10.Sınıf Temel Dini Bilgiler Yıl Sonu Yazılı Soruları

10.Sınıf Temel Dini Bilgiler Yıl Sonu Yazılı Soruları sınavı 10.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. 10.Sınıf Temel Dini Bilgiler Yıl Sonu Yazılı Soruları CEVAPLARI

 1. Ahlaki terbiye neden önemlidir?

  A) Toplumsal uyum için gereklidir.
  B) Sadece din kurallarına uygun yaşamak için gereklidir.
  C) Hayatta başarılı olmak için gereklidir.
  D) Kendini gerçekleştirmek için gereklidir.
  E) Hiçbir önemi yoktur.

 2. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı "Ahlaki terbiye neden önemlidir?" sorusunun cevabı A'dır. Ahlaki terbiye toplumsal uyum için gereklidir çünkü insanlar ahlaki değerler doğrultusunda davranarak birbirleriyle daha uyumlu ve saygılı bir şekilde ilişki kurabilirler. Ayrıca ahlaki terbiye kişisel gelişim ve başarı için de gereklidir çünkü insanların etik değerlere uygun davranarak daha güvenilir, saygın ve sayılı kişiler olmalarını sağlar. Son olarak, ahlaki terbiye, insanların yaşamda doğru kararlar vermesine yardımcı olur ve doğru kararlar, kişinin mutluluğu için önemlidir. 3. İslam ahlakının kaynakları nelerdir?

  A) Sünnet ve İslam tarihi
  B) Kur'an-ı Kerim ve sünnet
  C) Siyasetnameler ve tarih kitapları
  D) Dini fıkıh kitapları ve tarikat eserleri
  E) Hadis ve tefsir kitapları

 4. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B seçeneğidir: Kur'an-ı Kerim ve sünnet. İslam ahlakının kaynakları arasında en önemlileri Kur'an-ı Kerim ve sünnettir. Kur'an-ı Kerim, Müslümanların hayatında etkili olan en önemli kitap ve İslam ahlakının kaynağıdır. Peygamberimizin hayatı, sözleri ve davranışları olan sünnet de ahlaki kaynakların en önemlilerinden biridir. 5. İslam ahlakında insan haklarına önem verilir. Hangi hak, İslam ahlakında özellikle vurgulanır?

  A) Din ve vicdan özgürlüğü B) Yaşama hakkı
  C) Eğitim hakkı D) Mülkiyet hakkı
  E) Düşünce özgürlüğü

 6. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B'dir, yani İslam ahlakında özellikle vurgulanan hak, yaşama hakkıdır. İslam, her insanın yaşam hakkını kutsal ve dokunulmaz kabul eder ve bu hakkın ihlali büyük bir günahtır. İslam ahlakı, insanların yaşamlarını ve diğer haklarını koruyan adaletli bir toplumun oluşmasına önem verir. Bu soru, dinler ve vicdan özgürlüğü, eğitim hakkı, mülkiyet hakkı ve düşünce özgürlüğü gibi diğer insan haklarının da İslam ahlakında önemli olduğunu göstermektedir. 7. İslam ahlakının uygulanmasında hangi özellik önemlidir?

  A) Toplumsal kabul görmek         B) Para kazanmak
  C) İçtenlik                                     D) Statü sahibi olmak
  E) Ün kazanmak

 8. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: C) İçtenlik. İslam ahlakında önemli olan özelliklerden biri içtenliktir. İnsanların dış görünüşleri veya toplumsal kabul görmeleri değil, iç dünyalarının doğru ve dürüst olması önemlidir. Bu nedenle, bir Müslümanın İslam ahlakını doğru bir şekilde uygulayabilmesi için içtenlikle hareket etmesi gerekmektedir. 9. İslam ahlakında "haya" kavramı neyi ifade eder?

  A) Utanmayı         B) Cesareti             C) Saygıyı
  D) Güveni             E) Merhameti

 10. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A olan bu soruda, "haya" kavramı utangaçlık, utanç duyma, iffetli davranma gibi anlamları ifade eder. İslam ahlakında haya, kişinin Allah'a karşı saygılı ve kullarına karşı saygıda kusur etmeyen, ahlaki değerleri koruyan bir tavır sergilemesini ifade eder. 11. İslam ahlakında "husnü zan" kavramı neyi ifade eder?

  A) İyimser olmayı
  B) Güzeli görme kabiliyetini
  C) İnsanların niyetlerine iyi inanmayı
  D) Başkalarına güvenmeyi
  E) Kibirli olmamayı

 12. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C olan soruda "husnü zan" kavramı insanların niyetlerine iyi inanmayı ifade eder. İslam ahlakında önemli bir yere sahip olan bu kavram, insanların kötü niyetli olmadığını varsayarak onlara güvenmenin ve iyi davranmanın önemini vurgular. Bu davranış şekli, insanlar arasındaki ilişkilerin sağlıklı ve güven temelli olmasına katkıda bulunur. 13. İslam ahlakının konusu nedir?

  A) Sadece kişisel gelişim ve iyileştirme
  B) Sadece toplumsal gelişim ve iyileştirme
  C) Hem kişisel hem de toplumsal gelişim ve iyileştirme
  D) Sadece maddi kazanç elde etme
  E) Başka bir şey değil

 14. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) Hem kişisel hem de toplumsal gelişim ve iyileştirme" olarak verilmiştir. İslam ahlakı, insanın hem bireysel hem de toplumsal hayatını düzenleyen bir disiplindir. İslam ahlakının amacı, insanların hem dünyevi hem de ahiret mutluluğunu sağlamak için ahlaki değerleri benimsemelerine ve uygulamalarına yardımcı olmaktır. 15. İslam ahlakının önemi nedir?

  A) Sadece kişisel çıkarları sağlamak için
  B) Sadece toplumsal çıkarları sağlamak için
  C) Hem kişisel hem de toplumsal çıkarları sağlamak için
  D) İnsanları köleleştirmek için
  E) Önemi yok

 16. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C) Hem kişisel hem de toplumsal çıkarları sağlamak için. İslam ahlakının önemi, hem bireysel hem de toplumsal açıdan büyük bir öneme sahiptir. İslam ahlakı, insanları hem dünya hem de ahiret hayatında mutlu ve huzurlu kılmayı amaçlamaktadır. Bireysel açıdan, İslam ahlakı, kişilerin manevi değerlerini geliştirmelerine ve kendilerini kötülüklerden korumalarına yardımcı olur. Toplumsal açıdan ise, İslam ahlakı, insanlar arasındaki ilişkileri düzgün ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesine yardımcı olur ve toplumda adaletin sağlanmasına katkıda bulunur. 17. İslam ahlakının konusu nedir?

  A) İnsanların sadece Allah'a ibadeti
  B) Sadece ahiret hayatı
  C) Sadece dünya hayatı
  D) Hem dünya hem de ahiret hayatı
  E) Hiçbiri

 18. Cevap: D Açıklama:

  Cevap: D) Hem dünya hem de ahiret hayatı. İslam ahlakı, insanın hem dünya hem de ahiret hayatını kapsayan bir ahlaktır. Bu ahlak, insanların Allah'ın emirlerine uygun bir şekilde davranarak dünya hayatında mutlu ve huzurlu olmalarını, ayrıca ahirette de Allah'ın rızasını kazanmalarını hedefler. İslam ahlakı, insanların bireysel ve toplumsal hayatlarını düzenleyen geniş bir yelpazeye sahiptir. 19. İslam ahlakı insanlar arasındaki ilişkileri nasıl etkiler?

  A) İyi ilişkiler kurulmasını sağlar
  B) Kötü ilişkiler kurulmasını sağlar
  C) İlişkileri hiç etkilemez
  D) Sadece akrabalık ilişkilerini etkiler
  E) Hiçbiri

 20. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) İyi ilişkiler kurulmasını sağlar"dır. İslam ahlakı, insanlar arasında iyi ilişkiler kurulmasını teşvik eder ve insanların birbirleriyle adil, dürüst, merhametli ve saygılı bir şekilde etkileşime girmelerini öğütler. İslam ahlakının temelinde insanların birbirlerine karşı sevgi, saygı ve hoşgörüyle yaklaşmaları ve birbirlerinin haklarına saygı göstermeleri vardır. Bu nedenle, İslam ahlakı insanlar arasındaki ilişkileri olumlu yönde etkiler ve toplumda huzur ve barışın sağlanmasına katkıda bulunur. 21. Hukuk ile ahlak arasındaki ilişki nedir?

  A) Hukuk ve ahlak birbirinden tamamen bağımsızdır.
  B) Hukuk, ahlakın bir parçasıdır ve ahlaki değerlerin toplumsal hayatta somutlaşmış halidir.
  C) Hukuk, ahlaka dayanır, ancak ahlakın belirleyici olduğu hukukun sınırları belirli değildir.
  D) Hukuk, ahlakla çelişebilir ve bazı durumlarda ahlaki olmayan kararlar alınabilir.
  E) Hukuk, ahlakı belirleyen bir otorite olarak kabul edilir.

 22. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B seçeneğidir. Hukuk ve ahlak arasındaki ilişki karmaşıktır ve farklı felsefi görüşlere dayanır. Ancak genel olarak kabul edilen görüş, hukukun ahlaki değerlerin toplumsal hayatta somutlaşmış halidir ve ahlaki değerler hukukun temelini oluşturur. Bu nedenle hukukun adaleti ve dürüstlüğü sağlaması, toplumda ahlaki bir düzenin oluşmasına yardımcı olur. B 23. Ahlak kuralları neden bazen hukuk kurallarından daha katıdır?

  A) Ahlak kuralları, toplumda kabul görmeyen davranışları düzenleyen hukuk kurallarından daha katıdır.
  B) Ahlak kuralları, herkes için geçerli olan genel ilkelerdir ve hukuk kurallarından daha soyut ve belirsizdir.
  C) Ahlak kuralları, bireysel vicdan ve değerlerle ilgilidir ve herkes için farklılık gösterir.
  D) Ahlak kuralları, hukuk kurallarından daha az etkilidir ve uygulanması zor olduğu için daha katıdır.
  E) Ahlak kuralları ve hukuk kuralları arasında bir katılık farkı yoktur.

 24. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B şıkkıdır. Ahlak kuralları, herkes için geçerli olan genel ilkelerdir ve hukuk kurallarından daha soyut ve belirsizdir. Ahlaki değerler, toplumun kabul ettiği davranışların ötesinde, bireyin vicdanı ve ahlaki ilkeleriyle ilgilidir ve herkes için farklılık gösterebilir. Hukuk kuralları ise, toplumda belirli davranışları düzenleyen ve belirlenmiş yaptırımları olan, daha spesifik ve somut kurallardır. 25. İslam Hukukunda, Kur'an-ı Kerim'in hükümleriyle ilgili olarak hangisi doğrudur?

  A) Kur'an-ı Kerim'in tüm hükümleri açıktır ve yoruma ihtiyaç yoktur.
  B) Kur'an-ı Kerim'in tüm hükümleri yoruma açıktır ve farklı müctehidler farklı yorumlar yapabilir.
  C) Kur'an-ı Kerim'in sadece bazı hükümleri açıktır ve diğerleri müctehidler tarafından yorumlanmalıdır.
  D) Kur'an-ı Kerim'de hüküm bulunmaz, yalnızca Hz. Muhammed'in hadislerinde hükümler vardır.
  E) Kur'an-ı Kerim'in hükümleri tamamen geçersizdir ve modern hukukla değiştirilmelidir.

 26. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C şıkkıdır. İslam Hukuku'nda Kur'an-ı Kerim'in tüm hükümleri açık değildir ve bazıları müctehidler tarafından yorumlanmalıdır. Kur'an-ı Kerim'de yer alan hükümler, özellikle ibadetler, ahlaki değerler ve sosyal konular gibi çeşitli konularda açıktır, ancak bazı hükümler daha az açıktır ve yorumlamayı gerektirir. Bu nedenle, İslam Hukuku'nda müctehidler, Kur'an-ı Kerim'in açık hükümlerini yorumlarken, anlaşılması daha zor olan hükümleri yorumlamak için çeşitli yöntemler kullanırlar. 27. İslam Hukukunda, şeri deliller nelerdir?

  A) Sadece Kur'an-ı Kerim
  B) Sadece Hz. Muhammed'in hadisleri
  C) Yalnızca müctehidlerin görüşleri
  D) Kur'an-ı Kerim, Hz. Muhammed'in hadisleri, icma ve kıyas
  E) Tümü yukarıdakilerin bir kombinasyonu

 28. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D şıkkıdır. İslam Hukukunda, şeri deliller Kur'an-ı Kerim, Hz. Muhammed'in hadisleri, icma ve kıyastan oluşur. Kur'an-ı Kerim, İslam'ın temel kaynağıdır ve Hz. Muhammed'in sünneti, uygulamalı olarak Kur'an'ın yorumlanmasıdır. Icma, İslam toplumunun önde gelenlerinin bir konuda ortak görüşüdür ve kıyas, benzer durumlardaki hükümlerin karşılaştırılmasıdır. 29. Aşağıdaki hangi ayet suç ve cezanın Allah'ın kontrolünde olduğunu vurgular?

  A) "Ey iman edenler! İçkiler, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytanın işlerinden olan pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz." (Maide Suresi, 90)
  B) "Allah, mazlumu zalimin elinden kurtarana kadar zalimin yanındadır." (Tirmizi, Kıyamet, 1)
  C) "Kim bir suç işler veya kendi aleyhine bir şey yaparsa, sonra suçu Allah'tan bağışlanma dilerse, Allah elbette bağışlayandır, esirgeyendir." (Nisa Suresi, 110)
  D) "Ey iman edenler! Sizden biriniz hoşlanmadığı bir işi yaparken veya hoşlanmadığı bir şeyden kaçınırken bir seçim hakkına sahip değildir." (Müslim, Müsafirin, 63)
  E) "Sana gelen şeyden sonra, sabırla bağışlayanları müjdele." (Bakara Suresi, 155)

 30. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C seçeneğidir. Çünkü bu ayette suç işleyen kişiye bağışlanma dilemesi halinde Allah'ın bağışlayıcı ve esirgeyici olduğu vurgulanmaktadır. Bu ayet, İslam'da suç ve cezanın Allah'ın kontrolünde olduğunu vurgular. 31. Aşağıdaki hangi hadis, bir suç işlendiğinde uygun cezanın verilmesi gerektiğini vurgular?

  A) "Mü'minlerin durumu birbirlerini tamamlamaları gibidir. Onların bir kısmı diğer kısmını dengeleyerek tamamlar." (Buhari, Edeb, 27)
  B) "Müslümanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır." (Tirmizi, Kıyamet, 1)
  C) "Müslümanın Müslüman üzerindeki yükümlülüğü altıdır: Selam vermek, misafiri ağırlamak, hastayı ziyaret etmek, cenaze namazına katılmak, selamı alana selam vermek, ve hapishanede olanı ziyaret etmek." (Müslim, Birr, 58)
  D) "Bir kimse insanların hukukuna riayet etmezse, Allah da o kimsenin hukukuna riayet etmez." (Tirmizi, Kıyamet, 1)
  E) "Kim bir mü'minin ayıbını örterse, Allah da onun ayıbını örter." (Buhari, Edeb, 32)

 32. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D seçeneğidir. Hadis, "Bir kimse insanların hukukuna riayet etmezse, Allah da o kimsenin hukukuna riayet etmez." şeklindedir ve suç işlendiğinde uygun cezanın verilmesi gerektiğine vurgu yapar. Hadis, adaletin önemini vurgulamaktadır ve İslam hukukunda suç ve ceza ilişkisine dair bir ilkedir. 33. Suçun şahsiliği ilkesi, hangi amaçla kabul edilmiştir?

  A) Suçlunun cezalandırılması amacıyla
  B) Suçun önlenmesi amacıyla
  C) Adaletin sağlanması amacıyla
  D) Toplumun düzeni ve güvenliği amacıyla
  E) Hukukun genel ilkeleri uyarınca kabul edilmiştir

 34. Cevap: A Açıklama:

  Suçun şahsiliği ilkesi, ceza hukukunun temel prensiplerinden biridir ve suçun işlenmesi durumunda sadece suçun işleyen kişinin cezalandırılacağını öngörür. Bu prensip, adaletin sağlanması, suç işlemenin caydırıcılığının artırılması, toplumun düzeni ve güvenliği gibi amaçlarla kabul edilmiştir. 35. Suçun şahsiliği ilkesi, suç işlenmesine katılmayan kişilerin hangi durumlarda da cezalandırılabileceği ilkesini içerir?

  A) Suçun işlenmesinde azmettirme veya kışkırtma yaptığı durumlar
  B) Suçun işlenmesinde aracılık yaptığı durumlar
  C) Suçun işlenmesine yardım ettiği durumlar
  D) Suçun işlenmesini kolaylaştırdığı durumlar
  E) Yukarıdaki tüm durumlar

 36. Cevap: E Açıklama:

  Suçun şahsiliği ilkesi, suç işlenmesine katılmayan kişilerin cezalandırılamayacağı ilkesini içerir ancak suçun işlenmesinde azmettirme, kışkırtma, aracılık yapma veya yardım etme gibi durumlarda bu kişiler de suçun failiyle birlikte cezalandırılabilirler. Bu ilke hukuk sisteminde adaletin sağlanması için önemlidir ve cezalandırılma durumlarına netlik getirir. 37. "Ey iman edenler! Adil şahitlik yaparak, Allah için adaleti ayakta tutun. Bir topluluğa olan kininiz sizi adaletten uzaklaştırmasın. Adaletli olun, takvaya daha yakın olursunuz. Allah'a karşı gelmekten sakının, çünkü Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilir. (Maide Suresi, 5/8)" Ayette belirtilen anlam nedir?

  A) Adaleti korumak Allah'ın istediği bir davranıştır ve iman edenler olarak bu görevi yerine getirmeliyiz.
  B) Kin tutmak doğru değildir, adaleti her zaman ayakta tutmalıyız.
  C) Adaletli olmak takvaya daha yakın olmamızı sağlar ve Allah'a karşı gelmekten sakınmamız gerekir.
  D) Allah her şeyi görür, yaptığımız her şeyin karşılığını verecektir, bu yüzden adaleti korumalıyız.
  E) Hiçbiri

 38. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C'dir. Ayette, iman edenlerin adil şahitlik yaparak adaleti ayakta tutmaları gerektiği belirtilir ve kin tutmanın, adaletten uzaklaşmanın doğru olmadığı vurgulanır. Adaletli olmanın takvaya daha yakın olmamızı sağlayacağı ve Allah'a karşı gelmekten sakınmamız gerektiği ifade edilir. 39. Suçun şahsiliği ilkesine göre suç kimin tarafından işlenirse işlensin cezalandırılması gereken kişi kimdir?

  A) Suçu işleyen kişi
  B) Suçu işleyen kişinin ailesi
  C) Suçu işleyen kişinin yakın çevresi
  D) Suçu işleyen kişinin arkadaşları
  E) Hiçbiri

 40. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) Suçu işleyen kişi"dir. Suçun şahsiliği ilkesine göre suç işleyen kişi, yalnızca kendisi için cezalandırılmalıdır. Suçu işleyen kişinin ailesi, yakın çevresi veya arkadaşları cezalandırılmamalıdır. 41. "Allah adaletli davrananları sever." (Hucurat Suresi, 9. ayet) Bu ayette hangi kavram vurgulanmaktadır?

  A) Adaletin önemi                 B) İmanın önemi
  C) Allah'ın sevgisi                 D) Kişisel sorumluluk
  E) Toplumsal sorumluluk

 42. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "Adaletin önemi"dir. Ayette adaletli davrananların Allah tarafından sevildiği vurgulanmaktadır. Adalet, İslam dininde önemli bir kavramdır ve insanlar arasında adil davranmayı, haksızlık yapmamayı ve herkese eşit davranmayı gerektirir. 43. Aşağıdaki ayetlerden hangisi, tekliflerde kolaylık prensibini vurgular?

  A) "Allah, sizin için kolaylık ister, zorluk istemez." (Bakara Suresi, 185)
  B) "Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve aranızda doğru bir iş yapıcı olarak ölüme hazırlık yapın." (Mücadele Suresi, 1)
  C) "Ey iman edenler! Namaza kalktığınız zaman yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın, başlarınızı mesh edin, ayaklarınızı da dirseklere kadar yıkayın." (Maide Suresi, 6)
  D) "Biz her işte kolaylık yarattık." (Kamer Suresi, 22)
  E) "Ey iman edenler! Sizi bir imtihan olarak yarattık, hayır ile şerri belirleyip denemek için." (Enbiya Suresi, 35)

 44. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D seçeneğidir. Çünkü bu ayet, Allah'ın her işte kolaylık yarattığını vurguluyor. Tekliflerde kolaylık prensibi, İslam dininde çok önemli bir yere sahiptir ve insanların hayatını kolaylaştırmak için birçok kural ve düzenleme getirilmiştir. Bu prensip, insanların İslam'ı kolayca uygulayabilmeleri için yapılan bir iyilik ve kolaylık sağlama amacını taşır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10.Sınıf Temel Dini Bilgiler Yıl Sonu Yazılı Soruları Detayları

10.Sınıf Temel Dini Bilgiler Yıl Sonu Yazılı Soruları 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 12 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 10.Sınıf Temel Dini Bilgiler Yıl Sonu Yazılı Soruları Testini Çöz tıklayın. 10.Sınıf Temel Dini Bilgiler Yıl Sonu Yazılı Soruları yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınıf Temel Dini Bilgiler Yıl Sonu Yazılı Soruları sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca 10.sınıf temel dini bilgiler yıl sonu yazılı soruları; mebsinavlari.com tarafından tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Ahlaki değerlerin önemini anlamak ve doğru davranışlar sergilemek.

İslam ahlakının kaynaklarını öğrenerek İslam'ın temel değerleri hakkında bilgi edinmiştir.

İslam ahlakı kavramlarını anlamalarına, insan haklarının önemini kavramalarına ve bu hakların İslam ahlakı ile nasıl uyumlu olduğunu öğrenmelerine yardımcı olur.

"İslam ahlakının temel prensiplerini anlayarak, içtenlikle uygulama becerisi" olarak ifade edilebilir.

İslam ahlakının temel kavramlarından biri olan haya kavramını anlamaları hedeflenir.

İnsanların niyetlerine iyi inanarak onlara karşı olumlu bir tutum sergileme becerisini ifade eder.

İslam ahlakının kapsamı ve amacı hakkında temel bir anlayışa sahip olmaktır.

İslam ahlakının önemi ve hedefleri hakkında bilgi sahibi olmak.

İslam ahlakının dünya ve ahiret hayatını kapsayan geniş bir yelpazeye sahip olduğunu anlamak.

İslam ahlakının insanlar arasındaki ilişkiler üzerindeki etkilerini anlamak, insanlar arasında daha sağlıklı ve olumlu ilişkiler kurmaya yardımcı olabilir.

Hukuk ve ahlak arasındaki ilişkiyi anlayarak, toplumsal hayatta adalet ve dürüstlük gibi ahlaki değerlerin korunması için hukukun rolünü kavramaktır.

Ahlak kuralları ve hukuk kuralları arasındaki farkı anlamak ve toplumda bu kuralların önemini kavramak önemlidir.

İslam Hukuku'nun nasıl işlediği ve hükümlerin yorumlanması konusunda bilgi edinilir.

İslam Hukukunda kullanılan şeri delilleri tanıması ve anlaması açısından faydalıdır.

Kur'an-ı Kerim'de suç ve cezanın nasıl ele alındığını anlamak ve bu konuda İslam'daki görüşleri kavramaktır.

İslam'ın adalet prensipleri ve hukukunun önemini anlamak ve suç işlendiğinde uygun cezanın verilmesi gerektiğini anlamaktır.

Ceza hukukunun temel prensiplerini ve suç ile ceza arasındaki ilişkiyi anlamaktır.

Suçun şahsiliği ilkesi ve cezalandırılma durumları hakkında bilgi sahibi olmak.

Ayet bize adaletin önemini ve takva ile birlikte yaşamamız gerektiğini hatırlatır.

Suçun şahsiliği ilkesi, hukuk sistemlerinin temel ilkelerinden biridir ve suç işleyen kişinin bireysel sorumluluğunu vurgular. Bu sorunun kazanımı, suçun şahsiliği ilkesini anlamak ve bireysel sorumluluğun önemini kavramaktır.

"İslam dininde adaletin önemi ve adaletli davranmanın teşvik edilmesi"dir.

İslam dinindeki tekliflerde kolaylık prensibinin önemini anlamayı vurgular.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınıf Temel Dini Bilgiler Yıl Sonu Yazılı Soruları sınavı 10.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

10.Sınıf Temel Dini Bilgiler Yıl Sonu Yazılı Soruları Testi İstatistikleri

Bu sınav 1 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 11 kere doğru, 7 kere yanlış cevap verilmiş.

10.Sınıf Temel Dini Bilgiler Yıl Sonu Yazılı Soruları Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınıf Temel Dini Bilgiler Yıl Sonu Yazılı Soruları sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınıf Temel Dini Bilgiler Yıl Sonu Yazılı Soruları sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınıf Temel Dini Bilgiler Yıl Sonu Yazılı Soruları sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

10.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Sınavı Hazırla
  10.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Dersi Ünite Özetleri