Lise Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) - 12.Sınıflar

Lise Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) - 12.Sınıflar sınavı 12.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Lise Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) - 12.Sınıflar CEVAPLARI

 1. Hurafelerin dini inançlar üzerindeki etkilerinden söz ediniz.


 2. Cevap: Hurafeler, dini inançları tahrif ederek insanların doğru yoldan sapmalarına neden olur. İnsanları sağlam bilgi kaynaklarından ve sebeplere başvurmaktan alıkoyarak batıl inançlara yöneltir. Açıklama:

  Hurafeler, dini inançların özünü bozarak insanların Allah'a (c.c.) olan bağlılıklarını zayıflatır. 3. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) Cahiliye inançlarına karşı mücadelesinin temel prensiplerini açıklayınız.


 4. Cevap: Hz. Peygamber (s.a.v.), Cahiliye inançlarına karşı mücadelesinde akıl, vahiy ve sağlam bilgiyi rehber aldı. Batıl inançların insanları Allah'tan (c.c.) uzaklaştırdığını ve toplumsal bozulmalara neden olduğunu vurguladı. Açıklama:

  Hz. Peygamber (s.a.v.), Cahiliye dönemindeki batıl inançların toplumsal hayat üzerindeki yıkıcı etkilerini ortadan kaldırmak için büyük çaba gösterdi. 5. Peygamberimiz (s.a.v.)'in kız çocuklarının eğitimine ve korunmasına ilişkin görüşlerini açıklayınız.


 6. Cevap: Peygamberimiz (s.a.v.), kız çocuklarının canına kıyılmasını kesin olarak yasaklamıştır. Kız çocuklarının da yaşam hakkına sahip olduğunu vurgulamış ve eğitimlerine önem vermiştir. Açıklama:

  Hz. Peygamber'in (s.a.v.) kız çocukları hakkındaki görüşleri, İslam'ın kadınlara verdiği değerin ve önemin bir göstergesidir. 7. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) aile hayatındaki örnek davranışları nelerdir?


 8. Cevap: Peygamberimiz (s.a.v.), aile bireylerine şefkatli, merhametli ve saygılı davranırdı. Kızlarının rızası olmadan onları evlendirmezdi ve eşleriyle istişare ederdi. Açıklama:

  Hz. Peygamber'in (s.a.v.) aile hayatı, Müslümanlara ailevi ilişkilerde örnek bir model sunar. 9. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) toplumsal değişimde kullandığı yöntemlerden üç tanesini örneklendiriniz.


 10. Cevap: 1. Adaletin sağlanması 2. Eğitimin teşvik edilmesi 3. Dinî hükümlerle değişimin başlatılması Açıklama:

  Hz. Peygamber (s.a.v.), bu yöntemlerle toplumdaki olumsuzlukları giderdi ve yeni bir medeniyet inşa etti. 11. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) ticari hayata getirdiği yenilikleri açıklayınız.


 12. Cevap: Hz. Peygamber (s.a.v.), tefeciliğin ve faizin yasaklanması, ölçü ve tartıda hilenin önlenmesi, malın tekrar tekrar satılmasının yasaklanması gibi yenilikler getirdi. Açıklama:

  Bu yenilikler, ticaretin adil ve dürüst bir şekilde yürütülmesini sağlamayı amaçlıyordu. 13. Hz. Mus'ab b. Umeyr hakkında bilgi veriniz.


 14. Cevap: Hz. Mus'ab b. Umeyr, İslam'ın ilk muallimi ve ilk sancaktarıdır. Cahiliye döneminin önde gelen zenginlerindendir. Hz. Muhammed'i (s.a.v.) dinledikten sonra Müslüman oldu ve İslam'ı yaymak için çalıştı. Uhud Savaşı'nda şehit oldu. Açıklama:

  Hz. Mus'ab b. Umeyr, yoksulluk ve zorluklara rağmen inancından vazgeçmeyerek İslam'ın yayılması için çalıştı. Şehadeti, Müslümanlar için büyük bir kayıp oldu. 15. Hz. Aişe'nin (r.a.) rivayet ettiği hadise göre, Hz. Peygamberin (s.a.v.) çocuklara yaklaşımı nasıldı?


 16. Cevap: Bedevilerin çocukları öpüp okşamadıklarını söylemesi üzerine Hz. Peygamber (s.a.v.), "Eğer Allah (c.c.) sizin gönüllerinizden rahmet ve şefkati çekip çıkarmış ise ben ne yapabilirim." buyurmuştur. Açıklama:

  Bu hadis, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) çocuklara olan sevgisini ve şefkatini gösterir. Çocukların korunması ve iyi yetiştirilmesi gerektiğine inandığını bildirir. 17. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) çevre devletlere hangi amaçla mektup göndermiştir?


 18. Cevap: İslam'a davet etmek ve eğitim-öğretim yaymak. Açıklama:

  Peygamber Efendimiz (s.a.v.), liderlere gönderdiği mektuplarında hem İslam'a davet etmiş hem de diğer peygamberlere iman etmenin önemini vurgulayarak eğitim-öğretim hedeflemiştir. 19. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in mühürsüz mektubu kabul etmeyen devletlerin ismi nedir?


