2022-2023 6.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Sınav (TEST)

2022-2023 6.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Sınav (TEST) sınavı 6.Sınıf kategorisinin İngilizce alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. 2022-2023 6.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Sınav (TEST) CEVAPLARI

 1. Democracy is a system of government in which power is held by the people, either directly or through elected representatives. It is characterized by free and fair elections, the rule of law, the protection of individual rights, and the participation of citizens in the political process.

  A) A political system in which power is held by the government
  B) A system of government in which power is held by the people
  C) A system of government in which power is held by the military
  D) A system of government in which power is held by religious leaders

 2. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B'dir. Çünkü demokrasi, hükümetin gücünün halk tarafından ya doğrudan ya da seçilmiş temsilciler aracılığıyla elinde tutulduğu bir sistemdir. Bu sistem, serbest ve adil seçimler, hukukun üstünlüğü, bireysel hakların korunması ve vatandaşların siyasi sürece katılımı gibi özellikleriyle tanımlanır. 3. One of the main benefits of democracy is that it allows for peaceful transfers of power, which helps to prevent violence and conflict. It also promotes individual freedoms and protects the rights of citizens. In addition, it encourages citizen participation in the political process, which leads to more informed and engaged communities.

  A) Democracy promotes violence and conflict
  B) Democracy protects the rights of citizens
  C) Democracy discourages citizen participation in politics
  D) Democracy only benefits the government

 4. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B şıkkıdır. Metinde belirtildiği gibi, demokrasinin en önemli faydalarından biri, barışçıl güç devirlerine olanak tanımasıdır ve bu da şiddet ve çatışmayı önlemeye yardımcı olur. Ayrıca, bireysel özgürlükleri teşvik eder ve vatandaşların haklarını korur. Son olarak, siyasi sürece vatandaş katılımını teşvik eder, bu da daha bilgili ve etkili topluluklara yol açar. 5. The rule of law is important in a democracy because it ensures that everyone is held accountable for their actions, including those in positions of power. It also protects the rights of citizens and provides a framework for resolving disputes and conflicts in a fair and impartial manner.

  A) The rule of law is not important in a democracy
  B) The rule of law protects the rights of those in power
  C) The rule of law provides a framework for resolving disputes and conflicts
  D) The rule of law encourages corruption and abuse of power

 6. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C'dir. Metinde belirtilen nedenlerden dolayı hukukun üstünlüğü, bir demokraside önemlidir çünkü herkes, özellikle güç pozisyonundakiler, eylemlerinden sorumlu tutulur. Ayrıca, vatandaşların haklarını korur ve çatışma ve anlaşmazlıkları adil ve tarafsız bir şekilde çözmek için bir çerçeve sağlar. 7. Democracy is a system of government where power is held by the people, usually through elected representatives. In a democracy, people have the right to vote and express their opinions. What does democracy mean?

  A) A system of government where power is held by the people
  B) A system of government where power is held by a single individual
  C) A system of government where power is held by a group of people
  D) A system of government where power is held by the military

 8. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A'dır, yani "A system of government where power is held by the people" (Güç halk tarafından elde edilen bir hükümet sistemi). Demokrasi, halkın seçilmiş temsilciler aracılığıyla gücü ellerinde tuttuğu bir hükümet sistemi olarak tanımlanabilir. 9. In a democracy, citizens play a crucial role in electing their leaders and holding them accountable. They also have the responsibility to stay informed and engaged in the political process. What is the role of citizens in a democracy?

  A) Electing their leaders and holding them accountable
  B) Staying uninformed and disengaged from the political process
  C) Leaving all decision-making to the ruling class
  D) Promoting corruption and abuse of power

 10. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A şıkkıdır. Demokraside vatandaşlar, liderlerini seçmek ve onları sorumlu tutmak için önemli bir role sahiptirler. Aynı zamanda, politik sürece bilgili ve ilgili kalmak da vatandaşların sorumluluğundadır. Vatandaşlar, seçtikleri liderlere güvenmek yerine, onları hesap verebilir tutarak demokrasinin işleyişine katkıda bulunurlar. Bu sayede hükümetler, halkın çıkarlarına uygun kararlar almak için daha iyi motive olur ve çalışır. 11. Democracy differs from other forms of government, such as a monarchy or dictatorship, in that power is held by the people rather than a single individual or ruling class. It also allows for free and fair elections and promotes individual freedoms and human rights. How does democracy differ from a monarchy or dictatorship?

  A) Power is held by the people, not a single individual or ruling class
  B) Power is held by a single individual or ruling class
  C) It doesn't allow for free and fair elections
  D) It doesn't promote individual freedoms and human rights

 12. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A'dır. Demokrasi, güç tek bir kişi veya yönetici sınıfı yerine halk tarafından elde edilir. Bu aynı zamanda özgür ve adil seçimlere izin verir ve bireysel özgürlükleri ve insan haklarını teşvik eder. Demokrasi, güçlü liderlikten ziyade bireysel özgürlükler ve kolektif iradenin birleşimine dayanır. 13. Deforestation is a major environmental issue that is causing the loss of many species and habitats. Trees are cut down to make way for farming, logging, and development. This causes a loss of biodiversity and contributes to climate change. How does deforestation contribute to climate change?

  A) It doesn't have any effect on climate change.
  B) It causes the release of greenhouse gases.
  C) It promotes the growth of new forests.
  D) It reduces the amount of carbon dioxide in the atmosphere.

 14. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B'dir. Deforestasyon, ormanların yok edilmesi ile birlikte, ağaçların depoladığı karbonun atmosfere salınmasına neden olur. Bu durum, sera gazı etkisi yaratarak iklim değişikliğine katkıda bulunur. Ağaçlar, karbonu emer ve oksijen üretirler. Ancak ağaçların yok edilmesiyle, atmosferdeki karbondioksit seviyeleri artar ve bu da küresel ısınma sürecini hızlandırır. İnsanların bu durumla ilgili farkındalık kazanması ve ormanların korunması gereklidir. 15. Renewable energy is energy that is generated from natural resources, such as sunlight and wind. It is a clean and sustainable alternative to non-renewable sources, such as coal and oil. Many countries are investing in renewable energy to reduce their reliance on fossil fuels. Which of the following is an example of renewable energy?

  A) Coal    B) Oil    C) Solar    D) Gasoline

 16. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevabı C seçeneğidir. Yenilenebilir enerji, güneş ışığı ve rüzgar gibi doğal kaynaklardan üretilen, kömür ve petrol gibi yenilenemeyen kaynaklara alternatif olan temiz ve sürdürülebilir bir enerji kaynağıdır. Birçok ülke, fosil yakıtlara olan bağımlılıklarını azaltmak için yenilenebilir enerjiye yatırım yapmaktadır. Solar enerji, bu kategoride bir örnektir, çünkü güneş ışığından enerji üretilir. 17. "Recycling" kelimesinin Türkçe karşılığı nedir?

  A) Geri dönüşüm    B) Satış    C) Atma    D) Yenileme

 18. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı A seçeneği "Geri dönüşüm" dür. "Recycling" kelimesi, Türkçe'de geri dönüşüm olarak kullanılır. Geri dönüşüm, kullanılmış malzemelerin tekrar işlenerek yeni ürünler elde etmek amacıyla toplanması ve yeniden kullanılması anlamına gelir. 19. "Pollution" kelimesinin Türkçe karşılığı nedir?

  A) Kirlilik    B) Yeşillik    C) Enerji    D) İnşaat

 20. Cevap: A Açıklama:

  Cevap Anahtarı: A) Kirlilik. "Pollution" kelimesinin Türkçe karşılığı istenmektedir. Bu kelime Türkçe'ye "kirlilik" olarak çevrilir. 21. "Waste" kelimesinin Türkçe karşılığı nedir?

  A) Atık    B) Enerji    C) Üretim    D) Satış

 22. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) Atık'tır. "Waste" kelimesi İngilizce'de atık, israf veya kayıp anlamlarına gelir. Atık yönetimi konusunda bu kelime sıklıkla kullanılır. Atıkların doğru şekilde yönetilmesi, çevrenin korunması ve kaynakların verimli kullanılması için önemlidir. 23. "Sustainable" kelimesinin Türkçe karşılığı nedir?

  A) Sürdürülebilir    B) Yenilmez    C) Geçici    D) Yanıltıcı

 24. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Sürdürülebilir. Soruda verilen kelimenin Türkçe karşılığı sorulmaktadır. "Sustainable" kelimesinin Türkçe karşılığı "sürdürülebilir"dir. Bu kelime, doğal kaynakların sınırlı olduğu ve gelecek nesillerin de ihtiyaç duyacağı göz önünde bulundurularak, kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanılması gerektiğini ifade eder. 25. "The library has a wide selection of books." cümlesinin Türkçe çevirisi nedir?

  A) Kütüphanede hiç kitap yok.
  B) Kütüphanede sadece birkaç kitap var.
  C) Kütüphanede çok sayıda kitap seçeneği var.
  D) Kütüphanede sadece romanlar var.

 26. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C) Kütüphanede çok sayıda kitap seçeneği var. "The library has a wide selection of books." cümlesi Türkçe'ye "Kütüphanede çok sayıda kitap seçeneği var." şeklinde çevrilebilir. Bu cümlede "wide selection" ifadesi "geniş seçenek" anlamına gelirken, "books" kelimesi de "kitaplar" anlamına gelmektedir. 27. "I prefer e-books to print books." cümlesinin Türkçe çevirisi nedir?

  A) Basılı kitapları elektronik kitaplardan daha çok tercih ederim.
  B) Elektronik kitapları basılı kitaplardan daha çok tercih ederim.
  C) Kitapları hiç okumam.
  D) Kitap okumayı sevmem.

 28. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı: B) Elektronik kitapları basılı kitaplardan daha çok tercih ederim. "I prefer e-books to print books" cümlesinin Türkçe çevirisi "Elektronik kitapları basılı kitaplardan daha çok tercih ederim" şeklindedir. Bu cümlede yazarın elektronik kitapları basılı kitaplara tercih ettiği ifade ediliyor. 29. "I always read before going to bed." cümlesinin Türkçe çevirisi nedir?

  A) Yatağa gitmeden önce hiç kitap okumam.
  B) Yatağa gitmeden önce her zaman kitap okurum.
  C) Yatağa gitmek yerine kitap okurum.
  D) Yatağa gittiğimde kitap okurum.

 30. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı: B) Yatağa gitmeden önce her zaman kitap okurum. Cümlede "always" kelimesi, yazarın alışkanlığı olduğunu ve yatağa gitmeden önce her zaman kitap okuduğunu belirtmektedir. Bu nedenle doğru cevap "Yatağa gitmeden önce her zaman kitap okurum"dur. 31. Türkçe: Geri dönüşüm, İngilizce karşılığı nedir?

  A) Renewable    B) Recycling    C) Pollution    D) Climate

 32. Cevap: B Açıklama:

  Cevap: B) Recycling. Soru, geri dönüşümün İngilizce karşılığını istemektedir. İngilizce'de geri dönüşüm "recycling" olarak ifade edilir. Bu nedenle cevap B seçeneğidir. 33. İngilizce: Sıfır atık, Türkçe karşılığı nedir?

  A) Waste disposal    B) Landfill    C) Zero waste    D) Renewable energy

 34. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) Zero waste"dir ve sıfır atık, atıkların mümkün olduğunca azaltılması, geri dönüştürülmesi ve yeniden kullanılması anlamına gelir. Sıfır atık yaklaşımı, doğal kaynakların tükenmesini azaltmaya, çevre kirliliğini önlemeye ve atıkların çöplüklerde biriktirilmesine bağlı sorunları azaltmaya yöneliktir. 35. Türkçe: Doğal kaynaklar, İngilizce karşılığı nedir?

  A) Natural resources    B) Pollution           
  C) Climate              D) Renewable energy    

 36. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Natural resources (Doğal kaynaklar). Doğal kaynaklar, insanların yararlanabileceği, doğada bulunan ve insanlar tarafından işlenmemiş olan tüm kaynaklardır. Bu kaynaklar, su, hava, toprak, ormanlar, madenler, petrol, doğal gaz gibi birçok farklı kaynağı içerebilir. Bu kaynaklar, insanlar tarafından kullanılarak farklı amaçlar için kullanılır ve dünya ekonomisi için büyük bir öneme sahiptirler. 37. "I have read three books this month." cümlesinin Türkçe çevirisi hangisidir?

  A) Bu ay üç kitap okudum.            B) Bu ay kitap okumadım.            
  C) Bu ay sadece bir kitap okudum.    D) Bu ay beş kitap okudum.          

 38. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "Bu ay üç kitap okudum." şeklindedir. "I have read three books this month." cümlesi Türkçe'ye "Bu ay üç kitap okudum." şeklinde çevrilir. Bu cümlede "I have read" fiili "okudum" şeklinde çevrilir ve "this month" ifadesi "bu ay" şeklinde tercüme edilir. 39. "She always carries a book with her." cümlesinin Türkçe çevirisi hangisidir?

  A) O, her zaman bir kitap taşır.      B) O, hiç kitap taşımaz.             
  C) O, sadece ders kitapları taşır.    D) O, sadece yazın kitap taşır.      

 40. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) O, her zaman bir kitap taşır." şeklindedir. Bu cümlede, "She" (O) öznesiyle başlayan ve "always carries a book with her" (her zaman bir kitap taşır) fiil öbeğiyle devam eden bir ifade vardır. "Carries" fiili, "taşımak" anlamına gelir ve cümlenin genel anlamı "O her zaman yanında bir kitap taşır" şeklindedir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2022-2023 6.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Sınav (TEST) Detayları

2022-2023 6.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Sınav (TEST) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 06 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2022-2023 6.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Sınav (TEST) Testini Çöz tıklayın. 2022-2023 6.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Sınav (TEST) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2022-2023 6.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Sınav (TEST) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2022-2023 6.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Sınav (TEST) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • BOOKWORMS
  1. Students will be able to describe the locations of people and things. Students will be able to describe past events with definite time.
  2. Students will be able to listen to the instructions and locate things. Students will be able to understand past events in oral texts.
  3. Students will be able to talk about the locations of people and things. Students will be able to talk about past events with definite time.
  4. Students will be able to understand short, simple sentences and expressions about past events with definite time.
  5. Students will be able to write about past events with definite time. Students will be able to write about the locations of people and things.
 • SAVING THE PLANET
  1. Students will be able to give each other suggestions about the protection of the environment.
  2. Students will be able to recognize appropriate attitudes to save energy and to protect the environment. Students will be able to understand suggestions related to the protection of the environment in simple oral texts.
  3. Students will be able to talk to people about the protection of the environment.
  4. Students will be able to understand the texts about the protection of the environment. Students will be able to follow short, simple written instructions.
  5. Students will be able to write simple pieces about the protection of the environment.
 • DEMOCRACY
  1. Students will be able to give short descriptions of past and present events. Students will be able to talk about the concept of democracy.
  2. Students will be able to recognize familiar words and simple phrases related to the concept of democracy.
  3. Students will be able to recognize some key features related to the concept of democracy.
  4. Students will be able to talk about the stages of classroom president polls.
  5. Students will be able to write simple pieces about concepts related to democracy.

Ayrıca 2022-2023 6.sınıf İngilizce 2.dönem 2.sınav soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Demokrasi kavramını anlamaları ve demokratik süreçlere katılımın önemini kavramaları hedeflenir.

Demokrasinin faydalarını anlamalarını ve savunmalarını gerektirir.

Hukukun üstünlüğünün demokrasinin temel unsurlarından biri olduğunu anlamayı içermektedir.

Demokrasinin temel prensiplerini ve halkın katılımının önemini anlatarak, öğrencilerin aktif vatandaşlar olarak yetişmesine yardımcı olmayı amaçlar.

Öğrenciler, demokrasinin işleyişinde vatandaşların önemli bir role sahip olduğunu ve sorumlu tutmanın, bilgili ve ilgili kalmanın vatandaşlık sorumlulukları arasında olduğunu öğrenirler.

Demokrasinin, bireysel özgürlüklerin ve insan haklarının teşvik edilmesi açısından, diğer hükümet biçimlerinden farklı olduğunu anlamak.

Deforestasyonun iklim değişikliğine olan etkisini anlayabilirler.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının özelliklerini açıklayabilirim ve örnekler verebilirim.

Geri dönüşümün doğal kaynakları korumak ve atık miktarını azaltmak için önemli bir yöntem olduğunu öğrenerek, çevrelerine daha duyarlı bir şekilde yaklaşmayı öğrenebilirler.

Kelime dağarcığını genişletme ve yabancı kelime anlamlarını Türkçe karşılıklarıyla eşleştirme becerisi.

Kelime dağarcığını ve çevre bilincini arttırması hedeflenir.

Kelime anlamıyla ilgili bilgiyi anlama ve doğru kelimeyi eşleştirme becerisi.

İngilizce'de bir cümleyi Türkçe'ye çevirme becerisi.

Yabancı dilde verilmiş bir cümleyi anlayarak Türkçeye çevirebilmek.

İngilizce'den Türkçe'ye doğru bir şekilde çeviri yapabilme becerisi.

Kelime bilgisi ve İngilizce-Türkçe çeviri becerisi.

Sıfır atık kavramı hakkında bilgi sahibi olmayı ve atıkların çevre üzerindeki etkisini azaltmaya yönelik farkındalık geliştirmeyi amaçlar.

Doğal kaynakların tanımını ve İngilizce karşılığını bilmek.

İngilizce-Türkçe çeviri yapabilme yeteneğidir.

İngilizce'de basit cümleleri okuma ve anlama becerisidir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2022-2023 6.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Sınav (TEST) sınavı 6.Sınıf kategorisinin İngilizce alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2022-2023 6.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Sınav (TEST) Testi İstatistikleri

Bu sınav 9 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 78 kere doğru, 54 kere yanlış cevap verilmiş.

2022-2023 6.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Sınav (TEST) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2022-2023 6.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Sınav (TEST) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2022-2023 6.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Sınav (TEST) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2022-2023 6.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Sınav (TEST) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf İngilizce dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.