ÖZEL BAYRAMPAŞA AKŞAM LİSESİ 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FİZİK 12.SINIF 2.DÖNEM 2.YAZILI

ÖZEL BAYRAMPAŞA AKŞAM LİSESİ 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FİZİK 12.SINIF 2.DÖNEM 2.YAZILI sınavı 11.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. ÖZEL BAYRAMPAŞA AKŞAM LİSESİ 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FİZİK 12.SINIF 2.DÖNEM 2.YAZILI CEVAPLARI

 1. Çarpışma esnasında iki araç birbirine yapışırken, çarpışmadan önceki toplam kinetik enerjisi 100 J olan sistem, çarpışmadan sonra 50 J kinetik enerjiye sahiptir. Bu durumda çarpışma ne tür bir çarpışmadır?

  A) Tamamen elastik
  B) Tamamen inelastik
  C) Kısmen elastik
  D) Kısmen inelastik
  E) Verilen bilgilerle bu soru yanıtlanamaz

 2. Cevap: B Açıklama:

  Cevap: B) Tamamen inelastik. Çarpışmadan önceki toplam kinetik enerjinin, çarpışmadan sonra yarısına düştüğü göz önüne alındığında, çarpışma tamamen inelastik olmalıdır. Tamamen inelastik çarpışmada, kinetik enerji korunmaz ve enerji tamamen deformasyona veya ısıya dönüşür. Bu nedenle, iki araç birbirine yapışmış durumda kalmıştır. 3. Bir top atıldığında, yere çarpana kadar momentumu korunur. Ancak, toprakla temas ederken, momentum korunumu yine gerçekleşir mi?

  A) Evet, momentum korunur.
  B) Hayır, momentum korunmaz.
  C) Yalnızca toprakta kalıcı olan momentum korunur.
  D) Yalnızca topun momentumu korunur.
  E) Verilen bilgilerle bu soru yanıtlanamaz.

 4. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A) Evet, momentum korunur. Momentum, bir cismin kütlesi ile hızının çarpımıdır. Top atıldığında momentumu korunur ve yere çarparken de korunur. Top, yere çarptığında, momentumu toprağa transfer edilir ve toprağın momentumu artar. Topun momentumu ise, topraktan gelen zıt yönlü momentum sayesinde korunur. Böylece, momentumun korunumu gerçekleşir. 5. İki cisim, birbirine eşit kuvvetlerle ve aynı sürede çarptığında, hangi durumda cisimlerin hızları tamamen ters yönde olacaktır?

  A) Tamamen elastik çarpışmalarda
  B) Tamamen inelastik çarpışmalarda
  C) Her iki durumda da hızlar tamamen ters yönde olur.
  D) Bu durum mümkün değildir.
  E) Verilen bilgilerle bu soru yanıtlanamaz.

 6. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevabı A) Tamamen elastik çarpışmalarda'dır. Çünkü tamamen elastik çarpışmalar, cisimlerin kinetik enerjilerinin korunduğu çarpışmalardır. Bu durumda, iki cisim birbirine eşit kuvvetlerle ve aynı sürede çarptığında, hızları tamamen ters yönde olacaktır ve her iki cismin de hızları ilk hızlarına eşit olacaktır 7. Aşağıdaki cihazlardan hangisi tork oluşturmaz?

  A) Krikolar    B) Vidalar    C) Tekerlekler    D) Çekiçler    E) Dişliler

 8. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: C) Tekerlekler. Tork, bir cismin döndürülmesi için uygulanan döndürme kuvvetidir. Krikolar, vidalar, çekiçler ve dişliler gibi cihazlar tork oluşturabilirler. Ancak tekerlekler tork oluşturmazlar, çünkü tekerleklerin işlevi, hareketi kolaylaştırmak ve doğrusal hareketi döndürme hareketine dönüştürmek için kullanılır. 9. Aşağıdaki ifadelerden hangisi torkun birimi değildir?

  A) N.m    B) kg.m²/s²    C) W/m²    D) J/rad    E) Pa.m³

 10. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) W/m²" şeklindedir. Tork, kuvvetin bir kolu etrafında dönmesiyle oluşan bir fiziksel büyüklüktür ve SI birim sisteminde Newton.metre (N.m) olarak ifade edilir. Diğer seçenekler ise birimlerin farklı şekillerde birleştirilmesiyle elde edilen tork birimleri olarak düşünülebilirler. Ancak, tork birimi W/m² olamaz çünkü bu birim, güç yoğunluğunu (birim alana düşen güç miktarı) ifade eder. 11. Torkun yönü aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir?

  A) Kuvvetin yönü                    B) Cismin ağırlığı                 
  C) Kuvvetin büyüklüğü               D) Cismin hızı                     
  E) Kuvvet ve kolu arasındaki açı   

 12. Cevap: E Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "E) Kuvvet ve kolu arasındaki açı" şeklindedir. Tork, bir kuvvetin bir cisim üzerinde döndürme etkisidir. Torkun yönü, uygulanan kuvvetin yönü ile kolu arasındaki açıya bağlıdır. Kuvvet ve kolu arasındaki açı, torkun yönünü belirler. 13. Bir cismi döndürmek için uygulanan tork, cismin ağırlığına eşit olduğunda ne olur?

  A) Cisim hareket etmez
  B) Cisim sabit hızla hareket eder
  C) Cisim ivmelenir
  D) Cisim dönüş hızını arttırır      
  E) Cisim dönüş hızını azaltır

 14. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B'dir, yani cisim sabit hızla hareket eder. Tork, bir cismi döndürmek için uygulanan dış kuvvettir ve cismin dönmesine sebep olur. Ancak tork, cismin hızını değiştirmez, sadece dönmesini sağlar. 15. Bir cisim, düz yolda 20 N kuvvetle itiliyor. Cismin kütleği 5 kg olduğuna göre, cismin ivmesi kaç m/s²'dir?

  A) 0,25 m/s²    B) 4 m/s²    C) 100 m/s²    D) 25 m/s²    E) 80 m/s²

 16. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B) 4 m/s²'dir. Newton'un 2. Yasası'na göre, F = m * a formülü kullanılarak cismin ivmesi hesaplanabilir. Burada F kuvveti 20 N, m kütle 5 kg'dir. Bu verilere göre, cismin ivmesi a = F/m = 20 N / 5 kg = 4 m/s²'dir. 17. Bir 1000 kg ağırlığındaki araba, 10 Nm torklu bir motordan güç alıyor. Arabanın ivmesi kaç m/s²'dir? (Arabanın sürtünme katsayısı yok sayılsın)

  A) 0,01 m/s²    B) 0,1 m/s²    C) 1 m/s²    D) 10 m/s²    E) 100 m/s²

 18. Cevap: A Açıklama:

  Soru, bir arabanın ivmesini bulmak için verilen tork ve kütleyi kullanmaktadır. Arabanın ivmesi, F=ma formülüyle bulunabilir. Burada, F tork, m kütleyi ve a ivmeyi temsil eder. Soruda verilen tork ve kütleye değerleri yerleştirerek, a= (tork/m) = (10 Nm/1000 kg) = 0,01 m/s² bulunur. Dolayısıyla, doğru cevap A seçeneğidir. 19. Bir yelkenli tekne, 30 N itme kuvvetiyle hareket ediyor. Teknenin kütleği 150 kg olduğuna göre, teknenin ivmesi kaç m/s²'dir?

  A) 0,2 m/s²    B) 2 m/s²    C) 5 m/s²    D) 0,5 m/s²    E) 20 m/s²

 20. Cevap: A Açıklama:

  Newton'un ikinci hareket yasasına göre, ivme, kuvvetin kütle ile bölümü olarak hesaplanır. Formül şu şekildedir: ivme = kuvvet / kütle Burada, teknenin itme kuvveti 30 N, kütlesi 150 kg olduğundan, ivme şu şekilde hesaplanabilir: ivme = 30 N / 150 kg = 0,2 m/s². Cevap: A) 0,2 m/s² 21. Bir roket, yerçekimi ivmesi olmadığı varsayılan bir ortamda hareket ediyor. Roketin kütlesi 1000 kg ve itme kuvveti 5000 N olduğuna göre, roketin ivmesi kaç m/s²'dir?

  A) 0,5 m/s²    B) 5 m/s²    C) 50 m/s²    D) 500 m/s²    E) 5000 m/s²

 22. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B) 5 m/s²'dir. Roketin ivmesi, itme kuvvetinin roketin kütlesine bölümü ile bulunabilir. Bu soruda verilen itme kuvveti 5000 N'dır ve roketin kütlesi 1000 kg'dır. Yerçekimi ivmesinin olmadığı varsayıldığından, roketin ivmesi sadece itme kuvvetine bağlıdır. Bu nedenle, roketin ivmesi şu şekilde hesaplanabilir: F_net = m * a ⇒ 5000 N = 1000 kg * a ⇒ a = 5 m/s². Bu hesaplamaya göre roketin ivmesi 5 m/s²'dir. 23. İki cisim, momentumları sıfır olan bir sisteme etki eder. Sistemin momentumu sonrasında ne olur?

  A) Sıfır kalır
  B) Pozitif bir değer alır
  C) Negatif bir değer alır
  D) Belirli bir değere yakın ama sıfır değil
  E) Herhangi bir değer alabilir

 24. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevabı A) Sıfır kalır'dır. Momentum korunumu yasası, bir sistemdeki toplam momentumun her zaman korunduğunu belirtir. Momentum, bir nesnenin kütlesi ve hızı ile ilgilidir. Soruda verilen durumda, iki cismin momentumları sıfır olduğundan, toplam momentum da sıfır olacaktır. Dolayısıyla sistemdeki toplam momentumun korunumu sağlanacaktır. 25. Bir cisme uygulanan net kuvvetin sıfır olduğu durumlarda, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Cisim hareket eder
  B) Cisim hareketsiz kalır
  C) Cisim duran konumda titrer
  D) Cisim birkaç saniye durur, ardından hareket eder
  E) Cismin hareketi sabit hızda devam eder

 26. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevabı B) Cisim hareketsiz kalır'dır. Net kuvvet sıfıra eşit olduğunda cisimdeki hareket ya sabit hızda devam eder ya da hareketsiz kalır. Eğer cisim zaten hareket halinde ise hareketi sabit hızda devam eder. Bu konsept, Newton'un birinci hareket yasası olarak da bilinir ve bir cismin durma ya da hareket halindeki durumunu anlamak için önemlidir. 27. İki cisim birbirlerine çarpışır ve sonrasında momentum korunumu yasası uygulanır. Bu durumda, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Her iki cismin de momentumu değişir
  B) Sadece bir cismin momentumu değişir
  C) Her iki cismin de momentumu sabit kalır
  D) İlk cismin momentumu artar ve ikinci cismin azalır
  E) İlk cismin momentumu azalır ve ikinci cismin artar

 28. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C'dir. İki cisim çarpıştığında, toplam momentum korunur. Bu, çarpışmanın öncesinde ve sonrasındaki toplam momentumun eşit olduğu anlamına gelir. Dolayısıyla her iki cismin de momentumu sabit kalır. Bu durum, momentum korunumu yasasının en temel özelliklerinden biridir. 29. Bir cismin momentumu, aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

  A) m/v    B) mv    C) m/g    D) g/m    E) v/m

 30. Cevap: B Açıklama:

  Cismin momentumu, kütlesi ile hızının çarpımına eşittir ve bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. Momentum, bir cisme uygulanan kuvvetin etkisiyle değişebilir ve çarpışmalar gibi olaylarda korunur. Momentum, bir cismi hareket ettirmenin zorluğunu ölçen önemli bir fiziksel niceliktir. 31. Bir cisim üzerine etki eden toplam kuvvet sıfırsa, cisim ne yapar?

  A) Hareket etmeye devam eder.      B) Sabit hızla hareket eder.      
  C) Durur veya hareketsiz kalır.    D) Yön değiştirir.                
  E) Hızını artırır.                

 32. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: C) Durur veya hareketsiz kalır. Bir cisim üzerine etki eden toplam kuvvet sıfırsa, cisimdeki hız değişmeyecektir, yani sabit hızla hareket eden bir cisim aynı hızda devam ederken, duran bir cisim de hareketsiz kalmaya devam edecektir. Bu nedenle, cisim durur veya hareketsiz kalır. 33. İki cisme aynı kuvvet uygulandığında, cisimlerin itme miktarları:

  A) Farklıdır.
  B) Eşittir.
  C) Hızlarına bağlıdır.
  D) Cisimlerin ağırlıklarına bağlıdır.
  E) Yüzey sürtünmesine bağlıdır.

 34. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B'dir, yani iki cisme aynı kuvvet uygulandığında, cisimlerin itme miktarları eşittir. İtme miktarı, cismin kütlesi ve hızı ile doğrudan ilişkilidir ve itki prensibi tarafından belirlenir. İtme miktarının eşitliği, itki prensibinin temel bir ilkesidir ve hareketin korunumu yasasının uygulanmasında önemlidir. 35. Bir cisme uygulanan net kuvvet arttığında, cismin itme miktarı:

  A) Azalır.                          B) Sabit kalır.                    
  C) Artar.                           D) İlk önce azalır, sonra artar.   
  E) Hareketin yönüne bağlıdır.      

 36. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C'dir, yani bir cisme uygulanan net kuvvet arttığında cismin itme miktarı da artar. Bu, Newton'un ikinci hareket yasası olan F=ma formülünden de anlaşılabilir. 37. Bir cisme uygulanan kuvvet arttığında, cisme etki eden sürtünme kuvveti:

  A) Azalır.                        B) Sabit kalır.                  
  C) Artar.                         D) Sıfırlanır.                   
  E) Cismin ağırlığına bağlıdır.   

 38. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) Artar'dır. Bir cisme uygulanan kuvvet arttığında, cisme etki eden sürtünme kuvveti de artar çünkü sürtünme kuvveti, cisimler arasındaki temas yüzeyi ve temas kuvveti ile ilişkilidir. Sürtünme kuvveti, cisme etki eden kuvvetle doğru orantılı olarak artar. Bu soru, fizikteki kuvvet ve sürtünme konularına ilişkindir. 39. Bir cisim üzerine etki eden net kuvvetin büyüklüğü ile cismin itme miktarı arasındaki ilişki nasıldır?

  A) Net kuvvetin büyüklüğü arttıkça itme miktarı azalır.
  B) Net kuvvetin büyüklüğü arttıkça itme miktarı artar.
  C) Net kuvvetin büyüklüğü itme miktarıyla ilgili değildir.
  D) İtme miktarı net kuvvetle aynıdır.
  E) Net kuvvetin büyüklüğü, itme miktarını belirlemez.

 40. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B olan bu soruda, bir cisim üzerine etki eden net kuvvetin büyüklüğü arttıkça, cismin itme miktarı da artar. Bu, Newton'un üçüncü hareket yasasına dayanmaktadır: her eylemin eşit ve zıt bir tepkisi vardır. Yani, bir cisim üzerine uygulanan net kuvvet arttıkça, cisim de eşit ve zıt yönde bir kuvvet üreterek itme miktarını arttırır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
ÖZEL BAYRAMPAŞA AKŞAM LİSESİ 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FİZİK 12.SINIF 2.DÖNEM 2.YAZILI Detayları

ÖZEL BAYRAMPAŞA AKŞAM LİSESİ 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FİZİK 12.SINIF 2.DÖNEM 2.YAZILI 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 22 Ocak 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için ÖZEL BAYRAMPAŞA AKŞAM LİSESİ 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FİZİK 12.SINIF 2.DÖNEM 2.YAZILI Testini Çöz tıklayın. ÖZEL BAYRAMPAŞA AKŞAM LİSESİ 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FİZİK 12.SINIF 2.DÖNEM 2.YAZILI yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

ÖZEL BAYRAMPAŞA AKŞAM LİSESİ 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FİZİK 12.SINIF 2.DÖNEM 2.YAZILI sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


ÖZEL BAYRAMPAŞA AKŞAM LİSESİ 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FİZİK 12.SINIF 2.DÖNEM 2.YAZILI Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ELEKTRİK VE MANYETİZMA
  1. Manyetizma ve elektromanyatik indüklenme
  2. Manyetizma ve elektromanyatik indüklenme
  3. Transformatörler

Ayrıca

Bu soru, fizikteki çarpışma türlerini ve kinetik enerjinin korunumunu anlamayı gerektirir.

Bu soru, momentumun korunumu prensibinin hem cisimler arasındaki çarpışmalarda hem de cisimlerin yere temasında geçerli olduğunu anlatmaktadır.

Fizikte momentum korunumu prensibini anlama kazanımını ölçmektedir.

Bu soru, tork kavramını ve çeşitli cihazların tork üretip üretemeyeceğini anlamayı gerektirir.

Farklı fiziksel büyüklüklerin birimlerini tanımak ve torkun SI birim sistemindeki birimini bilmektir.

torkun tanımını ve torkun yönünü belirleyen faktörleri anlamak ve uygulamalı fizik problemlerini çözebilmektir.

Tork ve dönme hareketi arasındaki ilişkiyi anlamayı test eder.

Newton'un 2. Yasası'nı anlama ve uygulama becerilerini ölçülebilir.

Fizikte ivme konusunu anlamak için kullanılabilir.

Bu soru, Newton'un ikinci hareket yasasını ve ivmenin kuvvet ve kütle ile ilişkisini anlamamızı sağlar.

Bir cisme etki eden net kuvvet ile kütle arasındaki ilişkiyi anlamaktır ve bu bilgiyi kullanarak cismi ivmelendirecek net kuvveti hesaplayabilmektir.

Momentumun korunumu yasasının anlaşılması ve uygulanması açısından önemlidir.

Birinci hareket yasasını anlayarak, cisimlerin hareketi hakkında daha iyi bir anlayışa sahip olabiliriz.

İki cismin çarpışması sonucu momentumun korunacağı ve her iki cismin de momentumunun sabit kalacağı konularına hakim olmak.

Cismin momentumunun tanımını ve formülünü öğrenirken, fizikteki temel niceliklerin nasıl ölçüldüğü hakkında bilgi edinebilirler.

Fizikte kuvvet ve hareket konularının temel prensiplerini anlama, hareketin durumunu ve kuvvetin etkisini öğrenme.

İki cisme aynı kuvvet uygulandığında, cisimlerin itme miktarları eşittir.

Kuvvet ve itme miktarı arasındaki ilişkiyi anlaması ve Newton'un hareket yasalarının önemini kavraması hedeflenmektedir.

Kuvvet, sürtünme ve madde hareketi konularına hakim olmaları beklenir.

Fizikte temel bir kazanımdır ve hareketin korunumu prensibinin anlaşılmasına yardımcı olur.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

ÖZEL BAYRAMPAŞA AKŞAM LİSESİ 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FİZİK 12.SINIF 2.DÖNEM 2.YAZILI sınavı 11.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

ÖZEL BAYRAMPAŞA AKŞAM LİSESİ 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FİZİK 12.SINIF 2.DÖNEM 2.YAZILI Sınavını hangi formatta indirebilirim?

ÖZEL BAYRAMPAŞA AKŞAM LİSESİ 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FİZİK 12.SINIF 2.DÖNEM 2.YAZILI sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız ÖZEL BAYRAMPAŞA AKŞAM LİSESİ 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FİZİK 12.SINIF 2.DÖNEM 2.YAZILI sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

ÖZEL BAYRAMPAŞA AKŞAM LİSESİ 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FİZİK 12.SINIF 2.DÖNEM 2.YAZILI sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Fizik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.