12.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Sınav

12.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Sınav sınavı 12.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Sınav CEVAPLARI

 1. 1990'ların sonlarında Türkiye'de yaşanan siyasi krizlerin nedeni nedir?

  A) Ekonomik krizler            B) Terör olayları             
  C) Darbe girişimleri           D) Yolsuzluk skandalları      
  E) İç siyasi istikrarsızlık   

 2. Cevap: E Açıklama:

  1990'ların sonlarında Türkiye'de yaşanan siyasi krizlerin nedeni iç siyasi istikrarsızlıktı. Bu dönemde ülke siyasi bir kaosa sürüklendi ve çeşitli siyasi çatışmalar yaşandı. Bu durum ekonomik krize de yol açtı ve Türkiye'nin uluslararası alanda güvenilirliği sarsıldı. 3. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra ortaya çıkan ülkeler arasında Türkiye ile en yakın ilişkiyi kuran ülke hangisidir?

  A) Azerbaycan    B) Kazakistan    C) Ukrayna    D) Rusya    E) Belarus

 4. Cevap: A Açıklama:

  Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra ortaya çıkan ülkeler arasında Türkiye ile en yakın ilişkiyi kuran ülke, Azerbaycan'dır. Türkiye ve Azerbaycan, tarihi, kültürel ve dini bağlarının yanı sıra coğrafi yakınlıkları nedeniyle yakın ilişki içindedirler. Ayrıca Türkiye, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü korumak için diplomatik ve askeri destek vermektedir. 5. 1990'larda Balkanlar'daki çatışmaların Türkiye üzerindeki etkisi nedir?

  A) Türkiye'de ekonomik krize neden oldu
  B) Türkiye, mülteci akınına maruz kaldı
  C) Türkiye, Bosna'ya asker gönderdi
  D) Türkiye'nin NATO üyeliğini etkiledi
  E) Türkiye, Kosova'nın bağımsızlığına karşı çıktı

 6. Cevap: B Açıklama:

  1990'larda Balkanlar'daki çatışmalar, Türkiye'yi mülteci akınına maruz bıraktı ve Türkiye, Bosna'ya asker göndererek uluslararası barış güçlerinde yer aldı. Ayrıca, Türkiye'nin NATO üyeliği ve bölgedeki güvenlik politikaları da etkilendi. 7. 1960-1990 yılları arasında Türkiye'de hangi olay, 12 Eylül askeri darbesine yol açmıştır?

  A) 1971 Muhtırası
  B) 1975 Kıbrıs Harekatı
  C) 1980 MHP lideri Alparslan Türkeş'in tutuklanması
  D) 1980 ihtilali öncesindeki siyasi istikrarsızlık
  E) 1978 Maraş olayları

 8. Cevap: D Açıklama:

  1960-1990 yılları arasında Türkiye'de yaşanan siyasi, sosyal ve ekonomik sorunlar, 12 Eylül askeri darbesine yol açmıştır. Bu dönemde artan terör olayları, sol ve sağ görüşlü çatışmalar, siyasi istikrarsızlık ve ekonomik krizler, darbenin nedenleri arasında yer almaktadır. 9. 1960-1990 yılları arasında Türkiye'de hangi olay, "Kürt Sorunu"nun derinleşmesine yol açmıştır?

  A) 1975 Kıbrıs Harekatı
  B) 1980 ihtilali
  C) 1978 Maraş olayları
  D) 1984 yılında PKK'nın kurulması
  E) 1965 seçimleri

 10. Cevap: D Açıklama:

  1960-1990 yılları arasında Türkiye'de "Kürt Sorunu"nun derinleşmesine yol açan olay, 1984 yılında PKK'nın kurulmasıdır. Bu örgüt, silahlı mücadele yoluyla Türk devletine karşı bağımsızlık mücadelesi verdiği için Türkiye'de uzun süreli bir çatışma dönemine neden oldu. Sanayileşme ve modernleşme sürecindeki eksikliklerin ve siyasi istikrarsızlığın da bu sorunu derinleştiren etkenler arasında olduğu söylenebilir. 11. Türkiye'nin dış politikasında etkin bir şekilde kullanılan bir araç olan "stratejik derinlik" kavramı hangi dönemde ortaya çıkmıştır?

  A) 1960'lar    B) 1970'ler    C) 1980'ler    D) 1990'lar    E) 2000'ler

 12. Cevap: E Açıklama:

  Türkiye'nin dış politikasında etkin bir şekilde kullanılan "stratejik derinlik" kavramı, Türkiye'nin dış politikasını şekillendiren Ahmet Davutoğlu'nun "Stratejik Derinlik" adlı kitabında ortaya atılmıştır. Davutoğlu, kitabında Türkiye'nin tarihi, coğrafi konumu, kültürel etkileri ve jeopolitik durumunu analiz ederek, Türkiye'nin stratejik derinlik kazanmasını önermiştir. Bu kavram, özellikle 2000'li yıllardan sonra Türkiye'nin dış politikasında etkin bir rol oynamıştır. 13. 1960 darbesi sonrası oluşan hükümet, hangi siyasi partiden gelmiştir?

  A) Adalet Partisi                B) Milliyetçi Hareket Partisi   
  C) Cumhuriyet Halk Partisi       D) Demokrat Parti               
  E) Milli Selamet Partisi        

 14. Cevap: D Açıklama:

  1960 darbesi sonrası oluşan hükümet, Demokrat Parti'den oluşmuştur. Bu parti, Türkiye'de çok partili siyasi hayatın başlamasından sonra iktidara gelmiş ve uzun yıllar boyunca ülkeyi yönetmiştir. 15. 1960'larda Türkiye'de görülen sosyal hareketler, genellikle hangi ideolojik görüşü savunuyordu?

  A) Milliyetçilik    B) İslamcılık    C) Sosyalizm
  D) Liberalizm    E) Anarşizm

 16. Cevap: C Açıklama:

  1960'larda Türkiye'de görülen sosyal hareketler, genellikle sol görüşleri savunan sosyalist gruplar tarafından öncülük edilmiştir. Bu hareketler, ülkenin sosyo-politik ve ekonomik yapılarını eleştirerek, anti-emperyalist ve anti-faşist bir duruş sergilemiştir. Bu dönemde, özellikle öğrenci hareketleri, işçi hareketleri ve sendikalar öne çıkmıştır. 17. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra, hangi askeri lider Türkiye'nin yeni cumhurbaşkanı olarak seçildi?

  A) Kenan Evren    B) Fahri Korutürk    C) Cemal Gürsel
  D) İsmet İnönü     E) Turgut Özal

 18. Cevap: A Açıklama:

  12 Eylül 1980 darbesi sonrasında Türkiye'de Kenan Evren liderliğindeki Milli Güvenlik Konseyi iktidara gelmiş ve ülke askeri rejim altında yönetilmeye başlamıştır. Evren, 1982 yılında yapılan anayasa değişikliği sonrasında cumhurbaşkanı seçilmiştir. 19. Türk dış politikasında 1960'ların sonunda yaşanan önemli bir dönüm noktası aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kıbrıs Harekâtı
  B) NATO'ya üyelik başvurusu
  C) Sovyetler Birliği ile ilişkilerin normalleşmesi
  D) İsrail ile diplomatik ilişkilerin başlaması
  E) Avrupa Ekonomik Topluluğu'na başvuru

 20. Cevap: A Açıklama:

  1960'ların sonunda Türk dış politikasında önemli bir dönüm noktası Kıbrıs Harekâtı'dır. Bu harekât, Türkiye'nin Kıbrıs meselesi konusunda izlediği aktif dış politika ve müdahaleci yaklaşımın bir sonucu olarak gerçekleştirilmiştir. Bu harekât Türk dış politikasında bir dönüm noktası olarak kabul edilir çünkü Türkiye'nin bölgesel güç olarak kendini göstermesi ve Kıbrıs meselesi konusunda etkin bir rol alması açısından önemlidir. 21. Türk dış politikasının 1990'larda başlattığı yeni bir politika aşağıdakilerden hangisidir?

  A) "Sıfır Sorun" politikası
  B) "Komşularla Sıfır Sorun" politikası
  C) "Denizlerin Barışı" politikası
  D) "Kalkınma İşbirliği" politikası
  E) "Asya'da Yükselen Güç" politikası

 22. Cevap: B Açıklama:

  Türk dış politikasının 1990'larda başlattığı yeni politika, "Komşularla Sıfır Sorun" politikasıdır. Bu politika, Türkiye'nin komşu ülkelerle karşılıklı saygı ve işbirliği temelinde ilişkiler kurmayı hedeflemiştir. Bu politika, Türkiye'nin çevresindeki ülkelerle ilişkileri normalleştirmeye, bölgesel istikrarı sağlamaya ve Türkiye'nin bölgesel bir güç olarak rolünü güçlendirmeye çalışmıştır. K 23. Türk dış politikasında 2000'li yıllarda öne çıkan bir diğer konu aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Avrupa Birliği'ne üyelik süreci
  B) Kuzey Irak'taki gelişmeler
  C) Rusya ile ilişkilerin normalleşmesi
  D) İsrail ile ilişkilerin bozulması
  E) Suriye iç savaşı ve mülteci sorunu

 24. Cevap: E Açıklama:

  Türk dış politikasında 2000'li yıllarda öne çıkan konulardan biri, Kuzey Irak'taki gelişmelerin yanı sıra, Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinin hızlandırılması ve Suriye iç savaşı ve mülteci sorununun yönetilmesi olmuştur. Siyasi bilim ve uluslararası ilişkiler açısından Türk dış politikasının bu dönemi, uluslararası aktörlerle etkileşim ve işbirliği bağlamında incelenebilir. 25. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Rusya'da kim iktidara gelmiştir?

  A) Vladimir Putin       B) Dmitry Medvedev     
  C) Boris Yeltsin        D) Mikhail Gorbachev   
  E) Leonid Brezhnev     

 26. Cevap: C Açıklama:

  Soru, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Rusya'da kimin iktidara geldiğini sormaktadır. Bu olay 1991 yılında gerçekleşmiştir ve sonrasında Rusya'da Boris Yeltsin iktidara gelmiştir. Yeltsin'in iktidarı, Rusya'da demokratikleşme, piyasa ekonomisine geçiş ve siyasi liberalizasyon reformlarına yol açmıştır. 27. 1960 sonrası dönemde dünya siyasetinde hangi örgütün etkisi artmıştır?

  A) NATO    B) Varşova Paktı    C) ASEAN    D) OPEC    E) AB

 28. Cevap: D Açıklama:

  1960 sonrası dönemde dünya siyasetinde OPEC'in etkisi artmıştır. OPEC, petrol ihracatçısı ülkelerin oluşturduğu bir örgüttür ve petrol fiyatlarının belirlenmesinde önemli bir role sahiptir. Bu dönemde petrol fiyatlarındaki artışlar, dünya ekonomisinde önemli değişikliklere neden olmuştur. 29. İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye'nin ekonomik kalkınması için aşağıdakilerden hangisi yapılmamıştır?

  A) Sanayileşme hamlesi başlatılmıştır
  B) İstanbul Boğazı'nın uluslararası trafiğe açılması sağlanmıştır
  C) İthalat kısıtlamaları uygulanmıştır
  D) Tarım sektörüne yatırım yapılmıştır
  E) Kırsal kesimde reformlar gerçekleştirilmiştir

 30. Cevap: C Açıklama: İki Savaş Arası Dönemde Türkiye ekonomik kalkınması için birçok önlem almıştır. Bunlar arasında Sanayileşme hamlesi başlatılmış ve tarım sektörüne yatırım yapılmış, İstanbul Boğazı'nın uluslararası trafiğe açılması sağlanmış ve kırsal kesimde reformlar gerçekleştirilmiştir. Ancak ithalat kısıtlamaları uygulanmamıştır.

 31. İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye'nin dış politikasında aşağıdaki gelişmelerden hangisi yaşanmamıştır?

  A) Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nin imzalanması
  B) Sadabat Paktı'nın imzalanması
  C) Balkan Antantı'nın imzalanması
  D) Türk-İtalyan Yakınlaşması'nın sağlanması
  E) Hatay'ın Türkiye'ye katılması

 32. Cevap: D Açıklama: Türkiye, İki Savaş Arası Döneminde, Montreux Boğazlar Sözleşmesi’nin, Sadabat Paktı’nın, Balkan Antantı’nın ve Hatay'ın Türkiye'ye katılması'nın gibi önemli dış politika gelişmeleri yaşamıştır. Ancak bu dönemde Türk-İtalyan Yakınlaşması'nın sağlanması gibi bir gelişme yaşanmamıştır.

 33. Atatürk döneminde, Türk kadınlarının siyasi haklarının kazanması hangi yasayla sağlanmıştır?

  A) Soyadı Kanunu            B) Seçim Kanunu            
  C) Medeni Kanun             D) Yeni Türk Ceza Kanunu   
  E) Anayasa                 

 34. Cevap: C Açıklama: Cevap: Atatürk döneminde Türk kadınlarının siyasi haklarının sağlanması için 1931 yılında Seçim Kanunu çıkarılmıştır. Bu kanun ile kadınlar oy kullanma ve milletvekili seçme hakkına sahip olmuştur. 1934 yılında ise Soyadı Kanunu çıkarılmıştır. Bu kanun ile kadınlar kendi soyadlarını taşıyabilecek ve ailesel nüfus kayıtlarında söz sahibi olacaktı.

 35. Atatürk döneminde kabul edilen İlk Türk Dil Kurumu Kanunu hangi yılda çıkarılmıştır?

  A) 1924    B) 1926    C) 1928    D) 1930    E) 1932

 36. Cevap: A Açıklama: 1924 yılında Atatürk'ün başkanlığında ilk toplantısı yapılan Türk Dil Kurumu, aynı yılça İlk Türk Dil Kurumu kanunu kabul edilmiştir. Kanunun amacı Türkçeyi geliştirmek, koruma altına almak ve her alanda kullanımını sağlamaktır. Bu kanun, Türk Dil Kurumu tarafından Türkçenin daha sağlıklı bir dil olarak yaygınlaşmasının yolunu açmıştır.

 37. Atatürk döneminde, cumhuriyetin ilanından sonra çıkarılan ilk anayasa hangisidir?

  A) Teşkilatı Esasiye Kanunu    B) Anayasa-i Cedide           
  C) Kanun-i Esasi               D) 1921 Anayasası             
  E) 1924 Anayasası             

 38. Cevap: E Açıklama: Cevap: Atatürk döneminde, cumhuriyetin ilanından sonra çıkarılan ilk anayasa olan Teşkilatı Esasiye Kanunu 1923'te yayınlandı. Bu kanun, resmi olarak sadece bir sene geçerli kaldı ve kısa süre sonra 1924 Anayasası ile değiştirildi. 1924 Anayasası, cumhuriyetin temel yasalarını düzenleyen ilk anayasa olması nedeniyle, ülkede hala etkili olan "ilk anayasa" olarak kabul edilmektedir.

Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Sınav Detayları

12.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Sınav 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 16 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 12.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Sınav Testini Çöz tıklayın. 12.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Sınav yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Sınav sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca 12.sınıf tarih dersi 2.dönem 2.sınav soruları; mebsinavlari.com tarafından tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Türkiye'nin siyasi istikrarının ekonomik ve uluslararası alanda da önemli olduğu.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Türkiye ile en yakın ilişkiyi kuran ülke, Azerbaycan'dır.

Balkanlar'daki çatışmaların Türkiye'ye olan etkilerini anlamak ve bölgesel ilişkileri daha iyi kavramak.

Türkiye'de yaşanan siyasi krizlerin darbelerle sonuçlanabileceği anlaşılacaktır.

1960-1990 dönemi Türkiye'sindeki siyasi ve toplumsal olaylar arasında "Kürt Sorunu"nu derinleştiren faktörleri anlayabilme.

Türkiye'nin dış politikasını şekillendiren "stratejik derinlik" kavramını ve Ahmet Davutoğlu'nun bu kavramı ortaya attığını bilmek.

Türkiye'nin siyasi tarihine dair bilgi sahibi olmalarını ve önemli siyasi gelişmeleri takip edebilmelerini sağlamayı hedeflemektedir.

Türkiye'de 1960'larda ortaya çıkan sosyal hareketleri ve bu hareketlerin ideolojik temellerini bilmektir.

Türkiye'deki askeri yönetim dönemlerini ve Kenan Evren'in cumhurbaşkanlığı sürecini öğrenmelerini amaçlamaktadır.

Türk dış politikasında 1960'ların sonunda yaşanan dönüm noktalarından biri Kıbrıs Harekâtı'dır.

Türk dış politikasında "Komşularla Sıfır Sorun" politikasının ne anlama geldiğini ve Türkiye'nin bölgesel güç olarak rolünü güçlendirme amacını öğrenirler.

Türk dış politikasının 2000'li yıllardaki temel gündem maddelerini ve bu dönemde Türkiye'nin uluslararası ilişkilerindeki konumunu anlayabilirler.

Dünya siyasetindeki örgütlerin rolleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Sınav sınavı 12.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

12.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Sınav Testi İstatistikleri

Bu sınav 5 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 35 kere doğru, 60 kere yanlış cevap verilmiş.

12.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Sınav Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Sınav sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Sınav sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Sınav sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Tarih dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (2)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

12.Sınıf Tarih Sınavı Hazırla
  12.Sınıf Tarih Dersi Ünite Özetleri