ATATÜRK ORTAOKULU 6.SINIF MATEMATİK 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI

ATATÜRK ORTAOKULU 6.SINIF MATEMATİK 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI sınavı 6.Sınıf kategorisinin Matematik alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. ATATÜRK ORTAOKULU 6.SINIF MATEMATİK 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI CEVAPLARI

 1. Aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.

  a)  En büyük negatif tam sayı ………………….. dır.
  b) Bir veri grubunda en büyük değer ile en küçük değer arasındaki farka  ……………………denir.
  c) Bin yıla …………………………… denir.
  d) Toplama işleminde etkisiz eleman ………..dır.
  e) Elemanı olmayan kümeye …………………. küme denir.

 2. Cevap:

  Cevap Yok 3. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına D, yanlış olanların yanına Y yazınız.

  (. . . ) 17. (8 + 19) = 17. 8 + 19. 17
  (. . . ) 40. (33 – 15) = 40. 33 + 40. 15
  (. . . ) 9. 14 – 9. 10 = 9. (14 – 10)

 4. Cevap:

  Cevap Yok 5. Elif parasının 1/4'ü ile kalem, 2/5'i ile defter almıştır.
  Elifin geriye 21 TL'si kaldığına göre başlangıçtaki parası kaç TL'dir?

  A) 15    B) 24    C) 40    D) 60

 6. Cevap: D

 7. I. 4/10 = 0,4
  II.1/4 = 0,25
  III. 15/75 = 0,05
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

 8. Cevap: A

 9. devirli sayıifadesinin karşılığı hangisidir?

  A) 1/3    B) 2/3    C) 3/3    D) 4/3

 10. Cevap: B

 11. 3.1+4.0,001 = 3,4
  7.100+5.0,1 =700,01
  2.10+7.01+4.0,001 =2,74
  8.10+9.1+9.0,0001 = 89,009
  Yukarıdaki ondalık gösterimlerin çözümlenmiş hallerinin kaç tanesi doğrudur?

  A) 1    B) 2    C) 3    D) 4

 12. Cevap: B

 13. 98,276 ondalık kesrinin onda birler basamağına yuvarlanmış hali aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 98    B) 98,2    C) 98,3    D) 98,28

 14. Cevap: C

 15. 24,863 ondalık gösterimi için;
  I. Onda birler basamağına yuvarlanmış hali 24,87 dir.
  II. Yüzde birler basamağına yuvarlanmış hali 24,9 dur.
  III. Birler basamağına yuvarlanmış şekli 25'tir.
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

 16. Cevap: A

 17. Aşağıda cümlelerdeki boşluklara, verilen kelimelerden uygun olanları getirerek cümleleri tamamlayınız.
  oran – tümler – asal – ters – bütünler

  a. Ölçüleri toplamı 180º olan iki açıya …………… açılar denir.
  b. İki doğrunun kesişmesi ile oluşan karşılıklı açılara …………… açılar denir.
  c. İki çokluğun ölçülerinin birbirine bölünerek karşılaştırılmasına ……………. denir.
  ç. Ölçüleri toplamı 90º olan iki açıya …………… açılar denir.
  d. Çarpanları yalnız 1 ve kendisi olan, 1’den büyük sayılara ………….. sayı denir.

 18. Cevap:

  a. Ölçüleri toplamı 180º olan iki açıya "tümler" açılar denir.

  b. İki doğrunun kesişmesi ile oluşan karşılıklı açılara "ters" açılar denir.

  c. İki çokluğun ölçülerinin birbirine bölünerek karşılaştırılmasına "oran" denir.

  ç. Ölçüleri toplamı 90º olan iki açıya "bütünler" açılar denir.

  d. Çarpanları yalnız 1 ve kendisi olan, 1'den büyük sayılara "asal" sayı denir.

  Açıklama:

  - "Tümler" açılar, ölçüleri toplamı 180º olan iki açıdır, yani tam bir düz çizgi oluştururlar. - "Ters" açılar, iki doğrunun kesişmesiyle oluşan karşılıklı açılardır ve ölçüleri birbirine eşittir, yani toplamı 180º'dir. - "Oran", iki çokluğun ölçülerinin birbirine bölünerek karşılaştırılmasıdır. Bu durumda verilen sayılar, birbirleriyle orantılıdır. - "Bütünler" açılar, ölçüleri toplamı 90º olan iki açıdır, yani bir dik açı oluştururlar. - "Asal" sayılar, çarpanları yalnız 1 ve kendisi olan, 1'den büyük sayılardır. 19. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına D, yanlış olanların yanına Y yazınız.

  [.....] Başlangıç noktaları aynı olan iki ışının oluşturduğu şekle açı denir.
  [.....] Açıyı üç harfle okurken veya sembolle gösterirken istediğimiz harfi ortaya getirebiliriz.
  [.....] Köşeleri ve birer kenarları ortak olan, diğer kenarları ortak kenarın farklı tarafında bulunan iki açıya komşu açılar denir.
  [.....] Tümler iki açının ölçüleri toplamı 180°dir.

 20. Cevap:

   Başlangıç noktaları aynı olan iki ışının oluşturduğu şekle açı denir. (D)

  Açıyı üç harfle okurken veya sembolle gösterirken istediğimiz harfi ortaya getirebiliriz. (D)

  Köşeleri ve birer kenarları ortak olan, diğer kenarları ortak kenarın farklı tarafında bulunan iki açıya komşu açılar denir. (D)

  Tümler iki açının ölçüleri toplamı 180°dir. (D)

  Açıklama: 21. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına “Y” yazınız.

  [.....] Verilensayının son basamağıçiftise 4 ‘e tam bölünür.
  [.....] Verilensayıyalnızkendineve 1 ‘ ebölünüyorsaasalsayıdır.
  [.....] Verilensayınınrakamlarıntoplamı 6 ise 6 ‘ ya tam bölünür.
  [.....] Verilensayınınrakamlarıntoplamı 9 ise 10 ‘ a tam bölünür.
  [.....] Verilensayının son basamağı 0 ise 10 ‘ a tam bölünür.

 22. Cevap:

  - [D] Verilen sayının son basamağı çift ise 4'e tam bölünür.

  - [D] Verilen sayı yalnız kendine ve 1'e bölünüyorsa asal sayıdır.

  - [Y] Verilen sayının rakamlarının toplamı 6 ise 6'ya tam bölünür.

  - [D] Verilen sayının rakamlarının toplamı 9 ise 10'a tam bölünür.

  - [D] Verilen sayının son basamağı 0 ise 10'a tam bölünür.

  Açıklama:

  - İlk ifade doğrudur çünkü bir sayının son basamağı çiftse, o sayı 2'ye de tam bölüneceği için 4'e de tam bölünecektir. - İkinci ifade doğrudur çünkü bir sayı yalnız kendine ve 1'e bölünüyorsa asal sayıdır. - Üçüncü ifade yanlıştır çünkü bir sayının rakamlarının toplamı 6 ise, bu sayı 6'ya tam bölünmek zorunda değildir. - Dördüncü ifade doğrudur çünkü bir sayının rakamlarının toplamı 9 ise, bu sayı 9'a tam bölüneceği için 10'a da tam bölünecektir. - Beşinci ifade doğrudur çünkü bir sayının son basamağı 0 ise, bu sayı 10'a tam bölünecektir. 23. Birsitede 2 blok, her blokta 8 kat, her katta 6 daire ve her dairede de 8 pencere vardır. Buna göre bu sitede kaç pencere vardır?

  A) 540    B) 768    C) 800    D) 894

 24. Cevap: B Açıklama:

  Cevap: B) 768 Her blokta 8 kat ve her katta 6 daire olduğu belirtilmiştir. Bu durumda her blokta toplam 8 * 6 = 48 daire bulunur. Her dairede ise 8 pencere olduğu söylenmektedir. Dolayısıyla, her bloktaki pencere sayısı 48 * 8 = 384'dür. Site toplamda 2 bloktan oluştuğu için, toplam pencere sayısı 384 * 2 = 768'dir. 25. Türkiye hız rekoru kıran kısa kuyruk isimli angora tavşanının hızı 90 km/sa olarak ölçülmüştür. Buna göre kısa kuyruğun hızı kaç m/sn’ dir?

  A) 20    B) 25    C) 30    D) 35

 26. Cevap: B Açıklama:

  Soruda belirtilen kısa kuyruklu angora tavşanının hızı 90 km/saat olarak verilmiştir. Soruda istenilen ise bu hızın metre/saniye cinsinden ifadesidir. Hız birimi dönüşümü yapılırken 1 km = 1000 m ve 1 saat = 3600 s olarak kabul edilir. Dolayısıyla, 90 km/saat hızını metre/saniye cinsinden ifade etmek için 90 x 1000 / 3600 = 25 m/sn bulunur. Cevap anahtarı B seçeneğidir. - Verilen hız değeri 90 km/saat'tir. - Hız birimini dönüştürmek için 1 km'nin 1000 metreye ve 1 saat'in 3600 saniyeye eşit olduğunu bilmemiz gerekir. - Bu bilgilere göre, 90 km/saat hızı, 90 x 1000 / 3600 = 25 m/sn olarak dönüştürülür. - Sonuç olarak, kısa kuyruğun hızı 25 m/sn'dir. 27. 24 kişilik sınıfta 9 öğrenci kıvırcık geriye kalan öğrenciler düz saçlıdır. Düz saçlı öğrencilerin sayısının kıvırcık saçlı öğrenci sayısına oranını kaçtır?

  A) 5/3    B) 5/4    C) 5/7    D) 5/9

 28. Cevap: A Açıklama:

  Doğru cevap A) 5/3 olacaktır. Düz saçlı öğrencilerin sayısı 15, kıvırcık saçlı öğrencilerin sayısı ise 9'dur. Dolayısıyla, düz saçlı öğrencilerin kıvırcık saçlı öğrencilere oranı 15/9 olarak hesaplanır, bu da basitleştirilerek 5/3 şeklinde yazılır. 29. 4#93 sayısı 3 ile kalansız bölünebildiğine göre # yerine gelebilecek rakamların toplamını kaçtır?

  A) 10    B) 15    C) 20    D) 25

 30. Cevap: B Açıklama:

  Özür dilerim, yanlış bir cevap daha verdim. Doğru cevap B) 15 olacaktır. 4#93 sayısı 3 ile kalansız bölünebildiğine göre, # yerine gelebilecek rakamların toplamının 3'e kalansız bölünebilmesi gerekmektedir. Ancak, 45'in 3'e kalansız bölündüğünü görmekteyiz. Dolayısıyla, # yerine gelebilecek rakamların toplamı 45 olmalıdır. Bu nedenle, doğru cevap B) 15'tir. 31. Gamze, tanesi 0,05 TL olan poşet dosyalardan 200 tane alırsa kaç TL ödeme yapar?

  A) 10    B) 20    C) 30    D) 50

 32. Cevap: A Açıklama:

  Gamze, 200 tane poşet dosya aldığında 10 TL ödeme yapar. Soruda verilen bilgilere göre, poşet dosyalarının bir tanesi 0,05 TL'dir. Gamze'nin 200 tane poşet dosya aldığı belirtilmiştir. Bu durumda, Gamze'nin ödemesi gereken miktar 0,05 TL x 200 = 10 TL olacaktır. Dolayısıyla, Gamze 200 tane poşet dosya aldığında 10 TL ödeme yapacaktır. 33. 4 ile tam bölünebilen rakamları farklı üç basamaklı en küçük doğal sayı kaçtır?

  A) 102    B) 104    C) 106    C) 108

 34. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B) 104'tür. En küçük üç basamaklı doğal sayıyı bulmak için rakamları küçükten büyüğe doğru sıralayabiliriz: 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109. Ancak, 4 ile tam bölünebilen bir sayı bulmamız gerekiyor. 100 hariç diğer sayıların tamamı 4 ile tam bölünemez. Dolayısıyla, en küçük üç basamaklı doğal sayı olan 100 dışında 4 ile tam bölünebilen bir sayı yoktur. Bu nedenle, doğru cevap B) 104'tür.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:   cristianol rınalddo
25 Aralık 2023

5.


ATATÜRK ORTAOKULU 6.SINIF MATEMATİK 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI Detayları

ATATÜRK ORTAOKULU 6.SINIF MATEMATİK 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI 3 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 07 Ocak 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için ATATÜRK ORTAOKULU 6.SINIF MATEMATİK 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI Testini Çöz tıklayın. ATATÜRK ORTAOKULU 6.SINIF MATEMATİK 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

ATATÜRK ORTAOKULU 6.SINIF MATEMATİK 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Boşluk Doldurma
 • Doğru-Yanlış
 • Test
 • Boşluk Doldurma
 • Doğru-Yanlış
 • Test


ATATÜRK ORTAOKULU 6.SINIF MATEMATİK 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • CEBİR
  1. . Bir doğal sayıyı bir birim kesre ve bir birim kesri bir doğal sayıya böler, bu işlemi anlamlandırır.
  2. Aritmetik dizilerin kuralını harfle ifade eder; kuralı harfle ifade edilen dizinin istenilen terimini bulur.
  3. Aynı veya farklı birimlerdeki iki çokluğun birbirine oranını belirler.
  4. Basit cebirsel ifadelerin anlamını açıklar
  5. Bir bütünün iki parçaya ayrıldığı durumlarda iki parçanın birbirine veya her bir parçanın bütüne oranını belirler; problem durumlarında oranlardan biri verildiğinde diğerini bulur
  6. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar.
  7. Bir doğal sayı ile bir kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır.
  8. Bir doğal sayıyı bir kesre ve bir kesri bir doğal sayıya böler, bu işlemi anlamlandırır.
  9. Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir
  10. Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar.
  11. Cebirsel ifadenin değerlerini değişkenin alacağı farklı doğal sayı değerleri için hesaplar.
  12. Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir.
  13. İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır.
  14. İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır
  15. Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir.
  16. Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer.
  17. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
  18. Kesirlerle yapılan işlemlerin sonucunu tahmin eder.
  19. Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar.
  20. Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler.
  21. Ondalık gösterimleri verilen sayılarla 10, 100 ve 1000 ile kısa yoldan çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
  22. Ondalık gösterimleri verilen sayılarla bölme işlemi yapar.
  23. Ondalık gösterimleri verilen sayılarla çarpma işlemi yapar.
  24. Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer.
  25. Sayıların ondalık gösterimleriyle yapılan işlemlerin sonucunu tahmin eder.
  26. Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar.

Ayrıca DOĞUBAYAZIT/AĞRI

Verilen kelimeleri doğru şekilde cümlelere yerleştirerek, açılarla ilgili terimleri anlama ve sayılarla ilgili temel kavramları öğrenme becerisi.

Açılarla ilgili temel kavramları anlama ve doğru yanlış ifadeleri ayırt etme becerisini ölçmeyi amaçlamaktadır.

Sayılarla ilgili temel kavramları anlama ve sayıların bölünebilirlik özelliklerini tanıma becerisi.

Problemleri çözmek için basit matematiksel işlemleri kullanabilme becerisi.

Hız birimlerini dönüştürebilme ve birim çevrimi yapabilme becerisi.

Oranları hesaplama becerisi ve problemleri matematiksel olarak çözebilme yeteneği.

Rakamların toplamını kullanarak bir sayının belirli bir sayıya kalansız bölünebilme durumunu analiz etme yeteneği.

Gamze, 200 tane poşet dosya aldığında 10 TL ödeme yapar.

Sayıların bölünebilme özelliklerini kullanarak belirli bir kurala uygun sayıları tanımlama yeteneği.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

ATATÜRK ORTAOKULU 6.SINIF MATEMATİK 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI sınavı 6.Sınıf kategorisinin Matematik alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

ATATÜRK ORTAOKULU 6.SINIF MATEMATİK 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI Testi İstatistikleri

Bu sınav 4 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 5 kere doğru, 14 kere yanlış cevap verilmiş.

ATATÜRK ORTAOKULU 6.SINIF MATEMATİK 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI Sınavını hangi formatta indirebilirim?

ATATÜRK ORTAOKULU 6.SINIF MATEMATİK 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız ATATÜRK ORTAOKULU 6.SINIF MATEMATİK 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

ATATÜRK ORTAOKULU 6.SINIF MATEMATİK 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Matematik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (0)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

6.Sınıf Matematik Sınavı Hazırla
  6.Sınıf Matematik Dersi Ünite Özetleri