6.Sınıf Matematik 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (Klasik)

6.Sınıf Matematik 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (Klasik) sınavı 6.Sınıf kategorisinin Matematik alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. 6.Sınıf Matematik 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (Klasik) CEVAPLARI

 1. Aşağıda cümlelerdeki boşluklara, verilen kelimelerden uygun olanları getirerek cümleleri tamamlayınız.
  oran – tümler – asal – ters – bütünler

  a. Ölçüleri toplamı 180º olan iki açıya …………… açılar denir.
  b. İki doğrunun kesişmesi ile oluşan karşılıklı açılara …………… açılar denir.
  c. İki çokluğun ölçülerinin birbirine bölünerek karşılaştırılmasına ……………. denir.
  ç. Ölçüleri toplamı 90º olan iki açıya …………… açılar denir.
  d. Çarpanları yalnız 1 ve kendisi olan, 1’den büyük sayılara ………….. sayı denir.

 2. Cevap:

  a. Ölçüleri toplamı 180º olan iki açıya "tümler" açılar denir.

  b. İki doğrunun kesişmesi ile oluşan karşılıklı açılara "ters" açılar denir.

  c. İki çokluğun ölçülerinin birbirine bölünerek karşılaştırılmasına "oran" denir.

  ç. Ölçüleri toplamı 90º olan iki açıya "bütünler" açılar denir.

  d. Çarpanları yalnız 1 ve kendisi olan, 1'den büyük sayılara "asal" sayı denir.

  Açıklama:

  - "Tümler" açılar, ölçüleri toplamı 180º olan iki açıdır, yani tam bir düz çizgi oluştururlar. - "Ters" açılar, iki doğrunun kesişmesiyle oluşan karşılıklı açılardır ve ölçüleri birbirine eşittir, yani toplamı 180º'dir. - "Oran", iki çokluğun ölçülerinin birbirine bölünerek karşılaştırılmasıdır. Bu durumda verilen sayılar, birbirleriyle orantılıdır. - "Bütünler" açılar, ölçüleri toplamı 90º olan iki açıdır, yani bir dik açı oluştururlar. - "Asal" sayılar, çarpanları yalnız 1 ve kendisi olan, 1'den büyük sayılardır. 3. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına D, yanlış olanların yanına Y yazınız.

  [.....] Başlangıç noktaları aynı olan iki ışının oluşturduğu şekle açı denir.
  [.....] Açıyı üç harfle okurken veya sembolle gösterirken istediğimiz harfi ortaya getirebiliriz.
  [.....] Köşeleri ve birer kenarları ortak olan, diğer kenarları ortak kenarın farklı tarafında bulunan iki açıya komşu açılar denir.
  [.....] Tümler iki açının ölçüleri toplamı 180°dir.

 4. Cevap:

   Başlangıç noktaları aynı olan iki ışının oluşturduğu şekle açı denir. (D)

  Açıyı üç harfle okurken veya sembolle gösterirken istediğimiz harfi ortaya getirebiliriz. (D)

  Köşeleri ve birer kenarları ortak olan, diğer kenarları ortak kenarın farklı tarafında bulunan iki açıya komşu açılar denir. (D)

  Tümler iki açının ölçüleri toplamı 180°dir. (D)

  Açıklama: 5. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına “Y” yazınız.

  [.....] Verilensayının son basamağıçiftise 4 ‘e tam bölünür.
  [.....] Verilensayıyalnızkendineve 1 ‘ ebölünüyorsaasalsayıdır.
  [.....] Verilensayınınrakamlarıntoplamı 6 ise 6 ‘ ya tam bölünür.
  [.....] Verilensayınınrakamlarıntoplamı 9 ise 10 ‘ a tam bölünür.
  [.....] Verilensayının son basamağı 0 ise 10 ‘ a tam bölünür.

 6. Cevap:

  - [D] Verilen sayının son basamağı çift ise 4'e tam bölünür.

  - [D] Verilen sayı yalnız kendine ve 1'e bölünüyorsa asal sayıdır.

  - [Y] Verilen sayının rakamlarının toplamı 6 ise 6'ya tam bölünür.

  - [D] Verilen sayının rakamlarının toplamı 9 ise 10'a tam bölünür.

  - [D] Verilen sayının son basamağı 0 ise 10'a tam bölünür.

  Açıklama:

  - İlk ifade doğrudur çünkü bir sayının son basamağı çiftse, o sayı 2'ye de tam bölüneceği için 4'e de tam bölünecektir. - İkinci ifade doğrudur çünkü bir sayı yalnız kendine ve 1'e bölünüyorsa asal sayıdır. - Üçüncü ifade yanlıştır çünkü bir sayının rakamlarının toplamı 6 ise, bu sayı 6'ya tam bölünmek zorunda değildir. - Dördüncü ifade doğrudur çünkü bir sayının rakamlarının toplamı 9 ise, bu sayı 9'a tam bölüneceği için 10'a da tam bölünecektir. - Beşinci ifade doğrudur çünkü bir sayının son basamağı 0 ise, bu sayı 10'a tam bölünecektir. 7. Birsitede 2 blok, her blokta 8 kat, her katta 6 daire ve her dairede de 8 pencere vardır. Buna göre bu sitede kaç pencere vardır?

  A) 540    B) 768    C) 800    D) 894

 8. Cevap: B Açıklama:

  Cevap: B) 768 Her blokta 8 kat ve her katta 6 daire olduğu belirtilmiştir. Bu durumda her blokta toplam 8 * 6 = 48 daire bulunur. Her dairede ise 8 pencere olduğu söylenmektedir. Dolayısıyla, her bloktaki pencere sayısı 48 * 8 = 384'dür. Site toplamda 2 bloktan oluştuğu için, toplam pencere sayısı 384 * 2 = 768'dir. 9. Türkiye hız rekoru kıran kısa kuyruk isimli angora tavşanının hızı 90 km/sa olarak ölçülmüştür. Buna göre kısa kuyruğun hızı kaç m/sn’ dir?

  A) 20    B) 25    C) 30    D) 35

 10. Cevap: B Açıklama:

  Soruda belirtilen kısa kuyruklu angora tavşanının hızı 90 km/saat olarak verilmiştir. Soruda istenilen ise bu hızın metre/saniye cinsinden ifadesidir. Hız birimi dönüşümü yapılırken 1 km = 1000 m ve 1 saat = 3600 s olarak kabul edilir. Dolayısıyla, 90 km/saat hızını metre/saniye cinsinden ifade etmek için 90 x 1000 / 3600 = 25 m/sn bulunur. Cevap anahtarı B seçeneğidir. - Verilen hız değeri 90 km/saat'tir. - Hız birimini dönüştürmek için 1 km'nin 1000 metreye ve 1 saat'in 3600 saniyeye eşit olduğunu bilmemiz gerekir. - Bu bilgilere göre, 90 km/saat hızı, 90 x 1000 / 3600 = 25 m/sn olarak dönüştürülür. - Sonuç olarak, kısa kuyruğun hızı 25 m/sn'dir. 11. 24 kişilik sınıfta 9 öğrenci kıvırcık geriye kalan öğrenciler düz saçlıdır. Düz saçlı öğrencilerin sayısının kıvırcık saçlı öğrenci sayısına oranını kaçtır?

  A) 5/3    B) 5/4    C) 5/7    D) 5/9

 12. Cevap: A Açıklama:

  Doğru cevap A) 5/3 olacaktır. Düz saçlı öğrencilerin sayısı 15, kıvırcık saçlı öğrencilerin sayısı ise 9'dur. Dolayısıyla, düz saçlı öğrencilerin kıvırcık saçlı öğrencilere oranı 15/9 olarak hesaplanır, bu da basitleştirilerek 5/3 şeklinde yazılır. 13. 72 ve 132 litrelik iki varil petrol birbirine karışmadan ve hiç artmayacak şekilde en büyük hacimdeki şişelere doldurulmak isteniyor bu iş için kaç şişeye ihtiyaç vardır?
 14. Cevap:

  Verilen soruda, 72 litrelik bir varil ve 132 litrelik bir varilin, birbirine karışmadan ve hiç artmayacak şekilde en büyük hacimdeki şişelere doldurulması istenmektedir. Bu durumda, en büyük ortak bölen (EBOB) bulunarak her iki varilin de EBOB değerine kadar olan kısmı şişelere doldurulabilir. EBOB değeri 12 litre olarak bulunur. Bu durumda, her bir şişenin hacmi 12 litre olacağından, 72 litrelik varil 6 şişe, 132 litrelik varil ise 11 şişe gerektirecektir. Toplamda, 6 + 11 = 17 şişeye ihtiyaç duyulacaktır.

  Açıklama:

  İlk olarak, 72 ve 132 litrelik varillerin en büyük ortak bölenini (EBOB) bulmamız gerekmektedir. EBOB'u bulmak için 72 ve 132'nin ortak bölenlerini inceleyebiliriz. Ortak bölenler 1, 2, 3, 4, 6, 12'dir. En büyük ortak bölen 12 litre olarak bulunur. Her bir şişenin hacmi 12 litre olduğundan, 72 litrelik varil 72 / 12 = 6 şişeye, 132 litrelik varil ise 132 / 12 = 11 şişeye doldurulabilir. Toplamda, 6 + 11 = 17 şişeye ihtiyaç vardır. 15. Bütünler iki açıdan biri diğerinin 5 katı ise büyük açı kaç derecedir?
 16. Cevap:

  Cevap Anahtarı: Büyük açının değeri 150 derecedir.

  Açıklama:

  Küçük açının değerini temsil etmek için x'i kullanalım. Buna göre büyük açının değeri 5x olacaktır. Büyük açı ve küçük açının toplamı 180 derece olduğu bilinmektedir. Bu durumda, x + 5x = 180 olarak ifade edebiliriz. Denklemi çözerek x'in değerini bulalım: 6x = 180, x = 30 Küçük açının değeri 30 derece olduğundan, büyük açının değeri 5x = 5 * 30 = 150 derecedir. 17. Bir basamaklı en büyük asal sayı ile iki basamaklı en küçük asal sayının çarpımını bulunuz.
 18. Cevap:

  Cevap anahtarı: 7 * 11 = 77

  Açıklama:

  En büyük bir basamaklı asal sayı 7'dir ve en küçük iki basamaklı asal sayı 11'dir. Bu sayıların çarpımı, 7 * 11 = 77 olur. 19. 4#93 sayısı 3 ile kalansız bölünebildiğine göre # yerine gelebilecek rakamların toplamını kaçtır?

  A) 10    B) 15    C) 20    D) 25

 20. Cevap: B Açıklama:

  Özür dilerim, yanlış bir cevap daha verdim. Doğru cevap B) 15 olacaktır. 4#93 sayısı 3 ile kalansız bölünebildiğine göre, # yerine gelebilecek rakamların toplamının 3'e kalansız bölünebilmesi gerekmektedir. Ancak, 45'in 3'e kalansız bölündüğünü görmekteyiz. Dolayısıyla, # yerine gelebilecek rakamların toplamı 45 olmalıdır. Bu nedenle, doğru cevap B) 15'tir. 21. A ve B kentleri arası 300 km dir. A dan B ye 6 saatte giden bir araç dönüşte saatteki hızını 10km artırıyor. Buna göre araç B den A ya kaç saatte dönmüştür?
 22. Cevap:

  Araç B'den A'ya 5 saatte dönmüştür.

  Açıklama:

  Gidiş süresi 6 saat olduğuna göre, gidişteki ortalama hızı 300 km / 6 saat = 50 km/saat olmuştur. Dönüşteki hızını 10 km artırarak, saatteki hızı 50 + 10 = 60 km/saat olmuştur. Dönüşteki süreyi bulmak için mesafeyi saatteki hıza bölerek süreyi bulabiliriz: 300 km / 60 km/saat = 5 saat. Dolayısıyla, araç B'den A'ya 5 saatte dönmüştür. 23. 54 L meyve suyu ile 36 L süt birbirine karıştırılmamak üzere, eşit hacimlerdeki şişelere doldurulacaktır. Bu iş için en az kaç şişe gerektiğini bulunuz.
 24. Cevap:

  En az 18 şişe gerekmektedir.

