12.Sınıf Coğrafya II. Ünite Test 2

12.Sınıf Coğrafya II. Ünite Test 2 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf Coğrafya II. Ünite Test 2 CEVAPLARI

 1. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. ( ) Demir yolu ulaşımı, birim taşımadaki (yolcu-ton/km) maliyetin ve tükettiği enerji miktarının düşük olması nedeniyle diğer ulaşım türlerine göre daha avantajlıdır.
  2. ( ) Kara yolu ulaşımı, diğer ulaşım türlerine göre daha hızlı ve konforlu bir ulaşım imkânı sunmaktadır.
  3. ( ) Deniz yolu ulaşımı, diğer ulaşım türlerine göre daha düşük maliyetli bir ulaşım imkânı sunmaktadır.
  4. ( ) Hava yolu ulaşımı, diğer ulaşım türlerine göre daha çevreci bir ulaşım imkânı sunmaktadır.
  5. ( ) Boru hattı ulaşımı, diğer ulaşım türlerine göre daha az riskli bir ulaşım imkânı sunmaktadır.

 2. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. Y 5. D Açıklama:

  1. Demir yolu ulaşımında, tek bir ray üzerinde birden fazla tren aynı anda hareket edebildiği için birim taşıma maliyeti düşüktür. Ayrıca, elektrikli trenlerde enerji tüketimi de düşüktür. 2. Kara yolu ulaşımı, diğer ulaşım türlerine göre daha esnek bir ulaşım imkânı sunmaktadır. Bu nedenle, şehir içi ve kısa mesafeli yolculuklarda daha fazla tercih edilmektedir. 3. Deniz yolu ulaşımı, büyük miktarda yükün taşınmasında en uygun ulaşım türüdür. Bu nedenle, uluslararası ticarette önemli bir yere sahiptir. 4. Hava yolu ulaşımı, diğer ulaşım türlerine göre daha hızlı bir ulaşım imkânı sunmaktadır. Ancak, birim taşıma maliyeti diğer ulaşım türlerine göre daha yüksektir. 5. Boru hattı ulaşımı, sıvı ve gaz gibi ürünlerin taşınmasında en uygun ulaşım türüdür. Bu nedenle, petrol ve doğal gaz gibi ürünlerin taşınmasında yaygın olarak kullanılmaktadır. 3. Sanayileşmenin etkisiyle kurulan yerleşmelerde göç eden insanlarla kırsal kesimde yaşayan insanlar arasında sosyal ve kültürel açıdan ne gibi farklılıklar görülür?

  A) Kırsal kesimde yaşayan insanlar daha geleneksel bir yaşam tarzına sahiptir.
  Sanayileşmiş yerleşmelerde yaşayan insanlar daha modern bir yaşam tarzına sahiptir.
  B) Kırsal kesimde yaşayan insanlar daha eğitimli ve kültürlüdür.
  Sanayileşmiş yerleşmelerde yaşayan insanlar daha az eğitimli ve kültürlüdür.
  C) Kırsal kesimde yaşayan insanlar daha çok dini ve geleneksel değerlere bağlıdır.
  Sanayileşmiş yerleşmelerde yaşayan insanlar daha az dini ve geleneksel değerlere bağlıdır.
  D) Kırsal kesimde yaşayan insanlar daha çok işsizdir.
  Sanayileşmiş yerleşmelerde yaşayan insanlar daha az işsizdir.
  E) Kırsal kesimde yaşayan insanlar daha çok gelire sahiptir.
  Sanayileşmiş yerleşmelerde yaşayan insanlar daha az gelire sahiptir.

 4. Cevap: A Açıklama:

  Sanayileşme, kırsal kesimden şehirlere göçü artıran önemli bir faktördür. Bu göç, kırsal kesimde yaşayan insanlarla sanayileşmiş yerleşmelerde yaşayan insanlar arasında sosyal ve kültürel açıdan farklılıklar ortaya çıkarmaktadır. Kırsal kesimde yaşayan insanlar daha geleneksel bir yaşam tarzına sahipken, sanayileşmiş yerleşmelerde yaşayan insanlar daha modern bir yaşam tarzına sahiptir. Kırsal kesimde yaşayan insanlar daha çok dini ve geleneksel değerlere bağlıyken, sanayileşmiş yerleşmelerde yaşayan insanlar daha az dini ve geleneksel değerlere bağlıdır. 5. Sanayileşmenin etkisiyle kurulan yerleşmelerde göç eden insanların uyum sürecinde karşılaştıkları en önemli sorunlar nelerdir?

