10.Sınıf Siyer 1.Dönem 2.Test

10.Sınıf Siyer 1.Dönem 2.Test sınavı 10.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. 10.Sınıf Siyer 1.Dönem 2.Test CEVAPLARI

 1. “Biz, sizi biraz korku, biraz açlık ve mallardan, canlardan, ürünlerden eksiltmekle deneriz. Sabır gösterenlere müjdele!” (Bakara suresi, 155. ayet)
  Aşağıda verilen Peygamberimizin hayatındaki örneklerden hangisi ayette verilen mesaja uygun değildir?

  A) Oğlu İbrahim’in vefatında takındığı tavır        
  B) Amcası Hamza’nın şehit edilmesine dayanması
  C) Müşriklerin eziyetlerine karşı dayanması        
  D) İnsanların gıybetlerini yapmaktan kaçınması
  E) Taif’te taşlanmasına rağmen beddua etmemesi

 2. Cevap: D

 3. “Ey Muhammed! De ki: “Şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de âlemlerin Rabbi Allah içindir.” (En’am suresi, 162. ayet.)
  Verilen ayet-i kerimede hangi ahlaki özellik vurgulanmıştır?

  A) Adalet    B) Şecaat    C) İhlas    D) Rıfk    E) Takva

 4. Cevap: E

 5. Müslümanların ilk hicret ettikleri ülke hangisidir?

  A) Mekke        B) Medine        C) Habeşistan
  D) Yemen       E) Taif

 6. Cevap: C Açıklama:

  Müslümanların ilk hicret ettikleri ülke, C seçeneği olan Habeşistan'dır. Müslümanlar, Mekke'de İslam'ı yaymaya çalışırken baskı ve zulümlerle karşılaştılar. Müslümanların yaşadığı zulme dayanamayan bir grup Müslüman, Habeşistan'a hicret etti. Habeşistan, Müslümanlara barış ve güvenlik sağlayan bir ülke oldu. 7. İslam’ı seçmesiyle Müslümanların güç kazandığı Hz. Peygamber’in hem amcası hem de süt kardeşi olan kişi kimdir?

  A) Zübeyr        B) Hamza    C) Ebu Talip
  D) Abbas         E) Ali

 8. Cevap: B Açıklama:

  Cevap: B) Hamza Hz. Peygamber'in hem amcası hem de süt kardeşi olan kişi, B seçeneği olan "Hamza"dır. Hamza, Hz. Muhammed'in amcasıdır ve aynı zamanda süt kardeşidir. Hamza, İslam'ı seçtiğinde Müslümanların güç kazanmasında önemli bir rol oynamıştır. 9. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

  [......] Hz. Peygamber (s.a.v.),Yüce Allah’ın Hz. Hamza’nın  kesilen iki koluna karşılık iki kanat ihsan ettiğini ve onlarla cennette uçtuğunu haber vermiştir.
  [......] Ebu Lehep, her fırsatta Peygamberimizin İslam’ı tebliğine engel olmaya çalışmıştı.
  [......] İlk islam şehitleri Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’dir.
  [......] Peygamberimizin (s.a.v.) en küçük oğlu Abdullah’tır.
  [......] Efendimiz’in sıfatı olarak kullanılan ‘nezir’ kelimesi ‘tebliğ eden’ manasındadır.
  [......] Cafer b. Ebu Talip, konuşmasının sonunda Hz. İsa ve annesi Meryem’den bahseden Yasin suresinin ilk ayetlerini okudu.

 10. Cevap:

  Cevap Anahtarı: D Y Y D D Y

  Açıklama:

  - İlk ifade doğrudur. Hz. Peygamber (s.a.v.), Hz. Hamza'nın kesilen iki koluna karşılık iki kanat verildiğini ve onunla cennette uçtuğunu haber vermiştir. - İkinci ifade doğrudur. Ebu Lehep, Peygamberimizin İslam'ı tebliğine engel olmaya çalışmıştır. - Üçüncü ifade doğrudur. İlk İslam şehitleri Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'dir. - Dördüncü ifade yanlıştır. Peygamberimizin en küçük oğlu Abdullah değil, İbrahim'dir. - Beşinci ifade doğrudur. 'Nezir' kelimesi, Peygamberimiz için kullanılan bir sıfattır ve 'tebliğ eden' anlamına gelir. - Altıncı ifade yanlıştır. Cafer b. Ebu Talip, konuşmasının sonunda Hz. İsa ve annesi Meryem'den bahsetmez, fakat Hz. İsa'nın mucizelerini anlatan Yasin suresinin ilk ayetlerini okumuştur. 11. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

  İlk köle Müslüman :……………………………………
  İslam’ın ilk kadın şehidi:…………………………………
  İndirilen ilk ayetlerin olduğu sure:………………………
  Hz. Peygamber’in son çocuğu:….………………………

 12. Cevap:

  - İlk köle Müslüman: "Bilal ibn Rabah"

  - İslam'ın ilk kadın şehidi: "Hz. Sumeyye"

  - İndirilen ilk ayetlerin olduğu sure: "Alak Suresi"

  - Hz. Peygamber'in son çocuğu: "Hz. İbrahim"

  Açıklama:

  - İlk köle Müslüman olarak Bilal ibn Rabah bilinir. Bilal ibn Rabah, Hz. Muhammed'in (s.a.v) Mekke dönemindeki en sadık sahabilerinden biridir ve İslam'ı kabul eden ilk kölelerden biridir. - İslam'ın ilk kadın şehidi olarak Hz. Sumeyye bilinir. Hz. Sumeyye, Hz. Muhammed'in (s.a.v) döneminde Mekke'de İslam'a inanan ilk kadınlar arasındadır ve İslam'a sadakati nedeniyle şehit edilmiştir. - İndirilen ilk ayetlerin olduğu sure, Alak Suresi'dir. Alak Suresi, ilk vahiylerin Hz. Muhammed'e (s.a.v) gönderildiği suredir ve İslam tarihinin önemli bir dönüm noktasını temsil eder. - Hz. Peygamber'in son çocuğu, Hz. İbrahim'dir. Hz. İbrahim, Hz. Muhammed'in (s.a.v) ve Hz. Hatice'nin ortak çocuğudur. Ancak maalesef çok küçük yaşta vefat etmiştir. 13. Necaşinin huzurunda İslamı anlatan ve müslümanlara sözcülük eden sahabi kimdir?

  A) Osman b. Mazun              B) Cafer b. Ebi Talip    
  C) Ubeyde b. Haris               D) Üsame b. Zeyd
  E) Hz. Ali

 14. Cevap: B Açıklama:

  Cevap: B) Cafer b. Ebi Talip Necaşinin huzurunda İslam'ı anlatan ve Müslümanlara sözcülük eden sahabi, Cafer b. Ebi Talip'dir. Cafer b. Ebi Talip, Hz. Muhammed'in (s.a.v) yeğeni ve Hz. Ali'nin kardeşidir. Necaşi, Habeşistan'ın (Etiyopya) kralıdır. Cafer b. Ebi Talip, Habeşistan'a hicret eden Müslümanlara önderlik etmiş ve İslam'ı Necaşi'ye anlatmıştır. Necaşi'nin İslam'a olan ilgisi sonucunda Müslümanlara destek vermiştir. 15. “…Sağlıklı olmak bir dünya mala sahip olmaktan daha hayırlıdır. Sağlıklı ve huzurlu olmak Allah’ın verdiği bir nimettir.”
  Yukarıda verilen hadisten hangi sonuç çıkarılamaz?

  A) Sağlık bir nimettir   
  B) Sağlık en büyük zenginliktir   
  C) Sağlığın değerini bilmek gerekir   
  D) Sağlığın kıymetini hasta olunca anlamalıyız.  
  E) Sağlığımızı korumalıyız.

 16. Cevap: D Açıklama:

  Cevap Anahtarı: D) Sağlığın kıymetini hasta olunca anlamalıyız. - Verilen hadiste sağlığın değeri ve önemi vurgulanmaktadır. - Diğer seçenekler (A, B, C, E) hadisteki mesajla uyumludur ve doğru sonuçlardır. - Ancak "Sağlığın kıymetini hasta olunca anlamalıyız" ifadesi hadisten doğrudan çıkarılamaz. Hadiste sağlığın değeri ve önemi belirtilse de hasta olmanın kıymetini anlamamız gerektiğine dair bir bilgi verilmemektedir. 17. Savurganlıkla ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi doğru değildir?

  A) Zekât ibadeti dışında sadaka vermek bir savurganlıktır.
  B) Savurganlık ekonomik ve sosyal dengelerin bozulmasına yol açar.
  C) Zengin bir kimsenin konumuna uygun giyinmesi savurganlık olamaz.
  D) Yeryüzündeki sınırlı kaynakları ölçüsüzce kullanmak savurganlıktır.
  E) Savurganlık harcamada bir dengesizliktir.

 18. Cevap: A Açıklama:

  Doğru cevap A) Zekât ibadeti dışında sadaka vermek bir savurganlıktır. Savurganlık, kaynakları gereksiz yere harcamak veya ölçüsüzce kullanmaktır. Zekât ibadeti ve sadaka verme, İslam'da fakirlerin ve ihtiyaç sahiplerinin desteklenmesini sağlayan önemli bir ibadettir. Bu nedenle, sadaka vermek savurganlık olarak değerlendirilmez. 19. Peygamber Efendimiz sağlığa faydalı olduğu için bazı davranışları tavsiye etmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biridir?

  A) Kan vermek               B) Göz yaşı dökmek          
  C) Çok yemek                D) Organ bağışlamak   
  E) Sadaka vermek

 20. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun doğru cevap anahtarı A) Kan vermek olmalıdır. Peygamber Efendimiz, kan vermenin sağlık açısından faydalı olduğunu belirtmiş ve bu davranışı teşvik etmiştir. Kan vermek, hem bağışlanan kişiye yardımcı olurken hem de kan veren kişinin sağlığını olumlu yönde etkileyebilir. Kan bağışıyla vücuttaki zararlı maddelerin atılması, kan dolaşımının düzenlenmesi ve yeni kan hücrelerinin üretilmesi sağlanır. Aynı zamanda kan bağışıyla birlikte bazı sağlık taramaları yapılır ve bağışçının sağlık durumu hakkında bilgi edinilir. Dolayısıyla kan vermek, Peygamber Efendimiz tarafından önerilen ve sağlığa faydalı bir davranıştır. 21. “Hoş karşılanmayan iki şeyden sakının!” Sahabeler, “O iki şey nedir?” diye sorunca Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurdu: “İnsanların yollarını ve gölgelendikleri yerleri …………”
  Verilen hadiste boşluğu dolduracak en uygun seçenek hangisidir?

  A) kirletmektir           B) yok etmektir   C) temizlemektir
  D) hazırlamaktır        E) kapatmaktır.

 22. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) kirletmektir - Verilen hadiste, Peygamber (s.a.v.) "Hoş karşılanmayan iki şeyden sakının!" şeklinde bir uyarıda bulunuyor. - Sahabeler, hangi iki şeyden sakınmaları gerektiğini sormuş ve Peygamber (s.a.v.) "İnsanların yollarını ve gölgelendikleri yerleri..." şeklinde devam etmiştir. - Buradaki boşluğu en uygun şekilde dolduran seçenek, "kirletmektir" olacaktır. Bu şekilde ifade edilerek, insanların yollarını ve gölgelendikleri yerleri kirletmemeleri gerektiği vurgulanmaktadır. 23. “Müminin durumu gıpta ve hayranlığa değer. Çünkü onun her hâli kendisi için bir hayır sebebidir. Böylesi bir özellik sadece müminde vardır. Sevinecek olsa şükreder, bu onun için hayır olur. Başına bir sıkıntı gelecek olsa ……………,bu da onun için hayır olur.”
  Verilen hadiste boşluğa gelmesi gereken en uygun kelime hangisidir?

  A) sabreder       B) isyan eder      C) kaderine bağlar  
  D) sakin olur      E) yakınıp durur

 24. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) sabreder - Verilen hadiste boşluğa gelmesi gereken en uygun kelime "A) sabreder" olacaktır. - Hadis, müminin her durumda sabretmesini ve sıkıntılarla karşılaştığında sabırlı olmayı tavsiye etmektedir. - Mümin, sevinçli anlarında şükretmeli ve sıkıntılı anlarında sabretmelidir. Bu, imanın bir özelliğidir ve mümin için hayır getirecektir. 25. "Hiç kimse …………………den daha tehlikeli bir kap dolduramamıştır. Oysa insana kendisini ayakta tutacak kadar yemesi yeter…”
  Verilen hadiste boş bırakılan yerlere hangi organ isminin gelmesi gerekir?

  A) tabağı   B) midesi    C) bardağı   D) kalbi  E) boğazı
 26. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı: D) akıl ve irade - Verilen hadiste boşluklara gelmesi gereken en uygun seçenek "D) akıl ve irade" olacaktır. - Hadiste, insanların çoğunluğunun habersiz olduğu iki önemli nimetten bahsedilmektedir. - Akıl, insanın düşünme, anlama ve karar verme yeteneğini temsil ederken, irade ise insanın kendi istek ve arzuları üzerinde kontrol sahibi olma gücünü ifade etmektedir. - İnsanların bu iki önemli nimetten habersiz olmaları, onların bu değerli kaynakları kullanma potansiyelini fark etmediklerini göstermektedir. 27. Kıskançlık ve gıpta / imrenme ile ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi söylenemez?

  A) Kıskançlık insanı mutlu eden bir güzel huydur.
  B) Gıpta, bir kimsede bulunan iyi bir özelliği beğenmektir.
  C) Kıskançlık insanı mutsuz ve huzursuz eden bir huydur.
  D) İnsan imrendiği kimselere benzemek ister.
  E) İmrenme insanı olumlu yönde harekete geçiren bir duygudur.

 28. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Kıskançlık insanı mutlu eden bir güzel huydur. - Cümleler arasında, kıskançlık ile ilgili olumsuz bir nitelendirme yapılıyor ve bu durum doğru değildir. - Kıskançlık, olumsuz bir duygu olarak insanı mutsuz ve huzursuz edebilir. Bu nedenle, "Kıskançlık insanı mutlu eden bir güzel huydur." ifadesi söylenemez. - Diğer cümleler doğru ve geçerli tanımlamalar yapmaktadır. Gıpta, olumlu bir özellik beğenmek ve imrenme, olumlu yönde harekete geçiren bir duygu olarak kabul edilir. 29. “Yiğit, güreşte rakibini yenen kimse değildir. Asıl yiğit, kızdığı zaman …………… hâkim olan kişidir.”
  Hadiste boşluğa uygun kelime hangisidir?

  A) eline               B) diline        C) ağzına
  D) öfkesine         E) çevresine

 30. Cevap: B Açıklama:

  Doğru cevap "B) diline" olmalıdır. Hadiste ifade edilen, gerçek bir yiğidin güreşte rakibini yenen değil, öfkesini kontrol edebilen ve dilini tutabilen kişi olduğudur. Bu, kişinin öfkesini ifade etmek yerine sözlerini kontrol etmesini ve olumsuz davranışlardan kaçınmasını gerektirir. 31. “İman eden kullarıma söyle, namazı kılsınlar; alışverişin ve dostluğun olmayacağı günün gelmesinden önce kendilerine verdiğimiz rızıktan (bizim yolumuzda) gizli açık harcasınlar.”( İbrahim suresi, 31. ayet.)
  Verilen âyette altı çizilen günden maksat nedir?

  A) Bayram günü       B) Mahşer günü    C) Cuma günü
  D) Ölüm günü           E) Hac günü

 32. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı: B) Mahşer günü - Verilen ayette, "alışverişin ve dostluğun olmayacağı gün" ifadesi kullanılmaktadır. - Bu ifade, dünya hayatının sona ereceği ve insanların hesap vereceği Mahşer gününü işaret etmektedir. - Mahşer günü, ölümün ardından dirilişin ve insanların Allah'ın huzurunda toplanacağı bir gündür. 33. “Dişlerinizi temizleyiniz.Zira diş bakımı ağzı temizler, Hakkın rızasını kazandırır. Cebrail her gelişinde bana ağız ve diş temizliğini tavsiye ederdi. Hatta bana ve ümmetime ………… kullanmanın farz olmasından korktum. Eğer ümmetime zahmet vermesinden çekinmeseydim bunu onlara farz kılardım…”
  Yukarıdaki hadiste boş bırakılan yere peygamberimizin sünneti olan hangi seçenek gelmelidir?

  A) parfüm           B) sabun        C) macun
  D) misvak           E) mendil

 34. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı: D) misvak - Verilen hadiste, dişlerin temizliği ile ilgili bir tavsiye bulunmaktadır. - Peygamberimiz, Cebrail'in kendisine ağız ve diş temizliğini tavsiye ettiğini belirtmektedir. - Ayrıca, Peygamberimiz diş temizliğini o kadar önemsediğini ifade ederek, ümmetine misvak kullanmanın farz olmasından korktuğunu ve eğer zahmet vermemesi açısından mümkün olsaydı bunu farz kılacağını dile getirmiştir. 35. Peygamber Efendimiz aşağıdaki spor dallarından hangisini tavsiye etmiştir?

  A) Kayak          B) Tenis      C) Okçuluk     
  D) Futbol         E) Bisiklet

 36. Cevap: C Açıklama:

  Peygamber Efendimiz'in tavsiye ettiği spor dalı "C) Okçuluk"tur. Peygamberimiz, okçuluğun bedensel ve zihinsel gelişimi desteklediğini ve savunma amaçlı olarak da önemli bir beceri olduğunu vurgulamıştır. Okçuluk, güç, hedefe odaklanma, sabır ve koordinasyon gibi birçok önemli yeteneğin gelişmesine katkı sağlar. Ayrıca, okçuluk İslam'ın savaş hukukuyla da ilişkilendirilmiştir. Okçuluk, dikkatli ve disiplinli bir şekilde yapıldığında hem fiziksel hem de ruhsal açıdan faydalı olabilir. 37. “Şüphesiz bu hastalık, körüğün demirin pasını giderdiği gibi Âdemoğlunun hatalarını giderir.” Peygamberimiz bu sözünü hangi hastalık için söylemiştir?

  A) Veba hastalığı            B) Kanser hastalığı       
  C) Verem hastalığı          D) Ateşli hastalık         
  E) Felç hastalığı

 38. Cevap: A Açıklama:

  Peygamber Efendimiz bu sözünü "A) Veba hastalığı" için söylemiştir. Veba, yaygın olarak bilinen bulaşıcı bir hastalıktır ve insanların hayatını tehdit eder. Peygamber Efendimiz, vebanın toplumun hatalarını ve günahlarını temizlemek için bir vesile olduğunu ifade etmiştir. Bu söz, hastalık ve sıkıntıların, insanların hatalarını ve günahlarını fark etmelerine ve onları düzeltmelerine yardımcı olabileceğini vurgular. Peygamberimiz, hastalıkları bir uyarı ve ders olarak görmemizi ve kendimizi düzeltmemizi öğütler. 39. Mekke'de islamı ilk kabul edenlerin genel özelliklerinden 3 tanesini yazınız

  1.
  2.
  3.

 40. Cevap:

  1. Sabır ve tahammül göstermeleri.

  2. İslam mesajına açık olmaları ve içsel bir dönüşüm yaşamaları.

  3. Toplumsal ve ahlaki değerlere önem vermeleri.

  Açıklama:

  Mekke'de İslam'ı ilk kabul edenlerin genel özellikleri şunlar olabilir: 1) Sabır ve tahammül göstermeleri, çünkü İslam'ın yayılması zorluklarla dolu bir süreçti. 2) İslam mesajına açık olmaları ve içsel bir dönüşüm yaşamaları, çünkü İslam'ın tevhid inancı ve ahlaki değerleri onları etkilemiş olmalıdır. 3) Toplumsal ve ahlaki değerlere önem vermeleri, çünkü İslam'ın temel prensipleri adalet, dürüstlük ve insanlık değerleri üzerine kuruludur.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10.Sınıf Siyer 1.Dönem 2.Test Detayları

10.Sınıf Siyer 1.Dönem 2.Test 2 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 26 Aralık 2022 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 10.Sınıf Siyer 1.Dönem 2.Test Testini Çöz tıklayın. 10.Sınıf Siyer 1.Dönem 2.Test yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınıf Siyer 1.Dönem 2.Test sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Doğru-Yanlış
 • Klasik
 • Test
 • Klasik


10.Sınıf Siyer 1.Dönem 2.Test Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KUR’AN-I KERİM’DE EN GÜZEL ÖRNEK
  1. Bir Sahabi Tanıyorum: Hz. Ebu Bekir (r.a.)
  2. Hadisten Hayata
  3. Peygamberimizin Talim Görevi
  4. Peygamberimizin Tebliğ Görevi
  5. Peygamberimizin Tebyin Görevi
  6. Peygamberimizin Temsil Görevi
  7. Peygamberimizin Teşri Görevi
  8. Peygamberimizin Tezkiye Görevi
  9. Peygamberimizin Tilavet Görevi

Ayrıca 10.sınıf siyer (peygamberimizin hayatı) dersi 1.dönem 2.test soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

İslam tarihindeki önemli olayları ve Müslümanların yaşadığı zorlukları anlama.

Bu sorunun çözümüyle öğrenci, İslam tarihindeki önemli kişileri tanıma ve onların rollerini anlama becerisini geliştirir.

Hz. Peygamber'in hayatıyla ilgili bilgileri doğru bir şekilde tanıma.

Bu sorunun çözümüyle öğrenci, İslam tarihindeki önemli kişileri tanıma becerisini geliştirir ve İslam'ın erken dönemlerindeki olayları ve isimleri hatırlayabilir.

Bu sorunun çözümüyle öğrenci, İslam'ın erken dönemlerindeki önemli sahabelerden biri olan Cafer b. Ebi Talip'i tanıma becerisini geliştirir.

Sağlığın değerini ve önemini anlama, sağlığımızı koruma bilinci.

İnsanların toplu yaşam alanlarını temiz tutmak ve başkalarının kullanacağı mekanları kirletmemek önemli bir değerdir.

Müminin her durumda sabretmesi, sıkıntılara karşı dirençli olması ve şükretmesi, sağlam bir imanın göstergesidir ve kişisel gelişim için önemli bir kazanımdır.

İnsanın akıl ve irade gibi önemli yeteneklerinin farkında olması, onları doğru bir şekilde kullanarak kendini geliştirmesi ve hayatında bilinçli kararlar alması açısından önemlidir.

Bu soru, kıskançlık ve gıpta/imrenme arasındaki farkları anlama ve doğru şekilde tanımlama yeteneğini ölçmektedir.

Dilimizi kontrol etmek, sağduyulu ve olgun bir şekilde iletişim kurmamızı sağlar ve çatışmalardan kaçınmamıza yardımcı olur.

Bu soru, İbrahim Suresi'ndeki ayetin anlaşılmasını ve Mahşer gününün ne anlama geldiğini kavrama yeteneğini ölçmektedir.

Bu soru, Peygamberimizin sünnetlerinden biri olan misvak kullanımını ve diş temizliğinin önemini anlama yeteneğini ölçmektedir.

Peygamber Efendimiz'in tavsiye ettiği spor dalı olan okçuluk, bedensel ve zihinsel gelişimi destekler ve savunma amaçlı önemli bir beceriyi öğretir.

Peygamber Efendimiz'in veba hastalığıyla ilgili sözü, hastalıkların insanların hatalarını gidermek için bir vesile olduğunu ifade eder ve insanları düşünmeye, kendilerini düzeltmeye teşvik eder.

Soru, Mekke'de İslam'ı ilk kabul edenlerin genel özelliklerini anlama ve ifade etme yeteneğini ölçmektedir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınıf Siyer 1.Dönem 2.Test sınavı 10.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

10.Sınıf Siyer 1.Dönem 2.Test Testi İstatistikleri

Bu sınav 84 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 470 kere doğru, 361 kere yanlış cevap verilmiş.

10.Sınıf Siyer 1.Dönem 2.Test Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınıf Siyer 1.Dönem 2.Test sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınıf Siyer 1.Dönem 2.Test sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınıf Siyer 1.Dönem 2.Test sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri