10.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 1.Yazılı

10.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 1.Yazılı sınavı 10.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. 10.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 1.Yazılı CEVAPLARI

 1. "Sana yolunu soruyorlar. De ki: "O, güzel bir yoldur." (En'am Suresi, 149) ayetinde hangi konu anlatılmaktadır?

  A) Yol sorma adabı
  B) İslam'ın güzellikleri
  C) Peygamberimiz'in doğru yolu göstermesi
  D) Farklı dinlerin yolları
  E) İnsanların sapıtması

 2. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C seçeneğidir, yani "Peygamberimiz'in doğru yolu göstermesi". Ayette, insanların yolunu sorması üzerine Allah'ın Peygamberine verdiği cevap anlatılmaktadır. Peygamber, kendisine yöneltilen soruya "O, güzel bir yoldur." şeklinde cevap vererek doğru yolu göstermektedir. Bu ayet, İslam'ın doğru yolu temsil ettiğini vurgulamakta ve Peygamberimizin insanlara rehberlik etme rolünü anlatmaktadır. 3. "Ey insanlar! Gerçekten biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. Şüphesiz Allah katında en değerliniz, O'na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır." (Hucurat Suresi, 13) ayetinde hangi konu anlatılmaktadır?

  A) İnsanların yaratılışı
  B) Farklı milletler ve kabileler
  C) İnsanların eşitliği
  D) Allah'ın insanlara olan değeri
  E) İnsanların kendilerine olan saygısı

 4. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B) Farklı milletler ve kabileler olarak verilmiştir. İşte bu sorunun çözüm açıklaması: Bu ayette, insanların yaratılışından bahsedilerek, onların farklı milletlere ve kabilelere ayrıldığı ifade edilmektedir. Ayet, insanların çeşitlilik içinde yaratıldığını ve farklı topluluklar oluşturduklarını vurgulamaktadır. Ayet aynı zamanda, insanların birbirleriyle tanışmaları ve bir araya gelmeleri için bu farklılıkların olduğunu belirtmektedir. 5. "Yaratılışta insan, haksızlığa eğilimlidir." (Hadis-i Şerif) Bu hadis, insanların doğasında hangi eğilim olduğunu ifade eder?

  A) İyilikseverlik            B) Kötülük eğilimi
  C) Dürüstlük                D) Adil olma eğilimi
  E) Hoşgörü

 6. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "B) Kötülük eğilimi" olarak verilmiştir. Hadis-i Şerif, insanların doğasında haksızlığa eğilimli olduklarını ifade etmektedir. İnsanların içerisinde kötülük yapma, haksızlık etme gibi eğilimler bulunabilir. Bu hadis, insanın zayıf yönlerine dikkat çekerek, adalet ve doğruluk gibi erdemlere önem verilmesi gerektiğini vurgular. İnsanların bu eğilimleri fark etmeleri ve iyilik, dürüstlük ve adalet gibi olumlu değerlere yönelmeleri önemlidir. 7. "Allah, zalimler topluluğuna hidayet vermez." (Kuran, En'am Suresi, 147. Ayet) Bu ayet neyi ifade eder?

  A) Zalimlerin hiçbir şekilde hidayete erişemeyeceğini
  B) Allah'ın zalimlere hidayet vermediğini, fakat diğer insanlara verdiğini
  C) Zalimlerin de hidayete erişebileceğini
  D) Zalimlerin günahlarından tövbe ederek hidayete erişebileceğini
  E) Zalimlerin hidayete erişebileceğini, ama bunun zor olduğunu

 8. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) Zalimlerin hiçbir şekilde hidayete erişemeyeceğini olarak verilmiştir. İşte bu sorunun çözüm açıklaması: Verilen ayette ifade edilen "Allah, zalimler topluluğuna hidayet vermez" ifadesi, zalimlerin hidayete erişemeyeceğini vurgulamaktadır. Hidayet, doğru yola yönelme, ruhsal aydınlanma ve Allah'ın rızasına ulaşma anlamına gelir. Ayet, zalimlerin zalimliklerinden dolayı Allah'ın hidayeti kendilerine vermediğini ifade eder. Zalimler, adaletten saparak haksızlık yapan ve diğer insanlara zulmeden kişilerdir. Bu ayet, zalimlerin doğru yola gelmeleri için irade ve çaba göstermeleri gerektiğini vurgular. Allah, zalimlerin tövbe etmeleri ve davranışlarını değiştirmeleri durumunda hidayet verme imkanı sunabilir. 9. "Sizden biriniz bir iş yapacaksa onu en iyi şekilde yapsın." (Hadis) Bu hadis aşağıdaki konulardan hangisine işaret etmektedir?

  A) İbadetlerin yapılması          B) Dünya işlerinde titizlik
  C) Zekât vermenin önemi        D) Hac ibadetinin yapılması
  E) Namazın önemi

 10. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B) Dünya işlerinde titizlik olarak verilmiştir. İşte bu sorunun çözüm açıklaması: Hadis, bir iş yapacak olan kişinin o işi en iyi şekilde yapması gerektiğini vurgulamaktadır. Bu, genel olarak dünya işlerine ve günlük hayatta yapılacak görevlere titizlikle yaklaşmayı ifade etmektedir. Hadisin temel mesajı, Müslümanların her türlü işte başarılı ve etkili olmalarını teşvik etmektir. Dünya işlerinde titizlik göstermek, sorumluluklarımızı yerine getirmek, işlerimizi düzenli ve özenli bir şekilde yapmak önemlidir. Bu hadis, İslam'ın genel bir prensibini yansıtmaktadır: Herhangi bir işi yaparken, Müslümanlar en yüksek standartlara uygun şekilde hareket etmeli ve Allah'ın rızasını kazanmak için gayret göstermelidirler. 11. "Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan Rabbinize karşı gelmekten sakının." (Kuran-ı Kerim) Bu ayet aşağıdaki konulardan hangisine işaret etmektedir?

  A) İbadetlerin yapılması
  B) Doğru söz söylemenin önemi
  C) Ahiret hayatının önemi
  D) Akrabalık bağlarının korunması
  E) İnsanların yaratılışı hakkında bilgi

 12. Cevap: E Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı E) İnsanların yaratılışı hakkında bilgi olarak verilmiştir. İşte bu sorunun çözüm açıklaması: Ayette vurgulanan, insanların yaratılışıyla ilgili önemli bir bilgidir. İnsanlar, tek bir nefisten yaratılmıştır ve bu nefisten de eşleri yaratılmıştır. Bu, insanın yaratılışının Allah'ın iradesiyle gerçekleştiğini ve insanın diğer varlıklardan ayrı bir yaratılışa sahip olduğunu ifade etmektedir. Ayet, insanların yaratılışının bir amacı olduğunu ve bu amaca uygun şekilde hareket etmeleri gerektiğini vurgulamaktadır. İnsanlar, Rablerine karşı gelmekten sakınmalı ve O'nun iradesine uygun bir şekilde yaşamalıdır. Bu ayet, insanın değerini ve sorumluluğunu vurgulayarak insanların kendilerine olan saygılarını, Allah'ın yaratma gücünü ve insanların O'na karşı sorumluluklarını anlamalarını sağlamaktadır. 13. "Her şeyin yaratıcısı olan Allah, her şeyin üzerinde bir koruyucudur." (Kuran-ı Kerim) Bu ayet aşağıdaki konulardan hangisine işaret etmektedir?

  A) Allah'ın birliği
  B) Namazın önemi
  C) Kur'an'ın önemi
  D) Peygamberimizin örnekliği
  E) Allah'ın gücü ve koruması

 14. Cevap: E Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "E) Allah'ın gücü ve koruması" olarak verilmiştir. Ayette ifade edilen mesaj, Allah'ın her şeyin yaratıcısı olduğu ve aynı zamanda her şeyin üzerinde bir koruyucu olduğudur. Ayet, Allah'ın kudret ve koruma gücüne vurgu yaparak, insanlara O'na güvenmeleri gerektiğini anlatır. 15. Aşağıdakilerden hangisi Allah'ın sıfatlarından değildir?

  A) Rahim        B) Adil        C) Azim
  D) Güçlü         E) Uzun

 16. Cevap: E Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı E) Uzun olarak verilmiştir. İşte bu sorunun çözüm açıklaması: Soruda, Allah'ın sıfatlarından hangisinin olmadığı sorulmaktadır. İlk dört seçenek olan Rahim, Adil, Azim ve Güçlü, Allah'ın sıfatlarından doğru olanlardır. Seçenekler arasında yer alan "Uzun" ise, Allah'ın sıfatları arasında yer almamaktadır. Uzunluk, mekanik ve fiziksel bir ölçüdür ve Allah'ın sıfatlarından biri olarak kabul edilmez. Allah'ın sıfatları, O'nun özelliklerini ve niteliklerini ifade eder. Bu sıfatlar arasında merhametli olmak (Rahim), adaletli olmak (Adil), büyük ve azametli olmak (Azim) ve güçlü olmak (Güçlü) gibi özellikler bulunur. 17. "Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üreten Rabbinize karşı gelmekten sakının." Bu ayet aşağıdakilerden hangisi hakkında uyarıda bulunmaktadır?

  A) Kibir        B) Zulüm        C) İsyan
  D) Şirk         E) İnkar

 18. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D) Şirk olarak verilmiştir. İşte bu sorunun çözüm açıklaması: Soruda, verilen ayetin hangi konu hakkında uyarıda bulunduğu sorulmaktadır. Ayette, insanların bir tek nefisten yaratıldığı, eşlerin yaratıldığı ve bu yaratılışın sonucunda birçok erkekler ve kadınlar üretildiği belirtilmektedir. Bu durumda, ayetin şirk konusuyla ilgili bir uyarıda bulunduğu anlaşılmaktadır. Ayet, insanların yaratılışını hatırlatarak, Allah'a karşı gelmekten sakınmaları gerektiği konusunda bir uyarı niteliği taşımaktadır. 19. "Ey inananlar! Sizden öncekilerin yaptığı gibi, mallarınızı insanlar arasında cimrilik ederek yığmayın." Bu ayet aşağıdakilerden hangisine değinmektedir?

  A) Zekat        B) Sadaka        C) Hac
  D) Oruç         E) Namaz

 20. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B) Sadaka olarak verilmiştir. İşte bu sorunun çözüm açıklaması: Soruda, verilen ayetin hangi konuya değindiği sorulmaktadır. Ayette, inananlardan öncekilerin yaptığı gibi, mallarını insanlar arasında cimrilik ederek biriktirmemeleri gerektiği belirtilmektedir. Bu durumda, ayetin sadaka konusuna değindiği anlaşılmaktadır. Ayet, insanların mallarını cimrilik yapmadan paylaşmaları, sadaka vermeleri konusunda bir uyarı niteliği taşımaktadır. 21. "Allah kuluna bir sıkıntı verirse, onun sevabını artırır." (Hadis-i Şerif) Bu hadis hangi durumu ifade etmektedir?

  A) Allah'ın kullarına zulmettiğinde onların cezasını artırması
  B) İnsanların sıkıntılarının artması için Allah'ın yardım etmesi
  C) Sıkıntıya düşen insanların sabretmeleri durumunda Allah'ın sevaplarını artırması
  D) İnsanların sıkıntılarının azalması için Allah'ın yardım etmesi
  E) Allah'ın sıkıntı vermediği kulların sevaplarını artırması

 22. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) Sıkıntıya düşen insanların sabretmeleri durumunda Allah'ın sevaplarını artırması" olarak verilmiştir. Bu hadis, bir insanın sıkıntıya düştüğünde sabretmesi ve Allah'a güvenmesi durumunda, Allah'ın o insanın sevabını artıracağını ifade etmektedir. Hadis, sıkıntıya düşen insanların sabır ve güven ile karşılaşmalarının, Allah'ın onları ödüllendirmesiyle sonuçlanacağını vurgulamaktadır 23. "Sizden kim bir kötülük yaparsa, ona karşı sizin de bir kötülükle karşılık vermeniz doğru değildir." Ayet-i Kerime'deki bu ifade hangi konu hakkındadır?

  A) Barış ve uzlaşma         B) Adalet ve eşitlik
  C) İnsan hakları                D) Din özgürlüğü
  E) Cihad

 24. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) Barış ve uzlaşma" olarak verilmiştir. Ayet-i Kerime'deki ifade, bir kötülük yapıldığında karşılık olarak da kötülükle karşılık vermenin doğru olmadığını vurgulamaktadır. Bu, barış ve uzlaşma prensiplerine dayanan bir tutumu teşvik etmektedir. İnsanlar arasındaki ilişkilerde, kötülüğe karşı iyilik ve hoşgörüyle cevap vermenin daha doğru ve etkili olduğu ifade edilmektedir 25. "Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez." Ayet-i Kerime'deki bu ifade hangi duruma işaret etmektedir?

  A) Namaz kılarken              B) Oruç tutarken
  C) Zekat verirken                D) Cihad yaparken
  E) Hayatın her alanında

 26. Cevap: E Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "E) Hayatın her alanında" olarak verilmiştir. Ayet-i Kerime'deki ifade, Allah'ın insanlara kolaylık ve hafiflik dilediğini, onlara zorluk çıkarmak istemediğini vurgulamaktadır. Bu ifade, Müslümanların hayatlarının her alanında, ibadetlerini yerine getirirken, sosyal ilişkilerinde, ticaret faaliyetlerinde veya diğer günlük yaşam durumlarında da geçerlidir. Allah'ın insanlara kolaylık ve rahatlık sağlama arzusu, onların yükünü hafifletmek ve hayatlarını daha kolay bir şekilde sürdürmelerine yardımcı olmak amacıyla dile getirilmektedir. 27. "İman edenler, sana indirilene ve senden önce indirilenlere de inanırlar." Bu ayette hangi kavram vurgulanmaktadır?

  A) Tevhit                     B) İman
  C) Kur'an                    D) Hz. Muhammed
  E) Peygamberlik

 28. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "B) İman" olarak verilmiştir. İfade, Ayet-i Kerime'den alınmıştır ve iman kavramına vurgu yapmaktadır. Ayet, iman edenlerin, Hz. Muhammed'e indirilen vahiylerin yanı sıra önceki peygamberlere indirilen kitaplara da inandıklarını ifade etmektedir. Bu, imanın temel bir özelliğidir; iman edenler, Allah'ın peygamberler aracılığıyla ilettiği mesajlara inanır ve bu mesajları kabul ederler. 29. "Ey insanlar, sizi bir erkekle bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi milletlere ve kabilelere ayırdık." Bu ayette hangi kavram vurgulanmaktadır?

  A) Tevhit                B) İman        C) Birlik
  D) Farklılıklar         E) Yaratılış

 30. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorudaki ayet, insanların bir erkek ve bir dişi olarak yaratıldığını ve farklı milletlere ve kabilelere ayrıldığını vurgulamaktadır. Bu ayet, farklılıkların yaratılışın bir parçası olduğunu belirtirken aynı zamanda insanların birbirlerini tanıması ve birlikte yaşaması gerektiğini ifade etmektedir. Ayet, insanların çeşitliliğinin yaratılışın bir amacı olduğunu vurgulamaktadır. Cevap anahtarı: D) Farklılıklar Bu ayet, insanların farklı milletler ve kabileler halinde yaratıldığını belirtmektedir. Bu, farklılıkların ve çeşitliliğin insan yaratılışının bir parçası olduğunu göstermektedir. Ayet, insanların birbirlerini tanıması ve birlikte yaşaması gerektiğini vurgularken, farklılıkların kabul edilmesi ve birlikte çalışılması gerektiğini de anlatmaktadır. Bu nedenle, ayette farklılıkların vurgulandığını söyleyebiliriz. 31. Kuran'ın hangi suresi Hz. Peygamber'in hicretini anlatır?

  A) Bakara Suresi            B) Enfal Suresi
  C) Nahl Suresi                D) Hicr Suresi
  E) Yusuf Suresi

 32. Cevap: D Açıklama:

  Bu soruda Hz. Peygamber'in hicretini anlatan surenin hangisi olduğu sorulmaktadır. Hz. Peygamber'in hicretini anlatan sure, "Hicr Suresi"dir (D seçeneği). Cevap anahtarı: D) Hicr Suresi. Hicret, İslam tarihinde Hz. Peygamber'in Mekke'den Medine'ye göç etmesini ifade eder. Bu soruda, hangi surenin Hz. Peygamber'in hicretini anlattığı sorulmaktadır. Hicret olayını anlatan sure, "Hicr Suresi"dir. Bu surede, Hz. Peygamber'in hicreti ve o dönemdeki olaylar hakkında bilgiler yer almaktadır. 33. Kuran'ın ilk ayeti olan "İkrâ" kelimesi ne anlama gelmektedir?

  A) Dua etmek            B) Kuran okumak
  C) İtaat etmek            D) Uyarmak
  E) Sevindirmek

 34. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı olarak B) Kuran okumak seçeneği doğrudur. "İkrâ" kelimesi, Kuran'ın ilk ayeti olan "Oku" anlamına gelmektedir. "İkrâ" kelimesi, Arapça kökenli bir kelime olup "oku" anlamına gelir. Bu kelime, Kuran'ın başlangıcını oluşturan ilk ayettir ve Hz. Muhammed'e vahiy gelmeye başladığında Cebrail tarafından okunması emredilmiştir. "İkrâ" kelimesi, Kuran'ın okunmasını, öğrenilmesini ve anlaşılmasını teşvik etmektedir. 35. Hangi surede "Ey iman edenler! Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz" ayeti geçmektedir?

  A) Bakara Suresi        B) Al-i İmran Suresi
  C) Nisa Suresi            D) Maide Suresi
  E) Tevbe Suresi

 36. Cevap: A Açıklama:

  Bu soruda, hangi surede "Ey iman edenler! Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz" ayetinin geçtiği sorulmaktadır. Bu ayet, "Bakara Suresi"nde yer almaktadır (A seçeneği). Cevap anahtarı: A) Bakara Suresi Bu soruda, belirli bir ayetin hangi surede geçtiği sorulmaktadır. Ayette, iman edenlere namazı dosdoğru kılmaları, zekatı vermeleri ve Allah'a karşı gelmekten sakınmaları emredilmektedir. Bu ayet, "Bakara Suresi"nin içinde bulunmaktadır. 37. "Ey insanlar, sizler bizim babanız Âdem'in evlatlarısınız. Hiçbiriniz Âdem'in Arap olmadığı, Arap olmayanın da kendisinden üstün olmadığı gerçeğine dönünüz." (Huccetü'l İslam İmam-ı Gazzali) Soru: Bu sözde vurgulanan temel mesaj nedir?

  Soru: Bu sözde vurgulanan temel mesaj nedir?
  A) Araplar diğer insanlardan daha üstündür
  B) İnsanlar birbirleriyle kardeştir ve ırk ayrımı yapmamalıdır
  C) Sadece Araplar kurtuluşa erişebilir
  D) İnsanlar farklı dinlere inanırlarsa bir arada yaşayamazlar
  E) İnsanlar sadece kendi toplumlarına bağlı kalmalıdır

 38. Cevap: B Açıklama:

  Bu sözde vurgulanan temel mesaj, insanların birbirleriyle kardeş olduğu ve ırk ayrımı yapmamaları gerektiğidir. Bu ifade, insanların eşitliğini ve kardeşliğini vurgulamaktadır. Cevap anahtarı B seçeneğidir. Cevap anahtarı: B) İnsanlar birbirleriyle kardeştir ve ırk ayrımı yapmamalıdır. Bu sözde, insanların birbirleriyle kardeş oldukları ve ırk ayrımı yapmamaları gerektiği vurgulanmaktadır. İnsanlar arasında hiçbir ayrımın olmadığı ve herkesin eşit olduğu vurgulanarak, insanların kardeşlik duygusunu güçlendirmesi gerektiği ifade edilmektedir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 1.Yazılı Detayları

10.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 1.Yazılı 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 26 Mart 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 10.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 1.Yazılı Testini Çöz tıklayın. 10.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 1.Yazılı yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 1.Yazılı sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


10.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 1.Yazılı Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • EZBERLENECEK SURELER, AYETLER VE ANLAMLARI

Ayrıca 10.sınıf Kuran-ı Kerim dersi 2.dönem 1.yazılı soruları; tamamı test formatında ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Peygamberimiz'in doğru yolu gösterme ve insanların İslam'ın güzelliklerini anlamasıyla ilgilidir.

Bu soru, Hucurat Suresi'ndeki (13) ayeti kullanarak farklı milletler ve kabilelerin varlığını anlama becerisini ölçmektedir.

İnsan doğasındaki kötülük eğilimini anlama ve insanın içsel zayıflıklarıyla mücadele etme kazanımı elde edebilirsiniz.

Bu soru, En'am Suresi'ndeki ayeti okuyarak, zalimlerin hidayete erişemeyeceklerini anlama yeteneğini ölçmektedir.

Bu soru, bir hadis metninden hareketle Müslümanların dünya işlerinde titizlik ve özen gösterme prensibini anlama ve uygulama becerisini ölçmektedir.

Bu soru, Kuran-ı Kerim'deki bir ayetten yola çıkarak insanların yaratılışı hakkında bilgi edinme ve bu bilgiye dayanarak insanın değerini, sorumluluğunu ve Allah'a karşı olan ilişkisini anlama becerisini ölçmektedir.

Allah'ın gücü ve korumasının önemini ve insanların Allah'a olan güvenlerini anlayabilirsiniz.

Bu soru, Allah'ın sıfatlarını anlama ve ayırt etme becerisini ölçmektedir.

Bu soru, verilen ayetin insanlara şirk konusunda bir uyarıda bulunduğunu anlama becerisini ölçmektedir.

Bu soru, verilen ayetin insanlara sadaka konusunda bir uyarıda bulunduğunu anlama becerisini ölçmektedir.

Hadislerin anlamını anlama ve dini öğretiler doğrultusunda davranışlarımızı şekillendirme becerileri geliştirilebilir.

Kuran-ı Kerim'deki barışçıl değerleri anlamalarını ve bu değerleri günlük hayatta uygulamalarını değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Ayetin genel bir ilke olduğunu anlamalarını ve Allah'ın insanların hayatını kolaylaştırma niyetini kavramalarını hedeflemektedir.

İman kavramını anlamalarını ve İslam inancının temel unsurlarından birini kavramalarını ve kazanmalarını hedeflemektedir. İman kavramını anlama.

Farklılıkların insan yaratılışının bir parçası olduğunu anlama.

Hz. Peygamber'in hicretini anlatan surenin "Hicr Suresi" olduğunu bilme.

Kuran'ın ilk ayeti olan "İkrâ" kelimesinin anlamını bilmek ve Kuran'ın okunmasının önemini anlama becerisi.

"Ey iman edenler! Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz" ayetinin "Bakara Suresi"nde yer aldığını bilmek.

İnsanların birbirleriyle kardeş olduğunu ve ırk ayrımı yapmamaları gerektiğini anlama.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 1.Yazılı sınavı 10.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

10.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 1.Yazılı Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 1.Yazılı sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 1.Yazılı sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 1.Yazılı sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Kur’an-ı Kerim dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

10.Sınıf Kur’an-ı Kerim Sınavı Hazırla
  10.Sınıf Kur’an-ı Kerim Dersi Ünite Özetleri