Seçmeli 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem Başı Sınav - Klasik

Seçmeli 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınavı 12.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Seçmeli 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem Başı Sınav - Klasik CEVAPLARI

 1. Cahiliye dönemindeki Arap inançları hakkında bilgi veriniz.


 2. Cevap: Cahiliye dönemindeki Araplar, başta güneş ve ay olmak üzere gök cisimlerine, melek, cin ve şeytan gibi ruhani varlıklara tapıyorlardı. Ayrıca düğüm atmak, düğümlere üflemek, fal okları ve yıldızlara bakmak gibi batıl inançlara sahiplerdi. Açıklama:

  Cahiliye döneminin en önemli özelliklerinden biri olan batıl inançlar, toplum hayatında oldukça yaygındı. 3. Cahiliye Dönemi'ndeki evlilik uygulamaları hakkında bilgi veriniz.


 4. Cevap: Cahiliye Dönemi'nde çok eşlilik yaygındı, boşanma da eşin isteğine bağlı olarak gerçekleşebilirdi. Nikâhın çeşitliliği ve meşru olmayan evlilik türleri mevcuttu. Açıklama:

  Cahiliye Dönemi'ndeki evlilik uygulamaları, İslam öncesi Arap toplumunun ahlaki anlayışını yansıtıyordu. 5. Tevhit inancının Cahiliye inancına göre temel farklarını belirtiniz.


 6. Cevap: * Tevhit inancında Allah tektir, eş veya ortağı yoktur. * Cahiliye inancında ise Allah'a ortaklar koşulmuştur. * Tevhit inancında Allah her şeye kadirdir, hiçbir varlığa ihtiyacı yoktur. * Cahiliye inancında ise Allah'ın putlara veya diğer varlıklara ihtiyacı olduğuna inanılmıştır. Açıklama:

  Tevhit inancının kabulü, İslam'ın temelini oluşturmuş ve Cahiliye Dönemi'nin çok tanrılı anlayışını ortadan kaldırmıştır. 7. Hz. Peygamber (s.a.v.) tarafından düzenlenen Medine Sözleşmesi'nin önemi hakkında bilgi veriniz.


 8. Cevap: Medine Sözleşmesi, Medine'de yaşayan tüm kabileleri bir araya getiren bir anlaşmaydı. Bu sözleşme ile toplumdaki bireyler hak ve menfaatlerde eşit kabul edildi, can ve mal emniyeti sağlandı ve suçun suç işleyene ait olduğu belirtildi. Açıklama:

  Medine Sözleşmesi, Medine'de huzurlu ve güvenli bir ortamın oluşmasına yardımcı oldu ve İslam hukukunun temelini attı. 9. İslam'da hangi vergiler uygulanmıştır?


 10. Cevap: 1) Öşür (toprak mahsullerinden alınan vergi) 2) Haraç (ticari mallardan alınan vergi) 3) Zekât (fakirlere verilen dinî bir yardım) Açıklama:

  İslam'da, devletin gelirlerini sağlamak ve ekonomik dengeyi korumak için çeşitli vergiler uygulanmıştır. 11. Sahabe nedir? Açıklayınız.


 12. Cevap: Sahabe, Hz. Muhammed'e (s.a.v.) inanan ve onunla birlikte yaşayan dostlarına denmektedir. Açıklama:

  Sahabe kelimesi sözlükte "arkadaş, dost" anlamlarına gelir. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) vefatına kadar onunla birlikte olan ve İslamiyet'i yaşayan kişilere sahabe denir. 13. Mus'ab b. Umeyr'in (r.a.) Uhud Savaşı'ndaki davranışını özetleyiniz.


 14. Cevap: Mus'ab (r.a.), Hz. Peygamber'in sancaktarıydı ve bayrağı düşürülene kadar savaştı. En son, bayrağı yerden alırken şehit edildi. Açıklama:

  Mus'ab (r.a.), cesareti ve Hz. Peygamber'e olan sadakatiyle tanınırdı. Ölümü, Müslümanlar için büyük bir kayıp oldu. 15. Kur'an-ı Kerim'in sure ve ayetlerinin iniş sebepleri ile hadislerin vürud sebeplerinin bilinmesinin önemini belirtiniz.


 16. Cevap: * Sure ve ayetlerin iniş sebeplerini bilmek, Kur'an hükümlerinin açıklanmasında ve uygulanmasında rehberlik sağlar. * Hadislerin vürud sebeplerini bilmek, hadislerin doğru anlaşılmasını ve yorumlanmasını kolaylaştırır. Açıklama:

  Kur'an ve hadislerin anlaşılması ve yorumlanması için ilgili sebeplerin önemi vurgulanmıştır. 17. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in davetinde sahabelerin rolü hakkında bilgi veriniz.


 18. Cevap: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in davetinde sahabeler onun yakın çevresini oluşturmuş, mesajını yaymada önemli bir rol oynamışlardır. Açıklama:

  Sahabeler, Peygamber Efendimiz'e inanmış ve onun öğretilerine uymuş kişilerdir. İslamiyet'in yayılmasında elçiler olarak görev almış, mesajını çevre ülkelere ulaştırmışlardır. 19. Sünnetin İslam dinindeki yeri nedir?


 20. Cevap: Sünnet, İslam dininin ikinci kaynağıdır. Açıklama:

  Sünnet, Peygamber Efendimizin sözlerini, davranışlarını ve onayladıklarını içerir. Kur'an-ı Kerim ile birlikte İslam'ın anlaşılması ve uygulanması için temel kaynaklardan biridir. 21. Abdullah b. Mes'ud (r.a.)'ın fiziksel görünümünü tanımlayınız.


 22. Cevap: Abdullah b. Mes'ud (r.a.) kısa boylu, zayıf ve esmerdi. Açıklama:

  Abdullah b. Mes'ud (r.a.)'ın fiziksel özellikleriyle ilgili bilgileri okuduktan sonra bu soruyu yanıtlayabilirsiniz. 23. Hz. Peygamber (s.a.v.) neden Zeyd b. Harise'yi (r.a.) evlat edindi?


 24. Cevap: Hz. Peygamber (s.a.v.), Zeyd b. Harise'yi (r.a.) sevdiği ve onun da kendisini sevdiği için evlat edindi. Ayrıca Zeyd b. Harise (r.a.), Hz. Peygamber (s.a.v.)'e bağlı ve itaatkar bir insandı. Açıklama:

  Hz. Peygamber (s.a.v.), Zeyd b. Harise (r.a.)'yi evlat edinmekle ona hem maddi hem de manevi destek sağladı. Aynı zamanda köleliğin kaldırılmasına yönelik bir adım attı. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Kur'an-ı Kerim, sahabelerin hayatında önemli bir yer tutmaktaydı.
  2. (.....) Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Kur'an-ı Kerim'i okumayı ve anlamayı teşvik etmiştir.
  3. (.....) Sahabeler, ayetleri ezberlemek ve üzerinde düşünmek için çaba göstermişlerdir.
  4. (.....) Dârülerkam, Hz. Peygamber (s.a.v.)'in sahabilerine İslam'ı tebliğ ettiği bir mekândı.
  5. (.....) Mekke Dönemi'nde sahabeler, kendilerine gösterilen zulümler karşısında İslam'ı yaymaktan vazgeçmişlerdir.
  6. (.....) İslam dininin ikinci kaynağı sünnettir.
  7. (.....) Sahabeler, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in emirlerine uygun hareket etmeye özen göstermişlerdir.
  8. (.....) Kur'an-ı Kerim'i anlamak, insanlara kibirden kurtulmayı sağlar.
  9. (.....) Erkam b. Ebi'l-Erkam (r.a.), Hz. Peygamber (s.a.v.)'in vahiy kâtipleri arasında yer almamıştır.
  10. (.....) Sahabeler, Kur'an-ı Kerim'i sağlıklı bir şekilde anlamaları hayata olumlu yansımıştır.

 26. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. Y 6. D 7. D 8. D 9. Y 10. D Açıklama: 27. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapın:

  a. Peygamberimiz (s.a.v.) tarafından cennetlik oldukları müjdelenen on sahabe
  b. Peygamberimiz (s.a.v.)'in davet mektubu gönderdiği liderlerden biri
  c. Peygamberimiz (s.a.v.)'in ilk davet ettiği kişilerden biri
  d. Mekke'de işkence ve ablukaya maruz kalan Müslümanlar
  e. Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olanlar
  f. Mekke'ye hicretten önce Medine'de Müslüman olanlar
  1. Hz. Hatice (r.a.)
  2. Hz. Ali (r.a.)
  3. Mekkeli müşrikler
  4. Aşere-i Mübeşşere
  5. Hz. Muhammed (s.a.v.)
  6. Ensar
  7. Mukavkıs
  8. Muhacirler ve ensar ile uyum sağlayanlar

 28. Cevap: 1. a 2. a 3. c 4. a 5. c 6. f 7. b 8. e Açıklama:

  * Aşere-i Mübeşşere: Peygamberimiz (s.a.v.) tarafından cennetlik oldukları müjdelenen on sahabeye denir. * Mukavkıs: Mısır'ın İskenderiye hükümdarıdır. Peygamberimiz (s.a.v.) ona bir davet mektubu göndermiştir. * Hz. Hatice (r.a.): Peygamberimiz (s.a.v.)'in ilk eşi ve ilk Müslüman kadındır. * Hz. Ali (r.a.): Peygamberimiz (s.a.v.)'in amcasının oğlu ve dördüncü halifedir. İlk Müslüman çocuklardan biridir. * Mekkeli müşrikler: Peygamberimiz (s.a.v.)'in vahyin ilk yıllarında kendisine ve ashabına düşmanca tavır gösteren kişilerdir. * Ensar: Medine'ye hicretten önce Müslüman olan Medinelilerdir. * Muhacirler ve ensar ile uyum sağlayanlar: Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olan ve muhacirler ve ensar ile iyi ilişkiler kuran kişilerdir. 29. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. Arap toplumunda kadınlar _________ ve _________ olmak üzere ikiye ayrılırdı.
  2. Cahiliye Dönemi'nde bir erkek, istediği kadar _________ ile evlenebilirdi.
  3. Cahiliye Dönemi'nde kız çocukları ________ kabul edilirdi.
  4. Kur'an-ı Kerim, kız çocuklarını öldürmeyi kesin bir dille ________miştir.
  5. Cahiliye Dönemi'nde ailenin en büyük __________, babası ölünce üvey anneyle evlenebilirdi.
  6. Peygamberimiz, ailesine karşı _________ sorumlu olmayı emretmiştir.
  7. İslam öncesi dönemde Araplar, geniş _________ şeklinde yaşamayı tercih etmişlerdir.
  8. Kur'an-ı Kerim'e göre ___________, insanlığın huzuru için çalışmanın ödülüdür.
  9. Cahiliye ahlakı, Hz. Peygamber (s.a.v.) tarafından _________ olarak tanımlanmıştır.
  10. Hz. Peygamber (s.a.v.), İslam'ın ________ ölçülerini esas almış ve söz, davranış ve uygulamalarıyla örnek olmuştur.

 30. Cevap: 1. Hür, köle 2. Kadın 3. Değersiz ve yüz kızartıcı 4. Reddetmiştir 5. Oğlu 6. Karşılıklı 7. Aile 8. Cennet 9. Cahiliye 10. Kur'an-ı Kerim Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Seçmeli 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem Başı Sınav - Klasik Detayları

Seçmeli 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem Başı Sınav - Klasik 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 01 Mart 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Seçmeli 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem Başı Sınav - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Seçmeli 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk Doldurma


Seçmeli 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem Başı Sınav - Klasik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • PEYGAMBERİMİZ VE TOPLUMSAL DEĞİŞİM
  1. Aile Hayatında Değişim
  2. Bir Sahabi Tanıyorum: Mus’ab b. Umeyr (r.a.)
  3. Cahiliyeden İslam Toplumuna Geçiş
  4. Ekonomik Hayatta Değişim
  5. İnanç Hayatında Değişim
  6. Siyaseti Alanda Değişim

Ayrıca Seçmeli 12.sınıf peygamberimizin hayatı dersi 2.dönem başı yazılı soruları, klasik türde müfredata uygun cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Cahiliye dönemindeki Arap inançlarını tanımlayabilir.

Cahiliye Dönemi'ndeki evlilik uygulamalarını öğrenmek, İslam'ın neden bu uygulamaları yasakladığını anlamaya yardımcı olur.

Tevhit inancının Cahiliye inancına göre üstünlüklerini öğrenmek.

Öğrenciler, Hz. Peygamber'in Medine'de kurduğu toplum düzeninin önemini anlayacaklardır.

Öğrenciler, İslami vergi sistemini anlayacaklar.

Sahabe kavramını ve Hz. Muhammed'le (s.a.v.) ilişkilerini anlayabilir.

Uhud Savaşı'nda Mus'ab b. Umeyr'in (r.a.) fedakarlığını ve kahramanlığını anlamak.

Kur'an ve hadislerin doğru anlaşılması için sebeplerini bilmenin gerekliliğini anlar.

Peygamber Efendimiz'in davetinde sahabelerin rolünün anlaşılması.

Sünnetin İslam dinindeki önemini ve Kur'an-ı Kerim ile olan ilişkisini kavramak. Sünnet'in Peygamberimiz (s.a.v.) söz, fiil ve takrirlerinin bütünü olduğunu açıklayınız.

Öğrenciler, Abdullah b. Mes'ud (r.a.)'ın fiziksel görünümü hakkında bilgi sahibi olur.

Hz. Peygamber (s.a.v.)'in Zeyd b. Harise (r.a.)'yi evlat edinmesindeki amaçları anlamak.

* Sahabelerin Kur'an-ı Kerim'e verdikleri önemi anlamak. * Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in sahabeleri Kur'an'ı anlamaya teşvik ettiğini öğrenmek. * Sahabelerin ayetleri ezberlemek ve üzerinde düşünmekle meşgul olduklarını bilmek. * Dârülerkam'ın sahabeler için önemli bir merkez olduğunu kavramak. * Sahabelerin İslam'ı yayma konusunda kararlılığını öğrenmek. * Sünnetin İslam dininin önemli bir parçası olduğunu anlamak. * Sahabelerin Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'e itaat ettiklerini öğrenmek. * Kur'an-ı Kerim'i anlamanın insanlara faydalarını kavramak. * Sahabelerin Kur'an'ı doğru anlamasının hayatlarına olumlu katkılar sağladığını görmek.

* İslam'da sahabenin rolünü kavrar. * Sahabenin İslam'ın yayılmasındaki katkılarını öğrenir. * İslam tarihine yönelik bilgi birikimini geliştirir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Seçmeli 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınavı 12.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Seçmeli 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem Başı Sınav - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Seçmeli 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Seçmeli 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Seçmeli 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri