11.Sınıf DKAB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular

11.Sınıf DKAB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 11.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf DKAB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Sekülarizmin temel özelliklerini açıklayınız.


 2. Cevap: * Din ve devletin ayrılması * Toplum düzeninde dinin etkisinin sınırlandırılması * Laik eğitim sistemi * Din özgürlüğü ve inanç ayrımcılığının yasaklanması Açıklama:

  Sekülarizm, toplumun yönetiminde ve işleyişinde dinin etkisinin sınırlandırılmasını ve bunun yerine akıl, bilim ve hukukun esas alınmasını savunur. 3. Ateizmin temel inançlarını açıklayınız.


 4. Cevap: Ateizm, Tanrı'nın varlığını reddeden ve onun yokluğunu kanıtlamaya çalışan bir inançtır. Materyalizm ve natüralizm temelinde Tanrı'nın varlığını inkar eder. Açıklama:

  Ateizm, Tanrı'nın var olmadığını iddia eder ve bu iddiasını destekleyen deliller sunar. Maddeci ve tabiatçı bir bakış açısına sahip olan ateistler, her şeyin doğal nedenlerle açıklanabileceğine inanırlar. 5. Allah'ın (c.c.) isim ve sıfatlarının mahiyeti nedir?


 6. Cevap: Allah'ın (c.c.) isim ve sıfatları, O'nun zatı hakkında kullandığımız kavramlardır. Bu kavramlar, Allah'ın (c.c.) kendi kendini bize tanıttığı şeklidir ve O'nun mükemmelliğini anlatır. Allah'ın (c.c.) isim ve sıfatları, O'nun zatından ayrı düşünülemez, O'nun zatıyla kaimdir. Açıklama:

  Allah'ın (c.c.) isim ve sıfatları O'nun zatından ayrılmaz, O'nun zatıyla kaimdir. Bu, Allah'ın (c.c.) mükemmel bir varlık olduğunu ve noksanlıklardan uzak olduğunu gösterir. 7. Hidayet kavramını açıklayınız.


 8. Cevap: Hidayet, kişiye dünya ve ahiret mutluluğunu sağlayacak yolu göstermek, bu yol için kılavuzluk etmek demektir. Kişinin küfür ve şirk gibi kötü yollardan kurtularak Allah'ın gösterdiği doğru yola girmesi ve hayatını buna göre sürdürmesidir. Açıklama:

  Hidayet, doğru yolu bulmak ve takip etmektir. Dalâlet ise yanlış yola sapmak veya sapkınlıktır. Kur'an'da hidayet kavramı, akıl, kavrayış ve zaruri bilgi verilmesi anlamında kullanılır. 9. Sırat-ı müstakim nedir? Açıklayınız.


 10. Cevap: Sırat-ı müstakim, İslam'da Allah'ın (c.c.) razı olduğu, doğru ve dosdoğru yoldur. Kötülükten, günahtan ve şirkten uzak kalarak Allah'a (c.c.) yaklaşmayı ve O'nun rızasını kazanmayı içerir. Açıklama:

  Sırat-ı müstakim, insanın hem özel hayatında hem de toplumsal ilişkilerinde doğru yolu bulmasına rehberlik eder. Bu yol, İslam'ın emir ve yasaklarına uymak, peygamberlerin ve âlimlerin yolunu takip etmek ve Allah'a (c.c.) ibadet ve itaat etmektir. 11. Cihat kavramının İslam dinindeki anlamını açıklayınız.


 12. Cevap: Cihat, Allah'ın (c.c.) rızasını kazanmak amacıyla, iyiliğin yerleşmesi ve kötülüğün ortadan kalkması için maddi ve manevi tüm imkânları kullanarak gayret sarfetmektir. Açıklama:

  İslam'da cihat, yalnızca düşmanla savaşmak anlamına gelmez, aynı zamanda kötülüklere karşı mücadele etmek, iyiliği yaymak ve Allah'ın (c.c.) yolunda yaşamak için yapılan her türlü çabayı içerir. 13. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) ahlaki özelliklerinden birini açıklayınız.


 14. Cevap: Müsamaha Açıklama:

  Müsamaha, insanları anlayışla karşılamak, olayların güzel yönlerini görmek, insanların kusurlarını affetmek demektir. Hz. Muhammed (s.a.v.), ailesine, komşularına, arkadaşlarına ve çevresindeki bütün insanlara karşı müsamahalıydı. Çevresindeki insanlara kibar ve nazik davranır, kaba ve kırıcı davranışlardan kaçınırdı. 15. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberliğinin getirdiği görev ve sorumluluklar nelerdir?


 16. Cevap: Tebliğ (Allah'tan (c.c.) alınan vahyi insanlara eksiksiz olarak iletmek), tebyin (indirilen vahyi açıklamak ve yorumlamak), teşri (Allah'ın (c.c.) emir ve yasaklarını bildirmek) ve temsil (Allah'ın (c.c.) elçisi olarak insanların önünde örnek olmak). Açıklama:

  Hz. Muhammed (s.a.v.), peygamber olarak gönderildiği günden itibaren bu görev ve sorumluluklarını eksiksiz bir şekilde yerine getirmiştir. Tebliğ görevi gereği, Allah'tan (c.c.) aldığı vahyi insanlara eksiksiz olarak iletmiş ve tebliğ etmiştir. Tebyin görevi gereği, indirilen vahyi açıklamış ve yorumlamıştır. Teşri görevi gereği, Allah'ın (c.c.) emir ve yasaklarını bildirmiştir. Temsil görevi gereği ise, Allah'ın (c.c.) elçisi olarak insanların önünde örnek olmuştur. 17. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) Ehl-i Beyt'inden olan isimlerden üç tane örnek veriniz.


 18. Cevap: * Hz. Ali * Hz. Fatıma * Hz. Hasan Açıklama:

  Ehl-i Beyt, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) ev halkını ve yakınlarına verilen addır. Bunların başında Hz. Ali, Hz. Fatıma, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin gelmektedir. 19. Ahzâb Suresi 45. ve 46. ayetlerine göre Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik görevleri nelerdir?


 20. Cevap: Şahit olma, müjdeleyici olma, uyarıcı olma Açıklama:

  Hz. Peygamber (s.a.v.), Allah'ın (c.c.) insanlara yol göstermesi, onları bilgilendirerek sorumluluklarını yerine getirmelerini sağlaması için gönderilmiştir. Müjdeleyici olarak inananları dünya ve ahiret mutluluğuyla müjdelemiş, uyarıcı olarak da inanmayanları yaptıklarının sonuçlarına karşı uyarmıştır. 21. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Hz. Peygamber (s.a.v.), Allah'ın son elçisidir.
  2. (.....) Cami, hadisleri konularına göre bir araya getiren bir hadis kitabıdır.
  3. (.....) Müsned, hadisleri nakleden ravilere göre sınıflandırır.
  4. (.....) Kütüb-i Sitte, hadis külliyatının tamamını oluşturmaz.
  5. (.....) Buhari'nin eseri, sahih hadisleri konularına göre düzenleyen ilk eserdir.
  6. (.....) Ahzâb Suresi, Medine'de nazil olmuştur.
  7. (.....) Hz. Peygamber (s.a.v.), Allah'ın izniyle bir davetçidir.
  8. (.....) Darimi, eserinde hadisler hakkında değerlendirme yapar.
  9. (.....) Hz. Peygamber (s.a.v.), inananlar için bir uyarıcıdır.
  10. (.....) Kütüb-i Tis'a, Kütüb-i Sitte'ye eklenen üç hadis kitabını içerir.

 22. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. Y 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  Bu sorular, 11. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin "Kur'an'a Göre Hz. Muhammed" ünitesi konusundaki temel bilgileri kapsamaktadır. 23. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapın:

  1. Hz. Muhammed'in amcasının oğlu ve damadı
  2. Cesurluğu ve kahramanlığıyla bilinen Hz. Muhammed'in vasisi
  3. Hz. Muhammed'in kızı
  4. Hz. Muhammed'in torunu
  5. Alevi-Bektaşi kültürünün miraçnamelerinde Hz. Muhammed'in gül olarak anlatılması
  6. Hz. Muhammed'in sevgisinin en belirgin şekilde ortaya çıktığı yerlerden biri
  7. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Ehl-i Beyt'ine karşı duyulan sevginin devamı
  8. Hz. Muhammed'in sağlığında övgüsünü alan kişi
  9. Fütüvvet kelimesinin temsil ettiği Hz. Muhammed'in vasfı
  10. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) soyundan gelen kişilerin baş tacı edilmesi
  Seçenekler:
  a. Ehl-i Beyt sevgisi
  b. Hz. Ali
  c. Hz. Hasan
  d. Hz. Fatıma
  e. Server
  f. Âhîlik ve Bektaşilik
  g. Hz. Hüseyin
  h. Ahlak ve fazilet
  i. Hz. Muhammed'in Ehl-i Beyt'inden
  j. Fütüvvet

 24. Cevap: 1. b 2. b 3. d 4. g 5. e 6. f 7. a 8. b 9. h 10. i Açıklama:

  Metinde verilen bilgilere göre eşleştirmeler bu şekilde yapılmıştır. 25. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. Terim olarak hadis, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) _________ anlamlarına gelir.
  2. Sünnet kelimesi Arapçada _________ anlamlarına gelir.
  3. Sünnet, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) söz, fiil ve onaymalarını içeren _________ davranışlarına denir.
  4. Hadis, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) bir söz, fiil veya onayının sünnet olabilmesi için bilinçli olarak _________ edinmiş olması gerekir.
  5. Sünnet, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) _________ amaçlı yaptıkları fiilleri içermez.
  6. Sünnet, Kur'an'dan sonra İslam dininin _________ kaynağıdır.
  7. Hadis ve sünnet kavramları arasında ilk fark, sünnetin daha çok _________ kavramı olmasıdır.
  8. Sünnet, hadislerin doğru olup olmadığını belirlemede _________ ölçüttür.
  9. Sünnet, _________ dönemini içerir.
  10. Hadis, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) yaptıklarını içerir, yani sünnetin _________ ifadesidir.

 26. Cevap: 1. sözleri, fiilleri ve takrirleri 2. yol, güzergâh, âdet 3. örnek 4. örnek alınmasını 5. örf ve âdetten dolayı 6. ikinci 7. davranış 8. temel 9. peygamberlik 10. sözlü rivayeti Açıklama:

  Hadis, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) söz, fiil ve takrirlerinin başkaları tarafından rivayet edilen sözlü ifadesidir. Sünnet ise Hz. Peygamber'in (s.a.v.) söz, fiil ve onamalarını içeren ve Müslümanlar için örnek teşkil eden davranışlarıdır. İki kavram arasındaki fark, sünnetin daha çok davranış ile ilgili bir kavram olması, hadisin ise sözlü rivayetin adı olmasıdır. Sünnet, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) bilinçli olarak örnek alınmasını amaçladığı fiilleri içerirken, örf ve âdetten dolayı yaptığı fiilleri içermez. Sünnet, Kur'an'dan sonra İslam dininin ikinci kaynağıdır. Hadis, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) söz, fiil ve onaylarının rivayet edilmiş halidir ve sünnetin sözlü ifadesidir. Sünnet ve hadis kavramları, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) örnek davranışlarını ve bunların rivayet edilmiş halini ifade eden birbirini tamamlayan kavramlardır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf DKAB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

11.Sınıf DKAB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 28 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 11.Sınıf DKAB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf DKAB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk Doldurma


11.Sınıf DKAB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • VAHİY VE AKIL İSLÂM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR
  1. Dinî Metinlerden Kaynaklanan Sebepler
  2. İnsanın Yapısından Kaynaklanan Sebepler
  3. İslâm Düşüncesinde Amelî-Fıkhî Yorumlar
  4. İslâm Düşüncesinde Yorum Farklılıklarının Sebepleri
  5. İslâm Düşüncesindeki Yorumları Birleştiren Unsurlar
  6. Sosyal Sebepler
 • AHLÂK VE DEĞERLER İSLÂM VE BARIŞ
  1. Barış İçinde Yaşamak Bir İhtiyaçtır
  2. Bir İnsanın Yaşamasını Sağlamak, Bütün İnsanlara Hayat Vermek Gibidir.
  3. Hz. Muhammed Bir Barış Elçisidir.
  4. İslâm Barışa ve Birlikte Yaşamaya Önem Verir
  5. Zorunlu Olmadıkça Savaş Bir İnsanlık Suçudur.

Ayrıca 11.sınıf DKAB 2.dönem 1.yazılı soruları, açık uçlu sorulardan müfredata uygun cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Öğrenciler, sekülarizmin temel özelliklerini anlayabileceklerdir.

Öğrenciler, ateizmin temel inançlarını ve felsefi temellerini anlayabilecekler.

Öğrenciler, Allah'ın (c.c.) isim ve sıfatlarının mahiyetini anlayarak O'nun mükemmel bir varlık olduğunu kavrarlar.

* Hidayet kavramının anlamını açıklar. * Doğru yola girmenin önemini kavrar.

Öğrenciler, sırat-ı müstakimin ne olduğunu ve İslam inancındaki önemini anlarlar.

Öğrenciler, cihat kavramının İslam dinindeki geniş anlamını kavrayacaklardır.

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) özelliklerinden biri olan müsamahayı anlamak.

Öğrenciler, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberliğinin getirdiği görev ve sorumlulukları öğreneceklerdir.

Hz. Peygamber'in (s.a.v.) Ehl-i Beyt'inin önemini ve kültürümüzdeki yerini kavrar.

Öğrenciler, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik görevlerini ve özelliklerini Kur'an'daki ayetler ışığında anlayabilirler.

Bu soruların çözülmesiyle öğrenciler; * İslam'ın iki temel kaynağı olan Kur'an ve sünnet arasındaki ilişkiyi, * Hadis türlerini ve önemini, * Hz. Peygamber'in (s.a.v.) Kur'an'da belirtilen temel görev ve özelliklerini, * Ahzâb Suresi'nin önemini ve bu surede Hz. Peygamber'e atfedilen nitelikleri kavrarlar

Öğrenciler, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) ve Ehl-i Beyt'inin önemini ve kültürümüzdeki yansımalarını anlar.

* Hadis ve sünnet kavramlarının anlamlarını ve farklarını öğrenmek. * Hz. Peygamber'in (s.a.v.) söz, fiil ve onaymalarının İslam dini için önemini anlamak. * Hadis ve sünnet kavramlarının doğru kullanılmasının önemini kavramak.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf DKAB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 11.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

11.Sınıf DKAB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf DKAB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf DKAB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf DKAB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri