12.Sınıf Kimya 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular

12.Sınıf Kimya 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 12.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf Kimya 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Hidrokarbonların aromatik ve alifatik olmak üzere sınıflandırılmasının nedenini açıklayınız.


 2. Cevap: Aromatik hidrokarbonlar benzen halkası içerirken alifatik hidrokarbonlar içermez. Açıklama:

  Benzen halkası, özel aromatikliğini veren alternatif tekli ve çiftli bağlardan oluşan bir yapıdır. 3. Bir alkanın primer, sekonder ve tersiyer karbon atomlarını tanımlayınız.


 4. Cevap: * Primer karbon atomu: Tek karbon atomuyla bağlıdır. * Sekonder karbon atomu: İki karbon atomuyla bağlıdır. * Tersiyer karbon atomu: Üç karbon atomuyla bağlıdır. Açıklama:

  Karbon atomlarının bağlı olduğu diğer karbon atomu sayısı, sınıflandırmalarında kullanılır. 5. Alkinlerin adlandırılma kurallarını yazınız.


 6. Cevap: 1. En uzun karbon zinciri seçilir. 2. Üçlü bağ zincirdeki en düşük numaralı karbona bağlanır. 3. Karbon numaraları üçlü bağa en yakın olandan başlanarak verilir. 4. Yan dallar numaraları ve adları ile gösterilir. 5. Birden fazla üçlü bağ varsa, sayısı "-in" ekinden önce Latince sayılarla belirtilir. Açıklama:

  Öğrenciler, alkinlerin adlandırılması için kullanılan IUPAC kurallarını açıklamalıdır. 7. Fenol çözeltisinin kangreni önleme özelliğini açıklayınız.


 8. Cevap: Fenol, mikroorganizmaları öldüren antiseptik bir maddedir. Bu özelliği sayesinde yaralardaki mikropları öldürerek kangren oluşumunu önler. Açıklama:

  Fenol, hücre zarlarını geçirerek mikroorganizmaların içine girer ve onların hücresel fonksiyonlarını bozar. Bu bozulma, mikroorganizmaların ölümüne ve kangren oluşumunun engellenmesine yol açar. 9. Etanolün endüstriyel kullanım alanlarından üç tane örnek veriniz.


 10. Cevap: 1. Motorlu araçlarda biyoyakıt, 2. İlaç üretimi, 3. Kolonya üretimi. Açıklama:

  Etanolün çok yönlü bir kullanım alanı vardır, bu örnekler bunlardan sadece birkaçıdır. 11. Aldehit ve keton fonksiyonel gruplarının yapısal özelliklerini açıklayınız.


 12. Cevap: Aldehitler ve ketonlar, karbonil grubu (-C=O) içeren bileşiklerdir. Karbonil grubu, oksijen atomunun çift bağla karbon atomuna bağlandığı bir fonksiyonel gruptur. Aldehitlerde karbonil grubu zincirin uç kısmında yer alırken, ketonlarda iç kısımda yer alır. Açıklama:

  Karbonil grubu, aldehitlerde -CHO grubu, ketonlarda ise -CO- grubu olarak gösterilir. İki fonksiyonel grup arasındaki yapısal fark, karbonil grubunun zincirdeki konumudur. 13. Bir esterin IUPAC adını nasıl belirlenir? Üç adımda açıklayınız.


 14. Cevap: 1. Alkolden gelen alkil grubunun adını yazın. 2. Türediği karboksilik asidin adının sonundaki "-oik asit" yerine "-oat" eki getirin. 3. Alkolden gelen alkil grubu ve karboksilik asitten türetilen ad arasında bir tire kullanın. Açıklama:

  Bu adılandırma, esterin bileşimini ve yapısını açıkça gösterir. 15. Organik bileşiklerin özelliklerini açıklayınız.


 16. Cevap: Karbon içerirler, erime ve kaynama noktaları düşıktür ve çoğunlukla canlı organizmalardan elde edilirler. Açıklama:

  Organik bileşikler, karbonun yanı sıra hidrojen ve diğer elementleri içeren geniş bir bileşik sınıfını oluşturur. 17. Lewis formülleri nedir? Kovalent bağlı türlerin Lewis formüllerini çizme adımlarını açıklayınız.


 18. Cevap: Lewis formülleri, atomların kararlı bir molekül oluşturup oluşturmayacağını, birbirine nasıl bağlanacağını tahmin etmek için kullanılan atomların değerlik elektronlarının nokta sembolleriyle gösterildiği yapılardır. Kovalent bağlı türlerin Lewis formülleri çizme adımları aşağıdaki gibidir: 1. Her atomun değerlik elektronlarını belirleyin. 2. Atomların elektronlarını eşleştirin ve bağ oluşumuna katılmayan elektronları ortaklanmamış elektron çifti olarak belirtin. 3. Bağ oluşumunu göstermek için atomlar arasındaki ortaklanmış elektron çiftlerini ekleyin. 4. Son yörüngedeki elektron sayısı sekize tamamlanana kadar atomlar arasında bağlar oluşturun. Açıklama:

  Lewis formülleri, molekül yapılarını anlamak ve kimyasal tepkimeleri tahmin etmek için önemli bir araçtır. 19. Kovalent bağın oluşumuna katkıda bulunan yarı dolu orbitallerin özelliğini açıklayınız.


 20. Cevap: Kovalent bağın oluşumunda rol oynayan yarı dolu orbitallerin, ayni enerji seviyesine sahip olması ve elektronları eşleşmemiş olması gerekir. Açıklama:

  Hibritleşme, özdeş orbitallerin oluşmasını sağlar. Bu özdeş orbitaller, eşit enerji seviyelerine ve eşleşmemiş elektronlara sahiptir. 21. XH2 ve H2Y bileşik moleküllerinin kovalent bağ sayılarını karşılaştırınız.


 22. Cevap: XH2'de 4 kovalent bağ H2Y'de 2 kovalent bağ Açıklama:

  XH2'de merkezdeki X atomu 4 bağ yaparken, H2Y'de merkezdeki Y atomu sadece 2 bağ yapar. 23. C2H2F2 molekülünün oluşumunda hangi orbital örtüşmesi gerçekleşmez?


 24. Cevap: s-p örtüşmesi Açıklama:

  C2H2F2 molekülünde iki C atomu ikişer sp2 hibrit yörüngesini kullanır. F atomları ise p yörüngelerini kullanır. Bu nedenle s-p örtüşmesi gerçekleşmez. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Kovalent bağda atomlar elektronlarını paylaşır.
  2. (.....) İyonik bağda atomlar elektronlarını verir veya alır.
  3. (.....) Kovalent bağ iyonik bağdan daha güçlüdür.
  4. (.....) İyonik bağ genellikle metaller ve ametaller arasında oluşur.
  5. (.....) Kovalent bağ genellikle ametaller arasında oluşur.
  6. (.....) Saf maddeler her zaman elementtir.
  7. (.....) Karışımlar iki veya daha fazla elementin karışımıdır.
  8. (.....) Heterojen karışımlar aynı yapıya ve bileşime sahipken homojen karışımlar farklı yapıya ve bileşime sahiptir.
  9. (.....) Süspansiyonlar heterojen bir karışımdır.
  10. (.....) Çözeltiler homojen bir karışımdır.

 26. Cevap: 1. D 2. D 3. Y 4. D 5. D 6. Y 7. D 8. Y 9. D 10. D Açıklama:

  1. Kovalent bağda atomlar elektronlarını paylaşır. 2. İyonik bağda atomlar elektronlarını verir veya alır. 3. İyonik bağ, kovalent bağdan daha güçlüdür. 4. İyonik bağ genellikle metaller ve ametaller arasında oluşur. 5. Kovalent bağ genellikle ametaller arasında oluşur. 6. Saf maddeler element veya bileşik olabilir. 7. Karışımlar, elementlerin veya bileşiklerin karışımıdır. 8. Homojen karışımlar aynı yapıya ve bileşime sahipken heterojen karışımlar farklı yapıya ve bileşime sahiptir. 9. Süspansiyonlar heterojen bir karışımdır çünkü parçacıklar çökelerek ayrılabilir. 10. Çözeltiler homojen bir karışımdır çünkü parçacıklar eşit olarak dağılmıştır. 27. Aşağıdaki bileşiklerin eşleşmesini yapın:

  a. Doğal gaz
  b. Benzin
  c. Motorin
  d. Jet yakıtı
  1. Metan
  2. Kerosen
  3. Gaz yağı
  4. Ağır gaz yağı
  3. Bütan ve izobütan arasındaki farkı belirtin.
  4. Yapı izomerliğinin kaç gruba ayrıldığını yazın.
  5. Zincir-dallanma izomerliğine bir örnek verin.
  6. Kinin ve kinidin molekül formüllerinin aynı olup olmadığını belirtin.
  7. Yapı izomerlerinin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin farklılaşıp farklılaşmadığını yazın.
  8. Pentan molekülünde kaç farklı karbon zinciri dizilişi vardır?
  9. Alkanların ilk üç üyesinde yapı izomerliğinin olup olmadığını açıklayın.
  10. Ayrımsal damıtmada hangi ürünler elde edilir?

 28. Cevap: 1. Evet 2. a-1, b-2, c-3, d-4 3. Bütan düz zincirli, izobütan dallanmış zincirlidir. 4. 4 5. Bütan ve izobütan 6. Evet 7. Evet 8. 3 9. Hayır 10. Gaz fraksiyonu, benzin, kerosen, gaz yağı, ağır gaz yağı Açıklama:

  Yapı izomerliği, molekül formüllerinin aynı ancak yapı formüllerinin farklı olduğu bileşiklerin oluşmasıdır. Alkanlar, karbon zincirlerinin farklı şekillerde dizilmesiyle zincir-dallanma izomerliği gösterir. Yapı izomerlerinin fiziksel ve kimyasal özellikleri de farklılık gösterir. 29. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. Aynı elementin atomlarından oluşan yapılara ______ denir.
  2. ______ farklı kimyasal özelliklere sahip allotropların fiziksel özellikleri birbirinden farklıdır.
  3. ______ bağlantılı allotroplarda atomlar kovalent bağlarla altıgen halkalar oluşturur.
  4. ______ allotropu elektrik iletkenidir.
  5. ______ allotropu yapıdaki güçlü kovalent bağlar nedeniyle serttir.
  6. ______ allotropu kalem uçlarında kullanılır.
  7. ______ allotropu çift bağ yapısı sayesinde elektriği iletir.
  8. ______ allotropu grafitin kimyasal özelliğinden farklı olarak elektriği iletir.
  9. ______ allotropu yüksek sıcaklıklara dayanıklıdır.
  10. ______ çok kuvvetli kovalent bağlar nedeniyle parlaktır.

 30. Cevap: 1. Allotrop 2. Kimyasal 3. Grafit 4. Grafit 5. Elmas 6. Grafit 7. Grafit 8. Elmas 9. Elmas 10. Elmas Açıklama:

  Allotroplar, aynı elementin atomlarının uzayda farklı sayı ve şekilde dizilmesi sonucunda oluşan yapılardır. Carbonun iki allotropu olan elmas ve grafit farklı fiziksel özelliklere sahiptir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf Kimya 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

12.Sınıf Kimya 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular 4 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 01 Mart 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 12.Sınıf Kimya 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf Kimya 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk Doldurma


12.Sınıf Kimya 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ORGANİK BİLEŞİKLER
  1. Alkoller
  2. Aminler
  3. Çok Fonksiyonlu Bileşikler
  4. Eterler
  5. Hidrokarbonlar
  6. Karboksilik Asit Türevleri
  7. Karboksilik Asitler
  8. Karbonil Bileşikleri

Ayrıca 12.sınıf kimya dersi 2.dönem 1.yazılı soruları, açık uçlu sorulardan müfredata uygun hazırlanmıştır

Hidrokarbonların yapılarına göre sınıflandırılmasını anlama.

Alkanların yapı ve özellikleri arasındaki ilişkiyi kavrama.

Öğrenciler, alkinleri doğru bir şekilde adlandırabilecektir.

Fenolün antiseptik özelliğini ve kangrenin önlenmesindeki rolünü anlar.

Etanolün endüstriyel önemini kavramak.

Öğrenciler, aldehit ve ketonların karbonil grubunun konumuna göre yapısal olarak farklılaştığını anlarlar.

* Esterlerin IUPAC adlandırma kurallarını uygular.

Organik bileşiklerin ayırt edici özellikleri hakkında bilgi edinmiş olunur.

Öğrenciler, Lewis formüllerinin anlamını ve kovalent bağlı türlerin Lewis formüllerini çizme adımlarını öğrenir.

Öğrenci, kovalent bağ oluşumundaki yarı dolu orbitallerin özelliklerini anlar.

Kovalent bağ sayısının molekül formülünden belirlenmesi.

Orbital örtüşmelerinin molekül yapısındaki rolünün anlaşılması.

* Kovalent ve iyonik bağlar arasındaki farkları anlamak. * Saf maddeler ve karışımlar arasındaki farkı anlamak. * Homojen ve heterojen karışımlar arasındaki farkı anlamak.

* Yapı izomerliğinin tanımını yapabilme * Yapı izomerliğinin gruplarını ve örneklerini bilme * Yapı izomerlerinin özelliklerini açıklayabilme * Yapı izomerliğinin alkanlardaki önemini anlama

* Allotrop kavramını anlama

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf Kimya 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 12.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

12.Sınıf Kimya 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf Kimya 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf Kimya 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf Kimya 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Kimya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.