Lise Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı - 12.Sınıflar

Lise Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı - 12.Sınıflar sınavı 12.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Lise Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı - 12.Sınıflar CEVAPLARI

 1. Hac ibadeti ne zaman gerçekleştirilir?

  A) Ramazan ayında    B) Zilhicce ayında
  C) Recep ayında         D) Şaban ayında
  E) Muharrem ayında

 2. Cevap: B Açıklama:

  Hac ibadeti, İslam dinine mensup olanların, Zilhicce ayının ilk on gününde gerçekleştirdiği bir ibadettir. Hac ibadeti, Müslümanların Kabe'yi ziyaret etmesi ve birtakım ritüelleri yerine getirmesiyle tamamlanır. Bu ritüeller arasında Safa ile Merve arasında say yapmak, Arafat'ta vakfe yapmak, kurban kesmek ve tavafta bulunmak yer alır. 3. Haccın yapılması için belirli bir tarih var mıdır?

  A) Hayır, herhangi bir zaman yapılabilir.
  B) Sadece Ramazan ayında yapılabilir.
  C) Muharrem ayında yapılması tavsiye edilir.
  D) Zilhicce ayında yapılması tavsiye edilir.
  E) Haccın yapılması için belirli bir tarih yoktur.

 4. Cevap: D Açıklama:

  Haccın yapılması için belirli bir tarih vardır ve o tarihler, İslam takvimine göre Zilhicce ayının ilk on günüdür. Bu dönemde Mekke'ye giden Müslümanlar, Haccı yerine getirirler. Haccın belirli bir zaman diliminde yapılması, İslam'ın temel şartlarından biridir. 5. Hac ibadeti sırasında Arafat'ta yapılan ibadet nedir?

  A) Şeytan taşlama                  B) Tavaf                          
  C) Safa ile Merve arasında koşu    D) Kurban kesimi                  
  E) Vakfe                          

 6. Cevap: E Açıklama:

  Hac ibadeti sırasında Arafat'ta yapılan ibadet, Vakfe adı verilen ve Arafat Dağı'nda Hacıların ayakta durarak dua ettiği ve ibadet ettikleri bir ritüeldir. Bu ibadet, Hac'ın en önemli bölümlerinden biridir ve Hac'ın 9. günü gerçekleştirilir. Hacıların burada Allah'a yakarışları ve duaları kabul edildiği inancı vardır. 7. Haccın son günü, hacıların hangi ritüelini tamamlamaları gerekmektedir?

  A) Safa ile Merve arasında koşu    B) Şeytan taşlama                 
  C) Tavaf                           D) Kurban kesimi                  
  E) Vakfe                          

 8. Cevap: E Açıklama:

  Haccın son günü hacıların tamamlaması gereken ritüel vakfe adı verilen Arafat'ta bir gün boyunca dua etme ve ibadet etmedir. Bu ritüel hac ibadetinin en önemli bölümlerinden biridir ve hacıların günahlarından arınmalarına yardımcı olur. Vakfe sırasında yapılan duaların kabul edildiğine inanılır. 9. Kâbe binası hangi dönemde ilk defa inşa edilmiştir?

  A) Peygamberlik öncesi dönemde          B) Peygamberlik dönemi başlangıcında   
  C) Peygamberlik dönemi ortalarında      D) Peygamberlik dönemi sonlarında      
  E) İslam'ın yayılma döneminde          

 10. Cevap: A Açıklama:

  Kabe binası ilk defa Peygamberlik öncesi dönemde inşa edilmiştir ve zaman içerisinde defalarca yenilenmiştir. Bu yapı, İslam dininde kutsal bir mekan olarak kabul edilmekte ve her yıl milyonlarca Müslüman tarafından ziyaret edilmektedir. 11. Haccın tarihi sürecinde, hangi dönemde Safa ve Merve arasındaki sa'y ibadeti ortaya çıkmıştır?

  A) Peygamberlik dönemi başlangıcında    B) Peygamberlik dönemi ortalarında     
  C) Peygamberlik dönemi sonlarında       D) Emevi döneminde                     
  E) Abbasiler döneminde                 

 12. Cevap: A Açıklama:

  Safa ve Merve arasındaki sa'y ibadeti, İslam'ın erken dönemlerinde, Peygamberlik dönemi başlangıcında ortaya çıkmıştır. Bu ibadet, Hz. İbrahim ve Hz. İsmail'in Kabe'yi yeniden inşa etmeleri ve Allah'ın emirlerine uymaları anısına yapılmaktadır. Yürüyüşün tamamlanmasıyla, Hac ibadeti de tamamlanmış olur. 13. Sadaka vermekle ilgili hangisi doğrudur?

  A) Sadaka verirken karşılık beklenmez.
  B) Sadaka veren kişi fakir olmamalıdır.
  C) Sadaka, sadece maddi yardım yapmakla sınırlıdır.
  D) Sadaka verirken sadece akrabalara yardım edilmelidir.
  E) Sadaka vermek İslam dininde önemli değildir.

 14. Cevap: A Açıklama:

  Sadaka vermek, yardıma muhtaç insanlara destek olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla yapılan bir eylemdir ve karşılık beklenmez. Sadaka veren kişinin zengin veya fakir olması önemli değildir, herkes sadaka verebilir. Sadaka sadece maddi yardım yapmakla sınırlı değildir, zaman, emek veya bilgi gibi farklı şekillerde de verilebilir. 15. İnfak, İslam dininde hangi amaçla yapılır?

  A) Sadece fakirlere yardım etmek için yapılır.
  B) Yoksulların ihtiyaçlarını gidermek için yapılır.
  C) Zenginlerin toplumda adil bir paylaşım yapması için yapılır.
  D) Sadece bayramlarda yapılır.
  E) Yalnızca Ramazan ayında yapılır.

 16. Cevap: C Açıklama:

  Bu soruda infak kavramının İslam dinindeki amacı sorulmaktadır. İnfak, zenginlerin kazandıklarının bir kısmını fakirlere ve toplumun ihtiyaç sahibi olan kesimlerine vermesini ifade eder. Bu sayede toplumda bir dayanışma ve adil bir paylaşım sağlanması amaçlanır. 17. İnfakın sadece maddi olarak gerçekleştirilmesi gerektiği düşüncesi doğru mudur?

  A) Evet, sadece para ve mal yardımında bulunmak yeterlidir.
  B) Hayır, manevi destek ve yardım da infak kapsamında sayılabilir.
  C) Sadece yoksullara yardım etmek yeterlidir.
  D) Sadece eğitime yardım etmek yeterlidir.
  E) Sadece doğal afetlerde yardım etmek yeterlidir.

 18. Cevap: B Açıklama:

  İnfakın sadece maddi yardımla sınırlı olması yanlıştır. İnfak, mal ve para yardımının yanı sıra manevi destek ve yardımı da kapsar. İnfak, toplumsal dayanışmayı ve karşılıklı yardımlaşmayı teşvik eder ve İslam dininin önemli bir kavramıdır. 19. İnfak ve sadaka arasındaki fark nedir?

  A) İnfak zekat vermekken, sadaka mal ve para yardımında bulunmaktır.
  B) İnfak sadece Müslümanlara yardımken, sadaka herkese yardım yapmaktır.
  C) İnfak kalıcı hayır işleri yaparken, sadaka nakdi yardım yapmaktır.
  D) İnfak sadece fakirlere yardımken, sadaka yoksullara ve ihtiyaç sahiplerine yardım yapmaktır.
  E) İnfak ve sadaka arasında fark yoktur, aynı şeyi ifade ederler.

 20. Cevap: C Açıklama:

  İnfak ve sadaka, İslam dinindeki yardım kavramlarıdır. İnfak, kişinin malını ve parasını zekat, fitre gibi belirli bir düzen içinde yardıma ihtiyacı olanlara vermesidir. Sadaka ise genel olarak herhangi bir zamanda herhangi bir miktarda yapılan yardım anlamına gelir ve infakın yanı sıra nakdi yardımı da kapsar. 21. Zekâtın verilmesi zorunlu olan varlıklar arasında hangisi yer almaz?

  A) Para    B) Altın    C) Gümüş    D) Hayvan    E) Ev

 22. Cevap: E Açıklama:

  Zekâtın verilmesi zorunlu olan varlıklar arasında yer almayan seçenek "E) Ev" dir. Zekât, belirli miktarda birikime sahip olan ve belirli bir süre elde tutulan mallardan ve para birimlerinden alınır. Ancak ev, zekâtın verilmesi gereken bir varlık değildir. Zekâtın verilmesi, İslam dininde bir ibadet olarak kabul edilir ve toplumsal dayanışma, yardımlaşma ve adaleti sağlamayı amaçlar. 23. Hangisi zekâtın hesaplanmasında kullanılan bir formül değildir?

  A) Altın miktarının gram cinsinden değeri x nisap oranı
  B) Gümüş miktarının gram cinsinden değeri x nisap oranı
  C) Ticari malların değeri x nisap oranı
  D) Toprak ve tarım ürünlerinin değeri x nisap oranı
  E) Herhangi bir malın piyasa değeri x nisap oranı

 24. Cevap: E Açıklama:

  Bu soruda zekâtın hesaplanmasında kullanılan bir formül verilmeyip, hangi seçeneklerin bu formüllere dahil olmadığı sorulmaktadır. Zekât hesaplamasında kullanılan formüller arasında altın miktarının gram cinsinden değeri x nisap oranı, gümüş miktarının gram cinsinden değeri x nisap oranı, ticari malların değeri x nisap oranı, toprak ve tarım ürünlerinin değeri x nisap oranı gibi seçenekler yer almaktadır. Dolayısıyla, hangisi zekâtın hesaplanmasında kullanılan bir formül değildir sorusunun cevabı E seçeneğidir. 25. Zekât ödenirken hangi seçenekteki kişilere öncelik verilir?

  A) Akraba ve yakınlar        B) Zenginler                
  C) İhtiyaç sahibi olanlar    D) Kimsesizler              
  E) Gençler                  

 26. Cevap: C Açıklama:

  Zakat ödemesinde öncelik, ihtiyaç sahibi olanlara verilir. Bunun sebebi, İslam dininde fakirlerin, düşkünlerin, yoksulların, miskinlerin ve muhtaçların korunması, desteklenmesi ve yardım edilmesi gerektiği düşüncesidir. Akraba ve yakınlar da yardım edilmesi gereken kişiler arasındadır ancak ihtiyaç sahiplerine öncelik verilir. 27. Kur'an ve Sünnette zekâtın verilmesiyle ilgili hangisi doğrudur?

  A) Zekât vermek kişinin tercihine bağlıdır.
  B) Zekât vermek sadece maddi varlıklar üzerinden hesaplanır.
  C) Zekât vermek sadece Müslümanlar için zorunludur.
  D) Zekât vermek, yılda bir defa belirli bir miktarda yapılır.
  E) Zekât vermek için belirli bir kişisel gelir sınırı bulunmaktadır.

 28. Cevap: D Açıklama:

  Kur'an ve Sünnette zekâtın verilmesiyle ilgili doğru olan şık, D şıkkıdır. Zekât vermek yılda bir defa, belirli bir miktar üzerinden hesaplanır ve her Müslüman için zorunludur. Zekâtın verilmesi, kişinin tercihine bırakılmamıştır ve maddi varlıkların yanı sıra diğer varlıklar da hesaba katılabilir. 29. Zekât vermek, zenginlerin mal varlığını azaltarak aşağıdakilerden hangisine yardımcı olabilir?

  A) Toplumsal dayanışmayı güçlendirmeye
  B) Sadece fakirlerin refah düzeyini artırmaya
  C) Yalnızca zenginlerin daha mütevazı hale gelmesine
  D) Sadece fakirlerin temel ihtiyaçlarını karşılamaya
  E) Sadece zenginlerin daha fazla servet biriktirmesine

 30. Cevap: A Açıklama:

  Bu soruda zekât vermenin amacıyla ilgili bir soru sorulmaktadır. Zekât vermek, toplumsal dayanışmayı güçlendirmeye yardımcı olur ve zenginlerin mali yükünü azaltarak fakirlerin refah düzeyini artırabilir. Ayrıca zenginlerin daha mütevazı hale gelmelerine de yardımcı olabilir. 31. Bir kişinin sahip olduğu altın ve gümüşün zekâtı nasıl hesaplanır?

  A) Toplam miktarın %2,5'i kadar    B) Toplam miktarın %5'i kadar     
  C) Sadece altının %2,5'i kadar     D) Toplam miktarın %10'u kadar    
  E) Sadece gümüşün %2,5'i kadar    

 32. Cevap: A Açıklama:

  Bu soru, İslamiyet'in temel ibadetlerinden biri olan zekâtın hesaplanması ile ilgilidir. Zekât, belirli bir miktardan fazla altın, gümüş, para gibi değerli varlıklara sahip olan Müslümanların, mal varlıklarının bir bölümünü ihtiyaç sahibi kişilere vermek zorunda olduğu bir ibadettir. Altın ve gümüş için zekât oranı, toplam miktarın %2,5'idir. 33. Zekâtın ne zaman ödenmesi gerektiği konusunda hangi durum doğrudur?

  A) Zekâtın sadece Ramazan ayında ödenmesi gerekiyor
  B) Zekâtın yılın herhangi bir zamanında ödenebilir
  C) Zekâtın sadece Kurban Bayramı'nda ödenmesi gerekiyor
  D) Zekâtın yılın sonunda ödenmesi gerekiyor
  E) Zekâtın yılın başında ödenmesi gerekiyor

 34. Cevap: B Açıklama:

  Zekâtın ödeme zamanıyla ilgili İslami kaynaklarda belirlenmiş bir takvim vardır ve buna göre zekâtın belirli bir miktara ulaştıktan sonra ve bir yıl boyunca elde tutulduktan sonra ödenmesi gerekmektedir. Bu takvime göre zekât, yılın herhangi bir zamanında ödenebilir ancak eldeki mal varlığına göre yıllık hesaplama yapılması gerekmektedir. Bu nedenle doğru cevap B şıkkıdır. 35. Zekât vermek sadece maddi bir ibadet midir?

  A) Evet, sadece maddi bir ibadettir.
  B) Hayır, hem maddi hem de manevi bir ibadettir.
  C) Zekât vermek bir ibadet değildir.
  D) Zekâtın maddi veya manevi bir yönü yoktur.
  E) Zekâtın maddi veya manevi olduğuna dair bir bilgi yoktur.

 36. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevabı "B) Hayır, hem maddi hem de manevi bir ibadettir" olarak verilebilir. Zekât vermek, bir yandan maddi bir yardım şeklidir, ancak aynı zamanda İslami bir sorumluluk ve vicdani bir görevdir. Bu nedenle zekât vermek, hem maddi hem de manevi bir ibadettir. 37. Zekâtın sadece müslümanlar arasında mı verilmesi gerekir?

  A) Evet, sadece müslümanlar arasında verilmesi gerekir.
  B) Hayır, herkese verilebilir.
  C) Zekât vermek gerekli bir ibadet değildir.
  D) Zekâtın kimlere verileceği belirli değildir.
  E) Zekâtın verileceği kişilerin dinine veya inancına bakılmaz.

 38. Cevap: A Açıklama:

  Zekât, İslam dininde farz olan bir ibadettir ve sadece müslümanlar arasında verilmesi gerekir. Ancak, bazı durumlarda (örneğin, İslam ülkelerindeki azınlık gruplara) zekâtın verilmesi konusunda farklı yorumlar da mevcuttur. 39. Orucu bozan bir kişinin kefareti nedir?

  A) Yoksullara para vermek    B) 60 gün oruç tutmak       
  C) Bir köle azat etmek       D) 10 fakire yemek vermek   
  E) Hacca gitmek             

 40. Cevap: B Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı - 12.Sınıflar Detayları

Lise Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı - 12.Sınıflar 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 16 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı - 12.Sınıflar Testini Çöz tıklayın. Lise Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı - 12.Sınıflar yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı - 12.Sınıflar sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca Lise temel dini bilgiler 2.dönem 2.yazılı soruları; 12.sınıflar için tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Haccın yapılması için belirli bir tarih vardır ve o tarihler, İslam takvimine göre Zilhicce ayının ilk on günüdür.

Hac ibadeti sırasında Arafat'ta yapılan ibadetin Vakfe olduğunu bilmek.

Hac ibadetinin önemli bir ritüeli olan vakfe'nin ne olduğunu ve hacıların günahlarından arınmalarına yardımcı olduğunu bilmek.

İslam tarihi ve kültürüne dair bilgi sahibi olmak olarak özetlenebilir.

Safa ve Merve arasındaki sa'y ibadetinin İslam'ın erken dönemlerinde ortaya çıktığını bilmek.

Sadaka vermenin önemi ve kimlerin verebileceği konusunda bilgi sahibi olmak.

İnfak ve sadaka terimleri arasındaki farkı açıklayabilirim.

Zekâtın hesaplanmasında kullanılan formülleri bilmek

Zekat verirken öncelik ihtiyaç sahibi olanlara verilir.

Zekât vermenin toplumsal dayanışma ve refah düzeyinin artırılması açısından önemli bir araç olduğu söylenebilir.

İslamiyet'te zekâtın hesaplanması ve altın-gümüş için zekât oranı.

Zekâtın ödeme zamanı, belirli bir miktarın bir yıl boyunca elde tutulması sonrası yılın herhangi bir zamanında ödenir.

Zekâtın sadece maddi bir yardım şekli olmadığı, aynı zamanda İslami bir sorumluluk ve vicdani bir görev olduğu ve dolayısıyla hem maddi hem de manevi bir ibadet olarak kabul edildiği anlaşılır.

Orucu bozan bir kişinin kefareti, 60 gün oruç tutmaktır. Ancak bunu yapamayacak durumda olanlar, yoksullara para vermek, bir köle azat etmek veya 10 fakire yemek vermek gibi alternatiflerle kefaretlerini ödeyebilirler.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı - 12.Sınıflar sınavı 12.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı - 12.Sınıflar Testi İstatistikleri

Bu sınav 5 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 35 kere doğru, 49 kere yanlış cevap verilmiş.

Lise Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı - 12.Sınıflar Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı - 12.Sınıflar sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı - 12.Sınıflar sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı - 12.Sınıflar sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

12.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Sınavı Hazırla
  12.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Dersi Ünite Özetleri