12.Sınıf DKAB III. Ünite - İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar - Test 2

12.Sınıf DKAB III. Ünite - İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar - Test 2 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf DKAB III. Ünite - İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar - Test 2 CEVAPLARI

 1. Tasavvuf düşüncesinin doğduğu dönem hangisidir?

  A) Tarikat Dönemi       B) Züht Dönemi         
  C) Tasavvuf Dönemi      D) Modern Dönem        
  E) Aydınlanma Dönemi                           

 2. Cevap: B Açıklama:

  Tasavvuf düşüncesi, Hz. Peygamber'in vefatını takip eden hicri 2. asırda Züht Dönemi olarak adlandırılan dönemde ortaya çıkmıştır. 3. Hangisi tasavvufun temel gayelerinden biri değildir?

  A) Nefsin arındırılması
  B) Dünyaya bağlanma
  C) Allah (c.c.) sevgisini kalbe yerleştirme
  D) İyi ahlaklı olmak
  E) Merhametli davranmak

 4. Cevap: B Açıklama:

  Tasavvufun ana gayelerinden biri nefsi arındırmak, dünyaya bağlanmamak ve Allah (c.c.) sevgisini kalbe yerleştirmektir. 5. Tasavvuf tarihinde hangi mutasavvıf "İslam tasavvufunun babası" olarak kabul edilir?

  A) İbn Arabî             B) Ahmet Yesevi         
  C) Hasan-ı Basri         D) Abdulkadir Geylânî   
  E) Cüneyd-i Bağdadi                              

 6. Cevap: C Açıklama:

  Hasan-ı Basri, tasavvuf düşüncesinin ilk temsilcilerinden biridir ve "İslam tasavvufunun babası" olarak kabul edilir. 7. Tasavvuf terminolojisinde, "masîva" sözcüğü aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

  A) Nefsin temizlenmesi
  B) Allah'ın (c.c.) zatı dışındaki tüm varlıklar
  C) Hakk'a ermek için yapılan manevi yolculuk
  D) Manevi makamların tamamlanması
  E) Ahlaki faziletlerin bütünü

 8. Cevap: B Açıklama:

  Masîva, Allah'ın (c.c.) zatı dışındaki tüm varlıkları ifade eder. 9. Tasavvufi yorumlarda, aşağıdakilerden hangisi ahlaki bir fazilet olarak kabul edilmez?

  A) Doğru sözlülük            B) Kibir                    
  C) Emanetleri koruma         D) Merhamet                 
  E) İnsanlarla iyi geçinme                                

 10. Cevap: B Açıklama:

  Kibir, tasavvufi yorumlarda yerilen bir ahlaki kusurdur. 11. Tasavvufi düşüncede, "tahalluk" ile "tahakkuk" kavramları arasındaki ilişkiyi aşağıdakilerden hangisi doğru ifade eder?

  A) Tahalluk, tasavvufun teorik boyutu, tahakkuk ise pratik boyutudur.
  B) Tahalluk, kötü huylardan arınmayı, tahakkuk ise iyi huyları kazanmayı ifade eder.
  C) Tahalluk, tasavvufun başlangıç aşaması, tahakkuk ise son aşamasıdır.
  D) Tahalluk, Hakk'ı tanımayı, tahakkuk ise O'na ulaşmayı ifade eder.
  E) Tahalluk ve tahakkuk, tasavvufun iki ayrı yoludur.

 12. Cevap: B Açıklama:

  Tahalluk, kötü huylardan arınmayı, tahakkuk ise iyi huyları kazanmayı ifade eder. 13. Yesevilikte insan-Allah ilişkisi hakkında hangisi söylenir?

  A) İnsan her an Allah'a yaklaşmaya çalışmalıdır.
  B) Allah'tan korkulmamalıdır.
  C) İnsan, dünya malına önem vermelidir.
  D) Her an Allah'ı unutmak gerekir.
  E) Allah'a kavuşmak mümkün değildir.

 14. Cevap: A Açıklama:

  Yesevilikte insan, Allah'a ulaşma gayreti içinde olmalıdır. 15. Kadirilikte temel ilkelerden biri hangisidir?

  A) Sürekli oruç tutmak          B) Başkalarına yük olmamak     
  C) Mal biriktirmek              D) Nefsi köreltmek             
  E) Allah'ı anmaktan kaçınmak                                   

 16. Cevap: B Açıklama:

  Kadirilikte önemli bir ilke, başkalarına yük olmaktan kaçınmaktır. 17. Mevlevilikte hangi eyleme özel bir önem verilir?

  A) Riyazat    B) Semâ    C) Hac    D) Namaz    E) Oruç    

 18. Cevap: B Açıklama:

  Mevlevilikte semâ, düzenlenmiş bir zikir toplantısıdır ve tasavvufi düşüncede önemli bir yere sahiptir. 19. Hangisi Nakşibendiliğin temel ilkelerindendir?

  A) Zikirlerin sayısına dikkat etmek
  B) Hüsn-i zan sahibi olmak
  C) Kendi nefsine zulmetmek
  D) Dünyalık peşinde koşmak
  E) Kötülüklerden kaçınmamak

 20. Cevap: A Açıklama:

  Nakşibendiliğin temel ilkelerinden biri, zikirlerin sayısına dikkat etmektir. 21. Alevilik-Bektaşilik öğretisinde kaç kapı ve makam bulunmaktadır?

  A) Üç kapı, otuz makam         B) Dört kapı, kırk makam      
  C) Altı kapı, elli makam       D) Yedi kapı, altmış makam    
  E) Sekiz kapı, yetmiş makam                                  

 22. Cevap: B Açıklama:

  Hacı Bektaş-ı Veli'nin tasavvufi öğretisinde "Dört Kapı-Kırk Makam" olarak bilinen bir sistem vardır. 23. Alevilik-Bektaşilikte "cem" nedir?

  A) Tekke veya zaviyede yapılan ibadet
  B) İnanç esaslarının tartışıldığı toplantı
  C) Dede veya pir'in sohbet yaptığı yer
  D) Bir araya gelip toplanma ayini
  E) Allah'ın isimlerinin zikredildiği ayin

 24. Cevap: D Açıklama:

  "Cem", Alevi-Bektaşilikte bir araya gelip toplanma ayinidir. 25. Alevilik-Bektaşilikte, "dargın olanların barıştırılması" amacıyla yapılan ceme hangi isimle anılır?

  A) Razalık alma cemi             B) Abdal Musa cemi              
  C) Düşkünlükten kaldırma cemi    D) Yol düşkünü cemi             
  E) Derman alma cemi                                              

 26. Cevap: B Açıklama:

  Abdal Musa cemi, yılın ilk cemi olarak düzenlenir ve dargınlıkların giderilmesi, birlik ve beraberliğin tesis edilmesi hedeflenir. 27. Alevilik-Bektaşilikte semahın temel amacı nedir?

  A) Allah'a olan sevgiyi ifade etmek
  B) Günahlardan arınmak
  C) Bedene işkence etmek
  D) Ruhu bedenle birleştirmek
  E) Toplumsal dayanışmayı güçlendirmek

 28. Cevap: A Açıklama:

  Semah, Alevilik-Bektaşilikte Allah'a olan aşkı ve sevgiyi ifade etme amacıyla yapılan bir uygulamadır. 29. Muharrem ayında Aleviler tarafından uygulanan oruca ne ad verilir?

  A) Orucu Hızır       B) Yas-ı Matem      
  C) Orucu Muharrem    D) Orucu Eşura      
  E) Orucu Kerbela                         

 30. Cevap: B Açıklama:

  Muharrem ayında Aleviler tarafından Hz. Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilmesini anmak için matem ve oruç tutulur ve buna "Yas-ı Matem" adı verilir. 31. Hızır orucu kaç gün sürer?

  A) 3 gün    B) 5 gün    C) 7 gün    D) 9 gün    E) 12 gün    

 32. Cevap: C Açıklama:

  Hızır orucu genellikle 5 veya 7 gün olarak tutulur. Bazı yörelerde 3 gün tutulduğu da görülür. 33. Hz. Peygamber'in kardeş ilan ettiği kişiler arasında aşağıdakilerden hangisi YOKTUR?

  A) Hz. Bilal ve Hz. Ebubekir
  B) Hz. Ali ve Hz. Ömer
  C) Hz. Hatice ve Hz. Zeynep
  D) Hz. Talha ve Hz. Sa'd bin Ebi Vakkas
  E) Hz. Hamza ve Hz. Ebu Süfyan

 34. Cevap: E Açıklama:

  Hz. Ebu Süfyan, Mekke'nin fethine kadar Müslümanlara karşı savaşmış ve fetih sonrası Müslüman olmuştur. Diğer seçeneklerdeki kişiler ise Hz. Peygamber tarafından kardeş ilan edilmiştir. 35. Hucurât suresinin kardeşlikle ilgili ayetinde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmamıştır?

  A) Kardeşlerin arasının düzeltilmesi
  B) Takva bilincine sahip olmak
  C) Allah'ın merhametine ulaşmak
  D) Farklı milletlerden olmanın önemi
  E) Kardeşlerin birbirine destek olması

 36. Cevap: D Açıklama:

  Ayet, kardeşler arasında barışı sağlama, takvaya uygun davranma ve Allah'ın merhametine ulaşma gibi konulara odaklanır. Farklı milletlerden olmanın önemi ayette vurgulanmamıştır. 37. Ensarın hicret eden muhacirlere gösterdiği fedakârlıklar arasında aşağıdakilerden hangisi YOKTUR?

  A) Lokmalarını paylaşmak       B) Evlerini vermek            
  C) Hurma bahçelerini bölmek    D) Üstünlük taslamak          
  E) Bahçelerini hediye etmek                                  

 38. Cevap: D Açıklama:

  Ensar, muhacirlere her türlü maddi ve manevi desteği vermiş, üstünlük taslamaktan kaçınmıştır. Diğer seçenekler ensarın yaptığı fedakârlık örnekleridir. 39. Kur'an'a göre, iman edenler arasındaki kardeşlik bağının temel unsuru nedir?

  A) Aynı mezhebe mensup olmak
  B) Kelime-i tevhid davasında birleşmek
  C) Artlarını tam olarak yerine getirmek
  D) Dini tümüyle uygulamak
  E) Peygamberi örnek almak

 40. Cevap: B Açıklama:

  Kur'an'a göre iman edenler, kelime-i tevhid davasında birleştikleri için kardeş olurlar. 41. Kur'an'da ifade edildiği üzere, iman edenlerin kardeşlik bağını hangi durum bozabilir?

  A) Ayrı mezheplere mensup olmak
  B) Farklı görüşlere sahip olmak
  C) Artlarını tam yerine getirememek
  D) Dünyevi çıkarlar
  E) Aile bağları

 42. Cevap: C Açıklama:

  Kur'an, artlarını tam yerine getirememe durumunun iman edenler arasındaki kardeşlik bağını bozabileceğini belirtmez. 43. Kelime-i tevhid davasının iman edenler için önemi nedir?

  A) Onları dünyevi kötülüklerden korur
  B) Onların ahiretteki kurtuluşlarını sağlar
  C) Onları birbirine kardeş kılar
  D) Onlara toplumsal saygınlık kazandırır
  E) Onların tüm günahlarını affettirir

 44. Cevap: C Açıklama:

  Kelime-i tevhid davası, iman edenleri birbirine kardeş kılar ve imanlarının temelini oluşturur.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf DKAB III. Ünite - İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar - Test 2 Detayları

12.Sınıf DKAB III. Ünite - İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar - Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 01 Mart 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 12.Sınıf DKAB III. Ünite - İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar - Test 2 Testini Çöz tıklayın. 12.Sınıf DKAB III. Ünite - İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar - Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf DKAB III. Ünite - İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar - Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


12.Sınıf DKAB III. Ünite - İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar - Test 2 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • AHLÂK VE DEĞERLER TÖVBE VE BAĞIŞLAMA
  1. Allah Bağışlayıcıdır, Bağışlayanı Sever.
  2. Bağışlama Bireysel ve Toplumsal Hoşgörünün Temelidir.
  3. Bağışlama İnsanı Yüceltir.
  4. İnsan Hata Yapabilen Bir Varlıktır.
  5. İyilikler Kötülükleri Giderir.
  6. Tövbe Hatadan Dönme ve İyiye Yönelme Erdemidir
 • DİN VE LAİKLİK ATATÜRK VE DİN ÖĞRETİMİ
  1. Atatürk'ün Din Bilginlerine Verdiği Değer
  2. Atatürk'ün Dinin Anlaşılmasına Verdiği Önem
  3. Atatürk'ün Okulda Din Öğretimine Verdiği Önem

Ayrıca 12.sınıf dkab dersi III. ünite İslam düşüncesinde tasavvufi yorumlar konusu test soruları 2, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Tasavvuf düşüncesinin tarihsel gelişimini anlamak.

Tasavvufun temel prensiplerini kavramak.

Tasavvufun önemli şahsiyetlerini tanımak.

Tasavvuf terimlerini tanıma

Tasavvufi ahlak anlayışını kavrama

Tasavvufun eğitim boyutunu anlama

12.2.4. Tasavvufi yorumları ve akımları açıklayabilme

12.2.4. Tasavvufi yorumları ve akımları açıklayabilme

12.2.4. Tasavvufi yorumları ve akımları açıklayabilme

İslami düşünce akımlarının temel ilkelerini kavrar.

Tasavvufi düşünce akımlarının öğretilerini karşılaştırır.

Tasavvufi düşünce akımlarının ibadet ve ritüellerini yorumlar.

Alevilik-Bektaşilikteki cemevi uygulamalarını öğrenmek.

İslam dışı inanç ve mezhep sistemlerini tanıyabilme

İslam dışı inanç ve mezhep sistemlerini karşılaştırabilme

İslam dışı inanç ve mezhep sistemlerinin ibadet ve uygulamalarını anlayabilme

Dini kardeşliğin örneklerini bilmek

Müminler arasındaki kardeşlik esaslarını kavramak

Müminler arasındaki dayanışma ve yardımlaşmanın önemini anlamak

İmanın gerektirdiği kardeşlik bilincini kavramak

İmanın gerektirdiği kardeşlik bilincini pekiştirmek

Kelime-i tevhidin iman konusundaki önemini kavramak

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf DKAB III. Ünite - İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar - Test 2 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

12.Sınıf DKAB III. Ünite - İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar - Test 2 Testi İstatistikleri

Bu sınav 4 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 58 kere doğru, 30 kere yanlış cevap verilmiş.

12.Sınıf DKAB III. Ünite - İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar - Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf DKAB III. Ünite - İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar - Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf DKAB III. Ünite - İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar - Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf DKAB III. Ünite - İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar - Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri