ve titrasyon gibi işlemlerde kullanılır?

  A) Pipet            B) Beherglas       
  C) Erlenmayer       D) Ayırma hunisi   
  E) Sacayağı                            

 10. Cevap: B Açıklama:

  Beherglas, çözelti hazırlanması, saklanması, kristallendirme ve titrasyon gibi işlemlerde kullanılır. 11. Hangi laboratuvar aracı, titrasyon işlemi sırasında titre edilecek sıvıya diğer sıvıyı damlatmak, sıvının hacmini ölçmek ve belli hacimde sıvı kullanmak için uygundur?

  A) Büret    B) Spatül    C) Sacayağı    D) Deney tüpü    E) Huni    

 12. Cevap: A Açıklama:

  Büret, titrasyon işlemi sırasında titre edilecek sıvıya diğer sıvıyı damlatmak, sıvının hacmini ölçmek ve belli hacimde sıvı kullanmak için uygundur. 13. Kimya laboratuvarında kullanılan bir cam malzeme olan "Erlenmayer" hangi işlemlerde kullanılır?

  A) Çözelti hazırlama ve saklama
  B) Katı madde toz haline getirme
  C) Titrasyon işlemleri
  D) Sıcaklık ölçümü
  E) Sıvıların aktarılması

 14. Cevap: A Açıklama:

  Erlenmayer, çözelti hazırlama ve saklama işlemleri için kullanılır. 15. Kimya laboratuvarında, çeşitli sıvıların ayrılması işleminde kullanılan cam kap hangisidir?

  A) Dereceli silindir (Mezür)    B) Balon joje                  
  C) Ayırma hunisi                D) Funnel                      
  E) Sacayağı                                                    

 16. Cevap: C Açıklama:

  Ayırma hunisi, çeşitli sıvıların ayrılması işleminde kullanılır. 17. John Dalton'un atom modeline göre, aynı elementin tüm atomları hakkında ne söylenebilir?

  A) Atomlar farklı büyüklüklerde ve kütlelerde olabilir.
  B) Atomlar, birleşik oluşturmak için birçok farklı yüke sahip olabilir.
  C) Atomlar, farklı şekil ve kütlelere sahip olabilir.
  D) Atomlar, büyüklük, şekil ve kütle bakımından özdeştir.
  E) Atomlar, kimyasal tepkimelerde başka elementlere dönüşebilir.

 18. Cevap: D Açıklama:

  John Dalton'un atom modeline göre, aynı elementin tüm atomları, büyüklük, şekil ve kütle bakımından özdeştir. 19. Thomson atom modeline göre, atomların yapısında hangi tanecikler bulunmaktadır?

  A) Sadece protonlar
  B) Sadece elektronlar
  C) Sadece nötronlar
  D) Pozitif yüklü protonlar ve negatif yüklü elektronlar
  E) Pozitif yüklü protonlar ve nötronlar

 20. Cevap: D Açıklama:

  Thomson atom modeline göre, atomlar pozitif yüklü protonlar ve negatif yüklü elektronlar içerir. 21. Thomson atom modeline göre, atomların içinde bulunan pozitif yükler ve negatif yükler hangi şekilde dağılmıştır?

  A) Pozitif yükler atomın etrafında homojen olarak dağılmıştır, negatif yükler çekirdek içindedir.
  B) Pozitif yükler çekirdek içindedir, negatif yükler atomın etrafında homojen olarak dağılmıştır.
  C) Hem pozitif yükler hem de negatif yükler atomın etrafında homojen olarak dağılmıştır.
  D) Pozitif yükler ve negatif yükler aynı yerdedir ve atomın içindedir.
  E) Pozitif yükler ve negatif yükler farklı bölgelerde dağılmıştır ve birbirlerini etkilemez.

 22. Cevap: A Açıklama:

  Thomson atom modeline göre, pozitif yükler atomın etrafında homojen olarak dağılmıştır ve negatif yükler çekirdek içindedir. 23. Rutherford'un altın levha deneyinin sonuçlarına göre, atomun büyük bir kısmı boşluktur. Bu boşluğun nedeni nedir?

  A) Elektronların çekirdek etrafında dönmesi
  B) Pozitif yüklü taneciklerin atomın içinde dağılmış olması
  C) Negatif yüklü taneciklerin çekirdek etrafında dönmesi
  D) Nötronların atomın içinde bulunması
  E) Atomun tamamen boş olması

 24. Cevap: B Açıklama:

  Rutherford'un deneyi, atomun büyük bir kısmının boşluk olduğunu ve pozitif yüklü taneciklerin bu boşluğun içinde dağıldığını göstermiştir. 25. Rutherford atom modeline göre, atomun büyük bir kısmı boşluktur, ancak neden bazı alfa tanecikleri geri döner veya sapar?

  A) Elektronlar pozitif yüklü çekirdek üzerine düşer.
  B) Alfa tanecikleri çok büyük olduğu için geri döner.
  C) Elektronlar negatif yüklüdür ve pozitif yüklü çekirdeği çeker.
  D) Alfa tanecikleri atomun içine girer ve patlar.
  E) Alfa tanecikleri hiç sapmaz, doğru ilerler.

 26. Cevap: C Açıklama:

  Rutherford'un deneyine göre, alfa tanecikleri çekirdeğin pozitif yükünden sapar veya geri döner çünkü elektronlar negatif yüklüdür ve çekirdeği çeker. 27. Atom modelleri hangi amaca hizmet etmektedir?

  A) Eğlence
  B) Bilimsel deneylerin karmaşıklığını artırmak
  C) Atomların iç yapısını anlamak ve açıklamak
  D) Sadece kimya alanında kullanılır
  E) Matematiksel hesaplamalar için

 28. Cevap: C Açıklama:

  Atom modelleri, atomların iç yapısını daha iyi anlamak ve açıklamak amacıyla bilimsel araştırmalarda kullanılır. 29. Bir elementin atom numarası aşağıdaki hangi özelliğini belirler?

  A) Elektron sayısını    B) Nötron sayısını     
  C) İyon yükünü          D) Kütle numarasını    
  E) İzotoplarını                                

 30. Cevap: A Açıklama:

  Bir elementin atom numarası, elektron sayısını belirler. Atom numarası, bir elementin tanımlayıcı özelliğidir. 31. Hangi elementin izotopları farklı atom numaralarına sahiptir?

  A) Hidrojen    B) Karbon    C) Oksijen    D) Azot    E) Kalsiyum    

 32. Cevap: B Açıklama:

  Karbonun izotopları, farklı atom numaralarına sahiptir. Örneğin, 12C ve 14C izotopları farklı atom numaralarına sahiptir. 33. Bir elementin atom numarası 7 ve kütle numarası 14 ise, bu elementin kaç tane nötronu vardır?

  A) 21    B) 7    C) 14    D) 6    E) 8    

 34. Cevap: A Açıklama:

  Nötron sayısı, kütle numarasından (A) atom numarası (Z) çıkarılarak hesaplanır: Nötron Sayısı = Kütle Numarası (A) - Atom Numarası (Z) = 14 - 7 = 7. 35. Hangi terim aynı elementin farklı izotoplarının fiziksel özelliklerini ifade eder?

  A) Atom numarası          B) Proton sayısı         
  C) Elektron sayısı        D) Kimyasal özellikler   
  E) İzotopik kimya                                  

 36. Cevap: D Açıklama:

  İzotoplar aynı elementin farklı atomlarıdır, bu nedenle kimyasal özellikleri aynıdır. Fiziksel özellikler, izotopların kütle numarasına bağlı olarak farklılık gösterebilir. 37. Periyodik tabloda iyonlaşma enerjisi ile ilgili olarak;
  I. Yukarıdan aşağıya doğru azalmaktadır.
  II. Atom çapı ile ters orantılıdır.
  III. Soldan sağa doğru artmaktadır.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız II
 38. Cevap: D

 39. Periyotta soldan sağa ve gruplarda yukarıdan aşağı inildikçe ............................ artar.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) elektron alma ilgisi
  B) atom yarıçapı
  C) iyonlaşma enerjisi
  D) atom numarası
  E) elektron verme ilgisi
 40. Cevap: D

 41. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Periyodik cetvelde 1A grubu Alkali metallerden oluşur.
  B) Periyodik cetvelde karbon grubu 4A grubunda bulunur.
  C) Periyodik cetvelde bir elementin bulunduğu başk grup numarası aynı zamanda onun proton sayısına eşittir.
  D) Hidrojen alkali metal olmadığı için 1. periyotta bulunmaz.
  E) Periyodik cetvelde yukarıdan aşağı doğru metallik özellikleri artar.
 42. Cevap: C


 43. Levis yapısı verilen bileşik hangisine aittir?
  A) CH4
  B) 1H
  C) 8O
  D) 3O
  E) 2CH
 44. Cevap: A

 45. Metan bileşiğinin formülü hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) CH
  B) KOH
  C) HCI
  D) NH3
  E) CO2
 46. Cevap: A

 47. Kimya endüstri alanında oldukça geniş bir alan kaplamaktadır. Aşağıya kimyanın endüstriyel kullanım alanlarından dört tanesini yazınız.

  1.
  2.
  3.
  4.

 48. Cevap:

  1: İlaç, 2: Tekstil, 3: Arıtım, 5: Petrokimya

  Açıklama:

Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2023-2024 9.Sınıf Kimya 1.Dönem 1.Yazılı Detayları

2023-2024 9.Sınıf Kimya 1.Dönem 1.Yazılı 6 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 29 Eylül 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2023-2024 9.Sınıf Kimya 1.Dönem 1.Yazılı Testini Çöz tıklayın. 2023-2024 9.Sınıf Kimya 1.Dönem 1.Yazılı yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 9.Sınıf Kimya 1.Dönem 1.Yazılı sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Klasik


2023-2024 9.Sınıf Kimya 1.Dönem 1.Yazılı Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KİMYA BİLİMİ
  1. Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği
  2. Kimyanın Sembolik Dili
  3. Kimyanın Uğraş Alanları
  4. Simyadan Kimyaya

Ayrıca 2023-2024 9.sınıf kimya dersi 1.dönem 1.yazılı soruları; mebsinavlari.com tarafından tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Atom numarasının anlamı ve önemi hakkında bilgi.

İzotopların özellikleri ve örnekleri hakkında bilgi.

Nötron sayısının hesaplanması konusuna dair bilgi.

İzotopların kimyasal ve fiziksel özellikleri hakkında bilgi.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 9.Sınıf Kimya 1.Dönem 1.Yazılı sınavı 9.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

2023-2024 9.Sınıf Kimya 1.Dönem 1.Yazılı Testi İstatistikleri

Bu sınav 63 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 408 kere doğru, 467 kere yanlış cevap verilmiş.

2023-2024 9.Sınıf Kimya 1.Dönem 1.Yazılı Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 9.Sınıf Kimya 1.Dönem 1.Yazılı sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 9.Sınıf Kimya 1.Dönem 1.Yazılı sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 9.Sınıf Kimya 1.Dönem 1.Yazılı sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Kimya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.