  A) İş bulma sorunu         B) Barınma sorunu         
  C) Eğitim sorunu           D) Sağlık sorunu          
  E) Kültürel uyum sorunu                              

 6. Cevap: B Açıklama:

  Sanayileşmenin etkisiyle kurulan yerleşmelerde göç eden insanların uyum sürecinde karşılaştıkları en önemli sorunlardan biri barınma sorunudur. Kırsal kesimden şehirlere gelen insanlar, genellikle şehrin kenar mahallelerinde ve gecekondularda yaşamak zorunda kalmaktadır. Bu durum, onların sosyal ve kültürel uyumunu da olumsuz etkilemektedir. 7. Türkiye'de işlevsel bölgelerin oluşumunda en etkili faktör aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Doğal kaynaklar         B) Ekonomik faaliyetler   
  C) İklim özellikleri       D) Kültürel özellikler    
  E) Ulaşım olanakları                                 

 8. Cevap: A Açıklama:

  İşlevsel bölgeler, ekonomik faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli olan hizmetler ve altyapının bulunduğu bölgelerdir. Bu nedenle, işlevsel bölgelerin oluşumunda en etkili faktör ekonomik faaliyetlerdir. 9. Türkiye'de işlevsel bölgelerin fonksiyonel değerleri aşağıdakilerden hangisine bağlı olarak değişebilir?

  A) Bölge merkezinin büyüklüğü    B) Merkezler arası etkileşim    
  C) Bölgenin nüfus büyüklüğü      D) Bölgenin doğal kaynakları    
  E) Bölgenin iklim özellikleri                                    

 10. Cevap: A Açıklama:

  İşlevsel bölgelerin fonksiyonel değerleri, bölgedeki hizmet koluna bağlı yürütülen faaliyetlerin kontrol edildiği ve düzenlendiği bölge merkezinin büyüklüğüne bağlı olarak değişebilir. Bölge merkezinin büyüklüğü arttıkça, bölgenin fonksiyonel değeri de artar. 11. GAP Bölgesi’nde tarımsal üretimde meydana gelen değişimi değerlendiriniz.

  A) Sulama imkânlarının gelişmesi ile birlikte tarımsal üretimde önemli artışlar olmuştur.
  B) GAP Bölgesi’nin tarımsal üretim potansiyeli oldukça yüksektir.
  C) GAP Bölgesi’nde tarımsal üretim, ülkenin toplam tarımsal üretiminin yaklaşık %20’sini oluşturmaktadır.
  D) GAP Bölgesi’nde tarımsal üretimde yaşanan artışlar, bölgenin ihracatını da olumlu etkilemiştir.
  E) GAP Bölgesi’nde tarımsal üretimde yaşanan artışlar, bölgenin istihdamını da olumlu etkilemiştir.

 12. Cevap: A Açıklama:

  GAP Bölgesi’nde tarımsal üretim, sulama imkânlarının gelişmesi ile birlikte önemli artışlar göstermiştir. Bölgede sulamayla birlikte mısır, pamuk, şeker pancarı, ayçiçeği, zeytin, meyve ve sebze gibi ürünlerin üretiminde artışlar yaşanmıştır. Bu durum, bölgenin tarımsal üretim potansiyelinin artmasına ve ülke ekonomisine olan katkısının artmasına neden olmuştur. 13. GAP Bölgesi’nde uygulanan kalkınma politikalarının bölgenin sosyokültürel yönden gelişimine olan etkilerini değerlendiriniz.

  A) GAP Bölgesi’nde uygulanan kalkınma politikaları, bölgenin sosyokültürel yönden gelişimine önemli katkılar sağlamıştır.
  B) GAP Bölgesi’nde uygulanan kalkınma politikaları, bölgenin sosyokültürel yönden gelişimini hızlandırmıştır.
  C) GAP Bölgesi’nde uygulanan kalkınma politikaları, bölgenin sosyokültürel yönden gelişimini olumsuz etkilemiştir.
  D) GAP Bölgesi’nde uygulanan kalkınma politikaları, bölgenin sosyokültürel yönden gelişimini yavaşlatmıştır.
  E) GAP Bölgesi’nde uygulanan kalkınma politikalarının bölgenin sosyokültürel yönden gelişimine olan etkileri henüz tam olarak ortaya çıkmamıştır.

