12.Sınıf Coğrafya II. Ünite Test 1

12.Sınıf Coğrafya II. Ünite Test 1 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf Coğrafya II. Ünite Test 1 CEVAPLARI

 1. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. (.....) Uluslararası ticaret, ülkeler arasında yapılan mal ve hizmet alım-satımıdır.
  2. (.....) Uluslararası ticarette, malların yanı sıra hizmetler de yer alır.
  3. (.....) Uluslararası ticaret, ülkelere ekonomik kalkınma ve refah sağlamada önemli rol oynar.
  4. (.....) Uluslararası ticaret, ülkeler arasında teknoloji transferine katkı sağlar.
  5. (.....) Uluslararası ticaret, çevre kirliliğini artırmaktadır.
  6. (.....) Serbest ticaret bölgeleri, ülkeler arasında ticareti serbestleştirmeyi amaçlayan bölgesel ekonomik örgütlerdir.
  7. (.....) Avrupa Birliği, dünyanın en büyük serbest ticaret bölgesidir.
  8. (.....) Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA), Kuzey Amerika'daki ülkeler arasında ticareti serbestleştirmeyi amaçlayan bir bölgesel ekonomik örgüttür.
  9. (.....) Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR), Güney Amerika'daki ülkeler arasında ticareti serbestleştirmeyi amaçlayan bir bölgesel ekonomik örgüttür.
  10. (.....) Bölgesel ekonomik örgütler, küresel ticaretin gelişmesine katkı sağlamaktadır.

 2. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. Y 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  1. Uluslararası ticaret, ülkeler arasında yapılan mal ve hizmet alım-satımıdır. Bu nedenle, bu cümle doğrudur. 2. Uluslararası ticarette, malların yanı sıra hizmetler de yer alır. Bu nedenle, bu cümle doğrudur. 3. Uluslararası ticaret, ülkelere ekonomik kalkınma ve refah sağlamada önemli rol oynar. Bu nedenle, bu cümle doğrudur. 4. Uluslararası ticaret, ülkeler arasında teknoloji transferine katkı sağlar. Bu nedenle, bu cümle doğrudur. 5. Uluslararası ticaret, çevre kirliliğini artırmaktadır. Bu cümle doğru değildir. Uluslararası ticaret, çevre kirliliğini azaltmaya yönelik önlemlerin alınmasıyla birlikte çevrenin korunmasına katkı sağlayabilir. 6. Serbest ticaret bölgeleri, ülkeler arasında ticareti serbestleştirmeyi amaçlayan bölgesel ekonomik örgütlerdir. Bu nedenle, bu cümle doğrudur. 7. Avrupa Birliği, dünyanın en büyük serbest ticaret bölgesidir. Bu nedenle, bu cümle doğrudur. 8. Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA), Kuzey Amerika'daki ülkeler arasında ticareti serbestleştirmeyi amaçlayan bir bölgesel ekonomik örgüttür. Bu nedenle, bu cümle doğrudur. 9. Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR), Güney Amerika'daki ülkeler arasında ticareti serbestleştirmeyi amaçlayan bir bölgesel ekonomik örgüttür. Bu nedenle, bu cümle doğrudur. 10. Bölgesel ekonomik örgütler, küresel ticaretin gelişmesine katkı sağlamaktadır. Bu nedenle, bu cümle doğrudur. 3. Karabük'ün 20. yüzyılın başlarında tarımın temel geçim kaynağı olmasından sanayileşmeye geçişinde aşağıdaki faktörlerden hangisinin etkisi daha fazladır?

  A) Nüfus artışı             B) Yer altı kaynakları     
  C) Ulaşım imkânları         D) İklim koşulları         
  E) Teknolojik gelişmeler                               

 4. Cevap: A Açıklama:

  Karabük'te demir çelik fabrikasının kurulmasıyla birlikte nüfus hızla artmıştır. Bu durum, şehirleşme ve sanayileşmenin hız kazanmasında etkili olmuştur. 5. Karabük'te 1944 yılında demir çelik sektöründe istihdam edilen işçilerin %70'i ve %50'si sırasıyla hangi aile tipinden oluşmaktadır?

  A) Geniş aile            B) Çekirdek aile        
  C) Tek ebeveynli aile    D) Çoklu aile           
  E) Tek çocuklu aile                              

 6. Cevap: B Açıklama:

  Köylü işçi aileleri, sanayileşmenin etkisiyle kırsal kesimden şehirlere göç etmişlerdir. Bu ailelerde çekirdek aile yapısı daha yaygındır. 7. 2100 yılında dünya nüfusunun yaklaşık %70'inin şehirlerde yaşayacağı öngörülmektedir. Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olacağı düşünülmektedir?

  A) Tarım sektöründe çalışan nüfusun azalmasına
  B) Kırsal kesimde yaşayan nüfusun artmasına
  C) Şehirlerde yaşayan nüfusun yoksullaşmasına
  D) Şehirlerde yaşayan nüfusun refahının artmasına
  E) Şehirlerde yaşayan nüfusun yaş ortalamasının yükselmesine

 8. Cevap: A Açıklama:

  Dünya nüfusunun artması ve şehirleşmenin hızlanması, tarım sektöründe çalışan nüfusun azalmasına neden olacaktır. Bu durum, gıda üretiminde azalmaya, gıda fiyatlarının artmasına ve gıda güvenliğinin tehdit altına girmesine neden olabilir. 9. Treasure Adası Eko-Şehri projesinin aşağıdakilerden hangisine yönelik bir proje olduğu söylenebilir?

  A) Sürdürülebilir kalkınma    B) İklim değişikliği         
  C) Enerji tasarrufu           D) Kentsel dönüşüm           
  E) Çevre kirliliği                                         

 10. Cevap: A Açıklama:

  Treasure Adası Eko-Şehri projesi, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda tasarlanmış bir projedir. Bu proje ile çevresel olumsuzluklar minimum seviyeye indirilmeye, yeni doğal yaşam alanları ve eko koridorlar oluşturulmaya çalışılmaktadır. 11. Türkiye'de bölgesel kalkınma politikasının amacı nedir?

  A) Bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarını azaltmak
  B) Bölgeler arası eşitsizlikleri ortadan kaldırmak
  C) Bölgelerin kendi potansiyellerini geliştirmelerini sağlamak
  D) Bölgeler arası rekabeti artırarak kalkınmayı hızlandırmak
  E) Bölgeler arası iş birliğini güçlendirerek kalkınmayı desteklemek

 12. Cevap: A Açıklama:

  Bölgesel kalkınma politikası, bölgeler arasında görülen ekonomik ve sosyal dengesizliklerin azaltılması ve dengeli bir sosyoekonomik kalkınmanın sağlanması amacıyla uygulanan bir politikadır. Bu politikanın temel amacı, bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarını azaltmaktır. 13. Türkiye'de bölgesel kalkınma politikası kapsamında uygulanan projelerin genel özellikleri nelerdir?

  A) Kamu kurumları tarafından yürütülür.
  B) Özel sektör ve STK'larla iş birliği içinde yürütülür.
  C) Bölgelerin kendi potansiyellerini geliştirmeye yöneliktir.
  D) Bölgeler arası rekabeti azaltmaya yöneliktir.
  E) Bölgeler arası iş birliğini artırmaya yöneliktir.

 14. Cevap: B Açıklama:

  Türkiye'de bölgesel kalkınma politikası kapsamında uygulanan projeler, kamu kurumları tarafından yürütülmekle birlikte, özel sektör ve STK'larla iş birliği içinde yürütülmektedir. Bu projeler, bölgelerin kendi potansiyellerini geliştirmeye yöneliktir. 15. Doğu Anadolu Bölgesi'nde aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisi en yaygın olarak görülmektedir?

  A) Sanayi    B) Tarım    C) Hayvancılık    D) Ormancılık    E) Turizm    

 16. Cevap: B Açıklama:

  Doğu Anadolu Bölgesi, Türkiye'nin en büyük tarım havzalarından birine sahiptir. Bölgede tarım, en yaygın ekonomik faaliyettir. Bölgede başta buğday, arpa, mısır, ayçiçeği, patates, şeker pancarı, elma, üzüm ve fındık olmak üzere çeşitli tarım ürünleri yetiştirilmektedir. 17. Doğu Karadeniz Bölgesi'nde aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisi en önemli turizm potansiyeline sahiptir?

  A) Kış turizmi                B) Deniz turizmi             
  C) Kültür ve inanç turizmi    D) Yayla turizmi             
  E) Doğa turizmi                                            

 18. Cevap: D Açıklama:

  Doğu Karadeniz Bölgesi, yayla turizmi açısından önemli potansiyele sahiptir. Bölgede çok sayıda yayla bulunmaktadır. Bu yaylalar, doğal güzellikleri ve iklim özellikleri ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir. 19. Türkiye fiziki haritası incelendiğinde, ülkenin dağlık ve engebeli bir yapıya sahip olduğu görülmektedir. Bu durum karayolu ulaşımının gelişmesini olumsuz etkilemektedir. Buna göre, Türkiye'de karayolu ulaşımını geliştirmek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

  A) Dağların tırmanma zorluğu azaltılmalıdır.
  B) Yolların genişliği artırılmalıdır.
  C) Yolların kalitesi artırılmalıdır.
  D) Yolların bakım ve onarımı düzenli olarak yapılmalıdır.
  E) Yolların güzergahları değiştirilmelidir.

 20. Cevap: C Açıklama:

  Türkiye'de karayolu ulaşımını geliştirmek için öncelikle yolların kalitesinin artırılması gerekmektedir. Bu durum, yolların yapım ve bakım çalışmalarının iyileştirilmesiyle sağlanabilir. Yolların genişliğinin artırılması da ulaşım kapasitesini artıracağından dolayı faydalı olacaktır. Ancak, dağların tırmanma zorluğunu azaltmak, yolların güzergahlarını değiştirmek ve yolların bakım ve onarımını düzenli olarak yapmak, karayolu ulaşımını geliştirmek için yeterli değildir. 21. Türkiye ulaşım haritası incelendiğinde, ülkenin kara, demir, deniz ve hava yolu ulaşım ağlarının oldukça gelişmiş olduğu görülmektedir. Bu durum, Türkiye'nin ekonomik kalkınmasında aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesinde etkili olmuştur?

  A) Tarım sektörünün gelişmesi
  B) Sanayi sektörünün gelişmesi
  C) Ticaretin gelişmesi
  D) Turizm sektörünün gelişmesi
  E) Dış ticaretin gelişmesi

 22. Cevap: B Açıklama:

  Ulaşım sistemlerinin gelişmiş olması, mal ve hizmetlerin üretiminden tüketimine kadar olan süreçteki hareketliliği kolaylaştırmaktadır. Bu durum, sanayi sektörünün gelişmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Sanayi sektörünün gelişmesi ise ekonomik kalkınmanın temelini oluşturmaktadır. 23. Türkiye'de demir yolu ulaşımını etkileyen faktörlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Ülkenin jeolojik yapısı      B) Ülkenin iklim özellikleri   
  C) Ülkenin ekonomik durumu      D) Ülkenin siyasi yapısı       
  E) Ülkenin nüfus yapısı                                        

 24. Cevap: Açıklama:

  Demir yolu ulaşımı, kara yolu ulaşımına göre daha maliyetli bir ulaşım şeklidir. Bu nedenle, ülkenin ekonomik durumu demir yolu ulaşımını önemli ölçüde etkilemektedir. Ülkenin ekonomik durumu iyi ise, demir yolu ulaşımı için daha fazla yatırım yapılabilir ve demir yolu ağının geliştirilmesi sağlanabilir. 25. Türkiye'de demir yolu ulaşımında son yıllarda yaşanan gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin etkisiyle ortaya çıkmıştır?

  A) Ülkenin jeolojik yapısının değişmesi
  B) Ülkenin iklim özelliklerinin değişmesi
  C) Ülkenin ekonomik durumunun iyileşmesi
  D) Ülkenin siyasi yapısının değişmesi
  E) Ülkenin nüfus yapısının değişmesi

 26. Cevap: C Açıklama:

  Demir yolu ulaşımı, kara yolu ulaşımına göre daha maliyetli bir ulaşım şeklidir. Bu nedenle, ülkenin ekonomik durumu demir yolu ulaşımını önemli ölçüde etkilemektedir. Ülkenin ekonomik durumu iyi ise, demir yolu ulaşımı için daha fazla yatırım yapılabilir ve demir yolu ağının geliştirilmesi sağlanabilir. 27. Küresel ticaretin gelişmesinde etkili olan faktörlerden biri nedir?

  A) Teknolojik gelişmeler
  B) Ulaşım ve iletişim alanındaki gelişmeler
  C) Ülkeler arası siyasi ilişkiler
  D) Doğal kaynakların eşit dağılımı
  E) Nüfus artış hızı

 28. Cevap: A Açıklama:

  Teknolojik gelişmeler, ulaşım ve iletişim alanındaki gelişmeler, küresel ticaretin gelişmesinde etkili olan başlıca faktörlerdir. Bu gelişmeler, ticari faaliyetlerin daha hızlı ve kolay gerçekleşmesini sağlayarak ticaret hacminin artmasına katkıda bulunmaktadır. 29. Hizmet sektöründe küresel ticarette daha çok rağbet gören ürünler hangileridir?

  A) Bilgi ve iletişim hizmetleri
  B) Finansal hizmetler
  C) Turizm hizmetleri
  D) Nakliye hizmetleri
  E) Perakende ticaret hizmetleri

 30. Cevap: A Açıklama:

  Teknolojinin gelişmesi ve küreselleşmenin artması, bilgi ve iletişim hizmetlerine olan talebi artırmıştır. Bu nedenle küresel ticarette bilgi ve iletişim hizmetleri daha çok rağbet görmektedir. 31. Bir ülkenin başka ülkelerle ürün alışverişine dayalı gerçekleştirdiği ticari faaliyete ne ad verilir?

  A) İhracat    B) İthalat    C) Dış ticaret    D) Dış alım    E) Dış satım    

 32. Cevap: C Açıklama:

  Dış ticaret, bir ülkenin başka ülkelerle ürün alışverişine dayalı gerçekleştirdiği ticari faaliyettir. Bu faaliyet, dış alım (ithalat) ve dış satım (ihracat) olmak üzere ikiye ayrılır. 33. Belirli bir gelişim seviyesini yakalayamamış ülkelerde genellikle ithalat miktarının ihracattan fazla olduğu görülmektedir. Bu durum, ilgili ülkelerde hangi tür bir dış ticaret açığı oluşturur?

  A) Pozitif dış ticaret açığı    B) Negatif dış ticaret açığı   
  C) Sıfır dış ticaret açığı      D) Kapalı dış ticaret açığı    
  E) Açık dış ticaret açığı                                      

 34. Cevap: B Açıklama:

  Negatif dış ticaret açığı, bir ülkenin ithalatının ihracatından fazla olması durumunda ortaya çıkan durumdur. Bu durum, ilgili ülkenin dış ticaretinin olumsuz yönde seyrettiğini gösterir. 35. Türkiye'de coğrafi işaret tescili almış olan ürünlerin türleri nelerdir?

  A) Menşe adı ve mahreç işareti
  B) Menşe adı ve geleneksel ürün
  C) Mahreç işareti ve geleneksel ürün
  D) Menşe adı, mahreç işareti ve geleneksel ürün
  E) Menşe adı, mahreç işareti, geleneksel ürün ve serbest ticaret anlaşması ile koruma altında bulunan ürünler

 36. Cevap: A Açıklama:

  Türkiye'de coğrafi işaret tescili almış olan ürünler, menşe adı ve mahreç işareti olmak üzere iki ana kategoride sınıflandırılır. 37. Bir ürünün menşe adı olarak tescil edilebilmesi için hangi şartlar aranır?

  A) Ürünün tüm veya esas nitelikleri, belirli bir coğrafi alana ait doğal ve beşerî unsurlardan kaynaklanmalıdır.
  B) Ürünün üretimi, işlenmesi ve diğer aşamalarının tümünün belirlenen coğrafi sınırlar içinde gerçekleşmesi gerekir.
  C) Ürünün üretimi, işlenmesi veya diğer aşamalarından en az birinin bu coğrafi alan içinde gerçekleşmesi gerekir.
  D) Ürünün üretimi, işlenmesi veya diğer aşamalarından en az birinin bu coğrafi alan içinde gerçekleşmesi ve geleneksel üretim yöntemi ile yapılması gerekir.
  E) Ürünün üretimi, işlenmesi veya diğer aşamalarından en az birinin bu coğrafi alan içinde gerçekleşmesi ve geleneksel üretim yöntemi ile yapılması ve en az otuz yıl süreyle kullanılmış olması gerekir.

 38. Cevap: A Açıklama:

  Bir ürünün menşe adı olarak tescil edilebilmesi için o ürünün tüm veya esas niteliklerinin, belirli bir coğrafi alana ait doğal ve beşerî unsurlardan kaynaklanması gerekir. Ayrıca ürünün üretimi, işlenmesi ve diğer aşamalarının tümünün belirlenen coğrafi sınırlar içinde gerçekleşmesi gerekir. 39. Türkiye'nin turizm potansiyelini artıran doğal varlıklardan biri hangisidir?

  A) Kıyı ve deniz turizmi    B) Dağ turizmi             
  C) Orman turizmi            D) Yayla turizmi           
  E) Spor turizmi                                        

 40. Cevap: A Açıklama:

  Türkiye, her biri kendine özgü güzelliklere sahip uzun bir kıyı şeridine sahiptir. Bu kıyı şeridi, yaz turizmi açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Ayrıca, Türkiye'nin Akdeniz, Ege ve Karadeniz gibi denizlerinde dalış, su sporları, yelkencilik gibi çeşitli su sporları yapılmaktadır. 41. Türkiye'nin kültür turizmi açısından en önemli tarihi eserlerinden biri hangisidir?

  A) Ayasofya                   B) Selimiye Camii            
  C) Topkapı Sarayı             D) Nemrut Dağı Anıt Mezarı   
  E) Göbeklitepe                                             

 42. Cevap: A Açıklama:

  Ayasofya, Bizans İmparatorluğu döneminde inşa edilmiş ve dünyanın en önemli tarihi eserlerinden biridir. Ayasofya, 15. yüzyılda Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilerek camiye çevrilmiştir. Ayasofya, günümüzde de dünyanın en önemli tarihi ve turistik yapılarından biridir. 43. Türkiye, ağırladığı turist sayısı bakımından 6. sırada iken turizm gelirlerinde neden 13. sırada yer almış olabilir?

  A) Gelen turist sayısı, turizm gelirlerini doğrudan etkiler.
  B) Türkiye'nin turizm gelirleri, kişi başına düşen ortalama harcama miktarına göre düşüktür.
  C) Türkiye, turizm açısından gelişmiş ülkelere kıyasla daha ucuz bir ülkedir.
  D) Türkiye'ye gelen turistlerin çoğu, kısa süreli konaklama yapmaktadır.
  E) Türkiye'nin turizm gelirleri, ülke ekonomisinde önemli bir yere sahip değildir.

 44. Cevap: A Açıklama:

  Türkiye, ağırladığı turist sayısı bakımından 6. sırada yer almaktadır. Ancak, turizm gelirleri bakımından 13. sırada yer almaktadır. Bu durum, Türkiye'ye gelen turistlerin kişi başına düşen ortalama harcama miktarının düşük olmasından kaynaklanmaktadır. 45. Türkiye'nin dünya turizm gelirlerindeki payını artırmak için neler yapılabilir?

  A) Turizm gelirlerini artırmaya yönelik politikalar geliştirilmelidir.
  B) Turizm sektörünün altyapısı güçlendirilmelidir.
  C) Turizm destinasyonları çeşitlendirilmelidir.
  D) Türkiye'nin turizm potansiyeli tanıtılmalıdır.
  E) Tüm bu seçenekler uygulanmalıdır.

 46. Cevap: E Açıklama:

  Türkiye'nin dünya turizm gelirlerindeki payını artırmak için tüm bu seçeneklerin uygulanması gerekmektedir. Turizm gelirlerini artırmaya yönelik politikalar geliştirilmelidir. Turizm sektörünün altyapısı güçlendirilmelidir. Turizm destinasyonları çeşitlendirilmelidir. Türkiye'nin turizm potansiyeli tanıtılmalıdır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf Coğrafya II. Ünite Test 1 Detayları

12.Sınıf Coğrafya II. Ünite Test 1 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 24 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 12.Sınıf Coğrafya II. Ünite Test 1 Testini Çöz tıklayın. 12.Sınıf Coğrafya II. Ünite Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf Coğrafya II. Ünite Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Doğru-Yanlış
 • Test


12.Sınıf Coğrafya II. Ünite Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • TÜRKİYE'DE COĞRAFİ BÖLGELERİN OLUŞTURULMASI
  1. TÜRKİYE'DE KÜLTÜR VE TURİZM
  2. TÜRKİYE'DE ULAŞIM VE TİCARET

Ayrıca 12.sınıf coğrafya dersi II. ünite test soruları 2; mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

* Uluslararası ticaretin tanımını ve kapsamını açıklar. * Uluslararası ticaretin ekonomik kalkınma ve refah üzerindeki etkilerini açıklar. * Uluslararası ticaretin çevre üzerindeki etkilerini açıklar. * Serbest ticaret bölgelerini ve amaçlarını açıklar. * Dünyadaki önemli bölgesel ekonomik örgütleri ve amaçlarını açıklar. * Bölgesel ekonomik örgütlerin küresel ticaretin gelişmesine katkılarını açıklar.

Beşeri sistemler ve coğrafya ilişkisini açıklar.

Aile tiplerini ve özelliklerini açıklar.

Nüfusun artmasının ve şehirleşmenin çevresel etkilerini analiz eder.

Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda çözümler üretir.

12.2.1.2. Bölgesel kalkınma politikalarının amaçlarını açıklar.

12.2.2.1. Türkiye'de bölgesel kalkınma politikası kapsamında uygulanan projelerin özelliklerini açıklar.

Türkiye'nin tarım potansiyelini ve dağılışını değerlendirir.

Türkiye'nin turizm potansiyelini ve dağılışını değerlendirir.

Ulaşım sistemlerinin gelişiminde etkili olan faktörleri analiz eder.

Ulaşım sistemlerinin ekonomik kalkınmaya etkilerini analiz eder.

12.3.2.1. Türkiye'nin ulaşım sorunlarını değerlendirir.

12.3.2.1. Türkiye'nin ulaşım sorunlarını değerlendirir.

12.2.1. Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder.

12.2.2. Hizmet sektörüne ait hangi ürünlerin küresel ticarette daha çok rağbet gördüğünü düşünüyorsunuz? Açıklayınız.

12.2.1. Dış ticaretin tanımını yapar.

12.2.2. Dış ticaret açığının türlerini açıklar.

12.3.1. Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur.

12.3.1. Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur.

12.2.1. Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar.

12.2.2. Türkiye'nin kültürel turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar.

12.2.2. Turizm gelirlerini etkileyen faktörleri analiz eder.

12.2.3. Turizm gelirlerini artırmaya yönelik politikaları değerlendirir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf Coğrafya II. Ünite Test 1 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

12.Sınıf Coğrafya II. Ünite Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf Coğrafya II. Ünite Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf Coğrafya II. Ünite Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf Coğrafya II. Ünite Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Coğrafya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.