Ortaokul Kuran-ı Kerim 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik

Ortaokul Kuran-ı Kerim 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik sınavı 5.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Ortaokul Kuran-ı Kerim 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik CEVAPLARI

 1. Kur'an-ı Kerim'in okunuşunu sağlayan bir ilim olarak tecvid nedir?


 2. Cevap: Tecvid, Kur'an-ı Kerim'in doğru ve güzel okunmasını sağlamak için uyulması gereken kurallar bütünüdür. Açıklama:

  Tecvid kuralları, Kur'an'ın kelimelerinin doğru telaffuzunu, harflerin doğru bir şekilde uzatılmasını ve kısaltılmasını, kelimeler arasındaki duraklama yerlerinin belirlenmesini ve Kur'an'ın kendine özgü nağmesinin korunmasını sağlar. 3. Harekeler nelerdir ve nasıl okunurlar?


 4. Cevap: Üstün, esre ve ötre olmak üzere üç hareke vardır. Üstün, ince harflerin “e”, kalın harflerin “a” sesiyle okunmasını sağlar. Esre, ince harflerin “i” sesiyle, kalın harflerin “ı-i” arası bir sesle okunmasını sağlar. Ötre, ince harflerin “u-ü” arası bir sesle, kalın harflerin “u” sesiyle okunmasını sağlar. Açıklama:

  Harekeler, Kur'an harflerinin sesli okunmasını sağlayan işaretlerdir. Harflerin üstüne veya altına yazılırlar. Üstün, yatık bir çizgi şeklindedir ve harfin üstüne yazılır. Esre, yatık bir çizgi şeklindedir ve harfin altına yazılır. Ötre, küçük bir “vav”a benzeyen işarettir ve harfin üstüne yazılır. 5. Med harflerinin çeşitlerini yazınız.


 6. Cevap: * Elif (ا) * Vav (و) * Ya (ى) Açıklama:

  Med harfleri, Arapçada üç çeşittir. Bunlar elif, vav ve ya harfleridir. Bu harfler, kendilerinden önceki harflerin uzatılarak okunmasını sağlar. 7. Hurûf-ı Mukattaa nedir? Üç örnek veriniz.


 8. Cevap: Hurûf-ı Mukattaa, sözlükte "kesik harfler" anlamına gelir ve Kur'an-ı Kerim'e özgü olan bir kavramdır. Hurûf-ı Mukattaa ile başlayan sureler şunlardır: Bakara, Âl-i İmrân, Rum, Ankebût, Lokman, Secde, A'râf, Yunus, Hud, Yusuf, İbrahim, Hicr, Ra'd, Meryem, Tâhâ, Şuarâ, Kasas, Neml, Yâsîn, Sâd, Kâf. Açıklama:

  Hurûf-ı Mukattaa'nın özel bir okunuş şekli vardır. Bu harfler, harekesiz olarak yazılır ve isimleriyle okunur. 9. Kur'an'ın gönderiliş amacı nedir?


 10. Cevap: Kur'an, insanların doğruya, güzele ulaşmaları ve her iki dünyada da mutlu olmalarını sağlamaktır. Açıklama:

  Kur'an, bize Allah'ı (c.c.) anlatır. Peygamberimiz Hz. Muhammed'i (s.a.v.) tanıtır. Nasıl yaşamamız gerektiğini öğretir. Kur'an'ı okuyup anlayan kişi, doğru olanı ve yanlış olanı ayırt edebilir. Hayatını buna göre düzenler. Böylece hem dünyada hem de ahirette mutlu olur. 11. Hz. Âdem'in yaratılışı ve meleklerin tepkileri hakkında bilgi veriniz.


 12. Cevap: Allah (c.c.), ilk insan Hz. Âdem'i topraktan yarattı ve onu diğer varlıklardan üstün kıldı. Melekler, Allah'ın (c.c.) bu yaratılışının hikmetini tam anlayamadıkları için, "Orada bozgunculuk yapacak, kanlar akıtacak birini mi yaratacaksın?" diye sordular. Allah (c.c.), meleklerin acizliklerini itiraf etme vaktinin geldiğini belirterek, Hz. Âdem'e her şeyin ismini öğretti ve onu meleklere tanıttı. Hz. Âdem, meleklerden sonra yaratılmış olmasına rağmen bilgide onları geçti ve varlıkların isimlerini meleklere söyledi. Açıklama:

  Melekler, Hz. Âdem'in yaratılışına itiraz ettiler ve onun yeryüzünde bozgunculuk yapacağını söylediler. Ancak Allah (c.c.), Hz. Âdem'in üstün bir varlık olarak yaratıldığını ve her şeyin ismini bildiğini gösterdi. Böylece melekler, Hz. Âdem'in üstünlüğünü kabul ettiler. 13. Hz. Hud'un kavmi hakkında bilgi veriniz.


 14. Cevap: Hz. Hud'un kavmi, Ahkâf bölgesinde yaşayan ve "Âd kavmi" olarak bilinen insanlardır. Açıklama:

  Hz. Hud'un kavmi, Ahkâf bölgesinde yaşayan ve "Âd kavmi" olarak bilinen insanlardır. Bu kavim, güçlü ve zengin bir kavimdi, ancak Allah'a şirk koşuyor ve peygamberlerini inkâr ediyorlardı. Hz. Hud, kavmini Allah'a iman etmeye ve putlara tapmaktan vazgeçmeye davet etti, ancak kavmi onu yalanladı ve alay etti. Bunun üzerine Allah, kavmi üzerine bir kuraklık ve ardından da şiddetli bir kasırga gönderdi. Kasırga, kavmin tümünü yok etti ve sadece Hz. Hud ve iman edenler kurtuldu. 15. Hz. Nuh'un yaşadığı kavmin özellikleri nelerdir?


 16. Cevap: Hz. Nuh'un yaşadığı kavim, Allah'a şirk koşan, peygamberlerini inkâr eden ve zulmeden bir kavimdi. Açıklama:

  Hz. Nuh'un yaşadığı kavim, Allah'a şirk koşan, peygamberlerini inkâr eden ve zulmeden bir kavimdi. Bu kavim, kendilerine gönderilen peygamberleri yalanladı ve onlara zulmetti. Hz. Nuh, kavmini Allah'a iman etmeye ve putlara tapmaktan vazgeçmeye davet etti, ancak kavmi onu yalanladı ve alay etti. Bunun üzerine Allah, kavmi üzerine bir tufan gönderdi ve kavmin tümünü yok etti. Sadece Hz. Nuh ve iman edenler kurtuldu. 17. Hz. Salih'in kavmine gelen azap nedir?


 18. Cevap: Hz. Salih'in kavmine, Allah'ın (c.c.) emriyle şiddetli bir rüzgâr gönderildi. Bu rüzgâr, insanları sökülmüş hurma kütükleri gibi yere seriyordu. Kur’an “Onlardan geriye kalan hiçbir iz görebiliyor musun?” sorusu ile Hz. Salih'in kavminden hiçbir şeyin kalmadığını vurgulamaktadır. Açıklama:

  Hz. Salih'in kavmi, Hz. Salih'in uyarılarına ve hatırlatmalarına rağmen, putperestlikten vazgeçmediler. Tek Allah'a (c.c.) inanmadılar ve Hz. Salih'e itaat etmediler. Bu yüzden Allah (c.c.), onları şiddetli bir rüzgârla yok etti. 19. Lokman suresinin içeriği hakkında bilgi veriniz.


 20. Cevap: Lokman suresinin öne çıkan konusu doğru bilginin söz ve davranışlara yansımasıdır. Allah’a (c.c.) inanılması emredilmiş, sahte ilahlara tapılması yasaklanmıştır. Bunun yanında anne ve babaya saygı gösterip onların Allah’ın emirlerine aykırı olmayan isteklerinin yerine getirilmesi istenmiştir. Ayrıca sorumluluk duygusu, iyilik için çalışma, sabır ve alçak gönüllülük gibi dinî ve ahlaki ödevlere dikkat çekilmiştir. Açıklama:

  Lokman suresinde Hz. Lokman’ın oğluna verdiği öğütler, İslam’ın inanç ve ahlakla ilgili temel ilkelerini içerir. Bu öğütler, her insanın hayatı boyunca uyması gereken davranışları gösterir. Lokman suresinde doğru bilginin söz ve davranışlara yansımasının önemine dikkat çekilir. Doğru bilgi, insanın doğru bir hayat sürmesi için gereklidir. 21. Rahmet nedir? Çeşitlerini yazınız.


 22. Cevap: Rahmet, Allah'ın (c.c.) kullarına olan şefkati ve merhametidir. Çeşitleri: * Genel rahmet: Allah'ın (c.c.) bütün kullarına olan rahmetidir. * Özel rahmet: Allah'ın (c.c.) mümin kullarına olan rahmetidir. * Tecelli rahmeti: Allah'ın (c.c.) kullarına olan rahmetinin somut olarak gerçekleşmesidir. Açıklama:

  Rahmet, Allah'ın (c.c.) en önemli sıfatlarından biridir. Rahmet, Allah'ın (c.c.) kullarına olan sevgisinin ve şefkatinin bir göstergesidir. Rahmet, Allah'ın (c.c.) kullarını bağışlamasını, onlara yardım etmesini ve onlara iyilik yapmasını sağlar. 23. Rahmet ve merhamet kavramlarının anlamlarını açıklayınız.


 24. Cevap: Rahmet, hayır, iyilik, ihsan, nimet ve kalp yumuşaklığı demektir. Merhamet ise acımak, esirgemek, korumak, affetmek, bağışlamak, nimet vermek gibi anlamlara gelir. Açıklama:

  Rahmet ve merhamet, İslam dininde önemli kavramlardır. Allah (c.c.) kullarına merhametlidir ve onlara her türlü nimeti verir. İnsanlar da birbirlerine karşı merhametli olmalıdır. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. (.....) Hz. Lokman, Allah'ın (c.c.) kendisine özel güçler verdiği bir peygamberdir.
  2. (.....) Lokman suresinde Hz. Lokman'ın oğluna verdiği öğütlerden söz edilmektedir.
  3. (.....) Lokman suresi, Kur'an'ın ahlak ilkelerini öne çıkaran surelerinden biridir.
  4. (.....) Lokman suresi, Medine'de inmiştir.
  5. (.....) Lokman suresinde Hz. Lokman'ın oğluna üç defa "Yavrucuğum!" diye seslenilmiştir.
  6. (.....) Lokman suresinde, Allah'a (c.c.) inanılması emredilmiştir.
  7. (.....) Lokman suresinde, anne ve babaya saygı gösterilmesi istenmiştir.
  8. (.....) Lokman suresinde, sorumluluk duygusuna dikkat çekilmiştir.
  9. (.....) Lokman suresinde, iyilik için çalışma gerektiği belirtilmiştir.
  10. (.....) Lokman suresinde, sabır ve alçak gönüllülük gibi dinî ve ahlaki ödevlere dikkat çekilmiştir.

 26. Cevap: 1. Y 2. D 3. D 4. Y 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  1. Hz. Lokman, peygamber değil, Allah'ın (c.c.) kendisine özel güçler verdiği bir bilgedir. 2. Lokman suresinde, Hz. Lokman'ın oğluna verdiği öğütlerden söz edilmektedir. 3. Lokman suresi, Kur'an'ın ahlak ilkelerini öne çıkaran surelerinden biridir. 4. Lokman suresi, Mekke'de inmiştir. 5. Lokman suresinde, Hz. Lokman'ın oğluna üç defa "Yavrucuğum!" diye seslenilmiştir. 6. Lokman suresinde, Allah'a (c.c.) inanılması emredilmiştir. 7. Lokman suresinde, anne ve babaya saygı gösterilmesi istenmiştir. 8. Lokman suresinde, sorumluluk duygusuna dikkat çekilmiştir. 9. Lokman suresinde, iyilik için çalışma gerektiği belirtilmiştir. 10. Lokman suresinde, sabır ve alçak gönüllülük gibi dinî ve ahlaki ödevlere dikkat çekilmiştir. 27. Aşağıda verilen boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.

  1. Kur'an-ı Kerim'i okumaya başlamak ve öğrenmek için öncelikle _____ gerekir.
  2. Kur'an-ı Kerim, Hz. Muhammed'e (s.a.v.) _____ yoluyla indirilmiştir.
  3. Kur'an-ı Kerim'in doğru okunması ve anlaşılması için _____ ilmini bilmek gerekir.
  4. Kur'an-ı Kerim'in güzel bir sesle okunmasına _____ denir.
  5. Kur'an-ı Kerim'in doğru ve kendine özgü bir musiki ile tilaveti ancak onu _____ okumakla mümkündür.
  6. Kur'an-ı Kerim, Arapça olarak indirilmiş ilahi bir _____ 'dir.
  7. Kur'an-ı Kerim, Arap alfabesindeki _____ harflerle yazılmıştır.
  8. Kur'an harfleri, Türkçemizdeki el yazısında olduğu gibi önceki ve sonraki harfe _____ yazılır.
  9. Harflerin bu yazılış biçimlerine bir _____ verelim.
  10. Kur'an-ı Kerim öğrenmek ve okumak _____ ibadettir.

 28. Cevap: 1. harflerin doğru bir şekilde telaffuzu 2. vahiy 3. tecvid 4. tilavet 5. kurallara uygun bir şekilde 6. kitap 7. 28 8. bitiştirilerek 9. örnek 10. bir Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Ortaokul Kuran-ı Kerim 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik Detayları

Ortaokul Kuran-ı Kerim 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 12 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Ortaokul Kuran-ı Kerim 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Ortaokul Kuran-ı Kerim 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Boşluk Doldurma


Ortaokul Kuran-ı Kerim 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • OKUNACAK SURE VE AYETLER
  1. Bakara Suresi 1-15 sayfalar

Ayrıca Ortaokul Kuran-ı Kerim dersi 2.dönem 1.yazılı soruları; mebsınavları.com tarafından yeni sınav sistemine uygun olarak hazırlanmıştır

Öğrenci, tecvidin ne olduğunu ve önemini öğrenir.

Öğrenciler, Kur'an'daki harfleri doğru bir şekilde okumak için harekelerin nasıl kullanıldığını öğrenirler.

Öğrenciler, med harflerinin çeşitlerini öğrenerek, bu harflerin kelimelerin telaffuzunu ve anlamlarını nasıl etkilediğini anlayabileceklerdir. Kur'an-ı Kerim'i anlayarak okumak neden önemlidir? Cevap: Kur'an-ı Kerim'i anlayarak okumak, Rabb'imizin bize olan sevgisini hissetmek, O'nunla iletişim kurmak ve hayatımızı Kur'an ışığında yaşamak için önemlidir. Açıklama: Kur'an'ı anlayarak okumak, İslam'ı doğru bir şekilde benimsemek ve Peygamberimizin (s.a.v.) ahlakına sahip olabilmek için de önemlidir. Kazanım: Kur'an'ı anlayarak okumak, müminlerin Rabb'leriyle olan bağlarını güçlendirir ve hayatlarını Kur'an'a göre şekillendirmelerine yardımcı olur.

Hurûf-ı Mukattaa'yı öğrenmek, Kur'an-ı Kerim'i doğru bir şekilde okuyabilmek için önemlidir.

Öğrenciler, Kur'an'ın gönderiliş amacını açıklayabilirler.1.

Hz. Âdem'in yaratılışı ve meleklerin tepkileri hakkında bilgi sahibi olmak.

Hz. Hud'un kavmi, Allah'a şirk koşan ve peygamberlerini inkâr eden bir kavimdi. Allah, kavmi üzerine bir kuraklık ve ardından da şiddetli bir kasırga gönderdi ve kavmi yok oldu. Hz. Hud ve iman edenler kurtuldu.

Hz. Nuh'un yaşadığı kavim, Allah'a şirk koşan, peygamberlerini inkâr eden ve zulmeden bir kavimdi. Allah, kavmi üzerine bir tufan gönderdi ve kavmin tümünü yok etti. Sadece Hz. Nuh ve iman edenler kurtuldu. Peygamber Hud'un (a.s.) kavmini Allah'a (c.c.) davet ederken kullandığı yöntemlerden üçünü yazınız. Cevap: * Kavmini, Allah'ın (c.c.) varlığına ve birliğine inanmaya çağırdı. * Onları, Allah'a (c.c.) ibadet etmeye ve O'na ortak koşmamaya davet etti. * Günahlardan ve kötülüklerden uzak durmaları gerektiğini söyledi. Açıklama: Hz. Hud, kavmini Allah'a (c.c.) davet ederken yumuşak bir üslup kullandı ve onların akıllarına hitap etti. Ayrıca, onlara Allah'ın (c.c.) azabından da bahsetti ve onları korkuttu. Kazanım: Öğrenciler, Hz. Hud'un (a.s.) kavmini Allah'a (c.c.) davet ederken kullandığı yöntemleri öğrenecekler ve peygamberlerin davet yöntemlerinin önemini anlayacaklardır.

Hz. Salih'in kavmine gelen azap hakkında bilgi sahibi olmak.

Lokman suresini okuyan ve anlayan bir kişi, doğru bilginin önemini kavrar ve onu hayatına yansıtır. Bu sayede daha iyi bir insan olur.

Rahmet kavramının anlamını ve çeşitlerini öğrenmek.

Öğrenciler, rahmet ve merhamet kavramlarının anlamlarını öğrenmiş olurlar.

* Hz. Lokman'ın hayatı ve öğütleri hakkında bilgi sahibi olunmuştur. * Kur'an'ın ahlak ilkeleri hakkında bilgi sahibi olunmuştur. * Lokman suresinin içeriği hakkında bilgi sahibi olunmuştur. * Peygamberlerin ve bilge kişilerin sözlerine değer verme gerekliliği vurgulanmıştır. * Anne ve babaya saygı göstermenin önemi vurgulanmıştır. * Sorumluluk duygusunun önemi vurgulanmıştır. * İyilik için çalışmanın önemi vurgulanmıştır. * Sabır ve alçak gönüllülüğün önemi vurgulanmıştır

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Ortaokul Kuran-ı Kerim 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik sınavı 5.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Ortaokul Kuran-ı Kerim 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Ortaokul Kuran-ı Kerim 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Ortaokul Kuran-ı Kerim 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Ortaokul Kuran-ı Kerim 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 5.Sınıf Kur’an-ı Kerim dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.