2022-2023 12.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılı - Test

2022-2023 12.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavı 12.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. 2022-2023 12.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılı - Test CEVAPLARI

 1. 1990'lı yıllarda dünya ekonomisinde yaşanan değişimlerin Türkiye'ye etkisi nedir?

  A) Türkiye, küresel sermayenin etkisi altına girmiştir ve dış borçlanma artmıştır.
  B) Türkiye, dünya ekonomisindeki gelişmelerden bağımsız kalmıştır.
  C) Türkiye, ekonomik büyümesini sürdürmüş ve diğer ülkeleri geride bırakmıştır.
  D) Türkiye'nin ihracatı artmış ve cari açığı azalmıştır.
  E) Türkiye, üretimini azaltmış ve ithalata yönelmiştir.

 2. Cevap: A Açıklama:

  1990'lı yıllarda dünya ekonomisinde yaşanan değişimlerin Türkiye'ye etkisi olumsuz olmuştur. Küresel sermayenin etkisi altına giren Türkiye, dış borçlanma oranlarını artırmıştır. Bu süreçte, Türkiye'nin ekonomik büyümesi yavaşlamış, üretim azalmış ve ithalat artmıştır. 3. 1990'lı yıllarda dünya siyasi sistemlerindeki değişikliklerin Türkiye'ye etkisi nedir?

  A) Türkiye, diğer ülkeler gibi demokrasiye geçiş yapmıştır.
  B) Türkiye, siyasi istikrarsızlık yaşamış ve iç çatışmalar artmıştır.
  C) Türkiye, askeri rejimden sivil yönetimlere geçmiştir.
  D) Türkiye, NATO'dan ayrılmıştır ve bağımsız bir dış politika izlemiştir.
  E) Türkiye, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra yeni bir stratejik konum kazanmıştır.

 4. Cevap: C Açıklama:

  1990'lı yıllarda dünya siyasi sistemlerindeki değişikliklerin Türkiye'ye etkisi olmuştur. Türkiye, askeri rejimden sivil yönetimlere geçiş yapmış ve demokratikleşme süreci başlamıştır. Ancak, bu süreçte siyasi istikrarsızlık, iç çatışmalar ve terör olayları da artmıştır. 5. 1990'ların sonunda Türkiye'nin AB üyelik süreci hangi yıl başlamıştır?

  A) 1995    B) 1999    C) 2002    D) 2004    E) 2005

 6. Cevap: B Açıklama:

  1990'ların sonunda, Türkiye'nin AB üyelik süreci 1999 yılında Helsinki Zirvesi'nde başlatılmıştır. Bu süreçte, Türkiye AB'ye tam üyelik için aday ülke statüsü kazanmış ve müzakereler başlamıştır. 7. 1990'larda Türkiye'de yaşanan ekonomik krizlerin sonuçlarından biri nedir?

  A) Enflasyon oranının düşmesi
  B) İşsizlik oranının düşmesi
  C) Dış borçların azalması
  D) Gayri safi yurtiçi hasılanın artması
  E) Yoksulluk ve gelir eşitsizliğinin artması

 8. Cevap: E Açıklama:

  1990'larda Türkiye'de yaşanan ekonomik krizler, ülke genelinde yoksulluk ve gelir eşitsizliğinin artmasına neden oldu. Özellikle düşük gelirli kesimler bu krizlerden en çok etkilenen gruplar arasındaydı. 9. 1991 Körfez Savaşı'nın Türkiye üzerindeki etkisi nedir?

  A) Türkiye'de ekonomik krize neden oldu
  B) Türkiye, savaşa aktif olarak katıldı
  C) Türkiye, savaş sonrası Irak'a insani yardım sağladı
  D) Türkiye, savaş sonrası ABD'nin güçlenmesine katkıda bulundu
  E) Türkiye, savaş sonrası ABD'nin İncirlik Üssü'nü kullanmasına izin verdi

 10. Cevap: E Açıklama:

  1991 Körfez Savaşı'nın Türkiye üzerindeki etkisi, Türkiye'nin savaşa fiilen katılmamasına rağmen, Irak'a karşı koalisyon güçlerine lojistik destek sağlaması ve ABD'nin İncirlik Üssü'nü kullanmasına izin vermesiyle sınırlı kalmamıştır. Savaşın sonucunda Irak'ın işgal edilen Kuveyt'ten çekilmesiyle bölgedeki istikrarın artması, Türkiye'nin bölgedeki ekonomik ve siyasi ilişkilerini etkilemiştir. 11. Türkiye'nin AB üyeliği sürecinde 1990'larda yaşanan en büyük sorun nedir?

  A) Gümrük Birliği'nin kurulması
  B) İnsan hakları ihlalleri
  C) Kürt sorunu
  D) Ekonomik krizler
  E) AB ülkelerinin Türkiye'ye karşı tutumu

 12. Cevap: B Açıklama:

  1990'larda Türkiye'nin AB üyeliği sürecinde en büyük sorun insan hakları ihlalleri ve demokrasi açıkları olarak görülmüştür. Bu süreçte Türkiye, AB tarafından insan hakları ve demokrasi alanındaki yetersizlikleri nedeniyle eleştirilmiştir. Bu eleştiriler Türkiye'nin AB üyeliği sürecinde ilerleme kaydetmesini engelleyen faktörlerden biri olmuştur. 13. 1960-1990 yılları arasında Türkiye'de hangi siyasi partiler, solcu ve sosyalist görüşlere sahip seçmenleri çekmek için kurulmuştur?

  A) DP ve AP       B) CHP ve MSP    C) TİP ve THKP-C
  D) DYP ve RP    E) ANAP ve SHP

 14. Cevap: C Açıklama:

  1960-1990 yılları arasında Türkiye'de solcu ve sosyalist görüşlere sahip seçmenleri çekmek için TİP (Türkiye İşçi Partisi) ve THKP-C (Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi) gibi partiler kurulmuştur. Bu partilerin kuruluşu, o dönemdeki toplumsal ve siyasi koşulların bir sonucudur. 15. 1960-1990 yılları arasında Türkiye'de hangi dönemde, "Çok Partili Dönem" başlamıştır?

  A) 1950-1960    B) 1960-1971    C) 1971-1980
  D) 1980-1989    E) 1989-1990

 16. Cevap: B Açıklama:

  1960-1990 yılları arasında Türkiye'de "Çok Partili Dönem" 1960-1971 yılları arasında başlamıştır. 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin ardından, 1961 Anayasası'yla birlikte çok partili siyasi hayat yeniden başlamıştır. Bu dönemde, farklı siyasi partiler kurulmuş ve ülkede siyasi çeşitlilik artmıştır. 17. Türkiye'nin Batı'ya yönelik dış politikası, 1960'larda hangi kurum tarafından şekillendirilmiştir?

  A) Türkiye Büyük Millet Meclisi    B) Dışişleri Bakanlığı            
  C) Milli Güvenlik Kurulu           D) Genelkurmay Başkanlığı         
  E) Cumhurbaşkanlığı               

 18. Cevap: B Açıklama:

  Türkiye'nin Batı'ya yönelik dış politikası 1960'larda Dışişleri Bakanlığı tarafından şekillendirilmiştir. Bu dönemde Türkiye, NATO üyeliği ile Batı bloğuna entegre olmuş ve Batı ile ilişkilerini güçlendirmiştir. Bu kazanımda, Türkiye'nin dış politikasında etkili bir rol oynayan Dışişleri Bakanlığı'nın payı büyüktür. 19. Türk dış politikasında önemli bir yere sahip olan Balkanlar, 1960'larda Türkiye'nin hangi dış politika önceliği doğrultusunda ele alınmıştır?

  A) Komünizmle mücadele
  B) Avrupa Birliği'ne üyelik süreci
  C) Kıbrıs sorunu
  D) Orta Doğu politikaları
  E) Ekonomik işbirliği

 20. Cevap: A Açıklama:

  Türkiye'nin Balkanlar'a yönelik dış politikası, 1960'larda Komünizmle mücadele önceliği doğrultusunda ele alınmıştır. Balkanlar, Soğuk Savaş döneminde Türkiye için önemli bir bölge olmuş ve Türkiye, Sovyetler Birliği'nin Balkanlardaki nüfuzunu sınırlandırmayı hedeflemiştir. 21. 1970'lerin sonunda Türkiye'de görülen sağ-sol çatışmalarında, sol örgütler genellikle hangi taktiği kullanıyordu?

  A) Terör saldırıları
  B) Propaganda ve mitingler
  C) Siyasi görüş ayrılıklarını tartışma
  D) Siyasi temsilcilere saldırı
  E) Kendi içlerinde şiddetli çatışmalar

 22. Cevap: A Açıklama:

  1970'lerin sonunda Türkiye'deki sağ-sol çatışmalarında, sol örgütler genellikle terör saldırıları taktiğini kullanmışlardır. Bu saldırılar genellikle hükümet yetkililerine, polis veya askeri hedeflere ve sağcı gruplara yönelik olmuştur. Bu dönemde sol örgütlerin şiddetli çatışmaları, ayrıca sağcı gruplar ve devlet güçleri tarafından gerçekleştirilen karşı saldırılar da yaşanmıştır. 23. 1980'lerin sonunda Türkiye'de ekonomik liberalizasyon süreci başlamıştır. Bu süreçte, hangi bakan ekonomik reformların öncülüğünü yapmıştır?

  A) Turgut Özal          B) Süleyman Demirel    
  C) Bülent Ecevit        D) Alparslan Türkeş    
  E) Necmettin Erbakan   

 24. Cevap: A Açıklama:

  1980'lerin sonunda Türkiye'de ekonomik liberalizasyon süreci başlamıştır ve bu süreçte Turgut Özal, ekonomik reformların öncülüğünü yapmıştır. Özal'ın bu dönemde uyguladığı ekonomik politikalar, özellikle dış ticarette serbestleşme, özelleştirme ve yabancı yatırımları teşvik etme gibi adımlarla öne çıkmıştır. 25. Türk dış politikasının 1960'lı yıllarda uyguladığı temel prensiplerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Tarafsızlık politikası
  B) Batı yanlısı politika
  C) Doğu yanlısı politika
  D) İslam ülkelerine yakınlık politikası
  E) İttifaklar politikası

 26. Cevap: A Açıklama:

  Türk dış politikasının 1960'lı yıllarda uyguladığı temel prensiplerden biri tarafsızlık politikasıdır. Bu politika Türkiye'nin Soğuk Savaş döneminde Batı ve Doğu Blokları arasında bir tercih yapmaktan kaçınarak tarafsız kalması ve dengeli bir politika izlemesi anlamına gelir. Tarafsızlık politikasıyla birlikte Türkiye, uluslararası ilişkilerde bağımsızlığını koruma hedefine odaklanmıştır. 27. 1970'lerde Türk dış politikasında öne çıkan konulardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İsrail ile diplomatik ilişkilerin başlaması
  B) Avrupa Birliği'ne üyelik başvurusu
  C) Çin ile ilişkilerin normalleşmesi
  D) SSCB'nin dağılması sonrası yeni oluşan devletlerle ilişkilerin kurulması
  E) İslam Konferansı Teşkilatı'na katılım

 28. Cevap: E Açıklama:

  1970'lerde Türk dış politikasında öne çıkan konulardan biri, İslam Konferansı Teşkilatı'na katılım ve İslam dünyası ile ilişkilerin güçlendirilmesi olmuştur. Bu dönemde Türkiye, İslam dünyası ile daha yakın bir ilişki kurmak ve Ortadoğu'daki sorunlara çözüm aramak için çaba sarf etmiştir. Bu dönemde ayrıca Türkiye, SSCB'nin yayılmacı politikalarına karşı bir denge unsuru olarak konumlanarak NATO ile olan ilişkilerini güçlendirmiş ve Doğu bloku ülkeleri ile ilişkilerini sınırlandırmıştır. 29. Sovyetler Birliği'nin dağılması sonrası dünya siyasetinde hangi değişiklikler yaşanmıştır?

  A) Hiçbir değişiklik olmamıştır
  B) ABD'nin tek süper güç olmasıyla kutuplaşma sona ermiştir
  C) Çin'in yükselişi ile kutuplaşma artmıştır
  D) Rusya'nın tekrar yükselişi ile kutuplaşma artmıştır
  E) Avrupa Birliği'nin kurulmasıyla kutuplaşma azalmıştır

 30. Cevap: B Açıklama:

  Sovyetler Birliği'nin dağılması sonrası dünya siyasetinde büyük değişiklikler yaşanmıştır. Soğuk Savaş dönemi sona ermiş ve ABD tek süper güç olarak kalmıştır. Bu dönemde kutuplaşma azalmış ve küreselleşme süreci hız kazanmıştır. 31. 11 Eylül saldırıları sonrasında hangi ülke ABD tarafından işgal edilmiştir?

  A) Afganistan    B) Irak                        C) İran
  D) Pakistan       E) Suudi Arabistan

 32. Cevap: A Açıklama:

  11 Eylül saldırıları sonrasında ABD, Afganistan'ı işgal etmiştir. Bu saldırılar, Taliban rejiminin elindeki Afganistan'da bulunan El Kaide örgütünün düzenlediği terör saldırılarıydı. ABD'nin Afganistan işgali, "Savaşın Zamanı Yazarlarının" yarattığı bir tartışmaya neden oldu ve uluslararası hukukun nasıl uygulanması gerektiği konusunda birçok soruyu da beraberinde getirdi. 33. Atatürk döneminde iç politikada hangi ilkeler uygulanmıştır?

  A) Milliyetçilik ve İnkılapçılık    B) İnkılapçılık ve Halkçılık       
  C) Halkçılık ve Milliyetçilik       D) Milliyetçilik ve Laiklik        
  E) Laiklik ve İnkılapçılık         

 34. Cevap: A Açıklama: Atatürk döneminde uygulanan temel iç politika ilkeleri arasında Milliyetçilik ve İnkılapçılık vardır. Milliyetçilik, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olan Atatürk tarafından ortaya atılarak tüm vatandaşların kökeni ve inançları gözetilmeksizin Türk vatandaşı olmalarını öngörmüştür. İnkılapçılık ise Atatürk tarafından Türkiye'de tek parti rejiminin kurulması amacıyla önerilmiştir ve bu ilke ile birlikte Türkiye topraklarının sınırları güvence altına alınmış

 35. Atatürk dönemi iç politikasında kadınların haklarıyla ilgili hangi düzenlemeler yapılmıştır?

  A) Seçme ve seçilme hakkının tanınması, yasalarda eşitlik ilkesinin kabul edilmesi
  B) Tekke ve zaviyelerin kapatılması, Şapka Kanunu'nun kabul edilmesi
  C) Türk Medeni Kanunu'nun kabul edilmesi, İnkılapçı kadınlar tarafından örgütlenme çalışmaları
  D) Şapka Kanunu'nun kabul edilmesi, cemiyetlerin denetim altına alınması
  E) İmar Kanunu'nun kabul edilmesi, hukukun üstünlüğünün sağlanması

 36. Cevap: A Açıklama: Cevap; Atatürk dönemi iç politikasında kadınların haklarıyla ilgili yapılan düzenlemeler arasında, Türk Medeni Kanunu'nun kabul edilmesi, İnkılapçı kadınlar tarafından örgütlenme çalışmaları ve Şapka Kanunu'nun kabul edilmesi bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, seçme ve seçilme hakkının tanınması ve eşitlik ilkesinin yasalarda kabul edilmesi de bir diğer önemli düzenlemedir.

 37. İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye'de siyasi istikrarın sağlanması için aşağıdaki hangi önlemler alınmıştır?

  A) Tek Parti Dönemi'nin başlatılması
  B) Çok Partili Dönem'in başlatılması
  C) Siyasi partilerin kapatılması
  D) İstiklal Mahkemeleri'nin kurulması
  E) İcra Vekilleri Heyeti'nin kurulması

 38. Cevap: A Açıklama: İki Savaş Arası Döneminde Türkiye'de siyasi istikrarın sağlanması için öncelikle tek parti dönemi başlatıldı. Bu dönemde diğer tüm partilere kapatma kararı alındı ve İcra Vekilleri Heyeti kurularak iktidarın sağlanması amaçlandı. Ayrıca İstiklal Mahkemeleri'nin kurulması ile yasaların uygulanması için gerekli bir altyapı oluşturuldu.

 39. İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye'de aşağıdaki alanlardan hangisinde önemli ilerlemeler kaydedilmiştir?

  A) Sağlık    B) Eğitim    C) Ulaşım    D) Tarım    E) İletişim

 40. Cevap: B Açıklama: B) Eğitim alanında, İki Savaş Arası Dönemi'nde Türkiye'de önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Özellikle 1924 Meclis-i Mebusan Kanunu ile Yükseköğrenimin üniversite ya da akademi bazlı olması öngörülmüş ve sivil eğitim alanında bazı reformlar gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 1925 Toplumcu Eğitim Sistemi ile yaygın eğitime önem verildi ve çocukların tüm vatandaşlar için hakkaniyetli eğitimden yararlanma hakkı tanındı.

 41. İki Savaş Arasındaki Dönemde dünyada aşağıdaki gelişmelerden hangisi yaşanmamıştır?

  A) Ekonomik bunalımın yaşanması
  B) Yeni sömürgecilik hareketlerinin yükselmesi
  C) Faşizmin yükselişi
  D) Sovyetler Birliği'nin kurulması
  E) Uluslararası örgütlerin kurulması

 42. Cevap: D Açıklama: Dönem, İki Savaş Arası olarak tanımlanır (1919-1939). Bu dönemde, ekonomik bunalımın yaşanması, yeni sömürgecilik hareketlerinin yükselmesi, faşizmin yükselişi ve uluslararası örgütlerin kurulması gibi önemli gelişmeler yaşanmıştır. Ancak, bu sorudaki cevaplardan hangisi yaşanmamış diye sorduğunda, Sovyetler Birliği'nin kurulması (D seçeneği) olacaktır.

 43. Atatürk döneminde yapılan İzmir İktisat Kongresi'nin amacı nedir?

  A) Milli Savunma'nın güçlendirilmesi
  B) Yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik bağımsızlığı
  C) İslam devletinin kurulması
  D) Osmanlı İmparatorluğu'nun yeniden kurulması
  E) Türkiye'nin İslam birliği içinde yer alması

 44. Cevap: B Açıklama: İzmir İktisat Kongresi, Atatürk döneminde, Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik bağımsızlığını sağlamak amacıyla düzenlenmiş bir toplantıdır. Başlıca amaçları, tarım sektörünün geliştirilmesi ve ihracat fırsatlarının genişletilmesi ile ülkenin ekonomik yönden güçlenmesidir. Bu kongreye katılanlar, ekonomik alandaki çözüm yollarını tartışarak, Türkiye'nin yeni ekonomik politikalar oluşturmasını öngörmüşlerdir.

Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2022-2023 12.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılı - Test Detayları

2022-2023 12.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılı - Test 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 16 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2022-2023 12.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılı - Test Testini Çöz tıklayın. 2022-2023 12.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılı - Test yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2022-2023 12.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca 2022-2023 12.sınıf tarih dersi 2.dönem 2.yazılı soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

1990'lı yıllarda dünya ekonomisinde yaşanan değişimler, Türkiye'ye olumsuz etki yapmıştır ve ülke, küresel sermayenin etkisi altına girerek dış borçlanma oranlarını artırmıştır.

1990'lı yıllarda dünya siyasi sistemlerindeki değişikliklerin etkisiyle Türkiye, askeri rejimden sivil yönetimlere geçiş yaparak demokratikleşme sürecine girmiştir. Ancak, bu süreçte siyasi istikrarsızlık, iç çatışmalar ve terör olayları da artmıştır.

1990'ların ekonomik krizleri, Türkiye'de yoksulluk ve gelir eşitsizliğinin artmasına yol açtı.

1991 Körfez Savaşı'nın Türkiye ve bölge üzerindeki siyasi, ekonomik ve askeri etkilerini anlayabilme.

Türkiye'nin AB üyeliği sürecindeki en büyük sorunları ve bu süreçte insan hakları ve demokrasi açıklarının Türkiye'nin ilerleme kaydetmesini engelleyen faktörlerden biri olduğunu bilmek.

Türkiye'deki siyasi partilerin tarihine dair bilgi sahibi olma.

Türkiye'nin çok partili siyasi hayatının tarihine aşina olmak ve bu dönemin önemini anlamak gerekmektedir.

Türk dış politikasının farklı öncelikleri hakkında bilgi sahibi olmalarını ve farklı dönemlerdeki politikaları anlamalarını sağlamayı hedeflemektedir.

1970'lerde Türkiye'de yaşanan sağ-sol çatışmalarında, sol örgütlerin terör saldırıları taktiği kullanmış olduğunu bilmek.

Türkiye'de 1980'lerin sonunda başlayan ekonomik liberalizasyon sürecinde Turgut Özal öncülük etmiştir.

Türk dış politikasının 1960'lı yıllarda uyguladığı temel prensiplerden biri tarafsızlık politikasıdır.

Türk dış politikasının 1970'lerdeki öncelikli konularını ve Türkiye'nin İslam dünyası ile olan ilişkilerini öğrenmek.

Sovyetler Birliği'nin dağılması sonrası dünya siyasetinde kutuplaşma azalmış ve küreselleşme süreci hız kazanmıştır.

Tarihi olayları anlama ve kronolojik bir sıraya göre sıralama becerisi.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2022-2023 12.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavı 12.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2022-2023 12.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılı - Test Testi İstatistikleri

Bu sınav 5 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 20 kere doğru, 71 kere yanlış cevap verilmiş.

2022-2023 12.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılı - Test Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2022-2023 12.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2022-2023 12.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2022-2023 12.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Tarih dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

12.Sınıf Tarih Sınavı Hazırla
  12.Sınıf Tarih Dersi Ünite Özetleri