  Açıklama:

  Meyve suyu ve süt eşit hacimlerdeki şişelere doldurulacak, yani her şişe içerisindeki meyve suyu ve süt miktarı eşit olacak. En az şişe sayısını bulmak için meyve suyu ve sütün ortak bölenini bulmamız gerekmektedir. Meyve suyu ve sütün ortak böleni, meyve suyu ve sütün en büyük ortak bölenidir. 54 ve 36'nın en büyük ortak bölenini bulmak için her iki sayının bölenlerini kontrol edebiliriz. 54'ün bölenleri: 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27, 54 36'nın bölenleri: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36 En büyük ortak bölen 18'dir. Dolayısıyla, 54 litre meyve suyu ve 36 litre sütü eşit hacimlerdeki şişelere doldurmak için en az 18 şişe gerekmektedir. 25. Bir çubuk 18 cm’lik 15 parçaya ayrılıyor. Eğer aynı çubuk 27 cm’lik parçalara ayrılsaydı kaç parça çubuk elde edilirdi?
 26. Cevap:

  Eğer aynı çubuk 27 cm'lik parçalara ayrılsaydı, 10 parça çubuk elde edilirdi.

  Açıklama:

  Soruda verilen bilgilere göre, 18 cm'lik bir çubuk 15 parçaya ayrılıyor. Bu durumda, her bir parça 18/15 = 1.2 cm olacaktır. Eğer aynı çubuk 27 cm'lik parçalara ayrılsaydı, bu durumda her bir parça 27/1.2 = 22.5 cm olurdu. Ancak, çubukta tam parça kullanılması gerektiğinden dolayı, 22.5 cm'lik bir parçadan tam çubuk elde edilemez. Dolayısıyla, 27 cm'lik parçalara ayrıldığında 10 parça çubuk elde edilirdi. 27. Gamze, tanesi 0,05 TL olan poşet dosyalardan 200 tane alırsa kaç TL ödeme yapar?

  A) 10    B) 20    C) 30    D) 50

 28. Cevap: A Açıklama:

  Gamze, 200 tane poşet dosya aldığında 10 TL ödeme yapar. Soruda verilen bilgilere göre, poşet dosyalarının bir tanesi 0,05 TL'dir. Gamze'nin 200 tane poşet dosya aldığı belirtilmiştir. Bu durumda, Gamze'nin ödemesi gereken miktar 0,05 TL x 200 = 10 TL olacaktır. Dolayısıyla, Gamze 200 tane poşet dosya aldığında 10 TL ödeme yapacaktır. 29. 4 ile tam bölünebilen rakamları farklı üç basamaklı en küçük doğal sayı kaçtır?

  A) 102    B) 104    C) 106    C) 108

 30. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B) 104'tür. En küçük üç basamaklı doğal sayıyı bulmak için rakamları küçükten büyüğe doğru sıralayabiliriz: 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109. Ancak, 4 ile tam bölünebilen bir sayı bulmamız gerekiyor. 100 hariç diğer sayıların tamamı 4 ile tam bölünemez. Dolayısıyla, en küçük üç basamaklı doğal sayı olan 100 dışında 4 ile tam bölünebilen bir sayı yoktur. Bu nedenle, doğru cevap B) 104'tür. 31. 30 kişilik bir turist grubunda, her turist İngilizce ve Almanca dillerinden en az birini biliyor. Bu grupta 23 kişi İngilizce, 17 kişi de Almanca bildiğine göre, her iki dili bilen kaç kişi vardır?
 32. Cevap:

  Turist grubunda her iki dili bilen 6 kişi vardır.

  Açıklama:

  Soruda verilen bilgilere göre, 30 kişilik bir turist grubunda her bir turist İngilizce ve/veya Almanca dillerinden en az birini biliyor. Aynı zamanda, 23 kişi İngilizce biliyor ve 17 kişi Almanca biliyor. Ancak bu sayılar, her iki dili bilenleri de içeriyor. İki dili birden bilenleri bulmak için, İngilizce bilenlerin sayısından Almanca bilenlerin sayısını çıkarırız: 23 - 17 = 6. Bu durumda, turist grubunda her iki dili bilen 6 kişi vardır. 33. Bir sınıfta 36 öğrenci vardır. Erkek öğrencilerin sayısı, kız öğrencilerin sayısından 4 azdır. Bu sınıftaki kız ve erkek öğrenci sayılarını bulunuz.
 34. Cevap:

  Bu sınıftaki erkek öğrenci sayısı 16, kız öğrenci sayısı ise 20'dir.

  Açıklama:

  Erkek öğrencilerin sayısı, kız öğrencilerin sayısından 4 az olduğuna göre erkek öğrenci sayısını x olarak belirleyelim. Kız öğrenci sayısı, erkek öğrenci sayısının 4 fazlasıdır, bu nedenle kız öğrenci sayısını x+4 olarak belirleyelim. Toplam öğrenci sayısı, erkek öğrenci sayısı ve kız öğrenci sayısının toplamına eşittir, yani x + (x+4) = 36 denklemini elde ederiz. Bu denklemi çözerek erkek öğrenci sayısını bulabiliriz: 2x + 4 = 36. Denklemi çözdüğümüzde x = 16 buluruz. Bu durumda erkek öğrenci sayısı 16, kız öğrenci sayısı ise 16+4=20 olur. 35. 96 sayısının, asal çarpanlarının çarpımı şeklinde yazımı aşağıdakilerden hangisidir?
 36. Cevap:

  96 sayısının, asal çarpanlarının çarpımı şeklinde yazımı 2^5 * 3^1 olarak ifade edilir.

  Açıklama:

  Soruda verilen sayı 96'dır. Bu sayının asal çarpanlarını bulmak için, sayıyı asal çarpanlara ayırabiliriz. 96 = 2^5 * 3^1 olarak ifade edilebilir. Burada, 2 ve 3 asal çarpanlardır. 2^5 ifadesi 2'nin 5. kuvvetini, yani 2 * 2 * 2 * 2 * 2'yi temsil eder. 3^1 ise 3'ün 1. kuvvetini, yani sadece 3'ü temsil eder. Dolayısıyla, 96 sayısının asal çarpanlarının çarpımı şeklinde yazımı 2^5 * 3^1 olarak ifade edilir. 37. 15 ile 25 sayıları arasındaki asal sayıları yazıp toplayıp sonucu yazınız.
 38. Cevap:

  cevap 17 + 19 + 23 = 59 olacaktır.

  Açıklama: 39. Bir Sınıfta 13 Kız Öğrenci Ve 7 Erkek Öğrenci Vardır. Buna Göre Aşağıdaki Oranları Bulunuz.

  A. Kızların Sayısının Erkeklerin Sayısına Oranı=
  ...................... .......................
  B. Kızların Sayısının Sınıf Mevcuduna Oranı=
  ...................... .......................
  C. Erkeklerin Sayısının Sınıf Mevcuduna Oranı=
  ...................... .......................
  D. Erkeklerin Sayısının Kızların Sayısına Oranı=
  ...................... .......................

 40. Cevap:

  A. Kızların Sayısının Erkeklerin Sayısına Oranı = 13/7

  B. Kızların Sayısının Sınıf Mevcuduna Oranı = 13/(13+7)

  C. Erkeklerin Sayısının Sınıf Mevcuduna Oranı = 7/(13+7)

  D. Erkeklerin Sayısının Kızların Sayısına Oranı = 7/13

  Açıklama:

  Soruda verilen bilgilere göre, bir sınıfta 13 kız öğrenci ve 7 erkek öğrenci bulunmaktadır. Oranları bulmak için, verilen sayıları ilgili kategorilere göre birbirine oranlamamız gerekmektedir. İlgili oranları hesaplayarak, aşağıdaki sonuçlara ulaşırız: A. Kızların Sayısının Erkeklerin Sayısına Oranı = 13/7 B. Kızların Sayısının Sınıf Mevcuduna Oranı = 13/(13+7) C. Erkeklerin Sayısının Sınıf Mevcuduna Oranı = 7/(13+7) D. Erkeklerin Sayısının Kızların Sayısına Oranı = 7/13Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
6.Sınıf Matematik 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (Klasik) Detayları

6.Sınıf Matematik 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (Klasik) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 04 Ocak 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 6.Sınıf Matematik 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

6.Sınıf Matematik 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Boşluk Doldurma
 • Doğru-Yanlış
 • Test
 • Klasik
 • Test
 • Klasik
 • Test
 • Klasik


6.Sınıf Matematik 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (Klasik) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • CEBİR
  1. . Bir doğal sayıyı bir birim kesre ve bir birim kesri bir doğal sayıya böler, bu işlemi anlamlandırır.
  2. Aritmetik dizilerin kuralını harfle ifade eder; kuralı harfle ifade edilen dizinin istenilen terimini bulur.
  3. Aynı veya farklı birimlerdeki iki çokluğun birbirine oranını belirler.
  4. Basit cebirsel ifadelerin anlamını açıklar
  5. Bir bütünün iki parçaya ayrıldığı durumlarda iki parçanın birbirine veya her bir parçanın bütüne oranını belirler; problem durumlarında oranlardan biri verildiğinde diğerini bulur
  6. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar.
  7. Bir doğal sayı ile bir kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır.
  8. Bir doğal sayıyı bir kesre ve bir kesri bir doğal sayıya böler, bu işlemi anlamlandırır.
  9. Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir
  10. Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar.
  11. Cebirsel ifadenin değerlerini değişkenin alacağı farklı doğal sayı değerleri için hesaplar.
  12. Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir.
  13. İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır.
  14. İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır
  15. Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir.
  16. Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer.
  17. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
  18. Kesirlerle yapılan işlemlerin sonucunu tahmin eder.
  19. Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar.
  20. Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler.
  21. Ondalık gösterimleri verilen sayılarla 10, 100 ve 1000 ile kısa yoldan çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
  22. Ondalık gösterimleri verilen sayılarla bölme işlemi yapar.
  23. Ondalık gösterimleri verilen sayılarla çarpma işlemi yapar.
  24. Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer.
  25. Sayıların ondalık gösterimleriyle yapılan işlemlerin sonucunu tahmin eder.
  26. Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar.

Ayrıca 6.sınıf matematik dersi 1.dönem 2.yazılı soruları klasik türde hazırlanmıştır

Verilen kelimeleri doğru şekilde cümlelere yerleştirerek, açılarla ilgili terimleri anlama ve sayılarla ilgili temel kavramları öğrenme becerisi.

Açılarla ilgili temel kavramları anlama ve doğru yanlış ifadeleri ayırt etme becerisini ölçmeyi amaçlamaktadır.

Sayılarla ilgili temel kavramları anlama ve sayıların bölünebilirlik özelliklerini tanıma becerisi.

Problemleri çözmek için basit matematiksel işlemleri kullanabilme becerisi.

Hız birimlerini dönüştürebilme ve birim çevrimi yapabilme becerisi.

Oranları hesaplama becerisi ve problemleri matematiksel olarak çözebilme yeteneği.

En büyük ortak böleni bulma ve bölme işlemi yapabilme becerisi.

Denklem kurma ve çözme becerisi, oranlarla çalışabilme.

İki basamaklı ve bir basamaklı asal sayıların çarpımını bulma yeteneği.

Rakamların toplamını kullanarak bir sayının belirli bir sayıya kalansız bölünebilme durumunu analiz etme yeteneği.

Hız, zaman ve mesafe ilişkilerini kullanabilme, ortalama hız hesaplama.

Bölme işlemi ve en büyük ortak böleni bulabilme.

eğer 27 cm'lik parçalara ayrılan bir çubuk düşünülürse, bu durumda 10 parça çubuk elde edilecektir.

Gamze, 200 tane poşet dosya aldığında 10 TL ödeme yapar.

Sayıların bölünebilme özelliklerini kullanarak belirli bir kurala uygun sayıları tanımlama yeteneği.

Matematiksel ifadeleri kullanarak verilen bilgileri analiz edip doğru sonuca ulaşma yeteneği.

Sayıları analiz ederek asal sayıları tanıma ve toplama işlemi yapabilme yeteneği.

A. Kızların Sayısının Erkeklerin Sayısına Oranı 13/7, B. Kızların Sayısının Sınıf Mevcuduna Oranı 13/(13+7), C. Erkeklerin Sayısının Sınıf Mevcuduna Oranı 7/(13+7), D. Erkeklerin Sayısının Kızların Sayısına Oranı 7/13 şeklindedir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

6.Sınıf Matematik 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (Klasik) sınavı 6.Sınıf kategorisinin Matematik alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

6.Sınıf Matematik 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

6.Sınıf Matematik 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 6.Sınıf Matematik 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

6.Sınıf Matematik 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Matematik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.