12.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Test Soruları

12.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Test Soruları sınavı 12.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Test Soruları CEVAPLARI

 1. 1950’lerde Türkiye’nin siyasi yapısında aşağıdaki değişikliklerden hangisi gerçekleşmedi?

  A) Çok partili sisteme geçildi.
  B) Demokrasi anlayışı güçlendi.
  C) Milliyetçilik ve sosyalizm eğilimleri arttı.
  D) İktidarın el değiştirmesiyle seçim sistemi değişti.
  E) Yeni anayasa kabul edildi.

 2. Cevap: E Açıklama:

  Bu soru, 1950'lerde Türkiye'nin siyasi yapısındaki değişikliklerle ilgilidir ve seçenekler arasında hangi değişikliğin gerçekleşmediği sorulmaktadır. Bu dönemde Türkiye, tek parti döneminden çok partili sisteme geçti, demokrasi anlayışı güçlendi, milliyetçilik ve sosyalizm eğilimleri arttı, iktidarın el değiştirmesiyle seçim sistemi değişti ve yeni bir anayasa kabul edildi. Dolayısıyla, seçenekler arasında gerçekleşmeyen değişiklik "E) Yeni anayasa kabul edildi" şeklinde cevaplanabilir. 3. Truman Doktrini'nin amacı nedir?

  A) Doğu Avrupa'da Sovyet nüfuzunu sınırlamak
  B) Batı Avrupa'da Marshall Planı ile yardım sağlamak
  C) Sovyetler Birliği'ne karşı bir güç gösterisi yapmak
  D) İkinci Dünya Savaşı'nın etkilerini azaltmak
  E) Yeni kurulan İsrail'in güvenliğini sağlamak

 4. Cevap: A Açıklama:

  Truman Doktrini'nin amacı, Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği'nin yayılmacı politikalarına karşı koymak ve ABD'nin dünya genelinde demokrasiyi ve Batı değerlerini yaymak için politik, askeri ve ekonomik yardım sağlamaktı. Bu doktrin, 1947 yılında ABD Başkanı Harry Truman tarafından açıklanmıştır ve daha sonra NATO'nun kurulmasına yol açmıştır. Truman Doktrini, ABD'nin Soğuk Savaş dönemindeki uluslararası politikasının bir temel taşı olarak kabul edilir. 5. Türk dış politikası, II. Dünya Savaşı sonrasında hangi ilkelere dayanmıştır?

  A) Tarafsızlık ve barışçı çözümler
  B) İttifaklar ve müdahaleci politikalar
  C) Emperyalizme karşı savaş
  D) Anti-komünizm ve Amerikan yanlılığı
  E) Yeniden yapılanmaya odaklanma

 6. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevabı A) Tarafsızlık ve barışçı çözümlerdir. II. Dünya Savaşı sonrasında Türk dış politikası, tarafsızlık politikası izlemiş ve barışçı çözümler aramıştır. Bu politika, Türkiye'nin güvenliğini sağlamak için stratejik ittifaklar kurma çabalarını da içermiştir. 7. 1950’lerde Türkiye’de yapılan yapılan ekonomik reformlar hangi amaçla yapılmıştır?

  A) Daha fazla ticaret yapmak için
  B) Daha fazla sanayi kurmak için
  C) Dış borçları ödemek için
  D) Ekonomik kalkınmayı hızlandırmak için
  E) Politik istikrarsızlığı azaltmak için

 8. Cevap: D Açıklama:

  D) Ekonomik kalkınmayı hızlandırmak için. 1950'lerde Türkiye'de yapılan ekonomik reformlar, Türkiye'nin ekonomik kalkınmasını hızlandırmak için yapılmıştır. Bu dönemde uygulanan reformlar arasında, sanayi sektörünün geliştirilmesi, tarım sektöründe modernizasyon, dış ticaretin teşvik edilmesi, yabancı yatırımların çekilmesi ve devletin ekonomiye müdahalesinin artırılması yer almıştır. Bu reformlar sayesinde Türkiye'nin ekonomisi büyümüş ve modernleşmiştir. 9. 1950’lerde Türkiye’de dini hayat nasıl bir değişim geçirdi?

  A) Laiklik ilkesi benimsendi.
  B) Dini kurumlar kapatıldı.
  C) Dini eğitim ve öğrenim serbest bırakıldı.
  D) Dini baskı ve yasaklar arttı.
  E) Dini hayat tamamen kaldırıldı.

 10. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) Laiklik ilkesi benimsendi'dir. 1950'lerde Türkiye'de çok önemli bir değişim gerçekleşti ve ülke, laiklik ilkesini benimseyen bir anayasa ile yönetilmeye başlandı. Bu değişim, dini hayatın özgürlüğünü artırdı ve daha geniş bir dinamik yelpazede ifade edilmesine olanak sağladı. 11. Türkiye'de çok partili siyasi hayata geçiş süreci 1945 yılında başlamıştır. Bu süreçte aşağıdakilerden hangisi yaşanmamıştır?

  A) CHP'nin tek parti iktidarı sona erdi.
  B) DP'nin kuruluşu gerçekleşti.
  C) 1946 seçimleri yapıldı.
  D) Demokrat Parti'nin iktidarı döneminde tek parti döneminden kalma yasalar kaldırıldı.
  E) 1949 yılında Türkiye NATO'ya üye oldu.

 12. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı E) 1949 yılında Türkiye NATO'ya üye oldu olarak verilmiştir. 1945 yılında Türkiye'de çok partili siyasi hayata geçiş süreci başlamış ve 1946 seçimleri yapılmıştır. Bu süreçte CHP'nin tek parti iktidarı sona ermiş, DP'nin kuruluşu gerçekleşmiş ve Demokrat Parti'nin iktidarı döneminde tek parti döneminden kalma yasalar kaldırılmıştır. 13. Türkiye, II. Dünya Savaşı sonrası dönemde uluslararası ilişkilerde aşağıdaki politikalarından hangisini izlemiştir?

  A) Nötralite
  B) Batı bloğuna katılma
  C) Sovyetler Birliği ile ittifak kurma
  D) İngiltere ile ittifak kurma
  E) Fransa ile ittifak kurma

 14. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B) Batı bloğuna katılma'dır. II. Dünya Savaşı sonrası dönemde Türkiye, Sovyetler Birliği ile ihtilaf halindeydi ve Batı bloğuna yakınlaşma politikası izledi. Bu politika, 1947 yılında ABD'nin başlattığı Marshall Planı'na katılma kararıyla güçlendirildi ve Türkiye, 1952 yılında NATO'ya üye oldu. 15. 1945-1950 yılları arasında Türkiye'de yaşanan enflasyonun başlıca sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

  A) Savaş sonrası oluşan ekonomik sıkıntılar
  B) Dış ticaret açığı
  C) İthalatın kısıtlanması
  D) İç talebin artması
  E) Devlet harcamalarının artması

 16. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "C) İthalatın kısıtlanması" olan bu soruda, 1945-1950 yılları arasında yaşanan enflasyonun nedenleri sorulmaktadır. Enflasyonun sebepleri arasında savaş sonrası oluşan ekonomik sıkıntılar, iç talebin artması ve devlet harcamalarının artması gibi faktörler yer alırken, ithalatın kısıtlanması bu sebepler arasında yer almamaktadır. 17. II. Dünya Savaşı sonucunda hangi uluslararası kuruluş kurulmuştur?

  A) NATO                 B) BM            C) Avrupa Konseyi
  D) Varşova Paktı    E) ASEAN

 18. Cevap: B Açıklama:

  II. Dünya Savaşı sonucunda kurulan uluslararası kuruluş, BM (Birleşmiş Milletler)’dir. BM, dünya barışı ve uluslararası işbirliği için oluşturulmuş bir organizasyondur ve bugün 193 üyesi bulunmaktadır. BM, uluslararası hukukun temelini oluşturan BM Şartı'na dayanmaktadır ve üye devletlerin işbirliği ile küresel sorunları çözmeyi amaçlamaktadır. 19. Türkiye, II. Dünya Savaşı sırasında hangi olaylara tanıklık etti?

  A) Savaşın Avrupa'da sona ermesi
  B) Almanya'nın yenilgisi
  C) Japonya'nın teslim olması
  D) İkinci Cihan Harbi'nin başlaması
  E) Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombasının atılması

 20. Cevap: B Açıklama:

  Cevap Anahtarı: B) Almanya'nın yenilgisi Türkiye, II. Dünya Savaşı sırasında tarafsız kalmış olsa da, savaşın son dönemlerinde Almanya'nın yenilgisi ve müttefik devletlerin zaferiyle birlikte savaşın sona ermesine tanıklık etmiştir. Türkiye, savaş boyunca ekonomik sıkıntılar yaşamış ve savaş sonrasında da yıkımın etkilerini uzun süre hissetmiştir. 21. II. Dünya Savaşı'nın sona ermesinden sonra, Türkiye'nin dış politikasında ne tür değişiklikler oldu?

  A) Soğuk Savaş dönemine girildi
  B) Batı ile yakınlaşma politikası izlendi
  C) Sovyetler Birliği'ne yakınlaşma politikası izlendi
  D) Ortadoğu ülkeleriyle yakınlaşma politikası izlendi
  E) Japonya ve Almanya'ya yakınlaşma politikası izlendi

 22. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B şıkkıdır. II. Dünya Savaşı'nın sona ermesinden sonra Türkiye, Batı ülkeleriyle yakınlaşma politikası izlemiş ve NATO'ya üye olmuştur. Bu politika değişikliği, Türkiye'nin Batı ile olan ilişkilerinin güçlenmesine ve Soğuk Savaş dönemi boyunca Batı bloğunda yer almasına yol açmıştır. 23. Türkiye, II. Dünya Savaşı boyunca hangi taraflarla ekonomik işbirliği yapmıştır?

  A) Yalnızca Müttefiklerle
  B) Yalnızca Mihver Devletleriyle
  C) Her iki tarafla da işbirliği yapmıştır
  D) İşbirliği yapmamıştır
  E) İkili işbirliği yapmıştır

 24. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) Her iki tarafla da işbirliği yapmıştır. Türkiye, II. Dünya Savaşı boyunca hem Müttefiklerle hem de Mihver Devletleriyle ekonomik işbirliği yapmıştır. Özellikle tarafsız kalmayı tercih eden Türkiye, savaşın başlamasıyla birlikte ticarette denge politikası izlemiş ve her iki taraftan da mal ve hizmetler almıştır. Ancak, Müttefiklerle olan ticari ilişkiler Mihver Devletleriyle olanlara göre daha yoğun olmuştur. 25. II. Dünya Savaşı sırasında Türkiye, hangi tarafla askeri bir çatışmaya girmiştir?

  A) Müttefiklerle
  B) Mihver Devletleriyle
  C) Sovyetler Birliği ile
  D) Hiçbir tarafla askeri bir çatışmaya girmemiştir
  E) İngiltere ile

 26. Cevap: D Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "D) Hiçbir tarafla askeri bir çatışmaya girmemiştir". II. Dünya Savaşı sırasında Türkiye, tarafsız bir politika izleyerek savaşa doğrudan katılmamıştır. Ancak, savaşın etkilerinden kaçınamamış ve ekonomik, siyasi ve sosyal açıdan etkilenmiştir. 27. II. Dünya Savaşı sırasında Sovyetler Birliği'nin en önemli zaferi hangisidir?

  A) Leningrad Kuşatması      B) Kursk Muharebesi        
  C) Stalingrad Muharebesi    D) Moskova Savunması       
  E) Berlin Muharebesi       

 28. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: C) Stalingrad Muharebesi. II. Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliği'nin en önemli zaferi, Stalingrad Muharebesi olarak kabul edilir. Alman ordusu, Stalingrad'ı ele geçirmek için büyük bir saldırı başlattı ancak Sovyetler Birliği'nin direnişi sayesinde geri püskürtüldü ve Alman ordusu ağır kayıplar verdi. Stalingrad Muharebesi, savaşın seyrini değiştiren önemli bir dönüm noktasıydı ve Sovyetler Birliği'nin savaştaki başarılarına önemli bir katkı sağladı. 29. II. Dünya Savaşı'nın sona ermesine yol açan konferans hangisidir?

  A) Yalta Konferansı               B) Potsdam Konferansı            
  C) Münih Konferansı               D) Versailles Barış Konferansı   
  E) Casablanca Konferansı         

 30. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı: B) Potsdam Konferansı. II. Dünya Savaşı'nın sona ermesine yol açan konferans Potsdam Konferansı'dır. Bu konferans, 17 Temmuz-2 Ağustos 1945 tarihleri arasında düzenlenmiştir ve savaşın sona ermesiyle ilgili konuların yanı sıra Almanya'nın işgalindeki durum, savaş sonrası Avrupa'nın yeniden yapılanması ve Japonya'nın koşulsuz teslimiyeti gibi konular ele alınmıştır. 31. İki Dünya Savaşı Arasındaki Dönemde, Almanya'nın işgal ettiği ülkelerden biri hangisidir?

  A) Polonya    B) İtalya    C) İngiltere    D) Fransa    E) Belçika

 32. Cevap: D Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "D) Fransa" olarak verilmiştir. İki Dünya Savaşı arasındaki dönemde Almanya, 1940 yılında Fransa'yı işgal etmiştir. Almanya'nın bu işgali, II. Dünya Savaşı'nın başlamasına neden olan önemli gelişmelerden biridir. 33. 1929 Ekonomik Bunalımı, II. Dünya Savaşı'na ne gibi etkilerde bulunmuştur?

  A) Savaşa doğru kayan dünya ekonomisini frenleyerek savaşın önlenmesine sebep olmuştur.
  B) Faşizmin yükselmesine neden olarak savaşa giden yolu açmıştır.
  C) Savaş döneminde Amerika'nın ekonomik üstünlüğünü sağlamıştır.
  D) Savaşın seyrini belirleyen bir faktör olmamıştır.
  E) Savaşın sona ermesine katkıda bulunmuştur.

 34. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı: B) Faşizmin yükselmesine neden olarak savaşa giden yolu açmıştır. 1929 Ekonomik Bunalımı, dünya ekonomisini ciddi şekilde sarsmış ve işsizlik, yoksulluk gibi sorunlara neden olmuştur. Bu durum, toplumsal huzursuzlukları artırmış ve faşizmin yükselmesine zemin hazırlamıştır. II. Dünya Savaşı'nın başlamasında etkili olan nedenler arasında bu toplumsal ve ekonomik faktörler de bulunmaktadır. 35. İki Dünya Savaşı Arasındaki Dönemde, Amerika Birleşik Devletleri nasıl bir politika izlemiştir?

  A) Dış politikada nötrlük savunmuştur.
  B) İzolasyoncu bir politika izlemiştir.
  C) Avrupa'daki faşist rejimlere destek vermiştir.
  D) Kendi çıkarlarını korumak için güçlü bir ordu kurmuştur.
  E) Savaşa katılmak için hazırlık yapmıştır.

 36. Cevap: B Açıklama:

  Cevap: B) İzolasyoncu bir politika izlemiştir. Amerika Birleşik Devletleri, İki Dünya Savaşı arasındaki dönemde, dış dünya ile mümkün olduğunca az ilişki kurmayı ve izole olmayı tercih etmiştir. Bu politika, ABD'nin iç sorunlarına odaklanmasını ve kendi ekonomisini güçlendirmesini sağlamıştır. Ancak, savaşın Avrupa'ya yayılması ve Japonya'nın saldırısı sonrasında ABD, savaşa katılmak zorunda kalmıştır. 37. Atatürk dönemi Türk Dış Politikası'nın en önemli özelliklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İzolasyonist bir politika izlenmesi
  B) Batı'ya yönelik bir politika izlenmesi
  C) Doğu'ya yönelik bir politika izlenmesi
  D) İttifaklardan kaçınılması
  E) Milliyetçi bir politika izlenmesi

 38. Cevap: B Açıklama:

  Cevap: B) Batı'ya yönelik bir politika izlenmesi. Atatürk dönemi Türk Dış Politikası'nın en önemli özelliklerinden biri, Batı'ya yönelik bir politika izlenmesidir. Bu politika, Türkiye'nin modernleşmesi, ekonomik kalkınması ve siyasi gücünün artırılması amacını taşıyordu. Bu dönemde Türkiye, Batılı devletlerle diplomatik ilişkiler kurarak, Batı'nın ekonomik, kültürel ve siyasi etkisi altına girmiş ve bu sayede modern bir devlet yapısı ve kültürü geliştirmiştir. 39. Türk Dış Politikası'nda Sovyetler Birliği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmıştır?

  A) Kars Antlaşması'nın imzalanması
  B) Dostluk Antlaşması'nın imzalanması
  C) Ermenistan'ın bağımsızlığının tanınması
  D) Türkmenistan ile güçlü ekonomik bağların kurulması
  E) İki ülke arasında askeri bir ittifakın kurulması

 40. Cevap: B Açıklama:

  Cevap: B) Dostluk Antlaşması'nın imzalanması. Türk Dış Politikası'nda Sovyetler Birliği ile ilişkileri belirleyen en önemli olaylardan biri, 16 Mart 1921 tarihinde Ankara'da imzalanan Dostluk Antlaşması'dır. Bu antlaşma, Türkiye ve Sovyetler Birliği arasında diplomatik ilişkilerin kurulması ve iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel işbirliğinin geliştirilmesini hedeflemiştir. Türk dış politikasının Sovyetler Birliği ile ilişkilerinde dostluk antlaşmasının imzalanması önemli bir dönüm noktasıdır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Test Soruları Detayları

12.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Test Soruları 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 16 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 12.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Test Soruları Testini Çöz tıklayın. 12.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Test Soruları yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Test Soruları sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca 12.sınıf tarih dersi 2.dönem 2.test soruları; mebsinavlari.com tarafından tamamı test ve cevap anahtarlı hazırlanmıştır

Siyasi gelişmeleri ve değişimleri değerlendirebilme becerisi.

Truman Doktrini'nin amacını açıklar.

Türk dış politikasının II. Dünya Savaşı sonrasındaki temel ilkesi tarafsızlık ve barışçı çözümlerdir.

Ekonomik reformların amaçları hakkında bilgi sahibi olma.

Türkiye'nin laik ve demokratik bir toplum olarak geleceğini güçlendirdi.

Türkiye'nin çok partili siyasi hayata geçiş sürecini anlamak olarak özetlenebilir.

Türkiye'nin II. Dünya Savaşı sonrası dönemdeki dış politikasını ve Batı'ya yönelik yakınlaşma politikasını anlamalarını sağlamayı amaçlar.

Ekonomik kavramları ve dönemleri anlama, neden-sonuç ilişkilerini kurma ve kaynak analizi yapma becerilerini ölçmeyi hedeflemektedir.

Tarihi olaylara ve uluslararası ilişkilere dair bilgi sahibi olmak ve BM'nin amacını ve işlevini anlamak olarak özetlenebilir.

Tarih bilgisini kullanarak, Türkiye'nin II. Dünya Savaşı'na dair tanıklık ettiği olayları hatırlayabilir ve bu döneme ait tarihsel gelişmeleri anlayabilirsiniz.

Türkiye'nin II. Dünya Savaşı sonrası dış politikasında izlediği yakınlaşma politikasını ve NATO'ya üyeliğini anlamak önemlidir.

Tarihsel olaylara ilişkin farklı kaynaklardan bilgi edinme ve bu bilgileri bir araya getirme becerisi.

Türkiye'nin dış politikası hakkında bilgi kazanımını sağlamaktadır.

Tarihi olayların önemini ve sonuçlarını değerlendirebilme becerisi.

Tarihsel olayların sonuçlarını ve etkilerini analiz edebilme becerisi.

tarihsel olaylar ve uluslararası ilişkiler konusunda bilgi sahibi olmak olarak özetlenebilir.

tarihi olaylar arasındaki neden-sonuç ilişkilerini anlamaları hedeflenmektedir.

İki Dünya Savaşı arasındaki dönemde, Amerika Birleşik Devletleri'nin izolasyoncu bir politika izlediği anlaşılır.

Atatürk dönemi Türk Dış Politikası'nın Batı'ya yönelik bir politika izlemesi ve bu politikanın Türkiye'nin modernleşmesine, ekonomik kalkınmasına ve siyasi gücünün artmasına katkı sağlaması.

Tarihte Türk Dış Politikası'nda Sovyetler Birliği ile yapılan antlaşmaları ve ilişkileri anlama.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Test Soruları sınavı 12.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

12.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Test Soruları Testi İstatistikleri

Bu sınav 2 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 12 kere doğru, 28 kere yanlış cevap verilmiş.

12.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Test Soruları Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Test Soruları sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Test Soruları sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Test Soruları sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Tarih dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

12.Sınıf Tarih Sınavı Hazırla
  12.Sınıf Tarih Dersi Ünite Özetleri