 14. Cevap: A Açıklama:

  GAP Bölgesi’nde uygulanan kalkınma politikaları, bölgenin sosyokültürel yönden gelişimine önemli katkılar sağlamıştır. Bu politikalar sayesinde bölgedeki eğitim, sağlık, ulaşım, kültür ve turizm gibi alanlarda önemli gelişmeler yaşanmıştır. Örneğin, bölgedeki okullaşma oranındaki artış, sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaşması, ulaşım altyapısının iyileştirilmesi ve kültürel mirasın korunması ve tanıtılması gibi gelişmeler, bölgenin sosyokültürel yönden gelişimine olumlu katkılar sağlamıştır. 15. Almanya'da hizmet sektörünün GSMH içindeki payı yaklaşık olarak % kaçtır?

  A) 50    B) 60    C) 70    D) 80    E) 90    

 16. Cevap: C Açıklama:

  Almanya'da hizmet sektörü, ülke GSYH'sinin yaklaşık %70'ini oluşturmaktadır. 17. Almanya'da hizmet sektörünün gelişmesinde etkili olan faktörler nelerdir?

  A) Gelişmiş ulaşım ve iletişim altyapısı
  B) Kaliteli eğitim ve sağlık hizmetleri
  C) Nitelikli işgücü
  D) Dış ticaretin gelişmişliği
  E) Tüm seçenekler

 18. Cevap: E Açıklama:

  Almanya'da hizmet sektörünün gelişmesinde etkili olan faktörler arasında gelişmiş ulaşım ve iletişim altyapısı, kaliteli eğitim ve sağlık hizmetleri, nitelikli işgücü ve dış ticaretin gelişmişliği sayılabilir. 19. Türkiye'de kara yolu ulaşımının tarihsel gelişiminde aşağıdakilerden hangisi önemli bir etkendir?

  A) Demiryolunun yaygınlaşması
  B) Sanayileşmenin artması
  C) Yeryüzü şekillerinin etkisi
  D) Nüfus artışı
  E) Küreselleşmenin etkisi

 20. Cevap: C Açıklama:

  Türkiye'de kara yolu ulaşımının tarihsel gelişiminde yeryüzü şekillerinin etkisi oldukça önemlidir. Engebeli bir topografyaya sahip olan Türkiye'de kara yolu yapımı ve kullanımı zorluklar içermektedir. Bu nedenle, kara yolu ulaşımının gelişmesinde yeryüzü şekillerinin etkisi oldukça fazladır. 21. Cumhuriyet döneminde Türkiye'de kara yolu ulaşımının gelişmesinde aşağıdakilerden hangisi en önemli etkendir?

  A) Karayolları Genel Müdürlüğü'nün kurulması
  B) II. Dünya Savaşı'nın sona ermesi
  C) 1950'li yıllardan itibaren artan ekonomik faaliyetler
  D) 1960'lı yıllardan itibaren uygulanan planlı kalkınma politikaları
  E) 1980'li yıllardan itibaren yaşanan teknolojik gelişmeler

 22. Cevap: C Açıklama:

  Cumhuriyet döneminde Türkiye'de kara yolu ulaşımının gelişmesinde en önemli etken, 1950'li yıllardan itibaren artan ekonomik faaliyetlerdir. Bu dönemde sanayileşmenin artması, ticaret hacminin genişlemesi ve nüfus artışının hızlanması gibi faktörler, kara yolu ulaşımının gelişmesini hızlandırmıştır. 23. Türkiye'nin demir yolu ağlarının dağılışı ve verimliliğini etkileyen faktörler nelerdir?

  A) Topoğrafik şartlar    B) Ekonomik şartlar     
  C) İklim şartları        D) Demografik şartlar   
  E) Tüm bu faktörler                              

 24. Cevap: A Açıklama:

  Demir yolu ağlarının dağılışı ve verimliliği, topoğrafik şartlardan önemli ölçüde etkilenmektedir. Dağlık ve engebeli alanlarda demir yolu yapımı ve işletmesi zor ve maliyetlidir. Bu nedenle, bu alanlarda demir yolu ağları daha az yaygındır. 25. Demir yolu ulaşımı, diğer ulaşım türlerine göre çevreci yönüyle hangi avantajlara sahiptir?

  A) Hava kirliliğini azaltır.
  B) Su kirliliğini azaltır.
  C) Toprak kirliliğini azaltır.
  D) Gürültü kirliliğini azaltır.
  E) Tüm bu kirlilikleri azaltır.

 26. Cevap: E Açıklama:

  Demir yolu ulaşımı, diğer ulaşım türlerine göre çevreci yönüyle birçok avantaja sahiptir. Demir yolu ulaşımının çevreye olan olumlu etkileri şu şekilde sıralanabilir: * Hava kirliliğini azaltır. Demir yolu ulaşımı, kara yolu ve hava yolu ulaşımı gibi fosil yakıtlar kullanan ulaşım türlerine göre daha az hava kirliliğine neden olur. * Su kirliliğini azaltır. Demir yolu ulaşımı, kara yolu ulaşımı gibi yol yapım ve bakım çalışmalarında kullanılan su miktarını azaltır. * Toprak kirliliğini azaltır. Demir yolu ulaşımı, kara yolu ulaşımı gibi yol yapım ve bakım çalışmalarında kullanılan asfalt ve beton miktarını azaltır. * Gürültü kirliliğini azaltır. Demir yolu ulaşımı, kara yolu ulaşımı ve hava yolu ulaşımı gibi diğer ulaşım türlerine göre daha az gürültü kirliliğine neden olur. 27. Dünya ticaretinin gelişmesinde ulaşım ve iletişimin önemi büyüktür. Özellikle tarihî ticaret yollarının gelişiminde ulaşım altyapısı önemli rol oynamıştır. Bu bağlamda, Orta Çağ’da Anadolu’da kurulan kervansarayların tarihî ticaret yollarının gelişmesine ne tür katkılarda bulunduğunu değerlendiriniz.

  A) Ticaret yollarının güvenliğini sağlamıştır.
  B) Ticaret yollarının işleyişini kolaylaştırmıştır.
  C) Ticaret yollarının ticari potansiyelini artırmıştır.
  D) Ticaret yollarının ekonomik önemini artırmıştır.
  E) Ticaret yollarının siyasi önemini artırmıştır.

 28. Cevap: A Açıklama:

  Kervansaraylar, ticaret yolları üzerinde konaklama ve güvenlik ihtiyacını karşılayan önemli yapılardır. Bu yapıların varlığı, ticaret yollarının güvenliğini sağlamış ve ticaretin daha güvenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamıştır. Ayrıca, kervansaraylar ticaret yolları üzerinde önemli duraklar olarak hizmet vererek ticaretin işleyişini kolaylaştırmıştır. 29. Küresel ticaretin gelişmesinde uluslararası ticaret anlaşmalarının önemli bir rolü vardır. Bu bağlamda, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası ticaret anlaşmalarının ülkemizin küresel ticaretteki konumuna ve etkisine ne tür katkılarda bulunduğunu değerlendiriniz.

  A) Ülkemizin küresel ticaretteki payını artırmıştır.
  B) Ülkemizin küresel ticaretteki rekabet gücünü artırmıştır.
  C) Ülkemizin küresel ticaretteki dışa bağımlılığını azaltmıştır.
  D) Ülkemizin küresel ticaretteki ticari ilişkilerini çeşitlendirmiştir.
  E) Ülkemizin küresel ticaretteki ekonomik önemini artırmıştır.

 30. Cevap: B Açıklama:

  Uluslararası ticaret anlaşmaları, ülkeler arasında ticaretin serbestleşmesini ve kolaylaştırılmasını sağlayan önemli belgelerdir. Bu anlaşmalara taraf olan ülkeler, diğer ülkelerle yaptıkları ticarette gümrük vergileri ve diğer ticaret kısıtlamalarından muaf tutulurlar. Bu durum, ülkelerin ticaret maliyetlerini düşürerek rekabet gücünü artırmalarını sağlar. Bu bağlamda, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası ticaret anlaşmaları, ülkemizin küresel ticaretteki rekabet gücünü artırarak küresel ticaretteki konumunu güçlendirmiştir. 31. Bursa'nın doğal ve kültürel özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Bursa, Uludağ'ın eteklerinde kurulmuş bir şehirdir.
  B) Bursa, Osmanlı Devleti'nin ilk başkentidir.
  C) Bursa, çok sayıda tarihi cami ve türbeye ev sahipliği yapmaktadır.
  D) Bursa, Marmara Bölgesi'nin en büyük ovalarından biri olan Nilüfer Ovası'nda yer almaktadır.
  E) Bursa, doğal güzellikleri ile ünlü bir turizm şehridir.

 32. Cevap: A Açıklama:

  Bursa, Uludağ'ın eteklerinde kurulmuş bir şehirdir. Bu nedenle, Bursa'nın doğal ve kültürel özellikleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi söylenemez sorusu için bu seçenek doğrudur. 33. Bursa'nın doğal ve kültürel özelliklerinin korunması için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

  A) Tarihi yapılar restore edilmeli ve çevre düzenlemeleri yapılmalıdır.
  B) Doğal alanlar korunmalı ve ağaçlandırma çalışmaları yapılmalıdır.
  C) Bursa'nın tanıtımı yapılarak turizm potansiyeli artırılmalıdır.
  D) Bursa'nın sanayileşmesi teşvik edilmelidir.
  E) Bursa'nın nüfusu azaltılmalıdır.

 34. Cevap: A Açıklama:

  Bursa'nın doğal ve kültürel özelliklerinin korunması için tarihi yapılar restore edilmeli ve çevre düzenlemeleri yapılmalıdır. Bu sayede, Bursa'nın doğal ve kültürel zenginlikleri gelecek nesillere aktarılabilir. 35. Türkiye'nin turizm potansiyeline katkı sağlayan doğal varlıklardan hangisi, en çok kış turizmine olanak tanımaktadır?

  A) Kıyılar    B) Dağlar    C) Göller    D) Akarsular    E) Yaylalar    

 36. Cevap: B Açıklama:

  Türkiye'nin yüksek dağları, kış turizmi açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Uludağ, Kartalkaya, Erciyes, Palandöken, Kaçkar gibi dağlar, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir. 37. Türkiye'nin turizm potansiyeline katkı sağlayan doğal varlıklardan hangisi, en çok yaban hayatı gözlemciliğine olanak tanımaktadır?

  A) Kıyılar    B) Dağlar    C) Göller    D) Akarsular    E) Yaylalar    

 38. Cevap: D Açıklama:

  Türkiye'nin akarsuları, zengin bir sucul yaşam çeşitliliğine ev sahipliği yapmaktadır. Bu akarsularda yaşayan balıklar, su kaplumbağaları, su yılanları, kurbağalar ve su kuşları, yaban hayatı gözlemciliği açısından önemli bir potansiyel oluşturmaktadır. 39. Türkiye’de turizm faaliyetleri ve bu faaliyetlerin ekonomi üzerindeki etkileri nasıl bir seyir izlemiştir?

  A) İlk başlarda ekonomik etkisi sınırlı kalsa da, 1980’lerden sonra ülke ekonomisinde önemli bir yer edinmeye başlamıştır.
  B) 1980’lerden sonra ekonomik etkisi giderek artmış, 2000’li yıllarda ise ülke ekonomisinin en önemli sektörlerinden biri haline gelmiştir.
  C) 1980’lerden sonra ekonomik etkisinde bir düşüş yaşanmış, 2000’li yıllarda ise tekrar yükselişe geçmiştir.
  D) 1980’lerden sonra ekonomik etkisinde dalgalanmalar yaşanmış, ancak genel olarak artış eğilimi göstermiştir.
  E) 1980’lerden sonra ekonomik etkisinde sürekli bir düşüş yaşanmıştır.

 40. Cevap: B Açıklama:

  Türkiye’de turizm faaliyetleri, 1980’lerden sonra ülke ekonomisinde önemli bir yer edinmeye başlamıştır. Bu dönemde, turizm sektörüne yönelik teşvikler ve politikalar ile turizm tesislerinde önemli bir artış yaşanmıştır. Ayrıca, Türkiye’nin coğrafi konumu ve sahip olduğu doğal ve kültürel değerler, turizm sektörünün gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. Bu gelişmeler sonucunda, Türkiye’ye gelen turist sayısı ve turizm gelirlerinde önemli bir artış yaşanmıştır. 2000’li yıllarda ise, Türkiye turizmi, dünya turizminde önemli bir konuma gelmiştir. 41. Turizm gelirlerinde yıllar içinde meydana gelen dalgalanmaların GSYH oranına etkileri, ekonomide oluşturabileceği riskler ve buna karşı geliştirilebilecek çözüm önerileri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Turizm gelirlerindeki dalgalanmalar, GSYH oranını doğrudan etkilemez.
  B) Turizm gelirlerindeki dalgalanmalar, GSYH oranında geçici düşüşlere neden olabilir.
  C) Turizm gelirlerindeki dalgalanmalar, GSYH oranında kalıcı düşüşlere neden olabilir.
  D) Turizm gelirlerindeki dalgalanmalar, GSYH oranında hem geçici hem de kalıcı düşüşlere neden olabilir.
  E) Turizm gelirlerindeki dalgalanmalar, GSYH oranına herhangi bir etkisi yoktur.

 42. Cevap: D Açıklama:

  Turizm gelirlerindeki dalgalanmalar, GSYH oranına hem geçici hem de kalıcı düşüşlere neden olabilir. Örneğin, bir turizm krizi yaşanması durumunda, turizm gelirlerinde önemli bir düşüş yaşanabilir. Bu durum, GSYH oranında geçici bir düşüşe neden olabilir. Ancak, krizin uzun sürmesi durumunda, turizm sektöründeki yatırımlar azalabilir ve bu da GSYH oranında kalıcı bir düşüşe neden olabilir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf Coğrafya II. Ünite Test 2 Detayları

12.Sınıf Coğrafya II. Ünite Test 2 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 24 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 12.Sınıf Coğrafya II. Ünite Test 2 Testini Çöz tıklayın. 12.Sınıf Coğrafya II. Ünite Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf Coğrafya II. Ünite Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Doğru-Yanlış
 • Test


12.Sınıf Coğrafya II. Ünite Test 2 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • TÜRKİYE'DE COĞRAFİ BÖLGELERİN OLUŞTURULMASI
  1. TÜRKİYE'DE KÜLTÜR VE TURİZM
  2. TÜRKİYE'DE ULAŞIM VE TİCARET

Ayrıca 12.sınıf coğrafya dersi II. ünite test soruları 2; mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

* Ulaşım türlerinin avantaj ve dezavantajlarını karşılaştırarak değerlendirir. * Ulaşım türlerinin çevresel etkilerini değerlendirir. * Ulaşım türlerinin ekonomik etkilerini değerlendirir.

12.2.2 Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar.

12.2.2 Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar.

İşlevsel bölgelerin oluşumunu etkileyen faktörleri açıklar.

İşlevsel bölgelerin fonksiyonel değerlerini etkileyen faktörleri açıklar.

Bölgesel kalkınma projeleri ve etkilerini açıklar.

Bölgesel kalkınma projeleri ve etkilerini açıklar.

12.1.3.1. Hizmet sektörünün ekonomik önemini açıklar.

12.1.3.2. Hizmet sektörünün gelişmesini etkileyen faktörleri açıklar.

Türkiye'de ulaşım sistemlerinin gelişimini etkileyen faktörleri açıklar.

Türkiye'de ulaşım sistemlerinin gelişimini etkileyen faktörleri açıklar.

12.3.1. Türkiye'nin ulaşım sistemlerini değerlendirir.

12.3.2. Ulaşım türlerinin çevresel etkilerini değerlendirir.

12.2.2. Farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin ticaret politikalarını karşılaştırır.

12.2.3. Çevresel örgüt ve anlaşmaların çevre yönetimi ve korunmasına etkilerini açıklar.

Türkiye'nin doğal ve kültürel özelliklerini açıklar.

Türkiye'nin doğal ve kültürel mirasın korunması için gerekli tedbirleri alır.

12.1.2. Türkiye'nin turizm potansiyelini oluşturan doğal ve kültürel varlıkları analiz eder.

12.1.2. Türkiye'nin turizm potansiyelini oluşturan doğal ve kültürel varlıkları analiz eder.

12.2.1. Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder.

12.2.2. Turizm gelirleri ve istihdam ilişkisini açıklar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf Coğrafya II. Ünite Test 2 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

12.Sınıf Coğrafya II. Ünite Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf Coğrafya II. Ünite Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf Coğrafya II. Ünite Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf Coğrafya II. Ünite Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Coğrafya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.