2023-2024 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-03-27)

2023-2024 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-03-27) sınavı 8.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-03-27) CEVAPLARI

 1. "Sağ elinin verdiğini, sol elin bilmemelidir (görmemelidir)." Atasözü Yardım yapılırken dikkat edilmesi gereken şeyler düşünüldüğünde yukarıdaki ata sözünde aşağıdakilerden hangisine dikkat çekilmiştir?

  A) Yapılan yardımdan karşılık beklenmemelidir.
  B) Yapılan yardım başa kakılmamalıdır.
  C) İhtiyaç sahipleri araştırılıp bulunmalıdır.
  D) Yardım gösterişten uzak, gizli yapılmalıdır.

 2. Cevap: D Açıklama:

  Bu atasözü, yardımın sadece ihtiyaç sahibine yapıldığında gerçek değerine ulaşabileceğini ve yardımın gösterişten uzak, gizli bir şekilde yapılması gerektiğini vurgular. Dolayısıyla doğru cevap, bu felsefeyi ifade eden D seçeneğidir. 3. "Onların (zenginlerin) mallarında, muhtaç ve yoksullar için bir hak vardır." (Zâriyât suresi, 19. ayet) 
  Yukarıda verilen ayet-i kerime meali, aşağıdaki ibadetlerden hangisiyle doğrudan ilişkilidir?

  A) Namaz                 B) Zekat ve Sadaka        
  C) Hac                       D) Oruç

 4. Cevap: B Açıklama:

  Verilen ayet-i kerime, zenginlerin mallarında muhtaç ve yoksullar için bir hak olduğunu belirtir. Bu, İslam'da zekat ve sadaka vermeyi vurgular. Zekat ve sadaka, İslam ibadetleri arasında yer alır ve zenginlerin malından muhtaç olanlara yardım etmeyi amaçlar. Bu nedenle bu ayet, zekat ve sadaka verme ibadeti ile doğrudan ilişkilidir. 5. Aşağıdaki hangi kurbanın etinden, onu kesen ve ailesi yiyemez?

  A) Şükür Kurbanı       B) Akika Kurbanı
  C) Adak Kurbanı        D) Hepsi

 6. Cevap: C

 7. Kader; Yüce Allah’ın olacak şeyleri önceden bilip takdir etmesi, kaza ise Allah’ın belirlediği şeylerin zamanı geldiğinde gerçekleşmesidir. Verilen bilgi ışığında aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Kader yaşantımızın bir planı, programı gibidir.
  B) Kaza, önceden belirlenen bir planın uygulanmasına benzer.
  C) Kadere inanmak dinimizin temel inanç esaslarındandır.
  D) Madem kaderimiz önceden belirlenmiş yaşantımıza yön vermek için
  çaba göstermemizin hiçbir gereği yoktur.

 8. Cevap: D

 9. “Zekâtlar Allah'tan bir farz olarak yoksullara, düşkünlere, onu toplayan memurlara, kalpleri İslâm’a ısındırılacaklara verilir; kölelerin, borçluların, Allah yolunda olanların ve yolda kalanların uğrunda sarf edilir. Allah bilendir, Hakimdir"
  Bu paragrafa göre; aşağıdakilerden hangisi zekat verilecek kimseler arasında yer almaz?

  A) Düşkünler            B) Öğrencilere
  C) Borçlular              D) Yolda kalmışlar

 10. Cevap: B

 11. Derslerine çok iyi çalışan ve sınavlarda oldukça başarılı olan Turgut, “Anadolu Lisesi’ne gidebilecek misin?” diye soranlara “Allah’ın izniyle ” diye cevap veriyordu. Turgut’un bu tavrı aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanabilir?

  A) Tefekkür    B) Tevekkül    C) Teessür    D) Teşekkür

 12. Cevap: B

 13. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına ( D ), yanlış olanların başına ( Y ) yazınız.

  ......İnsanın doğumuyla ölümü arasında geçen yaşamına ecel adı verilir.
  ......Zenginlik ve yoksulluk insanın kaderinde vardır.
  ......İnsanın yaptıklarından sorumlu olmasının nedeni akıl sahibi olmasıdır.
  ......Yüce Allah’ın bizim nerede ne yapacağımızı önceden bilmesi özgürlüğümüzü kısıtlar.
  ......Ecel önceden belirlenmiştir. İnsanın eceli ne bir dakika geri gelir ne de bir dakika ileri gider.
  ......Canlıların üreme, beslenme, büyüme ve gelişmesindeki ölçü ve düzen biyolojik bir yasadır.
  ......Rızkımızı veren Allahtır; ancak biz emek sarf ederek rızkımızı helal yollardan kazanmalıyız.
  .......Suyun belli bir sıcaklıkta kaynaması, kuvvet, hareket ve çekim kanunu, mevsimlerin ve yılların oluşumu, fiziksel yasalarla ilgilidir.

 14. Cevap:

  Cevap Yok 15. Boşluklara uygun sözcükleri yazınız. ( kaza, ömür, emek, tevekkül, kader )

  Yüce Allah’ın sonsuz ve sınırsız ilmiyle tüm olayları önceden bilip takdir etmesine ………. denir.
  Yüce Allah’ın önceden belirlediği olayların yeri ve zamanı gelince meydana gelmesine ………..denir
  Peygamber Efendimiz’in; ‘’Önce deveni bağla, sonra Allah’a dua et’’ ifadesi ……………. ile ilgilidir.
  İnsanın doğumuyla ölümü arasındaki geçen zamana ……………… adı verilir.
  Kur’an’da geçen ”Kuşkusuz insan için ancak çalıştığının karşılığı vardır” ayeti …………….. ile ilgilidir.

 16. Cevap:

  Cevap Yok 17. Aşağıda Hac ibadetinin yapılışı anlatılmaktadır. Boş bırakılan yerleri ilgili kavramlarla doldurunuz.

  Hacı adayları kutsal topraklara girmeden önce ____________ denilen yerlerde hacca niyet ederler ve ______________ duasını okuyarak ihrama girerler. Mekke’ye geldiklerinde ise öncelikle __________ ‘yi tavaf ederler. Akabinde Safa ve Merve tepeleri arasında ___________ yaparlar.
  ___________ günü hacılar __________ denilen yere gelerek _________________ ‘ni yaparlar. Burada öğle ile ikindi namazları cem edilerek, cemaatle ikindi vaktinde birlikte kılınır. Güneş battıktan sonra _____________ ‘ye gelinir. Burada akşam ve yatsı namazları, yatsı vaktinde cemaatle birlikte cem edilir. Gece burada geçirilir ve sabah ____________ namazı kılınarak buradan taş toplanır. Bayramın birinci günü, ___________’da şeytan taşlanır ve ____________ kesilir. Daha sonra _____________dan çıkılarak ___________’ye gelinir, ______________ tavafı yapılarak hac ibadeti tamamlanır.

 18. Cevap:

  Cevap Yok 19. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  A) Toprak ürünlerinden 1/10 oranında zekât verilir
  B) Ticaret mallarından 1/40 oranında zekât verilir
  C) Küçükbaş hayvanlardan 1/40 oranında zekât verilir
  D) Büyükbaş hayvanlardan 1/20 oranında zekât verilir

 20. Cevap: D

 21. Aşağıdaki nisap miktarlarından hangisi yanlıştır?

  A) Deve: 1/7            B) Sığır:1/30
  C) Koyun :1/40        D) Ticaret Malları:1/40

 22. Cevap: B

 23. I. Hz. Musa kralın zulmünden kendisine inananlarla birlikte Mısır’dan kaçmışıtr.
  II. Dinen zengin bir müslümanın malının 40’ta 1’ni fakirlere vermesiyle yapılan farz ibadete sadaka denir.
  III. Hz. Musa, kralı Allaha iman etmeye çağırmış ama bu teklifi kabul edilmemiştir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II     B) II ve III     C) I ve III     D) I, II ve III

 24. Cevap: C

 25. I. Yuvarlanan taş yosun tutmaz.
  II.  İşleyen demir parıldar.
  III. Damlaya damlaya göl olur.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri çalışmakla ilgilidir?

  A) I ve II     B) II ve III     C) I ve III     D) I, II ve III

 26. Cevap: A

 27. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi toplumsal yasalarla ilgilidir?

  A) Kaplanların ceylanları avlaması
  B) idarecilerin ve alimlerin bozuk olması
  C) Dünyanın eksen eğikliği 
  D) Mevsimlerin olması

 28. Cevap: B

 29. I. Sınavlarla  planlı hazırlanmak
  II. Kütüphaneye gitmek
  III. Ütünün  fişini prizden  çekmek
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri tevekkülle ilgilidir?

  A) I ve II     B) II ve III     C) I ve III     D) I, II ve III

 30. Cevap: C

 31. İnsan; düşünce, söz ve davranışlarında özgür bir   varlıktır. İnsan, kendisine Allah tarafından verilen ................ sayesinde iyiyi kötüden, doğruyu da yanlıştan ayırt  edebilir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) akıl    B) irade    C) tevekkül    D) rızık

 32. Cevap: A

 33. Fotosentez yeryüzünde yaşamın sürekliliği için gerekli olan temel bir süreçtir. Canlıların hemen hemen hepsinin dolaylı ya da dolaysız besin kaynağı, bitkilerin fotosentezle ürettiği organik bileşiklerdir.
  Yukarıdaki paragrafta anlatılan durum Allah’ın (c.c.) evrene koyduğu hangi yasa ile ilgilidir?

  A) Toplumsal    B) Fiziksel    C) Psikolojik    D) Biyolojik

 34. Cevap: D

 35. Kelime olarak kader; bir şeye gücü yetmek, biçimlendirmek, planlamak, ölçü ile yapmak, kıymetini bilmek, mukayese etmek anlamlarına gelir. Terim olarak ise kader; Allah’ın (c.c.) sonsuz ilmi ve kudretiyle, evrende olmuş ve olacak olan her şeyi takdir etmesidir.
  Bu metindeki “kader”in tanımına aşağıdakilerden hangisi örnek oluşturmaz?

  A) LGS sınavı Haziran ayının ilk haftasında yapılacak.
  B) Okullar 22 Ocak 2021’de yarıyıl tatiline girecek.
  C) 2020-2021 eğitim öğretim dönemi, 18 Haziran’da sonlanacak.
  D) 2019-2020 döneminde LGS sınavı 20 Haziran 2020 tarihinde yapıldı.

 36. Cevap: D

 37. Evrenin yasalarını temel olarak üç başlık altına toplayabiliriz. Bunlar madde, kuvvet ve hareket ile ilgili olan fiziksel yasalar; canlıların oluşum ve gelişimi ile ilgili olan biyolojik yasalar ve son olarak iki ve daha fazla insanın ilişkisinden doğan toplumsal yasalardır.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir yasa hakkındadır?

  A) Gezegenlerin uyum içinde, yörünge de hareket etmesi
  B) Vücudumuzun çeşitli hastalıkları atlattıktan sonra bağışıklık kazanması
  C) Sıvıların içerisine konuldukları kabın şeklini alması
  D) Güneş ışığının yağmur damlalarına çarparak gökkuşağını oluşturması

 38. Cevap: B

 39. Verilen eşleştirmeden hangisi; çevremizde rastladığımız doğru kader anlayışına ait bir örnektir?

  A) Antrenman yapmadan şampiyon olmak isteyen sporcu: Tembellik ve sorumsuzluk
  B) Oturarak zengin olmayı bekleyen tüccar: Pasiflik
  C) İstediği okulu kazanmak için çalışan öğrenci: Çalışkanlık ve sorumluluk
  D) Virüs salgınından korunmak için muska yaptıran kişi: Bilgisizlik ve sorumsuzluk

 40. Cevap: C

 41. Bakara suresinin 255. ayetinin anlamını okuyan Recep öğretmen öğrencilerine ayetle ilgili olarak aşağıdaki soruları yöneltmiştir:
  • Ayette Yüce Allah’ın isimlerinden hangileri yer almaktadır?
  • Ayette dikkat çekilen temel konu nedir?
  • Ayette insana Yüce Allah hakkında hatırlatılan temel hususlar nelerdir?
   Bu sorulara yönelik olarak cevap veren öğrencilerden hangisi konu dışı bir cevap vererek soruyu yanlış cevaplamıştır?

  A) Cansu: Ayette Yüce Allah’tan başka hiçbir ilah olmadığına ve her şeyin O’nun gücüyle meydana geldiğine dikkat çekilmiştir.
  B) Zeynep: Ayette İslam dininin ibadete verdiği öneme dikkat çekilmiş ve inananların yalnızca Yüce Allah’a ibadet etmeleri konusunda hatırlatmada bulunulmuştur.
  C) Kerem: Ayette Yüce Allah’ın Hayy, Kayyum, Aliyy ve Azîm isimleri ve ilim gibi sıfatına yer verilmiştir.
  D) Eren: Bu ayetteki temel konu Yüce Allah’ın isim ve sıfatlarıdır.

 42. Cevap: B

 43. Hz. Muhammed (s.a.v.), her konuda olduğu gibi yardımlaşma konusunda da en güzel örnektir. O, yardımın türünün veya büyüklüğünün değil, yardımı yapanın niyetinin ve samimiyetinin önemli olduğunu öğretmiştir. Peygamberimiz, bir tebessümle de olsa yardımlaşmaya teşvik etmiştir.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi "maddi yardımlaşmaya" örnek bir davranıştır?

  A) Hasta birisini ziyaret etmek.
  B) İhtiyacı olan birisine, yemek vermek.
  C) Taziye ziyaretine gitmek.
  D) Arkadaşımızın başarısını kutlamak. "Türkiye’de 24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ ve Malatya illerinde gerçekleşen 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında Türk halkı

 44. Cevap: B

 45. İclal: Etkili, akıcı ve güzel konuşmasıyla bilinir.
  Yusuf: Firavun ve kavmine tevhid inancını anlatması için görevlendirilmiştir.
  Nalan: Kavminden bazıları, altın bir buzağı yaparak tapmıştır.
  Erdem: Medyen ve Eyke halkına gönderilmiştir.
  Yukarıda yer alan konuşma metninde hangi öğrencilerin sözleri Hz. Şuayb (a.s.) ile ilgilidir?

  A) İclal ve Yusuf                    B) Nalan ve Erdem
  C) Yusuf ve Nalan                 D) İclal ve Erdem

 46. Cevap: D

 47. Hz. Şuayb, Allah’ın (c.c.) emirlerini kavmine tebliğindeki tatlı üslubu ve güzel anlatımından dolayı ‘’Hatibü’l-Enbiya’’ (Peygamberlerin en güzel konuşanı) olarak adlandırılmıştır. Fakat ölçü ve tartıda haksızlık yapmakla öne çıkan Medyen halkı, Hz. Şuayb'ın tüm uyarılarına rağmen inkarlarını devam ettirerek ona ‘’…Dediklerinin çoğunu anlamıyoruz. Hem biz seni aramızda zayıf görüyoruz. Eğer kabilen olmasaydı seni taşa tutardık. Zaten sen bizce itibarlı biri değilsin.’’ (Hud suresi, 91. ayet) diye cevap verdiler.
  Buna göre;
  I. Medyen halkı ölçü ve tartıda haksızlık yapmakla öne çıkmaktaydı.
  II. Medyen halkı korkunç bir sesle yok edildi.
  III. Hz. Şuayb, diksiyonu ve hitabeti çok düzgün olan bir peygamberdi.
  yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

  A) I - II    B) I – III    C) II - III    D) I - II ve III

 48. Cevap: B

 49. I. 20 Aralık 1873’te İstanbul’da doğdu.
  II. Vatanını ve milletini çok seven bir şairdir.
  III. Halkalı Baytar Mektebi’nden birincilikle mezun oldu.
  IV. Yazmış olduğu İstiklal Marşı’nı Türk milletine armağan etti.
  Mehmet Akif Ersoy’la ilgili numaralanmış cümlelerden hangisi cüzî irade kapsamında değerlendirilmez?

  A) I    B) II    C) III    D) IV

 50. Cevap: A

Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2023-2024 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-03-27) Detayları

2023-2024 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-03-27) 5 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 27 Mart 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2023-2024 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-03-27) Testini Çöz tıklayın. 2023-2024 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-03-27) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-03-27) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Boşluk Doldurma
 • Test


2023-2024 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-03-27) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KAZA VE KADER
  1. Allah’a güvenmenin (tevekkül) pasif bir bekleyiş olmadığının farkında olur.
  2. Allah’ın her şeyi bir ölçüye göre yarattığına örnekler verir.
  3. Ayete’l-Kürsi’yi ezbere okur ve anlamını söyler.
  4. Evrendeki fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasaları fark eder.
  5. Her canlının bir sonu olduğunun farkına varır
  6. İnsanın akıl ve irade sahibi olması ile özgür ve sorumlu bir varlık olması arasındaki ilişkiyi açıklar
  7. İnsanın çalışmasının karşılığını alacağı bilinciyle hareket eder.
  8. Kaza ve kader kavramlarını açıklar
  9. Kaza ve kaderle ilgili toplumda yaygın olan yanlış anlayışların sebeplerini irdeler.

Ayrıca zekat ve sadaka, din birey ve toplum

Yardımın nasıl yapılması gerektiği konusundaki değerleri ve ilkeleri anlama becerisi.

Din ve İbadet - İslam İbadetleri ve Sosyal Sorumluluk: Bu soru, öğrencilerin İslam'da zekat ve sadaka vermenin önemini ve bu ibadetlerin doğrudan Kur'an ayetleri ile ilişkisini anlama yeteneğini ölçer.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-03-27) sınavı 8.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

2023-2024 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-03-27) Testi İstatistikleri

Bu sınav 2 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 30 kere doğru, 14 kere yanlış cevap verilmiş.

2023-2024 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-03-27) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-03-27) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-03-27) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-03-27) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri