11.Sınıf Kimya 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular

11.Sınıf Kimya 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 11.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf Kimya 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Sabit sıcaklıkta belirli miktardaki bir gazın basıncı ile hacmi arasında nasıl bir ilişki vardır?


 2. Cevap: Sabit sıcaklıkta belirli miktardaki bir gazın basıncı ile hacmi ters orantılıdır. Yani, basınç artarsa hacim azalır, basınç azalırsa hacim artar. Açıklama:

  Sabit sıcaklıkta, gaz moleküllerinin kinetik enerjisi sabittir. Bu nedenle, basınç arttığında gaz moleküllerinin çarpışma sıklığı artar ve gazın hacmi azalır. Basınç azaldığında ise gaz moleküllerinin çarpışma sıklığı azalır ve gazın hacmi artar. 3. Hava basıncı azaldığında hava balonlarının hacmi nasıl değişir?


 4. Cevap: Hava basıncı azaldığında hava balonlarının hacmi artar. Açıklama:

  Hava balonlarının içinde bulunan gaz, sabit sıcaklıkta ve belirli miktardadır. Bu nedenle, hava basıncı azaldığında gaz moleküllerinin çarpışma sıklığı azalır ve gazın hacmi artar. 5. Odadaki bir köşeye parfüm sıkıldığında, parfümün kokusu tüm odaya yayılır. Bu yayılmanın nedeni nedir?


 6. Cevap: Parfümün kokusu, gaz halindeki moleküller tarafından taşınır. Parfümün sıvı molekülleri, kaynama noktası geçtikten sonra gaz haline geçer. Bu gaz molekülleri, sürekli ve rastgele hareket halindedir. Bu hareketleri sırasında, odadaki diğer gaz molekülleri ile çarpışır ve yön değiştirir. Bu çarpışmalar sonucunda, parfümün kokusu taşıyan gaz molekülleri, odadaki tüm bölgelere yayılır. Açıklama:

  Kinetik teoriye göre, gazlar, birbirinden bağımsız, sürekli ve rastgele hareket eden moleküllerden oluşur. Bu nedenle, odadaki bir köşeye parfüm sıkıldığında, parfümün kokusu taşıyan gaz molekülleri, odadaki tüm bölgelere yayılır. 7. Bir kabın içine aynı sıcaklıktaki ve aynı basınçtaki iki gaz konulur. Bu gazlardan birinin molekül kütlesi diğerinden büyüktür. Bu iki gazın difüzyon hızları nasıldır?


 8. Cevap: Molekül kütlesi küçük olan gazın difüzyon hızı, molekül kütlesi büyük olan gazın difüzyon hızından daha fazladır. Açıklama:

  Kinetik teoriye göre, gaz moleküllerinin difüzyon hızı, gaz moleküllerinin hızına bağlıdır. Gaz moleküllerinin hızı ise, gaz moleküllerinin ortalama kinetik enerjisine bağlıdır. Gaz moleküllerinin ortalama kinetik enerjisi ise, gazın sıcaklığına bağlıdır. Bu nedenle, aynı sıcaklıktaki iki gazın difüzyon hızları, gaz moleküllerinin kütlelerine bağlıdır. Molekül kütlesi küçük olan gazın moleküllerinin ortalama kinetik enerjisi, molekül kütlesi büyük olan gazın moleküllerinin ortalama kinetik enerjisinden daha fazladır. Bu nedenle, molekül kütlesi küçük olan gazın difüzyon hızı, molekül kütlesi büyük olan gazın difüzyon hızından daha fazladır. 9. Buz pateni sporcusu soğuk bir ortamda ve buz üzerinde kayarken patenlerinin altında ince bir su filmi oluşur. Oluşan su filmi sporcunun buz üzerindeki hareketini kolaylaştırır. Bu oluşan su filmi nereden gelmiş olabilir?


 10. Cevap: Buz üzerinde kayarken oluşan su, buzun yüzeyinden buharlaşması sonucu oluşur. Açıklama:

  Buz pateni sporcusu buz üzerinde kayarken patenlerinin altındaki basınç buzun buhar basıncından daha yüksektir. Bu nedenle buzun yüzeyinden buharlaşma olur. Oluşan buhar patenlerin altında birikir ve ince bir su filmi oluşturur. Bu su filmi buz pateni sporcusu için sürtünmeyi azaltır ve buz üzerinde daha rahat hareket etmesini sağlar. 11. Deniz suyunda tuz ve petrolün çözünme davranışı arasındaki fark nedir?


 12. Cevap: Tuz, polar bir maddedir ve su ile hidrojen bağları oluşturur. Bu nedenle, tuz su içinde çözünebilir. Petrol ise apolar bir maddedir ve su ile hidrojen bağları oluşturamaz. Bu nedenle, petrol su içinde çözünemez. Açıklama:

  Çözünme, bir maddenin diğer bir madde içinde dağılmasıdır. Çözünme olayı, çözünenin çözücü ile etkileşime girmesi ile gerçekleşir. Polar maddeler, diğer polar maddeler ile etkileşime girer. Apolar maddeler ise diğer apolar maddeler ile etkileşime girer. 13. 0,5 M’lik 200 mL’lik NaOH çözeltisi hazırlamak için 50 mL’lik 2 M’lik NaOH çözeltisi ile kaç mL su karıştırılır?


 14. Cevap: 150 mL Açıklama:

  0,5 M’lik 200 mL’lik NaOH çözeltisi hazırlamak için çözeltide 0,5 mol NaOH çözünmelidir. 50 mL’lik 2 M’lik NaOH çözeltisinde 1 mol NaOH çözünür. Bu nedenle, 0,5 mol NaOH çözünürlüğü elde etmek için 1 mol NaOH çözünürlüğüne sahip 50 mL’lik çözeltiye 0,5 mol NaOH çözünürlüğüne sahip 100 mL su karıştırılır. 15. Tuzlu suyun, saf suyun buhar basıncından daha düşük olmasındaki neden nedir?


 16. Cevap: Tuzlu sudaki çözünen tuz molekülleri, çözücü moleküllerinin çözelti yüzeyinden ayrılmasını zorlaştırır. Bu nedenle, tuzlu suyun buhar basıncı saf suyun buhar basıncından daha düşüktür. Açıklama:

  Rault Yasası'na göre, bir çözeltide çözücünün kısmi buhar basıncı, saf çözcünün buhar basıncı ile çözeltideki çözücünün mol kesrinin çarpımına eşittir. Çözünen madde miktarı arttıkça, çözeltideki çözücünün mol kesri azalır ve bu nedenle çözeltinin buhar basıncı düşer. 17. Sıcaklığın çözünürlüğe etkisini gösteren bir örnek veriniz.


 18. Cevap: Sıcaklığın çözünürlüğe etkisini gösteren bir örnek, sodyum klorürün (NaCl) suda çözünmesidir. Sodyum klorür, sıcaklıktaki artışla birlikte suda daha fazla çözünür. Örneğin, 20 °C'de 100 mL suda 36 g sodyum klorür çözünebilirken, 80 °C'de 36 g sodyum klorürün tamamı çözünür. Açıklama:

  Çözünürlük, sıcaklıktaki artışla birlikte genellikle artar. Bunun nedeni, sıcaklıktaki artışla birlikte çözücü moleküllerinin kinetik enerjilerinin artmasıdır. Artan kinetik enerjiye sahip çözücü molekülleri, çözünen madde moleküllerini daha fazla çarparak onları çözmeye çalışırlar. 19. 20 oC'de 100 g suda çözünebilen en fazla şeker miktarı kaç gramdır?


 20. Cevap: 20 oC'de şekerin çözünürlüğü 21,2 g/100 g su'dur. Açıklama:

  Çözünürlük, belirli bir sıcaklıkta 100 g çözücüde çözünen en fazla madde miktarıdır. 21. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. (.....) Çözelti, çözücü ve çözünenin bir araya gelmesiyle oluşan homojen karışımdır.
  2. (.....) Çözünürlük, bir maddenin belirli bir çözücüde belirli bir sıcaklıkta çözünebileceği en fazla miktardır.
  3. (.....) Çözünürlük, sıcaklık arttıkça artar.
  4. (.....) Çözünürlük, basınç arttıkça artar.
  5. (.....) Buhar basıncı, bir çözeltinin belirli bir sıcaklıktaki buhar basıncıdır.
  6. (.....) Buhar basıncı, çözeltideki çözünen miktarı arttıkça azalır.
  7. (.....) Donma noktası alçalması, bir çözeltinin donma noktasının saf çözücünün donma noktasından daha düşük olmasıdır.
  8. (.....) Kaynama noktası yükselmesi, bir çözeltinin kaynama noktasının saf çözücünün kaynama noktasından daha yüksek olmasıdır.
  9. (.....) Donma noktası alçalması ve kaynama noktası yükselmesi, çözeltideki çözünen miktarı ile doğru orantılıdır.
  10. (.....) Donma noktası alçalması ve kaynama noktası yükselmesi, çözeltideki çözünenin tanecik sayısı ile doğru orantılıdır.

 22. Cevap: 1. D 2. D 3. Y 4. Y 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  1. Çözelti, çözücü ve çözünenin bir araya gelmesiyle oluşan homojen karışımdır. Bu nedenle bu cümle doğrudur. 2. Çözünürlük, bir maddenin belirli bir çözücüde belirli bir sıcaklıkta çözünebileceği en fazla miktardır. Bu nedenle bu cümle doğrudur. 3. Çözünürlük, sıcaklık arttıkça artar. Bu nedenle bu cümle yanlıştır. 4. Çözünürlük, basınç arttıkça azalır. Bu nedenle bu cümle yanlıştır. 5. Buhar basıncı, bir çözeltinin belirli bir sıcaklıktaki buhar basıncıdır. Bu nedenle bu cümle doğrudur. 6. Buhar basıncı, çözeltideki çözünen miktarı arttıkça azalır. Bu nedenle bu cümle doğrudur. 7. Donma noktası alçalması, bir çözeltinin donma noktasının saf çözücünün donma noktasından daha düşük olmasıdır. Bu nedenle bu cümle doğrudur. 8. Kaynama noktası yükselmesi, bir çözeltinin kaynama noktasının saf çözücünün kaynama noktasından daha yüksek olmasıdır. Bu nedenle bu cümle doğrudur. 9. Donma noktası alçalması ve kaynama noktası yükselmesi, çözeltideki çözünen miktar 23. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. (.....) Çözünürlük, çözünenin kütlesinin çözeltinin kütlesine oranıdır.
  2. (.....) Çözünürlük, sıcaklık arttıkça genellikle azalır.
  3. (.....) Çözünürlük, basınç arttıkça genellikle artar.
  4. (.....) Tuzların çözünürlüğü, çözücünün türüne bağlıdır.
  5. (.....) Sıcak suda çözünen maddeler, soğuk suda çözünen maddelerden daha az çözünürdür.
  6. (.....) Çözünürlük, çözünen moleküllerin büyüklüğüne bağlıdır.
  7. (.....) Çözünürlük, çözünen moleküllerin polaritesine bağlıdır.
  8. (.....) Çözünürlük, çözünen moleküllerin çözücü molekülleriyle etkileşimlerine bağlıdır.
  9. (.....) Çözünürlük, çözücünün saflığına bağlıdır.
  10. (.....) Çözünürlük, çözücünün yüzey gerilimine bağlıdır.

 24. Cevap: 1. D 2. Y 3. Y 4. D 5. Y 6. Y 7. Y 8. Y 9. Y 10. Y Açıklama:

  1. D Çözünürlük, çözünenin kütlesinin çözeltinin kütlesine oranıdır. 2. Y Çözünürlük, sıcaklık arttıkça genellikle artar. Ancak, bazı maddeler için sıcaklık arttıkça çözünürlüğü azalır. Örneğin, kadmiyum sülfat ve seryum (III) sülfat için sıcaklık arttıkça çözünürlükleri azalır. 3. Y Çözünürlük, basınç arttıkça genellikle artar. Ancak, bazı maddeler için basınç arttıkça çözünürlükleri azalır. Örneğin, hidrojen sülfür için basınç arttıkça çözünürlüğü azalır. 4. D Tuzlar, suda iyonlarına ayrışır. İyonların boyutu, çözünürlüğü etkiler. İyonların boyutu küçükse, çözünürlüğü daha büyüktür. 5. Y Sıcak suda çözünen maddeler, soğuk suda çözünen maddelerden daha fazla çözünür. 6. Y Çözünürlük, çözünen moleküllerin büyüklüğüne bağlıdır. Büyük moleküller, küçük moleküllerden daha az çözünürdür. 7. Y Çözünürlük, çözünen moleküllerin polaritesine bağlıdır. Polar moleküller, polar çözücülerde daha çok çözünür. 8. Y Çözünürlük, çözünen moleküllerin çözücü molekülleriyle etkileşimlerine bağlıdır. Polar moleküller, polar çözücülerle, apolar moleküller apolar çözücülerle daha çok etkileşime girer. 9. Y Çözünürlük, çözücünün saflığına bağlıdır. Saf çözücü, daha fazla çözünen maddeyi çözebilir. 10. Y Çözünürlük, çözcünün yüzey gerilimine bağlıdır. Yüzey gerilimi yüksek olan çözücülerde, çözünen madde daha az çözünür.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf Kimya 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

11.Sınıf Kimya 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 20 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 11.Sınıf Kimya 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf Kimya 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış


11.Sınıf Kimya 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KİMYASAL HESAPLAMALAR
  1. En Basit Formül ve Molekül Formülü
  2. Kimyasal Hesaplamalar
  3. Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler
  4. Mol Kavramı
 • GAZLAR
  1. Gaz Karışımları
  2. Gazlarda Kinetik Teori
  3. Gazların Özellikleri
  4. Gerçek Gazlar
  5. İdeal Gaz Yasası

Ayrıca 11. sınıf kimya 1.dönem 2.yazılı soruları; açık uçlu sorulardan müfredata uygun olarak cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Öğrenciler sabit sıcaklıkta gazın basıncı ile hacmi arasındaki ters orantılı ilişkiyi açıklar.

* Öğrenciler hava basıncının azalmasının hava balonlarının hacmini artırdığını açıklar.

Gazların davranışlarını kinetik teori ile açıklar.

Graham difüzyon yasasını açıklar.

Faz diyagramları kullanılarak maddenin fiziksel hâl değişimleri açıklanabilir.

Öğrenci, polar ve apolar maddelerin çözünürlük özelliklerini açıklar.

Çözeltilerin karıştırılmasında derişim ve hacim ilişkisini kullanır.

Koligatif özelliklerden buhar basıncı alçalmasını açıklar.

Öğrenci, sıcaklığın çözünürlüğe etkisini açıklar.

Çözünürlük kavramını kavrar.

1. Katıların çözünürlükleri ile ilgili kavramları açıklar. 2. Çözünürlük, sıcaklık ve basınç ile olan ilişkisini açıklar. 3. Çözünürlük, çözücü ve çözünenin özellikleri ile olan ilişkisini açıklar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf Kimya 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 11.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

11.Sınıf Kimya 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf Kimya 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf Kimya 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf Kimya 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Kimya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.