12.Sınıf Kimya III. Ünite - Organik Bileşikler - Test 1

12.Sınıf Kimya III. Ünite - Organik Bileşikler - Test 1 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf Kimya III. Ünite - Organik Bileşikler - Test 1 CEVAPLARI

 1. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi alifatik bir hidrokarbondur?

  A) Benzen    B) Bütan    C) Etanol    D) Kloroform    E) Propin    

 2. Cevap: B Açıklama:

  Bütan, sadece karbon ve hidrojen atomlarından oluşan alifatik bir hidrokarbondur. 3. "3-Etil-2-metil pentan" bileşiğinin IUPAC sistemine göre yarı açık formülü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) CH3-CH2-CH(CH3)-CH(CH3)-CH2-CH3
  B) CH3-CH(CH3)-CH(CH3)-CH2-CH2-CH3
  C) CH3-CH(CH2)-CH(CH3)-CH2-CH2-CH3
  D) CH3-CH(CH3)-CH(CH2)-CH2-CH2-CH3
  E) CH3-CH2-CH(CH2)-CH(CH3)-CH2-CH3

 4. Cevap: A Açıklama:

  Bileşik, 5 karbonlu bir ana zincir ve iki yan gruba sahiptir. 3. karbon atomunda etil grubu (-CH2-CH3) ve 2. karbon atomunda metil grubu (-CH3) bulunur. 5. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi 2-metilpropanın bir yapı izomeridir?

  A) Metan    B) Etan    C) Propan    D) Butan    E) İzopentan    

 6. Cevap: D Açıklama:

  2-Metilpropan, dört karbonlu dallanmış bir alkandır. Butan da dört karbonlu bir alkandır ve dallanma içerdiğinden 2-metilpropanın bir yapı izomeridir. 7. Hangisi pentanın bir yapı izomeri DEĞİLDİR?

  A) İzobütan             B) Neopentan           
  C) 2-Metilbütan         D) 3-Metilbütan        
  E) 2,2-Dimetilpropan                           

 8. Cevap: A Açıklama:

  İzobütan, neopentan, 2-metilbütan ve 3-metilbütan pentanın yapı izomerleridir. Ancak 2,2-dimetilpropan pentanın bir izomeri değildir; bunun yerine 2-metilpropanın bir izomeridir. 9. Alkenlerin IUPAC sistemine göre adlandırılmasında hangi kural doğrudur?

  A) İkili bağ içeren en uzun karbon zinciri seçilmez.
  B) İkili bağın yeri zincirin ortasına yazılır.
  C) Ana zincire bağlı yan dalın karbon numarası büyük yazılır.
  D) İkili bağa en yakın karbonun numarası ilk yazılır.
  E) Halkalı alkenlerin adlandırılmasında ikili bağın konumu belirtilmez.

 10. Cevap: D Açıklama:

  Alkenlerin IUPAC sistemine göre adlandırılmasında, ikili bağ içeren en uzun karbon zinciri seçilir ve ikili bağın yeri zincirin hangi ucuna yakınsa o uçtan başlanarak karbonlara numara verilir. 11. Hangi tepkimede alkenler doymuş hidrokarbonlara dönüşür?

  A) Polimerleşme               B) H2 katılması              
  C) Bromla katılma             D) Halojen asidi katılması   
  E) Oksitlenme                                              

 12. Cevap: B Açıklama:

  Alkenlere hidrojen katılması, nikel, platin, paladyum elementlerinin katalizörlüğünde gerçekleşen bir tepkimedir. Bu tepkimede alkenin yapısındaki pi bağı kırılır ve hidrojen atomları, bağı kırılan karbonlara bağlanır. Molekül doymuş hâle gelerek alkana dönüşür. 13. Aşağıdakilerden hangisi bir alkindir?

  A) Eten    B) Propen    C) Etin    D) Bütan    E) Pentan    

 14. Cevap: C Açıklama:

  Alkinler, karbon atomları arasında en az bir üçlü bağ bulunan doymamış hidrokarbonlardır. Etin bir alkindır. 15. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin IUPAC adı doğrudur?

  A) 1-Pentin    B) 2-Pentin    C) 3-Pentin    D) 4-Pentin    E) 5-Pentin    

 16. Cevap: A Açıklama:

  IUPAC sisteminde, üçlü bağ zincirin hangi ucuna yakınsa karbonlara o uçtan başlanarak numara verilir. Verilen bileşikte üçlü bağ zincirin ilk karbonunda yer almaktadır, bu nedenle doğru IUPAC adı 1-pentindir. 17. Aromatik hidrokarbonların en önemli yapısal özelliği nedir?

  A) Karbon atomları arasında sürekli yer değiştiren çift bağlar
  B) Düzlemsel bir halka yapısı
  C) Birbirine bağlı üçlü bağlar
  D) Apolik olmaları
  E) Su ile reaksiyon vermeleri

 18. Cevap: A Açıklama:

  Aromatik hidrokarbonlar, karbon atomları arasında sürekli yer değiştiren çift bağlar içeren düzlemsel bir halka yapısına sahip olmalarıyla karakterize edilir. 19. Hangi bileşik bir aromatik hidrokarbon örneğidir?

  A) Etilen              B) Benzen             
  C) Alkanol             D) Eter               
  E) Karboksilik asit                          

 20. Cevap: B Açıklama:

  Benzen, düzlemsel halka yapısı ve sürekli yer değiştiren çift bağları ile bir aromatik hidrokarbon örneğidir. 21. Hidroksil grubunun bağlı olduğu karbon atomuna bağlı alkil grubu sayısına göre alkol sınıflandırması nasıl yapılır?

  A) Metanol, etanol, glikoz       B) Primer, sekonder, tersiyer   
  C) Alifatik, siklik, aromatik    D) Doymuş, doymamış             
  E) Formaldehit, aseton, fenol                                    

 22. Cevap: B Açıklama:

  Primer alkolde 1, sekonder alkolde 2, tersiyer alkolde 3 alkil grubu bulunur. 23. Aşağıdakilerden hangisi alkol değildir?

  A) Etanol                  B) Fenol                  
  C) Metanol                 D) Glikol                 
  E) Tersiyer bütil alkol                              

 24. Cevap: B Açıklama:

  Fenol, hidroksil grubunun bağlı olduğu karbon atomu aromatik olduğu için alkoldür. 25. Hangisi bir primer alkoldür?

  A) Etandiol                B) Propanol               
  C) Gliserin                D) Eter                   
  E) Tersiyer bütil alkol                              

 26. Cevap: B Açıklama:

  Primer alkolde hidroksil grubu birincil karbon atomuna bağlıdır. Propanolde hidroksil grubu birincil karbon atomuna bağlı olduğu için primer alkoldür. 27. Hangisi bir asimetrik eterdir?

  A) Metanol                 B) Etanol                 
  C) İzopropil metil eter    D) 1,2-Propandiol         
  E) Bütanol                                           

 28. Cevap: C Açıklama:

  Asimetrik eterlerde oksijen atomuna bağlı alkil grupları farklıdır. İzopropil metil eterinde oksijen atomuna bağlı alkil grupları farklı olduğu için asimetrik eterdir. 29. Aşağıdakilerden hangisi bir aldehittir?

  A) Etanol    B) Formaldehit    C) Benzen    D) Propanol    E) Metanol    

 30. Cevap: B Açıklama:

  Aldehitler, karbonil grubunun zincirin uç kısmında yer aldığı bileşiklerdir. Formaldehit, aldehitlerin en basit üyesidir. 31. Aşağıdakilerden hangisi bir karışık ketondur?

  A) Propanon                 B) Bütanon                 
  C) 2-Pentanon               D) 3-Metil-2-bütanon       
  E) 2,3-Dimetil-2-bütanon                               

 32. Cevap: D Açıklama:

  Karışık ketonlar, karbonil grubuna iki farklı radikal grubun bağlı olduğu bileşiklerdir. 3-Metil-2-bütanon, iki farklı radikal gruba sahip bir karışık ketondur. 33. Aşağıdakilerden hangisi bir monokarboksilik asit örneğidir?

  A) Etoksilen        B) Bütanal         
  C) Bütanoid asit    D) Propil asetat   
  E) Etilen glikol                       

 34. Cevap: C Açıklama:

  Bütanoid asit, yapısında bir tane karboksil grubu içeren bir monokarboksilik asittir. 35. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi bir hidroksi asittir?

  A) Bütanik asit     B) Laktik asit     
  C) Maleik asit      D) Tartarik asit   
  E) Sitrik asit                         

 36. Cevap: B Açıklama:

  Laktik asit, yapısında hem karboksil grubu hem de hidroksil grubu içeren bir hidroksi asittir. 37. Monokarboksilik asitler ve esterler arasındaki fonksiyonel grup izomerisi hangi özelliğe dayanır?

  A) Aynı sayıda karbon atomu içermelerine
  B) Aynı molekül formülüne sahip olmalarına
  C) Aynı fonksiyonel gruba sahip olmalarına
  D) Aynı kaynaktan elde edilmelerine
  E) Aynı fiziksel özelliklere sahip olmalarına

 38. Cevap: B Açıklama:

  Monokarboksilik asitler ve esterler, aynı sayıda karbon atomu içermelerine ve aynı molekül formülüne sahip olmalarına rağmen farklı fonksiyonel gruplara (karboksilik asit grubu ve ester grubu) sahiptirler. Bu fonksiyonel grupların farklılığı bileşiklerin yapı ve özelliklerini değiştirir. 39. Bal mumunun temel bileşenlerinden biri olmayan madde hangisidir?

  A) Doymuş monoesterler      B) Doymamış diesterler     
  C) Doymuş hidrokarbonlar    D) Glikol                  
  E) Serbest asitler                                     

 40. Cevap: D Açıklama:

  Bal mumu, doymuş ve doymamış monoesterler, diesterler, doymuş ve doymamış hidrokarbonlar ve serbest asitleri içerir. Glikol, bal mumunun temel bileşenlerinden biri değildir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf Kimya III. Ünite - Organik Bileşikler - Test 1 Detayları

12.Sınıf Kimya III. Ünite - Organik Bileşikler - Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 01 Mart 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 12.Sınıf Kimya III. Ünite - Organik Bileşikler - Test 1 Testini Çöz tıklayın. 12.Sınıf Kimya III. Ünite - Organik Bileşikler - Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf Kimya III. Ünite - Organik Bileşikler - Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


12.Sınıf Kimya III. Ünite - Organik Bileşikler - Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ORGANİK BİLEŞİKLER
  1. Alkoller
  2. Aminler
  3. Çok Fonksiyonlu Bileşikler
  4. Eterler
  5. Hidrokarbonlar
  6. Karboksilik Asit Türevleri
  7. Karboksilik Asitler
  8. Karbonil Bileşikleri

Ayrıca 12.sınıf kimya dersi III. ünite organik bileşikler konusu test soruları 1, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Alifatik ve aromatik hidrokarbonları ayırt etme

IUPAC kurallarına göre alkanların adlandırılması ve açık formüllerinin yazılması

Yapısal izomerliği ve zincir-dallanma izomerliğini anlama.

Yapı izomerliği ve zincir-dallanma izomerliği arasındaki farkı ayırt etme.

Alkenlerin IUPAC sistemine göre adlandırılmasını öğrenmek.

Alkenlerin katılma tepkimelerini öğrenmek.

Alkinlerin tanımını ve yapısını anlama.

Alkinlerin IUPAC sistemine göre adlandırılmasını uygulama.

Aromatik hidrokarbonların yapısal özelliklerini anlama.

Aromatik hidrokarbonları tanımlama ve örnekleri verme.

Monoalkollerin sınıflandırılmasını anlar.

Alkollerin yapısal özelliklerini tanır.

Alkollerin sınıflandırılması ve adlandırılması

Eterlerin sınıflandırılması ve adlandırılması

Aldehitlerin tanımını ve yapısını anlamak

Ketonların sınıflandırılmasını ve adlandırılmasını anlamak

Monokarboksilik asitlerin tanımını ve yapısını anlar.

Hidroksi asitlerin tanımını ve yapısını anlar.

Organik bileşiklerin fonksiyonel grup izomerlerini tanımlayabilme

Bal mumunun kimyasal yapısını anlayabilme

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf Kimya III. Ünite - Organik Bileşikler - Test 1 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

12.Sınıf Kimya III. Ünite - Organik Bileşikler - Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf Kimya III. Ünite - Organik Bileşikler - Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf Kimya III. Ünite - Organik Bileşikler - Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf Kimya III. Ünite - Organik Bileşikler - Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Kimya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.