8.Sınıf DKAB 1.Dönem 1.Değerlendirme

8.Sınıf DKAB 1.Dönem 1.Değerlendirme sınavı 8.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. 8.Sınıf DKAB 1.Dönem 1.Değerlendirme CEVAPLARI

 1. Aşağıdaki ayetlerin hangisinde evrenin bir ölçü ve düzen içinde yaratıldığı vurgulanmaktadır?

  A) “Onlar yeryüzünde gezip kendilerinden öncekilere bakmazlar mı? ..."
  B) “…Şüphesiz ki bir topluluk kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez…”
  C) “O, yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahmân’ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin…”
  D) “Sizden önceki milletlerin başından nice olaylar gelip geçmiştir. Yeryüzünde gezin dolaşın da yalanlayanların sonunun nasıl olduğuna bir bakın.”

 2. Cevap: C Açıklama:

  Bu ayette, evrenin düzeni ve tabaka tabaka yaratıldığı vurgulanmaktadır. 3. “Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik; artık o ister şükredici olsun ister nankör.” Bu ayete göre insan ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

  A) Seçimlerinde özgür bırakıldığına
  B) Yardımlaşmaya ihtiyaç duyduğuna
  C) Akıl ve irade sahibi olduğuna
  D) Sorumlu bir varlık olduğuna

 4. Cevap: A Açıklama:

  Bu ayet, insanın şükretme veya nankörlük gibi seçimlerini yapabileceğini belirtiyor, bu nedenle insanların özgür iradesine atıfta bulunuyor. 5. “Âdemoğlu öldüğü zaman amel defteri kapanır. Üç kimse bunun dışındadır; herkesin faydalanabileceği kesintisiz hayır meydana getirenler, topluma yararlı bir ilim bırakanlar ve kendisine dua eden salih çocuklar yetiştirenler.” Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

  A) Fidye B) Zekât C) Fıtır sadakası D) Sadaka-i câriye

 6. Cevap: D Açıklama:

  Bu hadis, kişinin ölümünden sonra devam eden hayır işlerine atıfta bulunuyor, bu da Sadaka-i câriye'nin (sürekli sadaka) önemini vurguluyor. 7. “Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve yerden sizin için çıkardıklarımızdan Allah yolunda harcayın…” (Bakara suresi, 267. ayet) Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

  A) Rızkı, Allah’ın yarattığını bilmek B) Helal yoldan kazanç sağlamak C) Allah rızası için infak etmek D) Ürünün kalitesini artırmak

 8. Cevap: C Açıklama:

  Bu ayette kazançların Allah yolunda infak edilmesi ve iyilik yapmanın vurgulandığı ifade edilmektedir. 9. Aşağıdaki bilgilerden hangisi Hz. Şuayb ile ilgili değildir?

  A) Hz. Musa’nın kayınpederidir.
  B) Medyen halkına gönderilmiştir.
  C) Suhuf gönderilen bir peygamberdir.
  D) Adalet konusunda halkını uyarmıştır.

 10. Cevap: C Açıklama:

  Hz. Şuayb'a suhuf gönderilmediği bilinmektedir. O, Allah'ın bir peygamberidir ve adaleti teşvik etmiştir. 11. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allah’ı anmak ile huzur bulur.” (Ra’d suresi, 28. ayet) Bu ayet aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturmaktadır?

  A) Din-birey ilişkisi       B) Din-toplum ilişkisi     
  C) Birey-evren ilişkisi     D) Evren-toplum ilişkisi   
                             

 12. Cevap: A Açıklama:

  Bu ayette, insanların kalplerinin huzur bulması için Allah'ı anmanın önemi vurgulanıyor. Bu, bireyin din ile kişisel ilişkisini yansıtır. 13. “Her Müslümanın bir başka Müslümana kanı, mülkü ve ırzı haramdır.” Bu hadiste dinin korunmasına önem verdiği temel haklardan hangisine değinilmemiştir?

  A) Aklın korunması     B) Canın korunması    
  C) Malın korunması     D) Neslin korunması   
                        

 14. Cevap: A Açıklama:

  Bu hadiste, dinin korunması için temel haklardan bahsedilirken, aklın korunması konusuna değinilmemiştir. 15. Adını Hz. Peygamber’in mensup olduğu ve İslam’ın tebliğine ilk muhatap olan kabileden almıştır. Surede, bu kabileye verilen nimetler karşılığında Allah’a kulluk etmeleri istenmektedir. Mekke döneminde inmiştir ve dört ayettir. Hakkında bilgi verilen sure aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kevser B) Kureyş C) Maun D) Fil

 16. Cevap: B Açıklama:

  Verilen bilgiler Kureyş Suresi'ne aittir. Sure, Kureyş kabilesine verilen nimetlerin hatırlatılması ve Allah'a kulluk etmeleri istenmesi üzerine inmiştir. 17. Soru: Kur’an-ı Kerim’e; hak ile batılı, doğru ile yanlışı, iyi ile kötüyü, helal ile haramı birbirinden ayıran anlamında - - - - denir. Bu tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

  A) Zikr B) Hüdâ C) Furkan D) Münir

 18. Cevap: C Açıklama:

  Kur'an-ı Kerim, hak ile batılı, doğru ile yanlışı, iyi ile kötüyü, helal ile haramı birbirinden ayıran bir rehber olarak "Furkan" olarak da anılmaktadır. 19. Aşağıdaki ayetlerden hangisinde Allah'ın birliği ve tevhide vurgu yapılmaktadır?

  A) "Allah, kendisine hiçbir şey denk ve benzer bulunmayan bir tek Allah'tır."
  B) "Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan Allah'a karşı gelmekten sakının."
  C) "Allah'ı bırakıp da sizi bir şeytan olarak yaratmış olabilirler mi?"
  D) "Sizi Allah'ın yolundan saptırıp yanıltanlar, gerçekten büyük bir sapıklık içindedirler."

 20. Cevap: A Açıklama:

  Bu ayet, Allah'ın birliğine ve benzersizliğine vurgu yaparak tevhidi öğretir. 21. Aşağıdaki ayetlerden hangisi insanların adaleti korumaları gerektiğini vurgulamaz?

  A) "Ey iman edenler! Adaleti ayakta tutun, her zaman doğruluktan ayrılmayın. Adaletle davranmak, Allah'a karşı gelmekten sakındır."
  B) "Allah size emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğinizde adaletle hükmetmenizi emreder."
  C) "Allah, kendisine hiçbir şey denk ve benzer bulunmayan bir tek Allah'tır."
  D) "Allah adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara bakmayı emreder; hayâsızlığı, fenalığı ve haddi aşmayı yasaklar."

 22. Cevap: C Açıklama:

  Bu ayet, insanlara adaleti koruma görevini vurgulamaz. 23. Sınavda başarısız olan bir öğrenci “ Ne yapalım Allah kaderimi böyle yazmış” diyerek sorumluluğu kadere ve Allah’a yüklemesi doğru değildir. Niçin? Açıklayınız

 24. Cevap: Özgür İrade: İslam'a göre insanlar özgür iradeye sahiptirler ve kendi eylemleri üzerinde kontrol sahibidirler. İnsanlar, seçimlerini kendileri yaparlar ve bu seçimlerin sonuçlarından sorumludurlar. Sınav başarısı da bu seçimlerden biridir.
  Sorumluluk: İslam, insanların sorumluluk taşıdığını ve bu dünyada yaptıkları eylemlerin ahirette hesap verileceğini öğretir. Dolayısıyla bir kişi sınavda başarısız olursa, bu sadece kaderle açıklanamaz; aynı zamanda kişinin çabaları, hazırlık seviyesi ve çalışma şekli gibi faktörler de etkilidir.
  Dua ve Çaba: İslam, kişinin dua etmesini, Allah'tan yardım istemesini ve çaba göstermesini teşvik eder. Sadece dua etmekle yetinmek değil, aynı zamanda çaba sarf etmek de önemlidir. Sınavı başarıyla geçmek için çalışmak, ders çalışmak, hazırlık yapmak İslam'da olumlu bir davranış olarak kabul edilir.
  Kader ve Çaba Dengesi: İslam, insanların kaderle çaba arasında bir denge kurmalarını öğretir. Kader, Allah'ın bilgisi ve iradesiyle ilgilidir, ancak çaba da insanların sorumluluğundadır. Bu nedenle bir kişi sınavda başarısız olursa, sadece kaderi suçlamak yerine, çabalarını ve hazırlıklarını gözden geçirmeli ve daha iyi bir sonuç elde etmek için daha fazla çaba sarf etmelidir. Açıklama:

 25. "Komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir.’ Hadisini İslam’ın Paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önem açısından değerlendiriniz
 26. Cevap: Komşuluğun Önemi: Bu hadis, komşuluk ilişkilerinin ne kadar değerli olduğunu vurgular. İslam, komşuların birbirine yardım etmesini, birbirlerinin ihtiyaçlarını gözetmeyi ve iyi komşuluk ilişkilerini teşvik eder. Müslümanlar, komşularının ihtiyaçlarını gözetmek ve yardımcı olmakla yükümlüdürler.
  Dayanışma ve İnsani Değerler: Hadis, insani değerlere vurgu yapar. İnsanlar arasındaki dayanışma, yardımlaşma ve merhamet gibi değerler İslam'ın temel prensiplerindendir. Müslümanlar, bu değerleri yaşayarak toplumsal adaleti ve insani ilişkileri güçlendirirler.
  Fakirlerin ve Muhtaçların Hakları: Bu hadis, fakirlerin ve muhtaçların haklarını koruma gerekliliğini vurgular. Müslümanlar, mal ve servetlerini sadece kendilerine değil, ihtiyaç sahiplerine de paylaşmalıdır. İslam, zenginlerin servetlerini paylaşarak toplumdaki gelir eşitsizliğini azaltmayı teşvik eder.
  Tevekkül ve Çaba: İslam, insanların dua etmeyi ve Allah'tan yardım istemeyi teşvik eder, ancak sadece dua etmekle yetinmemeyi öğretir. Müslümanlar, çaba göstererek ihtiyaç sahiplerine yardım etmelidirler. Bu, hem manevi hem de maddi olarak bir araya gelir.
  İnsanlık Ailesine Hizmet: İslam, tüm insanların bir aile olduğunu ve insanlığın refahı için çalışmanın önemini vurgular. Bu nedenle Müslümanlar, komşuları başta olmak üzere tüm insanlara yardım etme sorumluluğunu taşırlar. Açıklama:

 27. Aşağıdaki boşlukları doldurun.

  Bir işin gerçekleşmesi için elimizden gelen tüm çabayı harcayıp görevimizi yaptıktan sonra işin sonucunun güzel olmasını Yüce Allah’tan dilemeye ve O’na dayanıp güvenmeye dinimizde ………………………….. denir.
  Zengin olan Müslümanların mallarının bir miktarını yılda bir kere ihtiyaç sahiplerine vermesi gereken ve farz olan ibadete ………………………. Adı verilir.
  Yaşama süresinin sona ermesi, canlılar için hayatın son bulmasına ……………….……. denir.
  Allah tarafından belirlenen olayların zamanı geldiğinde gerçekleşmesine ………………….… denir.
  Allah’ın ezeli ilmiyle, meydana gelecek olayların yerini, zamanını ve şeklini bilip takdir etmesine ………………….. denir.

 28. Cevap: 1. Bir işin gerçekleşmesi için elimizden gelen tüm çabayı harcayıp görevimizi yaptıktan sonra işin sonucunun güzel olmasını Yüce Allah'tan dilemeye ve O'na dayanıp güvenmeye dinimizde **"tevekkül"** denir.
  2. Zengin olan Müslümanların mallarının bir miktarını yılda bir kere ihtiyaç sahiplerine vermesi gereken ve farz olan ibadete **"zekat"** adı verilir.
  3. Yaşama süresinin sona ermesi, canlılar için hayatın son bulmasına **"ölüm"** denir.
  4. Allah tarafından belirlenen olayların zamanı geldiğinde gerçekleşmesine **"kader"** denir.
  5. Allah'ın ezeli ilmiyle, meydana gelecek olayların yerini, zamanını ve şeklini bilip takdir etmesine **"kaza ve kader"** denir. Açıklama:

 29. Hırsızlık yapıp hapse düşmüş bir kişi;” ben kader mahkûmuyum, kaderimde varmış ki yaptım. Elimden bir şey de gelmez. “diye kendini savunmaktadır. Böyle düşünen bir insanın kader anlayışının doğru veya yanlışlığını açıklayarak yazınız.

 30. Cevap:

  İşlenilen günahların kader diyerek sorumluluğundan kaçmak ahmaklıktır. Allah her bireye cüzzi miktarda irade vermiştir. Bu irade ile doğru ve yanlışı ayırt etmemizi istemiştir. Buradan yola çıkarak yaptığımız her hareketten bizlerin sorumlu olduğu bilincine varmamız gerekmektedir.

  Açıklama:

 31. İmanın şartlarını (esaslarını) yazın.

  Allah’a iman
  .
  .
  .
  .
  .

 32. Cevap:

  Allah'a iman
  Peygamberlerine iman
  Meleklerine iman
  Kitaplarına iman
  Kaza ve kadere iman
  Ahiret gününe iman

  Açıklama:

 33. Aşağıda verilen kavramları tablo içindeki boşluklara uygun şekilde yerleştiriniz.
  Kaza Tevekkül Ölüm Zekat Kader

  Zengin olan Müslümanların mallarının bir miktarını yılda bir kere ihtiyaç sahiplerine vermesi gereken ve farz olan ibadete ………………………. Adı verilir.
  .Bir işin gerçekleşmesi için elimizden gelen tüm çabayı harcayıp görevimizi yaptıktan sonra işin sonucunun güzel olmasını Yüce Allah’tan dilemeye ve O’na dayanıp güvenmeye dinimizde ………………………….. denir.
  Allah’ın ezeli ilmiyle, meydana gelecek olayların yerini, zamanını ve şeklini bilip takdir etmesine …………………..denir.
  Allah tarafından belirlenen olayların zamanı geldiğinde gerçekleşmesine ………………….…denir.
  Yaşama süresinin sona ermesi, canlılar için hayatın son bulmasına ……………….……. denir.

 34. Cevap: Zekat Zengin olan Müslümanların mallarının bir miktarını yılda bir kere ihtiyaç sahiplerine vermesi gereken ve farz olan ibadete zekat adı verilir.
  Tevekkül Bir işin gerçekleşmesi için elimizden gelen tüm çabayı harcayıp görevimizi yaptıktan sonra işin sonucunun güzel olmasını Yüce Allah’tan dilemeye ve O’na dayanıp güvenmeye dinimizde tevekkül denir.
  Kader Allah’ın ezeli ilmiyle, meydana gelecek olayların yerini, zamanını ve şeklini bilip takdir etmesine kader denir.
  Kaza Allah tarafından belirlenen olayların zamanı geldiğinde gerçekleşmesine kaza denir.
  Ölüm Yaşama süresinin sona ermesi, canlılar için hayatın son bulmasına ölüm denir. Açıklama:

 35. Aşağıda karışık olarak verilen duayı düzgün sıraya koyup, başlarına numaralar yazınız.

  (…….) Ve teâlâ ceddük.
  (…….) Allâhümme ve bihamdik.
  (…….) Ve tebârekesmük.
  (…….) Ve lâilâhe gayruk.
  (…….) Sübhâneke

 36. Cevap:

  1. Sübhâneke 2. Allâhümme ve bihamdik 3. Ve tebârekesmük 4. Ve teâlâ ceddük 5. Ve lâilâhe gayruk

  Açıklama:

 37. Kader, özgürlük ve sorumluluk arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.

 38. Cevap:

  Kadere inanmak iman esaslarından bir tanesidir. Allah her yaratılana bir kader tayin etmiştir. Ancak dünyada yaptığımız aldığımız her karar bizim sorumluluğumuzdadır. Müminler tam olarak özgür değildir. Ancak ne yapacaklarına, neyi seçeceklerine kendileri karar vermede özgürdürler. Bu özgürlük Allah'ın bizlere verdiği cüzzi irade ile gelmektedir. Tabi ki bu özgürlüğe sahip olmak yanında sorumluluğu da getirmektedir. Yapılan her eylemin sorumluluğu mümin kişinin omuzlarındadır.

  Açıklama:

Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
8.Sınıf DKAB 1.Dönem 1.Değerlendirme Detayları

8.Sınıf DKAB 1.Dönem 1.Değerlendirme 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 25 Eylül 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 8.Sınıf DKAB 1.Dönem 1.Değerlendirme Testini Çöz tıklayın. 8.Sınıf DKAB 1.Dönem 1.Değerlendirme yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

8.Sınıf DKAB 1.Dönem 1.Değerlendirme sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Klasik
 • Boşluk Doldurma
 • Klasik
 • Boşluk Doldurma
 • Klasik


8.Sınıf DKAB 1.Dönem 1.Değerlendirme Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KAZA VE KADER
  1. Allah’a güvenmenin (tevekkül) pasif bir bekleyiş olmadığının farkında olur.
  2. Allah’ın her şeyi bir ölçüye göre yarattığına örnekler verir.
  3. Ayete’l-Kürsi’yi ezbere okur ve anlamını söyler.
  4. Evrendeki fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasaları fark eder.
  5. Her canlının bir sonu olduğunun farkına varır
  6. İnsanın akıl ve irade sahibi olması ile özgür ve sorumlu bir varlık olması arasındaki ilişkiyi açıklar
  7. İnsanın çalışmasının karşılığını alacağı bilinciyle hareket eder.
  8. Kaza ve kader kavramlarını açıklar
  9. Kaza ve kaderle ilgili toplumda yaygın olan yanlış anlayışların sebeplerini irdeler.

Ayrıca 8.sınıf DKAB dersi 1.dönem 1.değerlendirme soruları; aöo soruları baz alınarak test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Ayetlerin tefsiri ve Kur'an-ı Kerim'deki evrenin yaratılışıyla ilgili mesajları anlama yeteneği.

Kur'an-ı Kerim'de insanın özgür iradesi ve sorumluluğu hakkında anlayış.

İslam'da sadaka çeşitleri ve onların önemi hakkında anlayış.

İslam'da infak (hayır işleri için mal harcama) kavramının önemi hakkında anlayış.

İslam peygamberleri ve onların görevleri hakkında temel bilgi.

Din-birey ilişkisinin önemi ve dinin bireyin iç huzurunu nasıl etkilediği hakkında anlayış.

Dinin temel prensipleri ve temel haklar hakkında bilgi.

Kur'an-ı Kerim'deki surelerin anlamı ve içeriği hakkında bilgi.

Kur'an-ı Kerim'in özellikleri ve isimleri hakkında bilgi.

Bu soru, tevhid inancının temelini anlama becerisini test eder.

Bu soru, adaletin önemini anlama yeteneğini ölçer.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

8.Sınıf DKAB 1.Dönem 1.Değerlendirme sınavı 8.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

8.Sınıf DKAB 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi İstatistikleri

Bu sınav 3 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 15 kere doğru, 13 kere yanlış cevap verilmiş.

8.Sınıf DKAB 1.Dönem 1.Değerlendirme Sınavını hangi formatta indirebilirim?

8.Sınıf DKAB 1.Dönem 1.Değerlendirme sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 8.Sınıf DKAB 1.Dönem 1.Değerlendirme sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

8.Sınıf DKAB 1.Dönem 1.Değerlendirme sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri