İngilizce 6.Sınıf 2.Dönem Sınav Soruları

İngilizce 6.Sınıf 2.Dönem Sınav Soruları sınavı 6.Sınıf kategorisinin İngilizce alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. İngilizce 6.Sınıf 2.Dönem Sınav Soruları CEVAPLARI

 1. What is the correct comparative form of the adjective "big"?

  A) Bigger    B) Biger    C) Biggest    D) More big

 2. Cevap: A Açıklama: 3. Which sentence contains a reflexive pronoun?

  A) She gave him the book.
  B) They enjoyed themselves at the park.
  C) He cooked dinner for his family.
  D) I don't like to wear dresses.

 4. Cevap: B Açıklama:

  The sentence that contains a reflexive pronoun is B) They enjoyed themselves at the park. Reflexive pronouns, bir özneyle ilgili olarak geri dönüşümsel bir ilişki veya yansıma ifade eder. Bu cümlelerde, özne kendisiyle ilgili bir eylem gerçekleştirir veya etkilenir. B seçeneğinde "themselves" reflexive pronoun olarak kullanılmıştır, çünkü "they" öznesine geri dönüşümsel bir ilişkiyi ifade eder. Diğer seçeneklerde ise reflexive pronoun bulunmamaktadır. 5. Which sentence is in the past perfect tense?

  A) She is studying for her test.
  B) We will go to the beach tomorrow.
  C) He had finished his homework before he went to bed.
  D) They are watching a movie right now.

 6. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "C) He had finished his homework before he went to bed." olan bu soruda, geçmiş zamanın öncesinde tamamlanan bir eylemi ifade eden "past perfect tense" kullanılmıştır. A) "She is studying for her test." - Present continuous tense B) "We will go to the beach tomorrow." - Future simple tense C) "He had finished his homework before he went to bed." - Past perfect tense D) "They are watching a movie right now." - Present continuous tense 7. Which sentence contains an infinitive verb?

  A) She is playing tennis.              B) They walked to the store.          
  C) He wants to travel to Europe.       D) We ate dinner at the restaurant.   

 8. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) He wants to travel to Europe." cümlesidir. "to travel" ifadesi bir "infinitive verb"dir. "Infinitive verbs", "to" ile başlayan ve "to" sonrasında bir fiilin yalın hâlini alan fiillerdir. Bu örnekte "to travel", "to" ile başlayan ve "travel" fiilinin yalın hâli olan bir "infinitive verb"dir. 9. Which sentence is in the simple present tense?

  A) He will go to the concert next week.
  B) She is studying for her exam.
  C) We always eat breakfast at home.
  D) They had a great time on their vacation.

 10. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C'dir, yani "We always eat breakfast at home." cümlesi basit şimdiki zaman (simple present tense) kullanılarak yazılmıştır. Simple present tense, bir eylemin her zaman yapıldığını veya genel olarak doğru olduğunu ifade etmek için kullanılır. Bu tense, olumlu, olumsuz ve soru cümleleri için farklı şekillerde kullanılır. A) "He will go to the concert next week." cümlesi, basit gelecek zaman (simple future tense) kullanılarak yazılmıştır. B) "She is studying for her exam." cümlesi, şimdiki zamanın şimdiki süreci (present continuous tense) kullanılarak yazılmıştır. D) "They had a great time on their vacation." cümlesi, geçmiş zamanın geçmiş hali (past perfect tense) kullanılarak yazılmıştır. 11. Which sentence contains a modal verb?

  A) She sings beautifully.              B) They have three cats and a dog.    
  C) He can speak three languages.       D) We went to the zoo last weekend.   

 12. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: C) He can speak three languages. Modal (kaydırıcı) fiiller, bir eylemin olasılığını, istekliliğini, oluşunu veya diğer benzer koşullarını belirten fiillerdir. Soruda, "modal fiil içeren cümle hangisidir?" sorulmuştur. "Can" modal bir fiildir ve "He can speak three languages" cümlesinde kullanılmıştır. Bu cümlede, kişinin üç dil konuşabilme yeteneği hakkında bilgi veriliyor. 13. What is the correct form of the verb in the following sentence? "The students _______ English every day."

  A) study    B) studies    C) studied    D) studying

 14. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun doğru cevabı "study" (A) formudur. Çünkü cümledeki özne "students" yani çoğul bir öznedir, bu yüzden fiil de çoğul formda olmalıdır. "Study" fiili ise çoğul bir özne ile kullanılabilecek doğru formdur. Bu sorunun çözümü, özne-yüklem uyumuna dikkat etmek ve fiil çekimlerini bilmekle ilgilidir. 15. Choose the correct pronoun to complete the sentence: "Sarah and I went to the store, but _____ forgot the shopping list."

  A) you    B) they    C) he    D) I

 16. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı "D" seçeneği yani "I" şeklindedir. Çünkü cümlede konuşanın kendisi olduğu için, kişi zamiri olarak "I" kullanılır. "you" (sen), "they" (onlar), ve "he" (o-erkek) ise cümlede uygun değillerdir. 17. What is the correct form of the verb in the following sentence? "My sister _______ her homework every day."

  A) does    B) do    C) did    D) doing

 18. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) does. Verilen cümle "My sister does her homework every day." şeklindedir. "does" fiili, "he/she/it" öznesi ile kullanıldığında üçüncü tekil şahıs hâlinde "do" fiilinin yerini alır. Bu nedenle doğru cevap "A) does" olacaktır. 19. Choose the correct possessive pronoun to complete the sentence: "The book belongs to _____."

  A) me    B) him    C) her    D) us

 20. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "A) me" dir. "The book belongs to me" cümlesinde "me" zamiri doğru kullanılmıştır çünkü "belong to" fiili, sahiplik gösterir ve "me" bu sahipliği ifade eder. 21. Which sentence is in the past tense?

  A) She is playing basketball.       B) They will go to the beach.      
  C) I ate breakfast this morning.    D) He has a new bike.              

 22. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C seçeneği olan "I ate breakfast this morning" cümlesidir. Bu cümle, geçmiş zaman (past tense) yapıda bir fiil içerir. Geçmiş zaman, bir olayın belirli bir zamanda gerçekleştiğini ifade eder. 23. Choose the correct auxiliary verb to complete the sentence: "I _____ going to the party tonight."

  A) am    B) is    C) are    D) be

 24. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) am'dir. Çünkü "I" kişisel zamirinin eylem halindeki fiilinin doğru hali "am"dir. "Is" üçüncü tekil şahıs için kullanılırken, "are" çoğul kişiler veya "you" için kullanılır. "Be" ise yardımcı fiil olarak kullanılsa da, bu cümlede doğru bir şekilde kullanılmamaktadır. 25. What is the correct form of the verb in the following sentence? "The dog _______ all day."

  A) barking    B) bark    C) barks    D) barked

 26. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: C) barks. Cümle şu anki zaman (present tense) kullanılarak yazılmıştır. "The dog" konuşulan zamanda (present) hala havlıyor demek istendiği için, "barks" (havlar) fiilinin şimdiki zaman (present simple) halinde kullanılması gerekir. Diğer seçenekler geçmiş zaman (past tense) veya -ing ekli halleri olduğu için doğru değildir. 27. Which sentence is in the present continuous tense?

  A) I will study for the exam tomorrow.
  B) She eats pizza every Friday.
  C) They are watching a movie right now.
  D) He walked to the store yesterday.

 28. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C şıkkıdır, "They are watching a movie right now." Bu cümle şimdiki zamanda (present) devam eden bir eylemi (watching a movie) ifade eder ve bu nedenle present continuous tense olarak bilinir. Diğer seçenekler ya gelecek zaman (will study) ya da geçmiş zamandaki (ate, walked) eylemleri ifade ederler. 29. Choose the correct form of the verb "to be" to complete the sentence: My friends ___ waiting for me.

  A) am    B) is    C) are    D) be

 30. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) are. Bu soruda, "My friends" (Arkadaşlarım) öznesi yer alıyor. "My friends" (Arkadaşlarım) çoğul bir özne olduğu için, doğru fiil formu da çoğul "are" (bekliyorlar) şeklindedir. Cevap "C) are" olarak verilmiştir. Özne "My friends" olduğundan, doğru fiil formu çoğul "are" olmalıdır. Şıklardan yalnızca "C) are" bu şekildedir. Diğer şıkların hepsi, tekil bir özne için kullanılır. 31. What is the correct comparative form of the adjective "funny"?

  A) funnyer    B) funnier    C) more funny    D) most funny

 32. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "B) funnier"dir. İngilizcede, tek heceli sıfatlar için "-er" eki kullanılarak karşılaştırma yapılırken, çok heceli sıfatlar için "more" kelimesi kullanılarak karşılaştırma yapılır. Bu soruda "funny" sıfatı iki hecelidir, dolayısıyla doğru cevap "funnier" yani "daha komik" şeklindedir. 33. Which sentence has a subject-verb agreement error?

  A) The team of players are practicing.
  B) She love to read books.
  C) My parents and I am going on vacation.
  D) The dog barks loudly every morning.

 34. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevabı B) She love to read books. Bu cümlede "She" tekil bir özne olduğu için yardımcı fiil "loves" olmalıdır. "Love" ise çoğul bir fiildir ve doğru form değildir. bu soru özne-yüklem uyumu konusunu test ediyor. Özne-yüklem uyumu, cümledeki öznenin sayısının, yüklem ile uyumlu olmasını gerektirir. Eğer özne tekil ise, yüklem de tekil olmalıdır. Eğer özne çoğul ise, yüklem de çoğul olmalıdır. Bu soruda, sadece B şıkkındaki cümlede özne-yüklem uyumu hatası bulunmaktadır. 35. Choose the correct form of the verb "to do" to complete the sentence: ____ you like ice cream?

  A) Does    B) Do    C) Did    D) Will

 36. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı A şıkkı olan "Does" olarak verilmiştir. Bu soru olumlu bir cümle olmayıp bir soru cümlesi olduğu için, "do" yardımcı fiili soru formunda kullanılmaktadır. "Do" yardımcı fiili, "I, you, we, they" gibi öznelerle kullanılırken "does" yardımcı fiili "he, she, it" özneleriyle kullanılır. Bu nedenle doğru cevap "Does" yani A şıkkıdır. 37. What is the correct plural form of the word "child"?

  A) childs    B) childes    C) children    D) child's

 38. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) children. "Child" kelimesinin çoğul hali "children" şeklindedir. "Childs" veya "childes" gibi başka bir çoğul formu yoktur. "Child's" ise possessive (iyelik) formudur. 39. Which sentence is in the past perfect tense?

  A) I am going to eat breakfast.
  B) She will have finished her homework by 9pm.
  C) They had gone to the beach before the rain started.
  D) He plays basketball every weekend.

 40. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) They had gone to the beach before the rain started. Past perfect tense, geçmişte tamamlanmış bir eylemi ifade etmek için kullanılır. Bu tense, "had" yardımcı fiili ve fiilin üçüncü hali ile oluşturulur. Şıklar arasında sadece "They had gone to the beach before the rain started." cümlesi past perfect tense kullanılarak oluşturulmuştur. Diğer şıklar ya şimdiki zamanda ya da gelecek zamanı ifade eder.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
İngilizce 6.Sınıf 2.Dönem Sınav Soruları Detayları

İngilizce 6.Sınıf 2.Dönem Sınav Soruları 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 06 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için İngilizce 6.Sınıf 2.Dönem Sınav Soruları Testini Çöz tıklayın. İngilizce 6.Sınıf 2.Dönem Sınav Soruları yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

İngilizce 6.Sınıf 2.Dönem Sınav Soruları sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


İngilizce 6.Sınıf 2.Dönem Sınav Soruları Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • BOOKWORMS
  1. Students will be able to describe the locations of people and things. Students will be able to describe past events with definite time.
  2. Students will be able to listen to the instructions and locate things. Students will be able to understand past events in oral texts.
  3. Students will be able to talk about the locations of people and things. Students will be able to talk about past events with definite time.
  4. Students will be able to understand short, simple sentences and expressions about past events with definite time.
  5. Students will be able to write about past events with definite time. Students will be able to write about the locations of people and things.
 • SAVING THE PLANET
  1. Students will be able to give each other suggestions about the protection of the environment.
  2. Students will be able to recognize appropriate attitudes to save energy and to protect the environment. Students will be able to understand suggestions related to the protection of the environment in simple oral texts.
  3. Students will be able to talk to people about the protection of the environment.
  4. Students will be able to understand the texts about the protection of the environment. Students will be able to follow short, simple written instructions.
  5. Students will be able to write simple pieces about the protection of the environment.
 • DEMOCRACY
  1. Students will be able to give short descriptions of past and present events. Students will be able to talk about the concept of democracy.
  2. Students will be able to recognize familiar words and simple phrases related to the concept of democracy.
  3. Students will be able to recognize some key features related to the concept of democracy.
  4. Students will be able to talk about the stages of classroom president polls.
  5. Students will be able to write simple pieces about concepts related to democracy.

Ayrıca İngilizce dersi 6.sınıflar için 2.dönem sonu sınav soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak mebsinavlari.com tarafından hazırlanmıştır

Bu sorunun cevap anahtarı A'dır, yani "Bigger". "Big" sıfatının karşılaştırmalı hali "bigger" olarak oluşturulur. "Biger" ve "biggest" seçenekleri ise yanlış yazılmıştır. "More big" ise yanlış bir yapıdır ve doğru kullanımı "bigger" olarak yapılmalıdır.

Reflexive pronoun kullanımını anlar ve bu tür pronounları doğru şekilde tanımlayabilir.

İngilizce'de farklı zaman formlarını tanıyarak, zamanları doğru kullanabilme becerisi.

"infinitive verbs" kavramını anlamalarına yardımcı olmaktır.

Öğrenciler, basit şimdiki zamanın ne olduğunu ve hangi durumlarda kullanıldığını öğrenirler.

İngilizce dil bilgisi kurallarına hakim olmak ve cümlelerdeki modal fiilleri tanıyabilmek.

Fiil çekimlerine dikkat ederek, özne-yüklem uyumuna uygun doğru fiil formunu kullanabilirim.

Bu soru, kişi zamirlerinin doğru kullanımını anlama ve uygun şekilde cümle içinde kullanabilme kazanımını ölçmek için hazırlanmıştır.

Fiil çekimi konusunda doğru zamanda doğru fiilin kullanılması.

İngilizce'de sahiplik gösteren zamirlerin kullanımını anlamaya yönelik bir kazanımı test etmektedir.

Geçmiş zamanın ne olduğunu anlamalarını ve cümlelerde farklı zaman yapılarını ayırt etmeyi öğrenmelerini sağlar.

İngilizce dilbilgisinde kişisel zamirlerin doğru yardımcı fiillerle eşleştirilmesini test etmektedir. Kazanım ise "Doğru zamir ve yardımcı fiil kullanarak İngilizce cümleler oluşturma" olarak ifade edilebilir.

Doğru fiil çekimlerini bilmek ve kullanabilmek.

İngilizce'deki zamanlar arasındaki farkı anlamalarını ve doğru zamanda cümle kurmalarını test eder.

Doğru fiil formunu seçebilme becerisi.

İngilizcede sıfatların karşılaştırılması hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir.

Kazanım olarak, öğrencilerin özne-yüklem uyumu kurallarını anlamaları ve uygulamaları beklenir.

İngilizce'de olumlu, olumsuz ve soru cümleleri için farklı yardımcı fiillerin kullanıldığı ve özne-özne yardımcı fiili uyumuna dikkat edilmesi gerektiği öğrenilir.

İngilizce kelime çoğul hallerini doğru bir şekilde kullanabilme becerisi.

Verilen seçenekler arasında farklı zamanlarda kullanılan fiilleri ayırt edebilme becerisi.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

İngilizce 6.Sınıf 2.Dönem Sınav Soruları sınavı 6.Sınıf kategorisinin İngilizce alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

İngilizce 6.Sınıf 2.Dönem Sınav Soruları Testi İstatistikleri

Bu sınav 3 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 17 kere doğru, 43 kere yanlış cevap verilmiş.

İngilizce 6.Sınıf 2.Dönem Sınav Soruları Sınavını hangi formatta indirebilirim?

İngilizce 6.Sınıf 2.Dönem Sınav Soruları sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız İngilizce 6.Sınıf 2.Dönem Sınav Soruları sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

İngilizce 6.Sınıf 2.Dönem Sınav Soruları sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf İngilizce dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

6.Sınıf İngilizce Sınavı Hazırla
  6.Sınıf İngilizce Dersi Ünite Özetleri
 • Henüz ünite eklenmemiş