5.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem Başı Sınav (Açık Uçlu Sorular)

5.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem Başı Sınav (Açık Uçlu Sorular) sınavı 5.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. 5.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem Başı Sınav (Açık Uçlu Sorular) CEVAPLARI

 1. Cezim nedir ve nasıl kullanılır?


 2. Cevap: Cezim, harfin üzerine küçük bir daire şeklinde yazılan işarettir. Harflerin harekesiz olarak okunmasını sağlar. Açıklama:

  Cezim, Türkçedeki sessiz harfle biten kapalı hece biçimini oluşturur. Örneğin üstünlü hemze ile cezimli lam birleşince لْ َا) el) şeklinde okunur. 3. Şedde nedir ve nasıl kullanılır?


 4. Cevap: Şedde, harfin üzerine birleşmiş iki küçük “u” harfine benzeyen işarettir. Üzerinde bulunduğu harfin iki defa okunmasını sağlar. Açıklama:

  Şeddeli harf, aslında iki harftir. Bunlardan birincisi cezimli, ikincisi harekelidir. Örneğin ن َِّ ا şeklinde yazılan ن kelime ِ ْن َ ا) inne) diye okunur. 5. Elif lam takısının okunuşu nasıl yapılır?


 6. Cevap: Elif lam takısının okunuşu, kendisinden önceki harfe göre değişir. Elif lam takısı, başına şemsî harflerden biriyle başlayan kelimelerin başına geldiğinde lam harfi cezimli olarak okunur. Elif lam takısı, başına kamerî harflerden biriyle başlayan kelimelerin başına geldiğinde ise lam harfi yazılır fakat okunmaz. Sonraki harf şeddeli okunur. Açıklama:

  Şemsî harfler, elif, he, vav ve ya harflerinin okunuşunda ağız açıklığı daha fazla olan harflerdir. Kamerî harfler ise, te, se, şın, sad, dad, ta, za, zı, ayn ve ğayn harflerinin okunuşunda ağız açıklığı daha az olan harflerdir. 7. Kur'an ezberinde başarılı olmak için hangi adımlar izlenmelidir?


 8. Cevap: Kur'an ezberinde başarılı olmak için, ezberlenecek sure veya bölümlerin öncelikle birkaç kez okunması ve işaretlenmesi, ardından koro çalışmasıyla doğru bir şekilde öğretilmesi, ayet ayet veya bölümün tamamının öğrencilere tekrar ettirilmesi ve belirlenen bir tarihe kadar ezberlenmelerinin istenmesi gibi adımlar izlenebilir. Açıklama:

  Kur'an ezberinde başarılı olmak için, ezberlenecek bölümlerin doğru bir şekilde öğrenilmesi ve tekrar edilmesi önemlidir. Koro çalışması ve grup etkinlikleri de, ezberleme sürecinin daha etkili ve eğlenceli hale gelmesini sağlayabilir. 9. İblis'in Hz. Âdem'e secde etmemesi ve kovulması olayını açıklayınız.


 10. Cevap: İblis, Allah'ın (c.c.) Hz. Âdem için secde etme emrine uymadı ve büyüklük tasladı. Bunun üzerine Allah (c.c.), İblis'i kovdu ve ona mühlet verdi. İblis, insanları kötülüklere yönlendirmeyi seçti ve onlardan intikam almak istedi. Ancak Allah (c.c.), kullarını İblis'in şerrinden koruyacağını bildirdi. Açıklama:

  İblis, gururlu bir varlıktı ve Hz. Âdem'in kendisinden üstün olduğunu kabul edemedi. Bu nedenle, Allah'ın (c.c.) secde etme emrine uymadı ve kovuldu. İblis, insanları kötülüklere yönlendirmeye karar verdi ve onlardan intikam almak istedi. Ancak Allah (c.c.), kullarını İblis'in şerrinden koruyacağını bildirdi. 11. Hz. Havva'nın yaratılması ve yasak meyveyi yemesi olayını özetleyiniz.


 12. Cevap: Allah (c.c.), Hz. Âdem'in yalnızlığını gidermek için Hz. Havva'yı yarattı. Allah (c.c.), Hz. Âdem ve Hz. Havva'ya cennette istedikleri kadar yiyip içmelerini söyledi, ancak bir ağaçtan uzak durmalarını emretti. Şeytan, Hz. Âdem ve Hz. Havva'yı kandırarak yasak meyveyi yemeye ikna etti. Hz. Âdem ve Hz. Havva, yasak meyveyi yedikten sonra yaptıkları hatayı anladılar ve Allah'tan (c.c.) af dilediler. Açıklama:

  Hz. Havva, Hz. Âdem'in eşi olarak yaratıldı. Allah (c.c.), Hz. Âdem ve Hz. Havva'ya cennette istedikleri kadar yiyip içmelerini söyledi, ancak bir ağaçtan uzak durmalarını emretti. Şeytan, Hz. Âdem ve Hz. Havva'yı kandırarak yasak meyveyi yemeye ikna etti. Hz. Âdem ve Hz. Havva, yasak meyveyi yedikten sonra yaptıkları hatayı anladılar ve Allah'tan (c.c.) af dilediler. 13. Âd kavminin helak olma nedenlerini yazınız.


 14. Cevap: * Allah'a (c.c.) ortak koşmaları, * Peygamberlerine inanmamaları, * Zulüm ve haksızlık yapmaları, * Kibir ve gururları, * İsraf ve savurganlık yapmaları. Açıklama:

  Âd kavmi, Allah'ın (c.c.) gönderdiği peygamberlere inanmadı ve onların getirdiği mesajları reddetti. Ayrıca, zulüm ve haksızlık yaptılar, kibir ve gurura kapıldılar ve israf ve savurganlık yaptılar. Bu nedenle, Allah (c.c.) onları helak etti. 15. Hz. Hud'un (a.s.) kavmine yaptığı uyarılardan üçünü yazınız.


 16. Cevap: * Allah'ın (c.c.) azabından korkmaları gerektiği, * Tevbe edip Allah'a (c.c.) yönelmeleri gerektiği, * Peygamberlere inanmaları gerektiği. Açıklama:

  Hz. Hud, kavmini Allah'ın (c.c.) azabından korkuttu ve onları tevbe etmeye çağırdı. Ayrıca, onlara peygamberlere inanmaları gerektiğini söyledi. 17. Hz. Lokman’ın oğluna verdiği öğütlerden üç örnek veriniz.


 18. Cevap: 1. Allah’a (c.c.) inan ve ona şükret. 2. Anne ve babana saygı göster ve onların rızasını almaya çalış. 3. İnsanlara iyilik yap ve kötülükten uzak dur. Açıklama:

  Hz. Lokman’ın öğütleri, her insanın hayatı boyunca uyması gereken davranışları içerir. Bu öğütler, insanın hem kendisiyle hem de başkalarıyla iyi ilişkiler kurmasını sağlar. 19. Hz. Lokman kimdir?


 20. Cevap: Hz. Lokman, eski çağlarda yaşamış olan; Allah’ın (c.c.) kendisine derin bilgi, güçlü bir anlayış, doğru konuşma ve isabetli davranış sergileme yeteneği verdiği hikmet sahibi biridir. Açıklama:

  Hz. Lokman, Kur’an’da adı geçen bir peygamber değildir. Ancak onun, Allah’ın (c.c.) kendisine hikmet verdiği bir bilge olduğu belirtilir. Lokman suresinde Hz. Lokman’ın oğluna verdiği öğütler yer almaktadır. 21. İhlasın anlamını açıklayıp örnekler veriniz.


 22. Cevap: İhlas, arıtma, saflaştırma, duru hâle getirme, ayırma gibi anlamlara gelir. İhlaslı olmak, saf ve arınmış olmak ve kurtulmak demektir. İhlas, Allah (c.c.) ile iletişiminde bireyin, görev ve sorumluluklarını başka bir amaçla değil, sadece Allah (c.c.) emrettiği için yerine getirmesi, onun memnuniyetini hedeflemesidir. Açıklama:

  İhlas, kalbin bir eylemidir ve Allah da (c.c.) kişiye niyetine, kalbinin eğilimine göre değer verir. İhlas, iyiliği Allah'a (c.c.) adayıp O'na özgü kılmaktır. Kulun bütün hareket ve davranışlarının Allah Teâlâ'nın rızası için olmasıdır. 23. İhlassız yapılan ibadetlerin Allah (c.c.) katında bir değeri var mıdır? Açıklayınız.


 24. Cevap: Hayır, yoktur. Açıklama:

  İhlas, ibadetlerin Allah (c.c.) katında kabul olması için olmazsa olmaz bir şarttır. İhlassız yapılan ibadetler, bir gösteriş ve ikiyüzlülük olarak değerlendirilir. Allah (c.c.), ihlassız yapılan ibadetleri kabul etmez. 25. İbadetin önemini açıklayınız.


 26. Cevap: İbadet, müminin Allah ile olan ilişkisini güçlendirir, günahlarının affedilmesini sağlar ve cennetteki yerini kazanmasını sağlar. Açıklama:

  İbadet, müminin Allah'a olan sevgisini ve bağlılığını göstermenin bir yoludur. Mümin, ibadet ederek Allah'ın emirlerini yerine getirir ve günahlarından arınır. İbadet, aynı zamanda kişinin ahiretteki yerini de belirler. Mümin, ibadet ederek cennetteki yerini kazanabilir. 27. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. (.....) Hz. İbrahim'in İsmail'e "Kur'an okuyayım mı sana?" diye sorması Kur'an'da geçen bir olaydır.
  2. (.....) Hz. İsa'nın çarmıha gerilerek öldürüldüğüne müminler inanmaz.
  3. (.....) Tevrat, İsrailoğullarına gönderilen son ilahi kitaptır.
  4. (.....) Hz. Muhammed (s.a.v.), son peygamberdir.
  5. (.....) Hz. İbrahim'in oğullarından biri olan İsmail, Mekkelilerin atasıdır.
  6. (.....) Hz. Musa, İsrailoğullarını Mısır'dan çıkarmıştır.
  7. (.....) Hz. İbrahim'in ikinci eşi Hacer'dir.
  8. (.....) Hz. İsa, ölüleri diriltme mucizesini göstermiştir.
  9. (.....) Hz. Davut, Mekke'de bulunan Kâbe'yi inşa ettirmiştir.
  10. (.....) Hz. İsa, İncil adlı kutsal kitabı getirmiştir.

 28. Cevap: 1. Y 2. Y 3. Y 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. Y 10. D Açıklama:

  1. Hz. İbrahim'in İsmail'e Kur'an okuma teklifinde bulunmadığını öğrenmiş oldular. 2. Hz. İsa'nın çarmıha gerilerek öldürülmediğini öğrenmiş oldular. 3. Tevrat'ın İsrailoğullarına gönderilen son ilahi kitap olmadığını öğrenmiş oldular. 4. Hz. Muhammed (s.a.v.)'in son peygamber olduğunu öğrenmiş oldular. 5. Hz. İbrahim'in oğullarından biri olan İsmail'in Mekkelilerin atası olduğunu öğrenmiş oldular. 6. Hz. Musa'nın İsrailoğullarını Mısır'dan çıkardığını öğrenmiş oldular. 7. Hz. İbrahim'in ikinci eşinin Hacer olduğunu öğrenmiş oldular. 8. Hz. İsa'nın ölüleri diriltme mucizesini gösterdiğini öğrenmiş oldular. 9. Hz. Davut'un Mekke'de bulunan Kâbe'yi inşa ettirmediğini öğrenmiş oldular. 10. Hz. İsa'nın İncil adlı kutsal kitabı getirdiğini öğrenmiş oldular. 29. Aşağıda verilen boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.

  1. Kur’an-ı Kerim, ............. olarak kabul edilir.
  2. Kur’an-ı Kerim, dinimizin temel .............. 'dir.
  3. Kur’an-ı Kerim, bize .............. ve Peygamberimiz Hz. Muhammed’i (s.a.v.) tanıtır.
  4. Kur’an-ı Kerim, ............. nasıl yaşayacağımızı öğretir.
  5. Kur’an-ı Kerim, yaşadığımız hayatı bütün yönleriyle .............
  6. Kur’an-ı Kerim, ............... ve ahlak ilkelerinden bahseder.
  7. Kur’an-ı Kerim, birey ve toplum olarak nelere dikkat edeceğimizi, nelerden ............ açıklayan bir rehberdir.
  8. Kur’an-ı Kerim, Allah’ın (c.c.) kullarının iyiliği için indirdiği bir .............
  9. Kur’an-ı Kerim’in gönderiliş amacı, insanların .............. ve her iki dünyada da mutlu olmalarını sağlamaktır.
  10. Kur’an-ı Kerim’in mesajını öğrenmek, .............. mümkündür.

 30. Cevap: a. vahyedilmiş kitap, b. kaynağı, c. Allah’ı, d. ibadet ve, e. kuşatır, f. inanç, g. kaçınmamız gerektiğini, h. kılavuzdur, ı. doğruya, güzele ulaşmaları, j. üzerinde düşünülüp ve doğru bir şekilde anlaşılması Açıklama:

  Kur’an-ı Kerim, Allah (c.c.) tarafından insanlara gönderilmiş vahyedilmiş bir kitaptır. Dinimizin temel kaynağıdır. Bize Allah’ı anlatır ve Peygamberimiz Hz. Muhammed’i (s.a.v.) tanıtır. Kur’an-ı Kerim, nasıl yaşayacağımızı öğretir. Yaşadığımız hayatı bütün yönleriyle kuşatır. İnanç, ibadet ve ahlak ilkelerinden bahseder. Kur’an-ı Kerim, birey ve toplum olarak nelere dikkat edeceğimizi, nelerden kaçınmamız gerektiğini açıklayan bir rehberdir. Allah’ın (c.c.) kullarının iyiliği için indirdiği bir kılavuzdur. Kur’an-ı Kerim’in gönderiliş amacı, insanların doğruya, güzele ulaşmaları ve her iki dünyada da mutlu olmalarını sağlamaktır. Kur’an-ı Kerim’in mesajını öğrenmek, üzerinde düşünülüp ve doğru bir şekilde anlaşılması mümkündür.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
5.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem Başı Sınav (Açık Uçlu Sorular) Detayları

5.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem Başı Sınav (Açık Uçlu Sorular) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 12 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 5.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem Başı Sınav (Açık Uçlu Sorular) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

5.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem Başı Sınav (Açık Uçlu Sorular) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Boşluk Doldurma


5.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem Başı Sınav (Açık Uçlu Sorular) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • OKUNACAK SURE VE AYETLER
  1. Bakara Suresi 1-15 sayfalar

Ayrıca 5.sınıf Kuran-ı Kerim dersi 2.dönem 1.sınav soruları açık uçlu sorulardan yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Öğrenciler, cezimin ne olduğunu ve nasıl kullanıldığını öğrenirler.

Öğrenciler, şeddenin ne olduğunu ve nasıl kullanıldığını öğrenirler.

Elif lam takısının okunuşunu doğru bir şekilde öğrenmek, Kur'an-ı Kerim'i doğru bir şekilde okuyabilmek için önemlidir. Kur'an'ın ezberlenmesinde hangi ilke ve yöntemler kullanılır? Cevap: Kur'an'ın ezberlenmesinde, harflerin mahreçlerinden doğru telaffuz edilmesi, kelimelerin düzgün okunması ve yüzünden okuma alışkanlığının geliştirilmesi gibi temel ilke ve yöntemler uygulanır. Açıklama: Kur'an'ın doğru ve eksiksiz bir şekilde ezberlenmesi için, harflerin telaffuzu ve kelimelerin okunuşu konusunda dikkatli olmak gerekir. Yüzünden okuma alışkanlığı da, ezberlenen bölümlerin daha kolay hatırlanmasını sağlar. Kazanım: Öğrenciler, Kur'an'ın ezberlenmesinde uygulanan temel ilke ve yöntemleri öğrenerek, ezberleme süreçlerini daha etkili hale getirebilirler.

Öğrenciler, Kur'an ezberinde başarılı olmak için izlenecek adımları öğrenerek, ezberleme süreçlerini daha verimli bir şekilde yönetebilirler.

İblis'in Hz. Âdem'e secde etmemesi ve kovulması olayı hakkında bilgi sahibi olmak.

Hz. Havva'nın yaratılması ve yasak meyveyi yemesi olayı hakkında bilgi sahibi olmak.

Öğrenciler, Âd kavminin helak olma nedenlerini öğrenecekler ve peygamberlerin gönderilmesinin önemini anlayacaklardır.

Öğrenciler, Hz. Hud'un (a.s.) kavmine yaptığı uyarıları öğrenecekler ve peygamberlerin uyarılarının önemini anlayacaklardır.1.

Hz. Lokman’ın öğütlerini uygulayan bir kişi, daha iyi bir insan olur ve hem kendisiyle hem de başkalarıyla iyi ilişkiler kurar.

Hz. Lokman’ın hayatını ve öğütlerini öğrenen bir kişi, daha iyi bir insan olmak için çaba gösterir.

Öğrenciler, ihlas kavramının anlamını öğrenmiş ve örnekler ile kavramı kavramış olurlar.

Öğrenciler, ihlasın önemini kavrayarak ihlassız yapılan ibadetlerin Allah (c.c.) katında bir değerinin olmadığını öğrenmiş olurlar.

Öğrenciler, ibadetin önemini açıklayabilmelidir.

Öğrenciler Kur’an-ı Kerim’in ne olduğunu, dinimizdeki önemini ve gönderiliş amacını öğrenirler. Ayrıca

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

5.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem Başı Sınav (Açık Uçlu Sorular) sınavı 5.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

5.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem Başı Sınav (Açık Uçlu Sorular) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

5.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem Başı Sınav (Açık Uçlu Sorular) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 5.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem Başı Sınav (Açık Uçlu Sorular) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

5.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem Başı Sınav (Açık Uçlu Sorular) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 5.Sınıf Kur’an-ı Kerim dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.