Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği II. Ünite Test 2

Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği II. Ünite Test 2 sınavı 5.Sınıf kategorisinin Çevre Eğitimi alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği II. Ünite Test 2 CEVAPLARI

 1. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  ( ) Madde döngüleri, canlıların yaşamını devam ettirmesi için gerekli olan maddelerin sürekli bir şekilde dolaşımını sağlar.
  ( ) Karbon döngüsünde, fotosentez olayında karbondioksit kullanılır.
  ( ) Azot döngüsünde, azot bağlayıcı bakteriler atmosferdeki azotu bitkilerin kullanabileceği inorganik maddelere dönüştürür.
  ( ) Su döngüsünde, suyun buharlaşmasıyla atmosfere su buharının azalmasını sağlanır.
  ( ) Fosil yakıtların yakılması, sera etkisine neden olarak küresel ısınmaya yol açar.
  ( ) Atık geri dönüşümü, doğal kaynakların korunmasına yardımcı olur.
  ( ) Ormansızlaşma, su döngüsünü olumsuz etkiler.
  ( ) Madde döngülerinin bozulması, doğal dengeyi olumlu etkiler.

 2. Cevap: D D D D D Y D D D Y Açıklama:

  Madde döngüleri, canlıların yaşamını devam ettirmesi için gerekli olan maddelerin sürekli bir şekilde dolaşımını sağlar. Bu döngüler sayesinde maddeler kaybolmaz ve ekosistemde sürekli olarak kullanılır. 3. Yeryüzünün yaklaşık %70'i sudur. Bu suyun %97'si okyanuslarda, %2,5'i buzullarda ve %0,5'i ise yeraltı suları, göller ve nehirler gibi tatlı su kaynaklarında bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi tatlı su kaynaklarını kirleten unsurlardan biri değildir?

  A) Sanayi atıkları    B) Tarım ilaçları    
  C) Evsel atıklar      D) Yağmur suları     
                       

 4. Cevap: D Açıklama:

  Yağmur suları, tatlı su kaynaklarını kirleten unsurlardan biri değildir. Aksine yağmur suları, toprağın üst katmanlarındaki kirleticileri çözerek yeraltı sularına taşır ve böylece tatlı su kaynaklarını temizlemeye yardımcı olur. 5. Oksijen, canlıların yaşamsal faaliyetleri için gerekli olan bir gazdır. Oksijenin ana kaynağı fotosentezdir.

  Aşağıdakilerden hangisi oksijenin atmosferdeki miktarını azaltan faktörlerden biridir?
  A) Ormanların yok edilmesi
  B) Sanayileşme
  C) Tarım faaliyetleri
  D) Tüm seçenekler

 6. Cevap: D Açıklama:

  Ormanların yok edilmesi, sanayileşme ve tarım faaliyetleri, atmosferdeki oksijen miktarını azaltan faktörlerden bazılarıdır. Bu faktörler, fotosentez yapan bitkilerin sayısını azaltarak atmosferdeki oksijen miktarını düşürür. 7. Azot, canlıların yaşamsal faaliyetleri için gerekli olan bir elementtir. Azot döngüsü, azotun doğada sürekli dolaşmasıdır.

  Aşağıdakilerden hangisi azot döngüsündeki bir aşamadır?
  A) Yağış
  B) Toprakta yaşayan bakteriler
  C) Bitkiler
  D) Tüm seçenekler

 8. Cevap: D Açıklama:

  Azot döngüsü, yağış, toprakta yaşayan bakteriler, bitkiler gibi süreçlerle gerçekleşir. Bu süreçlerin hepsi azot döngüsünün bir aşamasını oluşturur. 9. Doğada var olan tüm maddeler bir döngü içerisindedir. Bu döngüler sayesinde madde kayıpları olmaz. Bu döngülerden biri olan su döngüsünün bir parçası olan buharlaşma, hangi olaya neden olur?

  A) Yeryüzündeki suların artmasına
  B) Yeryüzündeki suların azalmasına
  C) Yeryüzündeki suların dağılımını sağlamasına
  D) Yeryüzündeki suların ısınmasına

 10. Cevap: C Açıklama:

  Buharlaşma, suyun sıvı halden gaz hale geçmesidir. Buharlaşma sonucunda suyun yerkürenin yüzeyinden uzaklaşması söz konusudur. Bu nedenle, buharlaşma yer yüzündeki suların azalmasına neden olur. 11. Karbon döngüsünün bir parçası olan fotosentez, hangi olayı ifade eder?

  A) Bitkilerin, havadaki karbondioksiti kullanarak besin üretmesidir.
  B) Bitkilerin, topraktaki besinleri kullanarak besin üretmesidir.
  C) Bitkilerin, havadaki oksijeni kullanarak besin üretmesidir.
  D) Bitkilerin, topraktaki oksijeni kullanarak besin üretmesidir.

 12. Cevap: A Açıklama:

  Fotosentez, bitkilerin, havadaki karbondioksiti kullanarak besin üretmesidir. Fotosentez sonucunda, havadaki karbondioksit azalırken, bitkilerin besinlerinde karbon miktarı artar. 13. Yeryüzünde bulunan suyun %70'i nerededir?

  A) Okyanuslardadır.         B) Göllerdedir.            
  C) Nehirlerdedir.           D) Yeraltı sularındadır.   
                             

 14. Cevap: A Açıklama:

  Yeryüzündeki suyun %70'i okyanuslardadır. 15. Yeryüzünde bulunan suyun %3'ü nerededir?

  A) Okyanuslardadır.         B) Göllerdedir.            
  C) Nehirlerdedir.           D) Yeraltı sularındadır.   
                             

 16. Cevap: D Açıklama:

  Yeryüzündeki suyun %3'ü yeraltı sularındadır. 17. Karbon döngüsünün en önemli kaynağı nedir?

  A) Bitkilerdir.               B) Hayvanlardır.             
  C) Fosil yakıtlardır.         D) Volkanik patlamalardır.   
                               

 18. Cevap: C Açıklama:

  Karbon döngüsünün en önemli kaynağı, fosil yakıtlardır. 19. Karbon döngüsünün en önemli sonucu nedir?

  A) Oksijen oluşumu.          B) Karbondioksit oluşumu.   
  C) Su oluşumu.               D) Fosfor oluşumu.          
                              

 20. Cevap: B Açıklama:

  Karbon döngüsünün en önemli sonucu, karbondioksit oluşumudur. 21. Doğada var olan tüm maddeler bir döngü içerisindedir. Bu döngülerden biri de su döngüsüdür. Su döngüsünde su, yerkürenin çeşitli yerlerinde farklı hallerde bulunur. Aşağıdakilerden hangisi su döngüsünde yer almaz?

  A) Buzullar                  B) Okyanuslar               
  C) Yeraltı suları            D) Atmosferdeki su buharı   
                              

 22. Cevap: D Açıklama:

  Atmosferdeki su buharı, yeraltı suları, okyanuslar ve buzullar su döngüsünde yer alan unsurlardır. 23. İnsan faaliyetlerinin doğal madde döngüleri üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Aşağıdakilerden hangisi insan faaliyetlerinin doğal madde döngüleri üzerindeki olumsuz etkilerinden biri değildir?

  A) Ormanların tahrip edilmesi
  B) Fosil yakıtların fazla kullanılması
  C) Geri dönüşümün yaygınlaştırılması
  D) Atık miktarının artması

 24. Cevap: C Açıklama:

  Geri dönüşüm, doğal madde döngülerini destekleyen bir faaliyettir. 25. Kâğıdın üretiminde ağaçlardan yararlanılır. Ağaçların kesilmesi, ormanların tahrip olmasına neden olmaktadır. Ormanların tahrip olması, aşağıdakilerden hangisinin artmasına neden olur?

  A) Karbondioksit miktarı    B) Oksijen miktarı         
  C) Ozon miktarı             D) Su miktarı              
                             

 26. Cevap: Açıklama:

  Kâğıdın üretiminde ağaçlardan yararlanılır. Ağaçların kesilmesi, ormanların tahrip olmasına neden olmaktadır. Ormanların tahrip olması, aşağıdakilerden hangisinin artmasına neden olur? A) Karbondioksit miktarı B) Oksijen miktarı C) Ozon miktarı D) Su miktarı Cevap: A Ağaçlar, fotosentez yoluyla atmosferdeki karbondioksiti oksijene dönüştürür. Ağaçların kesilmesi, atmosferdeki karbondioksit miktarının artmasına neden olur.retiminde ağaçlardan yararlanılır. Ağaçların kesilmesi, ormanların tahrip olmasına neden olmaktadır. Ormanların tahrip olması, aşağıdakilerden hangisinin artmasına neden olur? A) Karbondioksit miktarı B) Oksijen miktarı C) Ozon miktarı D) Su miktarı Cevap: A Ağaçlar, fotosentez yoluyla atmosferdeki karbondioksiti oksijene dönüştürür. Ağaçların kesilmesi, atmosferdeki karbondioksit miktarının artmasına neden olur. 27. Plastiğin üretiminde petrolden yararlanılır. Petrol, fosil yakıtlardan biridir. Fosil yakıtların fazla kullanılması, aşağıdakilerden hangisinin artmasına neden olur?

  A) Karbondioksit miktarı    B) Oksijen miktarı         
  C) Ozon miktarı             D) Su miktarı              
                             

 28. Cevap: A Açıklama: 29. Bilgisayarların yaşam döngüsü boyunca çevreye verdiği etkilerden biri de dağıtım sürecidir. Bu süreçte kullanılan araçlar aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kamyonlar    B) Gemiler    C) Uçaklar    D) Tümü    

 30. Cevap: D Açıklama:

  Bilgisayarların dağıtımında genellikle gemiler kullanılır. Gemilerin kullanımı hava kirliliği, su kirliliği gibi çevre sorunlarıyla sonuçlanır. 31. Bilgisayarların yaşam döngüsü boyunca çevreye verdiği etkilerden biri de kullanım sürecidir. Bu süreçte bilgisayarların kullanımıyla ortaya çıkan çevre sorunları aşağıdakilerden hangileridir?

  A) Elektrik tüketimi    B) E-atık              
  C) Hava kirliliği       D) Su kirliliği        
                         

 32. Cevap: A Açıklama:

  Bilgisayarların kullanımı sırasında elektrik tüketimi ve e-atık oluşumu gibi çevre sorunları ortaya çıkar. Elektrik tüketimi hava kirliliğine, e-atık oluşumu ise geri dönüşüm sorununa yol açabilir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği II. Ünite Test 2 Detayları

Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği II. Ünite Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 27 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği II. Ünite Test 2 Testini Çöz tıklayın. Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği II. Ünite Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği II. Ünite Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Doğru-Yanlış
 • Test


Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği II. Ünite Test 2 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Madde Döngüsü ve Doğal Denge
  1. Doğal dengenin sürekliliğinin madde döngülerindeki düzenle sağlandığını fark eder.
  2. Doğaya verilen zararın kendisine döneceğini fark ederek bireysel olarak üzerine düşen sorumlulukları yerine getirir.
  3. İnsanların üretim ve tüketim faaliyetleri ile doğal madde döngülerini karşılaştırır.
  4. Madde döngüleri arasındaki etkileşimin doğal dengeye olan etkilerini açıklar.
  5. Madde döngülerindeki değişimlerin küresel çevre sorunlarına neden olabileceğini açıklar.
  6. Madde döngüsü kavramını açıklar.
  7. Madde döngüsünün bozulmasının canlıları nasıl etkileyeceği konusunda çıkarımda bulunur.
  8. Madde döngüsünün doğal yaşam üzerindeki etkilerini açıklar.
 • Kaynakların Sınırlılığı ve Ekolojik Ayak İzi
  1. Çevre dostu tüketim maddelerini (gıda, kırtasiye ürünleri, oyuncak, giyecek, temizlik malzemeleri, kişisel bakım ürünleri vb.) kullanmaya özen gösterir.
  2. Doğal kaynak tüketiminin dünyanın insan yaşamını destekleme kapasitesini azaltmadan nasıl yapılabileceğini tartışır.
  3. Dünyadaki kaynakların sınırlı olduğunu bilerek kaynakları tasarruflu kullanır.
  4. Ekolojik ayak izini açıklar.
  5. Kendi ekolojik ayak izini hesaplayarak doğal kaynak tüketimine etkisini yorumlar.
  6. Nüfusun, üretim ve tüketim faaliyetlerinin çevre sorunlarının ortaya çıkmasına etkisini açıklar.
  7. Sürdürülebilir doğal kaynak kullanımının sürdürülebilir kalkınmaya etkisini irdeler.

Ayrıca Çevre eğitimi ve iklim değişikliği dersi II. ünite test soruları 2; mebsinavlari.com tararfından müfredata uygun olarak cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

Madde döngüleri ve doğal denge arasındaki ilişkiyi açıklar.

Tatlı su kaynaklarının önemini ve kirlenmesini açıklar.

Oksijenin önemini ve atmosferdeki miktarını etkileyen faktörleri açıklar.

Azot döngüsünü açıklar.

Madde döngüleri ve doğal denge arasındaki ilişkiyi kavrar.

Madde döngüleri ve doğal denge arasındaki ilişkiyi kavrar.

Su döngüsünü açıklar.

Su döngüsünü açıklar.

Karbon döngüsünü açıklar.

Karbon döngüsünü açıklar.

Madde döngüleri hakkında bilgi sahibi olur.

İnsan faaliyetlerinin doğal madde döngüleri üzerindeki olumsuz etkilerini açıklar.

Karbondioksit döngüsü ve ormanların tahribinin etkileri hakkında bilgi sahibi olur.

5.3.2.1. Bilgisayarların yaşam döngüsü boyunca çevreye verdiği etkileri açıklar.

5.3.2.1. Bilgisayarların yaşam döngüsü boyunca çevreye verdiği etkileri açıklar

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği II. Ünite Test 2 sınavı 5.Sınıf kategorisinin Çevre Eğitimi alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği II. Ünite Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği II. Ünite Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği II. Ünite Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği II. Ünite Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 5.Sınıf Çevre Eğitimi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.