 20. Cevap: Acem (Arap olmayan) devletleri Açıklama:

  Acem devletleri, mühürsüz mektubu kabul etmedikleri için Peygamber Efendimiz (s.a.v.), üç satırlık "Allah, Resul, Muhammed" yazan bir mühür edinmiştir. 21. Abdullah b. Mes'ud (r.a.)'ın Hz. Peygamber (s.a.v.) ile ilişkisini açıklayınız.


 22. Cevap: Abdullah b. Mes'ud (r.a.), Müslüman olduktan sonra Hz. Peygamber (s.a.v.)'in yanından ayrılmamış ve ona hizmet etmekten zevk almıştır. Açıklama:

  Abdullah b. Mes'ud (r.a.)'ın Hz. Peygamber (s.a.v.) ile olan ilişkisine dair bilgilerle ilgili paragrafı okuyarak bu soruyu yanıtlayabilirsiniz. 23. Sünnet anlayışı hakkında iki örnek veriniz.


 24. Cevap: * Abdest almak * Beş vakit namaz kılmak Açıklama:

  Sünnet anlayışı ile ilgili paragrafı okuyarak ve örnekleri tespit ederek bu soruyu yanıtlayabilirsiniz. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Zeyd b. Harise Yemenlidir.
  (.....) 2. Zeyd, baskın sırasında tekrar yakalanır.
  (.....) 3. Zeyd, Hz. Hatice'nin yeğeni tarafından satın alınır.
  (.....) 4. Zeyd'in babası, oğlunu Hz. Peygamber'den fidye vererek geri alır.
  (.....) 5. Zeyd, babasını Hz. Peygamber'e tercih eder.
  (.....) 6. Hz. Peygamber, Zeyd'i evlatlık edindi.
  (.....) 7. Zeyd, Hz. Peygamber'in mirassıdır.
  (.....) 8. Zeyd'in köleliği, esir özgürleştirildiğinde biter.
  (.....) 9. Zeyd, önce babasıyla kölelik hayatını tercih eder.
  (.....) 10. Zeyd'in babası, oğlunun kararına çok üzülür.

 26. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. Y 5. D 6. D 7. D 8. Y 9. Y 10. Y Açıklama: 27. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapın:

  Sorular:
  1. Koltuğuna yaslanmış sünnet
  2. Sahabenin Hz. Peygamber'e bağlılığı
  3. Hz. Peygamber'in sözleri
  4. Sünnetin faydaları
  5. Sünnetin çoğulu
  6. Kavli sünnet
  7. Fiili sünnet
  8. Hadis-i şerifin önemi
  9. Hz. Peygamber'in emrine aykırı davranmanın sonucu
  10. Hz. Peygamber'le iletişimin temeli
  Önermeler:
  a. Allah'tan vahiy alarak konuşma
  b. Maddi ve manevi faydalar
  c. Sünen
  d. Sahabenin fıkıh ihtiyacını karşılamak
  e. Sıddıkiyet
  f. Takriri sünnet
  g. Haram kıldığı şeyler Allah'ın haram kıldığı şeylerdir.
  h. Peygamberimizin söz, fiil ve takrirlerinin bütünü
  i. Hz. Peygamber'in davranışları
  j. Bir işin yapıldığını gördüğü veya işittiği hâlde onu reddetmeyerek kabul etme

 28. Cevap: 1. a 2. e 3. h 4. b 5. c 6. a 7. i 8. d 9. g 10. e Açıklama:

  Sünnet, Hz. Peygamber'in söz, fiil ve takrirlerinin bütünüdür. Sahabenin Hz. Peygamber'e bağlılığı, onu her alanda örnek almalarından kaynaklanmaktadır. Peygamberimizin sözleri, Allah'tan vahiy alarak konuşmasıyla değer kazanmaktadır. Sünnetin faydaları maddi ve manevi açıdan çok fazladır. Sünen, sünnetin çoğuludur. Kavli sünnet, Peygamberimizin çeşitli sebeplerle söylediği sözlerdir. Fiili sünnet, Peygamberimizin davranışlarıdır. Takriri sünnet, Peygamberimizin bir işin yapıldığını gördüğü veya işittiği hâlde onu reddetmeyerek kabul etmesidir. Hadis-i şerif, sahabenin fıkıh ihtiyacını karşılamak için Peygamberimizin söz, fiil ve takrirlerinin toplanıp rivayet edildiği kaynaktır. Hz. Peygamber'in emrine aykırı davranmanın sonucu, onun haram kıldığı şeyleri Allah'ın da haram kılmış olmasıdır. Hz. Peygamber'le iletişimin temeli, sahabenin ona tam bir güven ve bağlılıkla inanması olan sıddıkiyettir. 29. Eşleştirmeleri Yapın

  a. Sahabe nesli
  b. Hayattayken Hz. Peygamber'e örnek alınmıştır
  c. Diğer Müslüman topluluklara öncülük etmiştir
  d. Dinî kimlik ve kişiliğini Hz. Peygamber'den almıştır
  e. İslam'ın sosyal hayata yansımasıdır
  1. Peygamberimiz ve Sahabe
  2. İslamca yaşama
  3. Sebebini vurgulayan sünnet
  4. Sünnetin bağlayıcılığı
  5. Hz. Peygamber ile iletişim

 30. Cevap: : 1.e, 2.c, 3.d, 4.a, 5.b Açıklama:

  Peygamberimiz ve Sahabe arasındaki iletişim, Hz. Peygamber'in örnek alınması ve sünnetin tartışılmaz kabul edilmesiyle karakterize edilmiştir. 31. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) yaşamış olduğu dönem ______________ olarak adlandırılır.
  2. Bu dönemde Hz. Muhammed'e (s.a.v.) inanan ve uyan kişilere ______________ denir.
  3. Sahabi kelimesi sözlükte ______________ anlamına gelir.
  4. Sahabeler Hz. Muhammed'in (s.a.v.) ______________ olurlar.
  5. Sahabelerin Hz. Muhammed'e (s.a.v.) olan bağlılıkları ______________ olarak tanımlanır.
  6. Sahabelerin İslam'ın yayılmasında ______________ denir.
  7. Onlar Hz. Muhammed'in (s.a.v.) ______________ öyledirler.
  8. Sahabilerin hayatları Müslümanlar için ______________ yapılır.
  9. Sahabeler Hz. Muhammed'in (s.a.v.) ______________ öyledir.
  10. Sahabilerin İslam'a yaptıkları katkılar ______________ denir.

 32. Cevap: Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) - 12.Sınıflar Detayları

Lise Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) - 12.Sınıflar 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 01 Mart 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) - 12.Sınıflar yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) - 12.Sınıflar sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk Doldurma


Lise Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) - 12.Sınıflar Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • PEYGAMBERİMİZ VE TOPLUMSAL DEĞİŞİM
  1. Aile Hayatında Değişim
  2. Bir Sahabi Tanıyorum: Mus’ab b. Umeyr (r.a.)
  3. Cahiliyeden İslam Toplumuna Geçiş
  4. Ekonomik Hayatta Değişim
  5. İnanç Hayatında Değişim
  6. Siyaseti Alanda Değişim

Ayrıca Lise 12.sınflar peygamberimizin hayatı dersi 2.dönem 1.sınav soruları, klasik türde yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Hurafelerin dini inançlar üzerindeki olumsuz etkilerini anlayabilir.

Hz. Peygamber'in (s.a.v.) Cahiliye inançlarına karşı mücadelesinin temel ilkelerini kavrayabilir.

Peygamberimiz'in (s.a.v.) kız çocuklarının eğitimine ve korunmasına ilişkin görüşlerini öğrenmek,

Peygamberimiz'in (s.a.v.) aile hayatındaki örnek davranışlarını öğrenmek, Müslümanlar için ailevi ilişkilerde rehberlik sağlar.

Öğrenciler, Hz. Peygamber'in toplumu dönüştürmek için kullandığı farklı yöntemleri fark edeceklerdir.Soru 1

Öğrenciler, Hz. Peygamber'in ticari hayatta dürüstlüğü ve adaleti esas aldığını anlayacaklardır.

Hz. Mus'ab b. Umeyr'in örnek hayatını ve İslam'a olan hizmetlerini anlayabilir.

Hz. Peygamber'in (s.a.v.) çocuklara yönelik tutumunu ve çocukların yetiştirilmesinin önemini anlayabilir.

Peygamber Efendimiz'in mektup gönderme amacının öğrenilmesi.

Peygamber Efendimiz'in mühür kullanma sebebinin kavranması.

Öğrenciler, Abdullah b. Mes'ud (r.a.)'ın Hz. Peygamber (s.a.v.) ile yakın bir ilişkisi olduğunu anlar.

Öğrenciler, sünnetin günlük hayattaki uygulamaları hakkında bilgi edinir.Soru 1

* İslam'da köleliğin yeri ve Zeyd b. Harise'nin hayat hikâyesi. * Hz. Peygamber'in köleleri özgürleştirmedeki rolü. * İnsanın özgür iradesini kullanma hakkı. * Aile bağlarının önemi ve aile bireyleri arasındaki fedakârlık. * Hz. Peygamber'in adalet ve merhameti.

* Öğrenciler, Hz. Peygamber'in sünnetinin önemini ve sahabenin ona bağlılığını kavrarlar. * Öğrenciler, sünnetin kavli, fiili ve takriri olmak üzere üç türünü ayırt edebilirler. * Öğrenciler, Hz. Peygamber'le iletişimin sıddıkiyet ilkesi üzerine kurulu olduğunu anlarlar.

Öğrenciler, Sahabe neslinin Hz. Peygamber'in hayatındaki rolünü ve sünnetin önemini kavrarlar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) - 12.Sınıflar sınavı 12.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) - 12.Sınıflar Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) - 12.Sınıflar sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) - 12.Sınıflar sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) - 12.Sınıflar sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri