Şehit Erhan Dündar ÇPAL 10.sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.dönem 2.Yazılı

Şehit Erhan Dündar ÇPAL 10.sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.dönem 2.Yazılı sınavı 10.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. Şehit Erhan Dündar ÇPAL 10.sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.dönem 2.Yazılı CEVAPLARI

 1. Peygamberimizin farz namazların dışında yerine getirdiği birçok nafile namazlar da vardı. Verilen isimlerden hangisi peygamberimizin kıldığı nafile bir namaz değildir?

  A) Teravih namazı            B) Tahiyyatül mescid namazı
  C) Muharrem namazı       D) Teheccüd (gece namazı)
  E) Evvabin namazı

 2. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C) Muharrem namazı Verilen isimler arasında Peygamberimizin kıldığı nafile bir namaz "C) Muharrem namazı" değildir. Diğer seçenekler (A) Teravih namazı, (B) Tahiyyatül mescid namazı, (D) Teheccüd (gece namazı) ve (E) Evvabin namazı, Peygamberimizin kıldığı ve müslümanlara örnek olduğu nafile namazlardandır. Muharrem namazı, İslam dininde özel bir ibadet olarak bilinmemektedir. Dolayısıyla, diğer seçenekler Peygamberimizin kıldığı nafile namazları içerirken, "C) Muharrem namazı" kıldığı nafile namazlardan biri değildir. 3. Yumuşak ve nazik davranma, iyi muamele etme anlamına gelen kavram hangisidir?

  A) Rıfk            B) Vera        C) Hilm
  D) Sebat         E) Haya

 4. Cevap: A Açıklama:

  Rıfk, yumuşak ve nazik davranmayı ifade eden bir kavramdır. İslam'da insanlar arasındaki ilişkilerde naziklik ve iyi muamele önemli bir yer tutar. Bu kavram, insanların birbirlerine karşı hoşgörülü ve saygılı olmalarını vurgular. 5. * Hz. Muhammed’in önde gelen sahabesi ve kayın pederidir.
  * Kendisine Hz. Peygamber’in dostluğuna gösterdiği sadakat dolayısıyla “Sıddîk” unvanı verilmiştir.
  Yukarıda özellikleri verilen halife hangisidir?

  A) Hz. Ömer                B) Hz. Osman
  C) Hz. Ali                      D) Hz. Ebubekir
  E) Hz. Zeyd

 6. Cevap: D Açıklama:

  Verilen özelliklerden yola çıkarak, "Hz. Muhammed’in önde gelen sahabesi ve kayın pederi" olan, "Hz. Peygamber’in dostluğuna gösterdiği sadakat dolayısıyla 'Sıddîk' unvanı verilmiş" halifenin kim olduğu soruluyor. Bu özelliklere en iyi uyan halife Hz. Ebubekir'dir. 7. Kuranı Kerim'in manasını anlamak ve gereğince amel etmek için onu tecvid ve tertil üzere dikkatlice okumaya ...................... denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Tilavet   B) Tecvid  C) Teşri   D) Tebyin   E) Tebliğ

 8. Cevap: A Açıklama:

  Kuran-ı Kerim'in manasını anlamak ve gereğince amel etmek için onu tecvid ve tertil üzere dikkatlice okumaya tilavet denir. Tilavet, Kuran'ı düzgün ve anlamaya yönelik bir şekilde okuma eylemini ifade eder. 9. Kuranı Kerim'de hükmü bulunmayan konularda peygamber efendimizin hüküm koymasına ................... denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) Tebliğ  B) Tevhid  C) Tebyin  D) Teşri  E) Tesfir

 10. Cevap: D Açıklama:

  Kuran-ı Kerim'de hükmü bulunmayan konularda peygamber efendimizin hüküm koymasına teşri denir. Peygamber efendimiz, Allah'ın yetkisiyle, İslam topluluğunun faydasını göz önünde bulundurarak ve ilahi rehberlikle bazı meselelerde hüküm koymuş ve yönlendirmişlerdir. 11. Kuranı Kerim'deki ayetlerin peygamber efendimiz tarafından ayrıntılı bir şekilde açıklanmasına .................. denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) Tebliğ  B) Tevhid  C) Tebyin  D) Tecvid  E) Tecvit

 12. Cevap: C Açıklama:

  Kuran-ı Kerim'deki ayetlerin peygamber efendimiz tarafından ayrıntılı bir şekilde açıklanmasına tebyin denir. Peygamber efendimiz, ayetlerin anlamını ve uygulanışını İslam topluluğuna açıklamış ve rehberlik etmiştir. 13. Kelime olarak temizlenme, arındırma anlamlarına gelen; terim olarak ise inkâr, isyan ve gafletten kalbi, ruhu ve nefsi arındırma; kendini veya başkasını kusurdan uzak tutup temize çıkarma, manevi kirlerden (cehalet, şirk, küfür, günah, çirkin düşünce gibi) temizleme demek olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Tezkiye  B) Teşri  C) Tebliğ  D) Tevazu  E) Tebyin

 14. Cevap: A Açıklama:

  Verilen açıklamaya göre, "kelime olarak temizlenme" veya "arındırma" anlamlarına gelen terim, terim olarak da "inkâr, isyan ve gafletten kalbi, ruhu ve nefsi arındırma; kendini veya başkasını kusurdan uzak tutup temize çıkarma, manevi kirlerden temizleme" anlamına gelir. Bu kavram "Tezkiye" olarak adlandırılır. 15. Hz. Ebubekir döneminde Kur’an-ı Kerim’in kitap haline getirilmesi fikrinin ortaya çıkmasına sebep olan olay aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Mute Savaşı                  B) Yemame Savaşı
  C) Reci Vakası                   D) Ridde Olayları
  E) Kıbrıs’ın Fethi

 16. Cevap: D Açıklama:

  Doğru cevap D) Ridde Olayları olmalıdır. Hz. Ebubekir döneminde Ridde Olayları olarak bilinen dönemde, İslam topluluğunda bazı kabul edilen Müslümanların İslam'dan dönmesi ve bu dönüşünün önlenebilmesi için Kur'an'ın toplanıp kitap haline getirilmesi fikri ortaya çıkmıştır. Bu olay, Kur'an'ın yazılı olarak bir araya getirilme gerekliliğini vurgulamıştır. 17. Cebrail’in (a.s.) her sene ramazan ayında Resul-i Ekrem ile beraber Kur’an’ın o zamana kadar nazil olan kısmını karşılıklı olarak okuyup kontrol etmelerine arz denir. Günümüze kadar bu hâdise Müslümanlar arasında her ramazan ayında gerçekleştirilerek gelenek halini almıştır.
  Bu geleneğin ismi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Mukabele         B) Mukavele         C) Mukayese
  D) Muavene         E) Muhabere

 18. Cevap: A Açıklama:

  Verilen paragrafta, Cebrail'in (a.s.) her sene ramazan ayında Peygamber Efendimiz ile beraber Kur'an'ı karşılıklı olarak okuyup kontrol etmelerinin bahsedildiği ve bu geleneğin her ramazan ayında Müslümanlar arasında gerçekleştirilerek gelenek haline geldiği ifade edilmektedir. Bu geleneğin adı "Mukabele"dir. 19. Andolsun ki sizin için; Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı uman ve Allah’ı çok zikreden kimseler için, Allah’ın Resulünde güzel bir örnek vardır.
  Yukarıdaki ayette altı çizili olan kısmı ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Ravza-i Mutahhara         B) Esma-i Hüsna
  C) Üsve-i Hasene                D) Amel-i Salih
  E) Kelam-ı Kibar

 20. Cevap: C Açıklama:

  Yukarıdaki ayette altı çizili kısım, "Allah’ın Resulünde güzel bir örnek" ifadesiyle Hz. Muhammed'in ahlaki ve davranışsal örnekliğini ifade eder. Bu tür bir örneklik, İslam literatüründe "Üsve-i Hasene" olarak adlandırılır ve Müslümanların Hz. Muhammed'in ahlaki özelliklerini takip etmeleri gerektiğini vurgular. 21. İslamın ilk yıllarında Müslümanların toplandığı, Namaz kıldığı, davet ve irşad merkezinin adı nedir?

  A) Daru’l-Erkam     B) Daru’n-Nedve     C) Kubbe
  D) Suffe                 E) Kabe

 22. Cevap: A

 23. Hz Muhammed, peygamberlik görevini yerine getirirken Müslüman olması için hiç kimseyi zorlamamış, ancak Allah’ın görevi gereği insanlara İslam dininin ilkelerini, getirdiği değerleri, üstün özelliklerini anlatmıştır. Medine’ye hicret ile birlikte farklı inançlara sahip insanlarla karşılaşan Müslümanlar bu insanların inançlarına ve ibadetlerine ve değer yargılarına karışmamışlardır.
  Bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Medine'de değişik inançlara sahip insanların bulunduğu
  B) İslam dininde din ve vicdan özgürlüğünün var olduğu
  C) Hz Muhammed’in sabırlı bir insan olduğu
  D) İslam dininin üstün özellikler barındıran bir din olduğu
  E) Hz Muhammed'in İslam'ı insanlara anlattığı

 24. Cevap: B

 25. “Hristiyanların Meryem oğlu İsa’ya yaptıkları gibi, beni aşırı şekilde övmeyin! Ben ancak Allah’ın kuluyum. Bana ‘Allah’ın kulu ve resulü’ deyin!”
  Peygamberimizin yukarıdaki sözü bizlere hangi ahlaki özelliği hakkında bilgi vermektedir?

  A) Adalet          B) Merhamet        C) İhlas        
  D) Tevazu        E) Takva

 26. Cevap: D

 27. “Benim misalimle sizin misaliniz, şu temsile benzer: Bir adam ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mani olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmenize engel olmaya çalışıyorum ancak siz ateşe girmeye çalışıyorsunuz.”
  Verilen hadis-i şerifte Peygamberimizin hangi yönü ön plana çıkmıştır?

  A) Tevazu  B) Takva   C) Adalet    D) İhlas    E) Merhamet

 28. Cevap: E Açıklama:Cevap: (E) Merhamet

  Açıklama:

  Hadis-i şerifte, Peygamberimizin (s.a.v.) ateşe düşmekten insanları kurtarmak için çaba sarf ettiği anlatılmaktadır. Bu çaba, Peygamberimizin merhametinin en güzel örneklerinden biridir. Peygamberimiz, insanları ateşten korumak için elinden geleni yapmaktadır. Ancak insanlar, Peygamberimizin sözlerine kulak vermemekte ve ateşe atılmaktadırlar. Bu durum, Peygamberimizin merhametinin karşılığını göremediğini göstermektedir.

  Hadiste geçen "ateş" kavramı, dünya hayatının zorluklarını ve fitnelerini temsil etmektedir. Peygamberimiz, insanları bu zorluklardan korumak için elinden geleni yapmaktadır. Ancak insanlar, bu zorlukların farkında olmamakta ve kendi başlarına hareket ederek ateşe atılmaktadırlar.

  Bu hadisten şu mesajlar çıkarılabilir:

  * Peygamberimiz, son derece merhametli bir insandır.
  * İnsanlar, Peygamberimizin sözlerine kulak vermeli ve onun yolundan gitmelidir.
  * Dünya hayatı, zorluklarla doludur. Bu zorluklardan korunmak için Allah'a sığınmak ve Peygamberimizin yolundan gitmek gerekir.

 29. Fil olayından altı yıl sonra Taif’te doğdu. Annesi Peygamberimizin halasının kızı Erva’dır. İslamiyet’in ilk yıllarında, Hz. Ebu Bekir’in (r.a.) vasıtasıyla Peygamber Efendimizin (s.a.v.) huzurunda iman etti. Böylece ilk on Müslümandan biri oldu. Peygamberimizin damadıdır.
  Hakkında bilgi verilen bu sahabi kimdir?

  A) Abdurrahman b. Avf      B) Hz. Ali
  C) Ömer b. Hattab             D) Musab b. Umeyr
  E) Osman b. Affan

 30. Cevap: B

 31. Kişinin nefsini, Allah’ın (c.c.) huzurunda kulluk mevkisine koyması, insanlara karşı kibirli ve gururlu olmaması anlamına gelen kavram hangisidir?

  A) Takva    B) Ahlak    C) Tevazu    D) Hilm    E) İhsan

 32. Cevap: C

 33. Son peygamber Hz. Muhammed’i (s.a.v.) kendine örnek alan Müslüman, içten ve temiz bir niyet taşımalıdır. Böyle bir inancı taşıyan insan, işlerini sadece Allah (c.c.) ve Resulü emrettiği için yapar. Neticede sadece Allah’ın (c.c.) rızasını bekler, Allah’tan (c.c.) başkasının iltifatını kazanmaya çalışmaz.
  Yukarıdaki metne göre hangi amellerimizin temelinde hangi ahlaki davranışı olmalıdır?

  A) Şecaat           B) Sabır      C) Hilm ve Rıfk                     
  D) İman              E) İhlas

 34. Cevap: E

Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Şehit Erhan Dündar ÇPAL 10.sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.dönem 2.Yazılı Detayları

Şehit Erhan Dündar ÇPAL 10.sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.dönem 2.Yazılı 7 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 27 Aralık 2022 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Şehit Erhan Dündar ÇPAL 10.sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.dönem 2.Yazılı Testini Çöz tıklayın. Şehit Erhan Dündar ÇPAL 10.sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.dönem 2.Yazılı yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Şehit Erhan Dündar ÇPAL 10.sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.dönem 2.Yazılı sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Şehit Erhan Dündar ÇPAL 10.sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.dönem 2.Yazılı Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KUR’AN-I KERİM’DE EN GÜZEL ÖRNEK
  1. Bir Sahabi Tanıyorum: Hz. Ebu Bekir (r.a.)
  2. Hadisten Hayata
  3. Peygamberimizin Talim Görevi
  4. Peygamberimizin Tebliğ Görevi
  5. Peygamberimizin Tebyin Görevi
  6. Peygamberimizin Temsil Görevi
  7. Peygamberimizin Teşri Görevi
  8. Peygamberimizin Tezkiye Görevi
  9. Peygamberimizin Tilavet Görevi

Ayrıca

Bu soru, öğrencilerin Peygamberimizin hayatındaki nafile namazlar hakkında bilgi sahibi olmalarını ve verilen isimler arasından doğru olmayanı ayırt edebilme becerilerini hedefler.

Bu soru, öğrencilerin İslam kültüründe naziklik ve iyi muamele kavramını anlamalarını ve bu kavramların insan ilişkilerindeki önemini kavramalarını amaçlar.

İslam tarihi ve sahabe dönemi hakkında temel bilgileri anlama ve hatırlama yeteneği.

Kuran-ı Kerim'i anlama ve uygulama amacıyla düzgün bir şekilde okumak olarak adlandırılan "tilavet" kavramını anlamak.

Teşri kavramını, Kuran-ı Kerim'de yer almayan konularda peygamber efendimizin hüküm koyma yetkisini ifade etmek olarak anlamak.

Tebyin kavramını, Kuran-ı Kerim ayetlerinin peygamber efendimiz tarafından açıklanmasını ifade etmek olarak anlamak.

Bu soru, öğrencilere İslam ilimleri ve terimlerini anlama yeteneği kazandırır ve manevi kavramları açıklama yeteneğini ölçer.

Bu soru, öğrencilerin İslam tarihini ve önemli dönemlerini anlama yeteneklerini ölçer ve Ridde Olayları'nın Kur'an'ın kitap haline getirilmesi fikrini nasıl tetiklediğini anlamalarına yardımcı olur.

Bu soru, öğrencilere İslam'ın önemli geleneklerini ve ibadet uygulamalarını anlama yeteneği kazandırır ve İslam toplumunun kültürel mirasını anlamalarına yardımcı olur.

Bu soru, öğrencilerin Hz. Muhammed'in örnek ahlakını ve davranışlarını anlama yeteneklerini ölçer ve İslam'da "Üsve-i Hasene" kavramının önemini anlamalarına yardımcı olur.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Şehit Erhan Dündar ÇPAL 10.sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.dönem 2.Yazılı sınavı 10.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

Şehit Erhan Dündar ÇPAL 10.sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.dönem 2.Yazılı Testi İstatistikleri

Bu sınav 127 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 688 kere doğru, 722 kere yanlış cevap verilmiş.

Şehit Erhan Dündar ÇPAL 10.sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.dönem 2.Yazılı Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Şehit Erhan Dündar ÇPAL 10.sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.dönem 2.Yazılı sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Şehit Erhan Dündar ÇPAL 10.sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.dönem 2.Yazılı sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Şehit Erhan Dündar ÇPAL 10.sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.dönem 2.Yazılı sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (0)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri