2023-2024 6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Sınav

2023-2024 6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Sınav sınavı 6.Sınıf kategorisinin Sosyal Bilgiler alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Sınav CEVAPLARI

 1. Hangi dönemde Osmanlı İmparatorluğu, Balkanlar ve Orta Doğu'da genişlemiş ve birçok farklı milleti ve kültürü bünyesinde barındırmıştır?

  A) Kuruluş Dönemi      B) Yükselme Dönemi    
  C) Duraklama Dönemi    D) Gerileme Dönemi    
                        

 2. Cevap: B Açıklama:

  Osmanlı İmparatorluğu, Yükselme Dönemi'nde genişlemiş ve farklı milletleri ve kültürleri bir araya getirmiştir. 3. Hangi tarihsel olay, 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda modernleşme hareketlerinin başlamasına yol açmıştır?

  A) Tanzimat Reformları    B) Babıâli Baskını       
  C) I. Meşrutiyet          D) I. Dünya Savaşı       
                           

 4. Cevap: A Açıklama:

  Tanzimat Reformları, 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda modernleşme hareketlerinin başlamasına öncülük etmiştir. 5. "Orta Asya Türk kavimleri çadırlarda hayatını sürdürüp, yazın yaylalarda kışın da kışlaklarda yaşamışlardır." Bu yaşam biçiminin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İnançlarının gereğini yerine getirmek istemeleri
  B) Boy ve kabileler arası mücadeleler
  C) Hayvancılık için elverişli ortamı tercih etmeleri
  D) Çin saldırılarına karşı yanıltma politikası uygulamaları

 6. Cevap: C Açıklama:

  Orta Asya'daki Türk kavimleri, hayvancılıkla uğraşmak için bu yaşam biçimini tercih etmişlerdir. 7. Hangi Türk devleti tarihte bilinen ilk Türk devletidir?

  A) Asya Hun Devleti    B) Kök Türk Devleti   
  C) Uygur Devleti       D) Karahanlılar       
                        

 8. Cevap: B Açıklama:

  Tarihte bilinen ilk Türk devleti "Kök Türk Devleti"dir. 9. Hangi Türk devleti, Orta Asya'da Türk halklarının birleşmesine öncülük etmiş ve tarihî Altay Dağları'nın etrafında kurulmuştur?

  A) Göktürk Kağanlığı      B) Karahanlılar          
  C) Timur İmparatorluğu    D) Uygurlar              
                           

 10. Cevap: A Açıklama:

  Göktürk Kağanlığı, Orta Asya'da Türk halklarının birleşmesine öncülük etmiş ve tarihî Altay Dağları'nın etrafında kurulmuştur. 11. Hangi hakkın kullanılması, bireylerin yargısal süreçlere katılma ve adalet arama özgürlüğünü içerir?

  A) Hürriyet ve güvenlik hakkı
  B) Adil yargılanma hakkı
  C) Kişisel dokunulmazlık hakkı
  D) Dil özgürlüğü hakkı

 12. Cevap: B Açıklama:

  Adil yargılanma hakkı, bireylerin yargısal süreçlere katılma ve adalet arama özgürlüğünü içerir. 13. Türklerin tarih boyunca konargöçer yaşam tarzını tercih etmelerinin ana nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İnançlarının gereğini yerine getirmek istemeleri
  B) Hayvancılıkla uğraşmak için uygun bir yaşam tarzı oluşturmak istemeleri
  C) Daha fazla toprak sahibi olma istekleri
  D) Diğer medeniyetlerle savaşmak amacıyla

 14. Cevap: B Açıklama:

  Türkler, hayvancılıkla uğraşmak için konargöçer yaşam tarzını tercih etmişlerdir. 15. "Kavimler Göçü sonucunda Avrupa’nın etnik yapısı değişmiştir." Bu ifade hangi sonucu vurgulamaktadır?

  A) Türk kültürünün yayılmasını
  B) Bugünkü Avrupa devletlerinin kuruluşunu
  C) Orta Çağ'ın başlamasını
  D) Avrupa'da yeni milletlerin oluşmasını

 16. Cevap: D Açıklama:

  Kavimler Göçü sonucunda Avrupa'da farklı etnik gruplar oluşmuştur. 17. Kök Türk Devleti İstemi Yabgu Dönemi'nde İpek Yolu'na hâkim olmak amacıyla Sasaniler ve Bizans ile anlaşmalar yapmıştır. Bu durum, Kök Türk Devleti'nin aşağıdaki alana olan önemini vurgular:

  A) Ticaret    B) Tarım    C) Kültür    D) Madencilik    

 18. Cevap: A Açıklama:

  Kök Türk Devleti'nin İpek Yolu'na hâkim olma amacı, ticareti geliştirmekle ilgilidir. 19. Türk-İslam edebiyatının temel özelliklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Hristiyan temaları
  B) Arapça yazılmış eserler
  C) İslam dininin öğretilerini işlemesi
  D) Avrupa mitolojisi

 20. Cevap: C Açıklama:

  Türk-İslam edebiyatı, İslam dininin öğretilerini işleyen eserler içerir. 21. Aşağıdaki ifade hangi kavramı tanımlar: "........ olma durumu, bir kişi ya da olay hakkında yeterli bilgiye sahip olmadan önce peşin bir karara varma."

  A) Kut inancı    B) Rol    C) Ön yargı    D) İmece    

 22. Cevap: C Açıklama:

  Ön yargı, bir kişi ya da olay hakkında önceden karar verme durumudur. 23. Hangi Türk devleti, Türklerin ilk kez tek bir çatı altında toplandığı ve yazıyı kullanan ilk devlet olmuştur?

  A) Karahanlılar              B) Göktürk Kağanlığı        
  C) Uygur Devleti             D) Selçuklu İmparatorluğu   
                              

 24. Cevap: B Açıklama:

  Göktürk Kağanlığı, Türklerin ilk kez tek bir çatı altında toplandığı ve yazıyı kullanan ilk devlettir. 25. Hangi kavram, Orta Asya'da genellikle devlet yöneticileri için yapılan eski Türk mezarlarına verilen ismi ifade eder?

  A) Kurgan    B) Rol    C) Kut inancı    D) Kültür    

 26. Cevap: A Açıklama:

  Kurgan, Orta Asya'da genellikle devlet yöneticileri için yapılan eski Türk mezarlarına verilen ismi ifade eder. 27. Hangi kavram, bir toplumun tarih boyunca ürettiği ve kuşaktan kuşağa aktardığı her türlü maddi ve manevi özelliklerin hepsini ifade eder?

  A) Rol    B) İmece    C) Kut inancı    D) Kültür    

 28. Cevap: D Açıklama:

  Kültür, bir toplumun tarih boyunca ürettiği ve kuşaktan kuşağa aktardığı her türlü maddi ve manevi özellikleri içerir. 29. Kök Türk Devleti'nin kurucusu kimdir?

  A) Bilge Kağan     B) Tonyukuk       
  C) Teoman          D) Alp Er Tunga   
                    

 30. Cevap: A Açıklama:

  Kök Türk Devleti'nin kurucusu Bilge Kağan'dır. 31. İslam Tarihi'nde 622 yılında Mekke'den Medine'ye yapılan göç hareketine ne ad verilir?

  A) Hicret    B) İstiklal    C) Fetih    D) Cihad    

 32. Cevap: A Açıklama:

  622 yılında Mekke'den Medine'ye yapılan göçe "Hicret" denir. 33. Türklerin tarih boyunca göçebe yaşam tarzını terk edip yerleşik hayata geçmelerinin en önemli sebebi nedir?

  A) Tarımın zorluğu
  B) İklim değişiklikleri
  C) Hayvancılıkla uğraşma tercihi
  D) Dini inançlar

 34. Cevap: D Açıklama:

  Türklerin göçebe yaşam tarzını terk edip yerleşik hayata geçmelerinin en önemli sebeplerinden biri dini inançlardır. 35. Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan ve ataların hatırasını yaşatma amacı taşıyan etkinlik aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Şamanizm               B) Göçebe yaşam          
  C) Ölü gömme törenleri    D) Kervan ticareti       
                           

 36. Cevap: C Açıklama:

  Türk kültüründe ölü gömme törenleri ataların hatırasını yaşatma amacı taşır. 37. Türk tarihinde önemli bir yere sahip olan "Tonyukuk Anıtı" hangi Türk devleti döneminde inşa edilmiştir?

  A) Göktürk Kağanlığı         B) Karahanlılar             
  C) Uygur Devleti             D) Selçuklu İmparatorluğu   
                              

 38. Cevap: A Açıklama:

  "Tonyukuk Anıtı," Göktürk Kağanlığı döneminde inşa edilmiş önemli bir eserdir. 39. Hangi dini ve kültürel inanç, Türkler arasında Kağanlık görevinin tanrı tarafından verildiğine inanılmasını desteklemiştir?

  A) Budizm    B) Zerdüşt    C) Şamanizm    D) İslam    

 40. Cevap: C Açıklama:

  Şamanizm, Türkler arasında Kağanlık görevinin tanrı tarafından verildiğine inanılmasını desteklemiştir. 41. Türk-İslam edebiyatının temel özelliklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Arapça yazılmış eserler     B) Hristiyan temaları         
  C) İslam dininin öğretileri    D) Avrupa mitolojisi          
                                

 42. Cevap: C Açıklama:

  Türk-İslam edebiyatı, İslam dininin öğretilerini işleyen eserler içerir. 43. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere, verilen sözcüklerden uygun olanları yazınız.
  dilekçe, coğrafi konum, geoid, mezopotamya, ölçek, okyanus, Tümülüs

  1-  İstek, dilek ve şikayetlerimizi yazılı olarak ilgili kuruma bildirme hakkımıza, ..…………….. hakkı denir.
  2-  Friglerin krallarını gömdükleri mezarlara ……………. denir.
  3-  Kıtalar arasında büyük çukurları kaplayan geniş ve derin sulara…………….... denir.
  4- Haritalardaki küçültme oranına ….…….….. denir
  5-  Tarihte Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan bölgeye ………………… denir
  6- Bir şehrin, bir bölgenin ya da ülkenin dünya üzerindeki yerine……………………. denir.
  7- Dünyanın ekvatordan şişkin, kutuplardan basık kendine özgü şekline………..…...  denir.

 44. Cevap: 1- dilekçe 2- Tümülüs 3- okyanus 4- ölçek 5- Mezopotamya 6- coğrafi konum 7- geoid Açıklama:

 45. Verilen bilimsel araştırma basamaklarını uygun sıralama ile yazınız.
  Bilgilerin toplanması // Konunun yazımı // Araştırma konusunun belirlenmesi // Verilerin sınıflandırılması

  1-
  2-
  3-
  4-

 46. Cevap:

  1. Araştırma konusunun belirlenmesi
  2. Bilgilerin toplanması
  3. Verilerin sınıflandırılması
  4. Konunun yazımı

  Açıklama:

 47. Aşağıda verilen cümlelerin başındaki boş kısımlar cümle doğru ise “D” yanlış ise “Y” yazınız

  (  ) 1. Küçük ölçekli haritaların gösterdikleri alan da küçüktür.
  (  ) 2. “Konunun Belirlenmesi” bilimsel araştırma basamaklarından ilkidir.
  (  ) 3. Dünyamızın şekli yuvarlaktır.
  (  ) 4. Türkiye’nin üç tarafının denizlerle çevrili olması matematik konumu gereğinden dolayıdır.
  (  ) 5. Korsan ürün satın alımlarında oluşabilecek bir mağduriyette Tüketici Hakları Derneğine başvurabiliriz.
  (  ) 6. Başlangıç meridyeni İngiltere’nin Greenwich kasabasından geçer.
  (  ) 7. Tarih bilimi bir fen bilimidir.
  (  ) 8. Paralellerin çapları Ekvator’dan kutuplara gidildikçe küçülür.
  (  ) 9. Bilgi edinme kanunu kapsamında bir resmi kurumdan bize ait geçmişe dair belgelerimizi talep edebiliriz.
  (   ) 10. Krokilerde ölçek bulunur.
  (  ) 11. Paralel daireleri hiçbir zaman birbirini kesmezler.
  (  ) 12. Sabit bir zamanda her 4 dakikada bir, bir meridyen güneşin önünden geçer.

 48. Cevap: D-D-Y-Y-Y-D-Y-D-D-D-D-D Açıklama:

Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2023-2024 6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Sınav Detayları

2023-2024 6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Sınav 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 17 Eylül 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2023-2024 6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Sınav Testini Çöz tıklayın. 2023-2024 6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Sınav yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Sınav sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Boşluk Doldurma
 • Klasik
 • Test


2023-2024 6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Sınav Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENİYORUM ÖĞRENME ALANI : BİREY VE TOPLUM KAZANIMLAR
  1. Atatürk’ün ülkemizde sosyal bilimlerin geliştirilmesi için yaptığı uygulamalara örnekler verir.
  2. Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar.
  3. Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur.
  4. Olgu ve görüşü ayırt eder.
  5. Olgu-kavram-genelleme zinciri oluşturur.
  6. SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENİYORUM ÖĞRENME ALANI : BİREY VE TOPLUM KAZANIMLAR
  7. Sosyal Bilgilerin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak gelişimine katkısını fark eder.

Ayrıca 6.sınıf sosyal bilgiler dersi 1.dönem 1.sınav soruları; 2023-2024 eğitim öğretim yılı için tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Osmanlı İmparatorluğu'nun genişlemesini anlama.

Tanzimat Reformları'nın Osmanlı modernleşmesindeki rolünü anlama.

Orta Asya Türk yaşam tarzını anlama.

Türk devletlerinin tarihini anlama.

Göktürk Kağanlığı'nın Türklerin birleşmesine etkilerini anlama.

Adil yargılanma hakkının önemini kavrama.

Türklerin yaşam tarzının ekonomik nedenlerini anlama.

Kavimler Göçü'nün Avrupa'daki etnik yapısı nasıl değiştirdiğini anlama.

Kök Türk Devleti'nin ticaret ile ilgilenme amacını anlama.

Türk-İslam edebiyatının temel özelliklerini anlama.

Ön yargı kavramının anlamını kavrama.

Göktürk Kağanlığı'nın Türk tarihindeki önemini anlama.

Kurganların Orta Asya kültüründeki rolünü anlama.

Kültür kavramının toplum üzerindeki etkilerini anlama.

Kök Türk Devleti'nin kurucu liderini tanıma.

İslam Tarihi'nde önemli olayları anlama.

Türklerin yerleşik hayata geçişinin nedenlerini anlama.

Türk kültürünün ölü gömme törenlerini anlama.

Tonyukuk Anıtı'nın tarihî önemini anlama.

Şamanizmin Türk kültüründeki rolünü anlama.

Türk-İslam edebiyatının temel özelliklerini anlama.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Sınav sınavı 6.Sınıf kategorisinin Sosyal Bilgiler alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

2023-2024 6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Sınav Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Sınav sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Sınav sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Sınav sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Sosyal Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Sınavı Hazırla
  6.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Ünite Özetleri