12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 1

12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 1 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 1 CEVAPLARI

 1. Hz. Peygamber (s.a.v.), hangi dönemden önceki döneme "Cahiliye Dönemi" demiştir?

  A) İslam'dan önceki dönem
  B) Hz. Musa (a.s.) döneminden önceki dönem
  C) Hz. İbrahim (a.s.) döneminden önceki dönem
  D) Hz. Nuh (a.s.) döneminden önceki dönem
  E) Cahiliye Dönemi diye bir dönem yoktur

 2. Cevap: A Açıklama:

  Cahiliye Dönemi, İslam öncesi Arap toplumunda görülen dinî, sosyal ve kültürel uygulamaları ifade eder. 3. Kur'an-ı Kerim'e göre İslam'ın aile hayatında getirdiği en büyük değişimlerden biri hangisidir?

  A) Erkeklere sınırsız evlenme hakkının tanınması
  B) Kadınların mirastan mahrum bırakılması
  C) Kız çocuklarının doğduğunda öldürülmesine izin verilmesi
  D) Üvey anne ile evlenilmesine cevaz verilmesi
  E) Kadınların bağımsız bir şekilde yaşayabilmesine olanak tanınması

 4. Cevap: E Açıklama:

  İslam, kadınlara mirastan hak verdi, kız çocuklarının öldürülmesini yasakladı ve üvey anne ile evlenmeyi reddetti. 5. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) döneminde ekonomide meydana gelen en önemli değişiklik aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Ticaretin ilk kez başlaması
  B) Arap kabilelerinin ticaret güzergahlarının güvenliğini sağlaması
  C) Bankacılık ve finans sistemlerinin geliştirilmesi
  D) Tarımın sanayi ile birlikte yürütülmesi
  E) Sanat ve zanaat sektörünün canlanması

 6. Cevap: B Açıklama:

  Cahiliye Dönemi'nde ticaretin güvenliği Arap kabileleri tarafından sağlanıyordu, ancak Peygamberimiz (s.a.v.) döneminde bu güvenliğin sorumluluğu devlete ait olmuştur. 7. Cahiliye Dönemi'nde Arap Yarımadası'nın ekonomisinde öne çıkan sektör hangisidir?

  A) Tarım    B) Ticaret    C) Madencilik    D) Turizm    E) Hayvancılık    

 8. Cevap: B Açıklama:

  Metinde "Arap Yarımadası'nda ticaret ön plana çıkmıştır" ifadesi geçmektedir. 9. Cahiliye toplumunda kanun, genellikle şu unsurlardan hangisine dayanıyordu?

  A) İslam hukuku
  B) Kabile başkanının kararı
  C) Kâhinlerin sözleri
  D) Sihirbazların görüşleri
  E) Belli kişilere tanınan ayrıcalıklar

 10. Cevap: B Açıklama:

  Cahiliye toplumunda kanun, genellikle kabile başkanının bireysel kararına veya kâhin ve sihirbazların sözlerine dayanıyordu. 11. Medine Sözleşmesi'nin temel amacı aşağıdakilerden hangisiydi?

  A) Kabileler arasında savaşları önlemek
  B) Herkese hak ve menfaatlerini eşit olarak sağlamak
  C) Hz. Peygamber'in (s.a.v.) siyasi otoritesini kurmak
  D) Toplumda eşitsizliği ortadan kaldırmak
  E) Medine'yi dış saldırılara karşı korumak

 12. Cevap: B Açıklama:

  Medine Sözleşmesi'nin amacı, tüm kabileler arasında huzur ve güveni sağlayarak herkese hak ve menfaatlerini eşit olarak sunmaktı. 13. Uhud Savaşı, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) istişare anlayışının hangi yönünü göstermektedir?

  A) Gençlerin görüşlerine önem verdiği
  B) Karar almadan önce çoğunluğa uyduğu
  C) İstişareye sadece gerektiğinde başvurduğu
  D) İstişare sonucunu her zaman uyguladığı
  E) İstişareyi silahlı güç kullanımı için bir araç olarak kullandığı

 14. Cevap: A Açıklama:

  Uhud Savaşı'nda Hz. Peygamber (s.a.v.), genç sahabilerin Medine dışında savaşma fikrini benimsemiştir. 15. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) gerçekleştirdiği dönüşümlerden biri hangisidir?

  A) Kur'an-ı Kerim'de bildirilen hukuk düzenini oluşturmak
  B) Kabileler arasında çatışmayı körüklemek
  C) İnanç esaslarını reddetmek
  D) Ezanın kaldırılması
  E) Muhacirlerin ensarlara baskı yapması

 16. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Peygamber (s.a.v.) Medine'de Kur'an-ı Kerim'e dayalı bir hukuk düzeni oluşturmuştur. 17. Habeşistan'a hicret eden Müslümanlara ev sahipliği yapan hükümdar kimdir?

  A) Necâşî                   B) Amr b. As               
  C) Abdullah b. Ebi Rebia    D) Câfer b. Ebi Talib      
  E) Mus'ab b. Umeyr                                     

 18. Cevap: A Açıklama:

  Metinde, Habeşistan'a hicret eden Müslümanlara ev sahipliği yapan hükümdarın Necâşî olduğu belirtilmektedir. 19. Hz. Peygamber (s.a.v.) zamanında yaşamış ve onun vefatından sonra İslam olarak ölmüş kimselere ne ad verilir?

  A) Sahabi    B) Ashab    C) Muhacir    D) Ensar    E) Tabiin    

 20. Cevap: A Açıklama:

  Terim olarak sahabi, Peygamber (s.a.v.) ile görüşüp onun sohbetinde bulunmuş ve Müslüman olarak vefat etmiş kimsedir. Ashab ise sahabinin çoğuludur. 21. Hz. Peygamber (s.a.v.), İslam'a davet ederken ilk önce kimleri hedeflemiştir?

  A) Çevre ülkelerin liderleri
  B) Yakın çevresini
  C) Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olanlar
  D) Medineli Müslümanlar (Ensar)
  E) Mekkeli müşrikleri

 22. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Peygamber (s.a.v.), İslam'a davetinde öncelikle yakın çevresinden başlamıştır. 23. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber'in (s.a.v.) liderlere gönderdiği davet mektuplarının amaçlarından biri değildir?

  A) İslam'a davet etmek
  B) Eğitim-öğretime yönelik olmak
  C) Bölgede barış ortamı oluşturmak
  D) Peygamberlik müessesesini tanıtmak
  E) Diğer peygamberlere inanmayı teşvik etmek

 24. Cevap: D Açıklama:

  Hz. Peygamber'in davet mektuplarının amaçları arasında peygamberlik müessesesini tanıtmak yoktur. 25. Sahabelerin irşat faaliyetleri hangi kavramları içerir?

  A) Tezkir, tebşir, inzar     B) Hac, umre, cihad         
  C) Namaz, oruç, zekat        D) Tevbe, istiğfar, dua     
  E) Muhacir, ensar, tabiin                                

 26. Cevap: A Açıklama:

  Tezkir (hatırlatma), tebşir (müjdeleme) ve inzar (uyarma), irşatta kullanılan kavramlardır. 27. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), sahabelerine hangi bilgi türünü öğrenmelerini tavsiye etmiştir?

  A) Felsefe ve mantık         B) Edebiyat ve tarih        
  C) Matematik ve astronomi    D) Okuyup yazma             
  E) Tıp ve mühendislik                                    

 28. Cevap: D Açıklama:

  Hz. Peygamber, sahabelerine özellikle okuma yazma öğrenmelerini teşvik ederek bilginin önemini vurgulamıştır. 29. Sahabenin İslam'ın yayılmasına yaptığı katkı nedir?

  A) Kur'an-ı Kerim'i yazmaları ve toplamaları
  B) Müslüman olmayanlara karşı savaşmaları
  C) Dinleri hakkında kitap yazmaları
  D) İslam'ı sadece Araplar arasında yaymaları
  E) Dinlerini zorla başkalarına kabul ettirmeleri

 30. Cevap: A Açıklama:

  Sahabiler, Kur'an-ı Kerim'i yazıya geçirme ve toplama sürecinde önemli bir rol oynamışlardır. Bu, İslam'ın sonraki nesillere aktarılmasına yardımcı olmuştur. 31. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin (s.a.v.) kavlî sünnetine örnek DEĞİLDİR?

  A) "Ameller niyetlere göredir."
  B) "Namazı nasıl kılıyorsam öyle kılın."
  C) "Benim size ne verdiysem onu alın."
  D) "Allah'tan kork ve sabret."
  E) "Asıl sabır, olayla ilk karşılaşmada gösterilen sabırdır."

 32. Cevap: C Açıklama:

  "Benim size ne verdiysem onu alın." cümlesi Peygamberimizin fiilî sünnetine örnektir. 33. Sahabe'nin Peygamberimizle iletişiminde aşağıdakilerden hangisi göz önünde bulundurulmazdı?

  A) Muhatabın psikolojik durumu
  B) Hz. Peygamber'in otoritesi
  C) Dinin ilkeleri ve kuralları
  D) Sahabe'nin kişisel ihtiyaçları
  E) Toplumun beklentileri

 34. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Peygamber, muhataplarının psikolojik durumunu göz önünde bulundururken, kendi otoritesini kullanarak iletişim kurmazdı. 35. Aşağıdakilerden hangisi Sahabe'nin Hz. Peygamber'le iletişiminin temelini oluşturmaz?

  A) Sevgi ve saygı        B) İstişare             
  C) Korku ve çekinme      D) Güven ve bağlılık    
  E) Karşılıklı anlayış                            

 36. Cevap: C Açıklama:

  Sahabe, Hz. Peygamber'e karşı sevgi, saygı, güven ve bağlılık hissederken, korku ve çekinme hissetmezlerdi. 37. Zeyd b. Harise hangi kabileye mensuptu?

  A) Benî Kayn    B) Benî Ma'n    C) Yemenliler    D) Mekkeliler    E) Medineliler    

 38. Cevap: C Açıklama:

  Zeyd b. Harise aslen Yemenlidir. 39. Hz. Muhammed (s.a.v.) Zeyd b. Harise'yi evlat edinme kararını verdikten sonra hangi duayı etmiştir?

  A) "Ey insanlar! Bilmiş olun ki ben Zeyd'i (r.a.) evlat edindim."
  B) "Ey insanlar! Bilmiş olun ki Zeyd (r.a.) benim evladımdır."
  C) "Ey insanlar! Bilmiş olun ki Zeyd (r.a.) benim oğlumdur."
  D) "Ey insanlar! Bilmiş olun ki Zeyd (r.a.) benim kölemdir."
  E) "Ey insanlar! Bilmiş olun ki Zeyd (r.a.) benim vârisimdir."

 40. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Muhammed (s.a.v.), Zeyd'i evlat edindikten sonra "Ey insanlar! Bilmiş olun ki ben Zeyd'i (r.a.) evlat edindim." duasını etmiştir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 1 Detayları

12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 01 Mart 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 1 Testini Çöz tıklayın. 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • PEYGAMBERİMİZ VE TOPLUMSAL DEĞİŞİM
  1. Aile Hayatında Değişim
  2. Bir Sahabi Tanıyorum: Mus’ab b. Umeyr (r.a.)
  3. Cahiliyeden İslam Toplumuna Geçiş
  4. Ekonomik Hayatta Değişim
  5. İnanç Hayatında Değişim
  6. Siyaseti Alanda Değişim

Ayrıca 12.sınıf peygamberimizin hayatı dersi 2.dönem 1.sınava hazırlık test soruları 1, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

"Cahiliye Dönemi" kavramını anlamak ve önemini kavramak

İslam'ın aile kurumuna getirdiği yenilikleri kavramak.

İslam'ın ekonomik hayata getirdiği yenilikleri anlamak.

Cahiliye Dönemi'nde Arap Yarımadası'nın ekonomik yapısını anlamak.

Hz. Peygamber'in (s.a.v.) siyasi alandaki değişimlerini anlamak.

Medine Sözleşmesi'nin önemini ve içeriğini bilmek.

Hz. Peygamber'in (s.a.v.) istişarede fikirlere değer verdiğini anlamak.

Hz. Peygamber'in (s.a.v.) toplumsal değişimdeki rolünü kavramak.

Hz. Peygamber'in (s.a.v.) ve sahabelerin İslam'ı yaymak için yaptıkları gayretleri öğrenmek.Soru 1

Peygamberimizin (s.a.v.) dönemindeki önemli kişileri tanıyabilme.

Hz. Peygamber'in davet yöntemini anlamak

Hz. Peygamber'in mektupla davet yöntemini kavramak

İslam'ın davet yöntemlerini kavramak.

Peygamberimizin eğitim ve öğretime verdiği değeri anlamak.

Sahabenin İslam'ın yayılmasındaki rolünü kavramak

Peygamberimizin sünnetini kavli, fiili ve takriri olmak üzere üçe ayırma.

Hz. Peygamber'in iletişim tarzının özelliklerini kavramak

Hz. Peygamber'in sahabe ile iletişim biçimini anlamak

Sahabelerin farklı kabilelerden geldiğini öğrenme.

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) evlat edinme uygulamasını anlama.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 1 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri