12.Sınıf Kimya II. Ünite - Karbon Kimyasına Giriş - Test 1

12.Sınıf Kimya II. Ünite - Karbon Kimyasına Giriş - Test 1 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf Kimya II. Ünite - Karbon Kimyasına Giriş - Test 1 CEVAPLARI

 1. Organik bileşiklerin erime ve kaynama noktalarına ilişkin olarak doğru olan ifade hangisidir?

  A) Genellikle yüksektirler.
  B) Genellikle düşüktürler.
  C) Oda sıcaklığında sıvı haldedirler.
  D) Katı haldedirler.
  E) Gaz haldedirler.

 2. Cevap: B Açıklama:

  Organik bileşikler genellikle kovalent bağlarla bağlıdır ve bu bağlar iyonik bağlardan daha zayıftır, bu da daha düşük erime ve kaynama noktalarına yol açar. 3. Organik bileşiklerin aşağıdakilerden hangisiyle tepkimeye girerken katalizör gerektirmez?

  A) Hidrojen    B) Halojenler    C) Oksijen    D) Asitler    E) Bazlar    

 4. Cevap: A Açıklama:

  Organik bileşiklerin hidrojenasyon reaksiyonları genellikle katalizör gerektirmez. 5. Aşağıdakilerden hangisi bir bileşiğin basit formülünün özelliğidir?

  A) Elementlerin gerçek atom sayılarını gösterir.
  B) Bileşikteki elementlerin kütlece yüzde oranlarını verir.
  C) Elementlerin türünü ve atom sayılarının oranını gösterir.
  D) Bileşikteki her bir elementin mol sayısını verir.
  E) Bileşikteki elementlerin molekül formülünde yer alan katsayılarını gösterir.

 6. Cevap: C Açıklama:

  Basit formül, bileşikteki elementlerin türünü ve atom sayılarının birbirine oranını gösterir. 7. Bir bileşiğin %50 karbon, %50 oksijen içerdiği bulunmuştur. Bu bileşiğin basit formülü nedir? (C = 12 g/mol, O = 16 g/mol)

  A) CO    B) CO2    C) C2O    D) C2O2    E) C2O3    

 8. Cevap: B Açıklama:

  %50 karbon ve %50 oksijen içeren bileşiğin basit formülü CO2'dir. 9. 0,1 mol X bileşiği tamamen yandığında 0,2 mol CO2 ve 0,4 mol H2O oluşmaktadır. X bileşiğinin basit formülünü bulunuz. (C = 12 g/mol, H = 1 g/mol, O = 16 g/mol)

  A) CH2O    B) C2H2O2    C) C2H4O    D) C2H6O    E) C2H8O    

 10. Cevap: A Açıklama:

  Yanma ürünlerinin mol sayılarını kullanarak bileşikteki karbon ve hidrojen atomlarının mol sayıları bulunur. Bu mol sayıları en küçük tam sayıya çevrilerek basit formül CH2O elde edilir. 11. Karbon atomları arasındaki bağ enerjisi aşağıdakilerden hangisinden daha büyüktür?

  A) Oksijen atomları arasındaki bağ enerjisi
  B) Azot atomları arasındaki bağ enerjisi
  C) Fosfor atomları arasındaki bağ enerjisi
  D) Kükürt atomları arasındaki bağ enerjisi
  E) Silikon atomları arasındaki bağ enerjisi

 12. Cevap: A Açıklama:

  Tablo 2.1'de verilen bağ enerjilerine göre karbon atomları arasındaki bağ enerjisi, oksijen atomları arasındaki bağ enerjisinden daha büyüktür. 13. Elmastan grafit karbon allotropunu ayıran temel özellik nedir?

  A) Kimyasal yapıları             B) Fiziksel özellikleri         
  C) Biyolojik aktiviteleri        D) Ergime noktaları             
  E) Elektriksel iletkenlikleri                                    

 14. Cevap: B Açıklama:

  Elmas ve grafit aynı kimyasal yapıya sahiptir, ancak farklı fiziksel özelliklere (sertlik, parlaklık, elektriksel iletkenlik vb.) sahiptir. 15. Fullerenlerin hangi özelliği onları nanoelektronikte değerli kılar?

  A) Düşük erime noktaları
  B) Yüksek dayanıklılıkları
  C) Elektriksel yalıtkanlıkları
  D) Çözünürlükleri
  E) Toksik olmayan yapıları

 16. Cevap: B Açıklama:

  Fullerenlerin yüksek dayanıklılığı ve elektriksel iletkenliği onları nanoelektronikte değerli kılar. 17. Karbon nanotüplerin tek duvarlı ve çok duvarlı olmak üzere iki türü olmasının nedeni nedir?

  A) Farklı sayıda karbon tabakasının katlanması
  B) Farklı karbon atomlarının kullanılması
  C) Farklı bağ uzunluklarının oluşması
  D) Farklı üretim yöntemlerinin kullanılması
  E) Farklı boyutlardaki karbon parçacıklarının kullanılması

 18. Cevap: A Açıklama:

  Karbon nanotüpler, tek veya çok grafen tabakasının katlanmasıyla oluşur ve katlanma sayısı türlerini belirler. 19. HIV proteazının işlevini engelleyen ilaç moleküllerinin tasarımı için hangi karbon allotropu kullanılabilir?

  A) Elmas                B) Grafit              
  C) Fulleren             D) Karbon nanotüpler   
  E) Grafen                                      

 20. Cevap: C Açıklama:

  Fullerenlerin yüksek yüzey alanı ve çok yönlülüğü, onları HIV proteazını devre dışı bırakmak için ilaç moleküllerinin tasarımı için uygun kılar. 21. H2 ve HCl moleküllerinin Lewis yapılarına göre kovalent bağ arasındaki temel fark nedir?

  A) H2'de tekli bağ, HCl'de ise çiftli bağ bulunur.
  B) H2'de ortaklanmış elektron çifti bağın merkezinde, HCl'de ise bağın bir ucunda bulunur.
  C) H2'de her atom bir elektronunu ortaklaşa kullanırken, HCl'de sadece klor atomu elektronunu ortaklaşa kullanır.
  D) H2'de bağ polar, HCl'de ise apolardır.
  E) H2'de bağ uzunluğu HCl'den daha kısadır.

 22. Cevap: A Açıklama:

  H2'deki kovalent bağ tekli iken, HCl'deki kovalent bağ çiftlidir. 23. Aşağıdakilerden hangisi bir Lewis yapısının çizilme adımı değildir?

  A) Toplam değerlik elektronlarının hesaplanması
  B) İskelet yapısının oluşturulması
  C) Uç atomların oktetlerinin tamamlanması
  D) Merkez atomların dubletlerinin tamamlanması
  E) Geriye kalan elektronların merkez atomlara yerleştirilmesi

 24. Cevap: D Açıklama:

  Merkez atomların dubletlerinin tamamlanması bir Lewis yapısı çizilme adımı değildir. 25. CH4 molekülünün Lewis yapısına göre, karbon atomunun hibridizasyon türü nedir?

  A) sp    B) sp2    C) sp3    D) dsp2    E) dsp3    

 26. Cevap: C Açıklama:

  CH4 molekülündeki karbon atomu, dört tekli bağ yapar ve sp3 hibridizasyonuna uğramıştır. 27. H2O molekülünün Lewis yapısına göre molekül şekli nedir?

  A) Doğrusal              B) Üçgensel düzlemsel   
  C) Tetrahedral           D) Karesel düzlemsel    
  E) Piramidal                                     

 28. Cevap: B Açıklama:

  H2O molekülündeki oksijen atomu, iki tekli bağ ve iki ortaklanmamış elektron çifti içerir ve üçgensel düzlemsel bir molekül şekline sahiptir. 29. Bir molekülün geometrik şekli, VSEPR kuramına göre belirlenir. Aşağıdakilerden hangisi VSEPR gösteriminde merkez atomu sembolize eder?

  A) X    B) E    C) A    D) Y    E) Z    

 30. Cevap: C Açıklama:

  VSEPR gösteriminde merkez atom A ile sembolize edilir. 31. Hibritleşme kavramı, aşağıdakilerden hangisini açıklamada kullanılır?

  A) Molekül geometrisi
  B) Kovalent bağ sayısı
  C) Elektron dizilimi
  D) Kimyasal reaksiyonlar
  E) Elektronların enerji seviyeleri

 32. Cevap: A Açıklama:

  Hibritleşme, moleküllerin geometrik şekillerini açıklamak için kullanılır. 33. BeH2 molekülünün geometrik şekli nedir?

  A) Doğrusal              B) Açısal               
  C) Piramit               D) Tetrahedral          
  E) Trigonal piramidal                            

 34. Cevap: A Açıklama:

  BeH2 molekülünde merkez atom olan Be, sp hibritleşmesi yapar ve doğrusal bir geometriye sahip olur. 35. Aşağıdaki moleküllerden hangisi polar yapıdadır?

  A) CH4    B) NH3    C) CO2    D) BF3    E) H2O    

 36. Cevap: E Açıklama:

  H2O molekülünde merkez atom olan O, sp3 hibritleşmesi yapar ve bent bir geometriye sahip olur. Molekül geometrisi asimetrik olduğu için polar bir yapıya sahiptir. 37. BH3 molekülünün geometrik şekli hangisidir?

  A) Üçgen piramit      B) Düzlem üçgen      
  C) Doğrusal           D) Dört yüzlü        
  E) Tekrarlı birlik                         

 38. Cevap: B Açıklama:

  BH3 molekülünde merkez atom olan B, üç tane H atomuyla bağ yapar ve ortaklanmamış elektron çifti içermez. Bu nedenle VSEPR gösterimi AX3'tür ve geometrik şekli düzlem üçgendir. 39. C2H4 molekülünde kaç tane sigma bağı vardır?

  A) 3    B) 5    C) 7    D) 9    E) 11    

 40. Cevap: B Açıklama:

  C2H4 molekülünde C atomları arasında bir sigma bağı, C atomları ile H atomları arasında dört sigma bağı ve H atomları arasında bir sigma bağı olmak üzere toplam 5 sigma bağı bulunur. 41. NH3 molekülündeki bağ açısı neden 109,5o'den küçüktür?

  A) N atomunun ortaklanmamış elektron çiftleri bağ açısını küçültür.
  B) H atomlarının küçük boyutu bağ açısını küçültür.
  C) Molekülün polar doğası bağ açısını küçültür.
  D) Molekülün yüksek enerjisi bağ açısını küçültür.
  E) Bağ açısı deneysel bir hatadır.

 42. Cevap: A Açıklama:

  N atomunun ortaklanmamış elektron çiftleri, bağ yapan elektron çiftlerini iterek bağ açısını 109,5o'den 107o'ye düşürür. 43. H2O molekülünün VSEPR gösterimi nedir?

  A) AX2    B) AX3    C) AX2E    D) AX3E2    E) AX4E    

 44. Cevap: D Açıklama:

  H2O molekülü iki çift ortaklanmış elektron ve iki çift ortaklanmamış elektron içerir. 45. CH4 molekülünün merkezi atomunun hibritleşme türü nedir?

  A) sp    B) sp2    C) sp3    D) sp3d    E) sp3d2    

 46. Cevap: C Açıklama:

  CH4 molekülünde merkezi atom olan C, dört eşdeğer kovalent bağ yapar ve sp3 hibritleşmesi yapar. 47. Periyodik tablonun 2. periyodunda bulunan bir elementin hidrojenle oluşturduğu molekülün lineer bir yapıya sahip olması için hangi şartlardan biri yerine getirilmelidir?

  A) Merkezi atom sp hibritleşmesi yapmalıdır.
  B) Molekülde ortaklanmamış elektron çiftleri bulunmalıdır.
  C) Merkezi atom oktet kuralını tamamlamalıdır.
  D) Moleküldeki bağ açısı 109,5° olmalıdır.
  E) Merkezi atom 2A grubunda olmalıdır.

 48. Cevap: A Açıklama:

  Lineer bir yapı için merkezi atomun sp hibritleşmesi yapması gerekir. 49. Hangisi bir molekülün apolar olmasını sağlayan bir faktördür?

  A) Simetrik elektron dağılımı
  B) Ortaklanan elektron çiftlerinin sayısı
  C) Merkezi atomun hibritleşme türü
  D) Molekülün toplam kütlesi
  E) Moleküldeki bağ uzunlukları

 50. Cevap: A Açıklama:

  Bir molekülün apolar olması için elektron dağılımının simetrik olması gerekir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf Kimya II. Ünite - Karbon Kimyasına Giriş - Test 1 Detayları

12.Sınıf Kimya II. Ünite - Karbon Kimyasına Giriş - Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 01 Mart 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 12.Sınıf Kimya II. Ünite - Karbon Kimyasına Giriş - Test 1 Testini Çöz tıklayın. 12.Sınıf Kimya II. Ünite - Karbon Kimyasına Giriş - Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf Kimya II. Ünite - Karbon Kimyasına Giriş - Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


12.Sınıf Kimya II. Ünite - Karbon Kimyasına Giriş - Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ORGANİK BİLEŞİKLER
  1. Alkoller
  2. Aminler
  3. Çok Fonksiyonlu Bileşikler
  4. Eterler
  5. Hidrokarbonlar
  6. Karboksilik Asit Türevleri
  7. Karboksilik Asitler
  8. Karbonil Bileşikleri

Ayrıca 12.sınıf kimya dersi karbon kimyasına giriş konusu test soruları 1, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Organik bileşiklerin fiziksel özelliklerini bilmek

Organik bileşiklerin tepkime mekanizmalarını anlayabilmek

Bileşiklerin formüllerini tanımlamak ve hesaplamak.

Bileşiklerin kütlece yüzde bileşiminden basit formül hesaplamak.

Bileşiklerin basit formülünü yakma verilerinden hesaplamak.

Kimyasal bağ enerjilerini karşılaştırmak.

Periyodik tabloda aynı gruba ait elementlerin özelliklerini ayırt etme

Allotropların özelliklerini ve uygulamalarını anlama

Kimyasal yapıların özelliklere etkisini anlama

Nanoteknolojinin biyomedikal uygulamalarını anlama

Kovalent bağ çeşitlerini ve özelliklerini ayırt etmek

Lewis yapıları çizme işleminin aşamalarını anlamak

Hibridizasyon türlerini ve molekül geometrisine etkilerini anlamak

Lewis yapıları ile molekül şekilleri arasındaki ilişkiyi anlamak

Molekül geometrisi ve VSEPR kuramını anlamak.

Hibritleşme ve molekül geometrisini anlamak.

Molekül geometrisini belirleme becerisi.

Polar ve apolar molekülleri ayırt etme yeteneği.

Elektron çiftlerinin itme kuvvetine dayalı molekül şekillerini tanımlamak.

Kovalant bağların çeşitlerini ve sayılarını belirlemek.

Elektron çiftlerinin itme kuvvetine dayalı molekül şekillerini tanımlamak.

AXE gösterimini anlama

Hibritleşme türlerini belirleme

VSEPR teorisi ve molekül geometrileri

Polar ve apolar molekülleri ayırt etme

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf Kimya II. Ünite - Karbon Kimyasına Giriş - Test 1 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

12.Sınıf Kimya II. Ünite - Karbon Kimyasına Giriş - Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf Kimya II. Ünite - Karbon Kimyasına Giriş - Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf Kimya II. Ünite - Karbon Kimyasına Giriş - Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf Kimya II. Ünite - Karbon Kimyasına Giriş - Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Kimya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.