11.Sınıf DKAB II. Ünite - Kuran-a Göre Hz. Muhammed - Test 3

11.Sınıf DKAB II. Ünite - Kuran-a Göre Hz. Muhammed - Test 3 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf DKAB II. Ünite - Kuran-a Göre Hz. Muhammed - Test 3 CEVAPLARI

 1. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) affedici bir kişiliğe sahip olduğuna dair aşağıdakilerden hangisi örnek olarak verilemez?

  A) Vahşi'yi affetmesi
  B) Torunu Hasan'ı öpmesi
  C) Bir köleyi beddua etmesi
  D) Hırsızlık yapan kadını cezalandırması
  E) Hz. Hamza'yı şehit eden kişiyi bağışlaması

 2. Cevap: C Açıklama:

  Hz. Peygamber (s.a.v.), kendisi için beddua etmek üzere değil, rahmet için gönderildiğini belirtmiştir. 3. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) hangi özelliği, insanların tüm canlılara karşı merhametli olmalarını emrettiğini göstermektedir?

  A) Adaleti    B) Cömertliği    C) Dürüstlüğü    D) Müsamahası    E) İnfakı    

 4. Cevap: D Açıklama:

  Hz. Peygamber (s.a.v.), "Benim dediğim, sizin sadece kendi aranızda merhametli olmanız değildir. Benim dediğim, sizlerin Allah'ın bütün yaratıklarına karşı merhametli olmanızdır." buyurmuştur. 5. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber'in (s.a.v.) kolaylaştırıcılık ilkesine aykırı bir davranış olarak kabul edilebilir?

  A) Namazı uzun tutmaktan kaçınmak
  B) Zorunlu olmayan ibadetleri yerine getirmek
  C) Dinî konularda anlayışlı olmak
  D) İnsanların kusurlarını affetmek
  E) İbadetleri kolaylaştırmak

 6. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Peygamber (s.a.v.), zorunlu olmayan ibadetleri yerine getirerek dinî uygulamaları zorlaştırmaktan kaçınmıştır. 7. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) tebliğ görevinin amacı nedir?

  A) İnsanları zengin etmek
  B) İnsanlar arasında ayrımcılık yapmak
  C) Allah'ın (c.c.) vahyettiği ayetleri insanlara eksiksiz olarak iletmek
  D) İnsanları korkutmak
  E) İnsanların günahlarını affettirmek

 8. Cevap: C Açıklama:

  Tebliğin amacı, peygamberlerin aldıkları vahiyleri insanlara eksiksiz olarak aktarmaktır. 9. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) Kur'an'ı açıklama görevine verilen ad nedir?

  A) Tebyin    B) Teşri    C) Temsil    D) Beyan    E) Nübüvvet    

 10. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Peygamber'in (s.a.v.) Kur'an'ı insanlara açıklaması görevi tebyin olarak adlandırılır. 11. Kur'an'da mutlak olarak verilen hükümleri Hz. Peygamber (s.a.v.) nasıl açıklamıştır?

  A) Onları iptal ederek
  B) Onları sınırlandırarak
  C) Onları genişleterek
  D) Onların zamanına göre yorumlayarak
  E) Onları başka ayetlerle çelişkili hale getirerek

 12. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Peygamber (s.a.v.), Kur'an'da mutlak olarak verilen hükümleri sınırlandırmış ve belirli şartlar getirmiştir. 13. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) peygamberlik görevlerinden biri olarak bizzat vahyin yaşanarak gösterilmesine ne ad verilir?

  A) Tebyin    B) Teşri    C) Temsil    D) Nübüvvet    E) Beyan    

 14. Cevap: C Açıklama:

  Hz. Peygamber'in (s.a.v.) vahyin tebliğcisi ve açıklayıcısı olması kadar, onu bizzat yaşayarak insanlara göstermesi de temsil görevidir. 15. Hangisi hadis ve sünnet kavramları arasındaki benzerliklerden biri değildir?

  A) Hz. Peygamber'e (s.a.v.) ait olmaları
  B) Söz, fiil ve onayları içermeleri
  C) Davranış ile ilgili olmaları
  D) Müslümanlar için örnek teşkil etmeleri
  E) Pratik olmaları

 16. Cevap: C Açıklama:

  Hadis sözlü rivayet iken sünnet davranışla ilgilidir. 17. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber'in (s.a.v.) sünnetine ait değildir?

  A) Namaz kılmak
  B) Üç vakit yemek yemek
  C) Peygamber Efendimiz'e selam vermek
  D) Kadınların başlarını örtmek
  E) Sakal bırakmak

 18. Cevap: B Açıklama:

  Üç vakit yemek yemek Hz. Peygamber'in (s.a.v.) örf ve âdetine ait bir davranıştır, sünneti değildir. 19. "Allah ve Resulü bir işe hüküm verdiği zaman, inanmış bir erkek ve kadına o işi kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur." ayetini yorumlayınız.

  A) Hz. Peygamber'e (s.a.v.) koşulsuz itaat etmek gerekir.
  B) Allah'ın ve Hz. Peygamber'in (s.a.v.) emirleri keyfi değildir, hikmete dayanır.
  C) İnananlar, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) emirlerine itaat etmeyenleri kınamalıdır.
  D) Hz. Peygamber'in (s.a.v.) emirlerini anlamak için alimlere başvurmak caizdir.
  E) Herkes kendi inancına göre yaşamaktadır, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) hükümlerine uymak zorunlu değildir.

 20. Cevap: B Açıklama:

  Ayet, Allah'ın ve Hz. Peygamber'in (s.a.v.) emir ve yasaklarının tartışılmaz olduğunu ve bunların hikmetli sebeplere dayandığını vurgulamaktadır. 21. Hangisi sünnetin bir çeşididir?

  A) Kavli    B) Risale    C) Meal    D) Tefsir    E) Hadis    

 22. Cevap: A Açıklama:

  Sünnetin kavli, fiili ve takriri olmak üzere üç çeşidi vardır. 23. Aşağıdakilerden hangisi sünnetin önemini göstermez?

  A) Kur'an-ı Kerim ayetlerinin açıklamasıdır.
  B) Ahlaki konulardaki yönlendirmeleri içerir.
  C) Namaz, oruç gibi ibadetlerin ayrıntılarını açıklar.
  D) Peygamber Efendimizin (sav) giyim tarzını gösterir.
  E) İnananların salih ameller yapmalarına yardımcı olur.

 24. Cevap: D Açıklama:

  Sünnet, Hz. Peygamber'in (sav) ibadet şekli, ahlakı ve uygulamaları hakkındaki bilgileri içerir. Giyim tarzı gibi fiziksel özellikleri içermez. 25. Hz. Peygamber'i (sav) anlarken ve örnek alırken yapılan hatalardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Şekli uygulamaları sünnetin ruhuna tercih etmek
  B) Onun ibadetlerini olduğu gibi uygulamaya çalışmak
  C) Onun tüm sözlerini ve davranışlarını sorgusuz sualsiz kabul etmek
  D) Onun ahlaki erdemlerine odaklanmak
  E) Onu taklit etmek yerine örnek almak

 26. Cevap: A Açıklama:

  Sünnetin ruhuna uygun davranmak, şekli uygulamalara takılı kalmaktan daha önemlidir. Örneğin, sağlık sorunları için Hz. Peygamber'in (sav) zamanındaki tedavi yöntemlerini uygulamak yerine, modern tıbbı kullanmak daha doğrudur. 27. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hayatının tamamını ya da bir kesitini anlatan eserlere ne ad verilir?

  A) Hilye    B) Mevlit    C) Siyer    D) Miraciye    E) Kaside    

 28. Cevap: C Açıklama:

  Siyer kitapları, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hayatını anlatan eserlerdir. 29. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) miraç olayını konu alan eserlere ne denir?

  A) Hilye    B) Siyer    C) Mevlit    D) Miraciye    E) Naat    

 30. Cevap: D Açıklama:

  Miraciye, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) miraca çıkışını anlatan eserlerdir. 31. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) fiziksel ve ruhsal portrelerini anlatan eserlere ne ad verilir?

  A) Siyer    B) Mevlit    C) Hilye    D) Miraciye    E) Naat    

 32. Cevap: C Açıklama:

  Hilye, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) dış görünüşünü ve ahlaki özelliklerini anlatan eserlerdir. 33. Kütüb-i Sitte'nin yazarları arasında olmayan kişi kimdir?

  A) Ebu Davud    B) İmam Buhari    C) İmam Müslim    D) İbn Mace    E) Tirmizi    

 34. Cevap: A Açıklama:

  Ebu Davud, Kütüb-i Sitte yazarları arasında yer almaz. 35. Hz. Muhammed'e (s.a.v.) duyulan sevginin en belirgin şekilde ortaya çıktığı yerlerden biri hangisidir?

  A) Şafii yorumu             B) Eşari kelamı            
  C) Alevi-Bektaşi kültürü    D) Hanbeli fıkhı           
  E) Ali İmran suresi                                    

 36. Cevap: C Açıklama:

  Alevi-Bektaşi kültüründe Hz. Muhammed'e (s.a.v.) duyulan sevgi, miraçname, nefes ve ilahi gibi eserlerde coşkulu bir şekilde anlatılmıştır. 37. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) ailesi olarak bilinen kavram hangisidir?

  A) Ashab               B) Tabiin             
  C) Ehl-i Beyt          D) Hulefa-i Raşidin   
  E) Ensar                                     

 38. Cevap: C Açıklama:

  Ehl-i Beyt, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) ev halkını ifade eden bir kavramdır ve Hz. Peygamber'e (s.a.v.) duyulan sevginin bir devamı olarak başlangıcından itibaren onun Ehl-i Beyt'ine karşı büyük bir sevgi ve yakınlık gösterilmiştir. 39. Ahzâb suresi 46. ayette Hz. Peygamber'in (s.a.v.) hangi özelliği vurgulanmıştır?

  A) Güvenilirlik                B) Dürüstlük                  
  C) Nur saçan bir kandil        D) Peygamberlerin sonuncusu   
  E) Allah'ın elçisi                                           

 40. Cevap: C Açıklama:

  Ayet, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) "nur saçan bir kandil" olarak gönderildiğini bildirerek, onun yol gösterici ve aydınlatıcı özelliğini vurgulamaktadır. 41. Ahzâb suresi 45. ayette Hz. Peygamber'in (s.a.v.) hangi görevi üstlendiği ifade edilmiştir?

  A) Şahitlik          B) Müjdeleyicilik   
  C) Uyarıcılık        D) Davetçilik       
  E) Kılavuzluk                            

 42. Cevap: A Açıklama:

  Ayet, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) "bir şahit" olarak gönderildiğini bildirmektedir. 43. Ahzâb suresinde Hz. Peygamber'in (s.a.v.) peygamberlik görevlerinin hangisi yer almamaktadır?

  A) İbadetlere teşvik etmek       B) İnanca davet etmek           
  C) Ahiret azabından korkutmak    D) Haksızlıklara karşı çıkmak   
  E) Günahları bağışlamak                                          

 44. Cevap: E Açıklama:

  Ahzâb suresinde Hz. Peygamber'in (s.a.v.) günahları bağışlama görevi yer almamaktadır. 45. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) görevi nedir?

  A) İnsanları uyarmak ve doğru yola davet etmek
  B) İnsanlara cehennem azabından korkutmak
  C) İnsanları Allah'ın varlığına delillerle ispat etmek
  D) İnsanlara sadece ahiret hayatını anlatmak
  E) İnsanları mutlu ve huzurlu bir hayata ulaştırmak

 46. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Peygamber'in (s.a.v.) görevi, insanları Allah'ın emirlerine uymaları ve dünya ve ahirette karşılaşacakları kötü sonuçlardan haberdar etmeleri için uyarmaktır. 47. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) insanlara davet ettiği din nedir?

  A) Hristiyanlık    B) Musevilik      
  C) Budizm          D) İslam          
  E) Hinduizm                          

 48. Cevap: D Açıklama:

  Hz. Peygamber'in (s.a.v.) insanlara davet ettiği din, son ilahi din olan İslam'dır. 49. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) insanları aydınlatmak için kullandığı kaynak nedir?

  A) Tevrat            B) Zebur            
  C) İncil             D) Kur'an-ı Kerim   
  E) Hadisler                              

 50. Cevap: D Açıklama:

  Hz. Peygamber'in (s.a.v.) insanları aydınlatmak için kullandığı kaynak, Allah'ın (c.c.) kendisine indirdiği son vahiy olan Kur'an-ı Kerim'dir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf DKAB II. Ünite - Kuran-a Göre Hz. Muhammed - Test 3 Detayları

11.Sınıf DKAB II. Ünite - Kuran-a Göre Hz. Muhammed - Test 3 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 28 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 11.Sınıf DKAB II. Ünite - Kuran-a Göre Hz. Muhammed - Test 3 Testini Çöz tıklayın. 11.Sınıf DKAB II. Ünite - Kuran-a Göre Hz. Muhammed - Test 3 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf DKAB II. Ünite - Kuran-a Göre Hz. Muhammed - Test 3 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


11.Sınıf DKAB II. Ünite - Kuran-a Göre Hz. Muhammed - Test 3 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • VAHİY VE AKIL İSLÂM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR
  1. Dinî Metinlerden Kaynaklanan Sebepler
  2. İnsanın Yapısından Kaynaklanan Sebepler
  3. İslâm Düşüncesinde Amelî-Fıkhî Yorumlar
  4. İslâm Düşüncesinde Yorum Farklılıklarının Sebepleri
  5. İslâm Düşüncesindeki Yorumları Birleştiren Unsurlar
  6. Sosyal Sebepler
 • AHLÂK VE DEĞERLER İSLÂM VE BARIŞ
  1. Barış İçinde Yaşamak Bir İhtiyaçtır
  2. Bir İnsanın Yaşamasını Sağlamak, Bütün İnsanlara Hayat Vermek Gibidir.
  3. Hz. Muhammed Bir Barış Elçisidir.
  4. İslâm Barışa ve Birlikte Yaşamaya Önem Verir
  5. Zorunlu Olmadıkça Savaş Bir İnsanlık Suçudur.

Ayrıca 11.sınıf DKAB dersi II. ünite Kuran-a göre Hz. Muhammed konusu test soruları 3, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) ahlaki özellikleriyle ilgili bilgileri tanır.

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) ahlaki özellikleriyle ilgili bilgileri tanır.

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) ahlaki özellikleriyle ilgili bilgileri tanır.

Peygamberlik görevlerinden tebliğin amacını açıklayabilme

Kur'an'ın Hz. Peygamber (s.a.v.) tarafından açıklanmasının önemini anlamak.

Hz. Peygamber'in (s.a.v.) teşri görevini kavramak.

Hz. Peygamber'in (s.a.v.) insanlardan seçilmesinin bir nedenini anlamak.

Hadis ve sünnet kavramlarının fark ve benzerliklerini açıklar.

Sünnetin tanımını yapar ve Hz. Peygamber'in (s.a.v.) sünnetine örnekler verir.

Hz. Peygamber'e (s.a.v.) bağlılık ve itaatin önemini anlar ve buna ilişkin ayetleri yorumlar.

Sünnetin çeşitlerini öğrenmek.

Sünnetin önemini ve kapsamını anlamak.

Sünneti doğru anlamak ve uygulamak.

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hayatı ile ilgili kaynakları tanıyabilme

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hayatının önemli olaylarını bilme

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) şahsiyet özelliklerini kavrayabilme

Hadis kaynaklarını bilmek

Hz. Muhammed'e (s.a.v.) duyulan sevginin kültürel yansımalarını bilmek

Hz. Peygamber'in (s.a.v.) Ehl-i Beyt'ini bilmek

Hz. Peygamber'in (s.a.v.) nur saçan bir kandil olma özelliğini kavramak.

Hz. Peygamber'in (s.a.v.) şahitlik görevini anlamak.

Hz. Peygamber'in (s.a.v.) peygamberlik görevlerinin sınırlarını belirlemek.

Hz. Peygamber'in (s.a.v.) görevini ve sorumluluklarını anlamak.

Hz. Peygamber'in (s.a.v.) tebliğ ettiği dini tanımak.

Hz. Peygamber'in (s.a.v.) aydınlatma aracı olarak Kur'an'ı Kerim'i kullandığını öğrenmek.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf DKAB II. Ünite - Kuran-a Göre Hz. Muhammed - Test 3 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

11.Sınıf DKAB II. Ünite - Kuran-a Göre Hz. Muhammed - Test 3 Testi İstatistikleri

Bu sınav 1 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 11 kere doğru, 14 kere yanlış cevap verilmiş.

11.Sınıf DKAB II. Ünite - Kuran-a Göre Hz. Muhammed - Test 3 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf DKAB II. Ünite - Kuran-a Göre Hz. Muhammed - Test 3 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf DKAB II. Ünite - Kuran-a Göre Hz. Muhammed - Test 3 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf DKAB II. Ünite - Kuran-a Göre Hz. Muhammed - Test 3 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri