İlkokul 3.sınıf Matematik 1.Dönem 1.Değerlendirme Soruları

İlkokul 3.sınıf Matematik 1.Dönem 1.Değerlendirme Soruları sınavı 3.Sınıf kategorisinin Matematik alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Kolay derecede zorluktadır. Toplamda 30 sorudan oluşmaktadır. İlkokul 3.sınıf Matematik 1.Dönem 1.Değerlendirme Soruları CEVAPLARI

 1. 472 sayısının birler basamağındaki rakam 3 artırılıp, onlar basamağındaki sayı 2 azaltıldığında yeni oluşan sayı hangisi olur?

  A) 455            B) 463            C) 565

 2. Cevap: A Açıklama:

  Verilen sayı 472'dir. Birler basamağındaki rakamı 3 artırırsak 5 olur (2 + 3 = 5), onlar basamağındaki rakamı 2 azaltırsak 7'den 2 çıkar ve 5 olur (7 - 2 = 5). Bu durumda yeni oluşan sayı 55 olur, yani cevap A seçeneğidir. Doğru cevap: A) 455 3. a < 231 eşitsizliğinde a'nın yerine gelebilecek en büyük üç basamaklı sayı hangisidir?

  A) 230        B) 240        C) 130

 4. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) 230 Verilen eşitsizlik a < 231 şeklinde belirtilmiştir. a'nın en büyük üç basamaklı sayı olması istendiğine göre a'nın en büyük değeri 230 olacaktır. Çünkü 231, a'nın değerine dahil edilmez ve a = 230 olduğunda eşitsizlik doğru olurken, a'nın değeri 231 olduğunda eşitsizlik yanlış olacaktır. Dolayısıyla en büyük üç basamaklı sayı 230'dur. 5. Aşağıda verilen sayılardan hangisi çift değildir?

  A) 530        B) 678        C) 451

 6. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) 451 Çift sayılar, 2'ye tam bölünebilen sayılardır. Verilen seçeneklerden 530 ve 678 çift sayılardır, çünkü her ikisi de 2'ye tam bölünebilir. Ancak 451, 2'ye tam bölünemeyen bir sayıdır, çünkü 2 ile bölündüğünde kalanı 1'dir. Dolayısıyla 451 çift bir sayı değildir. 7. 4, 1, 8 rakamları kullanılarak;
  I. En büyük sayı 418'dir.
  II. En küçük sayı 148'dir.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II        B) Yalnız I        C) Yalnız II

 8. Cevap: C Açıklama:

  : Verilen rakamlarla oluşturulabilecek en büyük sayı 841'dir (8, 4 ve 1 rakamlarıyla). Ancak, en küçük sayı 148 değil, 148'den küçük başka bir sayı oluşturulamaz. Dolayısıyla, sadece II ifadesi doğrudur. 9. Aşağıda verilen doğal sayılardan hangisi en küçüktür?

  A) 870        B) 798        C) 912

 10. Cevap: B Açıklama:

  Doğru cevap B) 798'dir. Verilen sayılar arasında en küçüğü seçmek için basamak değerlerini karşılaştırırız. Sayılar sola doğru gittikçe büyür. 798, 870 ve 912 sayıları sırasıyla üç basamaklı sayılardır. Üç basamaklı sayılarda en küçük olanı birler basamağında en küçük rakama sahip olandır. Bu durumda en küçük sayı 798'dir. 11. 56 - 63 - 70 - ? - 84
  Yukarıda verilen ritmik saymada soru işareti ile gösterilen yere hangisi getirilmelidir?

  A) 75        B) 77        C) 79

 12. Cevap: B Açıklama:

  Cevap Anahtarı: B) 77 Verilen sayı dizisinde her bir sayıya 7 eklenerek ilerlenmiştir. Önceki sayıya 7 eklenerek bir sonraki sayı elde edilir. 56 + 7 = 63 63 + 7 = 70 70 + 7 = 77 77 + 7 = 84 Bu nedenle, 56 - 63 - 70 - 77 - 84 şeklinde devam eder. 13. 43 - 51 - 59 - ? - 75
  Yukarıda verilen ritmik sayma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

  A) Soru işareti ile gösterilen yere 67 gelir.
  B) Ritmik sayma kuralı 8'er artmaktadır.
  C) Ritmik sayma kuralsız devam etmektedir.

 14. Cevap: C Açıklama:

  Evet, doğru cevap C) Ritmik sayma kuralsız devam etmektedir. Verilen ritmik sayma dizisinde herhangi bir düzen veya artış kuralı görünmemektedir. Sayılar arasında belirgin bir matematiksel ilişki yok gibi görünüyor, bu nedenle ritmik sayma kuralsız devam etmektedir. 15. 349 sayısında 4 rakamının basamak değeri hangisidir?

  A) 4        B) 40        C) 400

 16. Cevap: B Açıklama:

  349 sayısında 4 rakamı onlar basamağında yer alır. Onlar basamağının değeri 40'tır çünkü onlar basamağı 4 rakamının 10'un bir üssüdür. Bir sayıda 4 rakamı onlar basamağındaysa, basamak değeri 40 olur. 17. 683 doğal sayısında basamak değeri en yüksek olan rakam hangisidir?

  A) 6            B) 8            C) 3

 18. Cevap: A Açıklama:

  683 sayısının basamak değeri en yüksek olan rakam 6'dır. Sayıların basamak değerleri soldan sağa doğru artar. Burada yüzler basamağı 6, onlar basamağı 8 ve birler basamağı 3'tür. Dolayısıyla en yüksek basamak değeri olan rakam 6'dır. 19. 346 < ........ < 412 yandaki sayılar arasına aşağıdakilerden hangisi gelemez?

  A) 320        B) 390        C) 405

 20. Cevap: A Açıklama:

  346 ve 412 sayıları arasında yer alan tüm sayılar 346 ile başlayıp 412 ile biten üç basamaklı sayılardır. 320, 390 ve 405 bu aralığa dahil olan geçerli sayılardır. Ancak, 320 bu aralığa dahil değildir, çünkü 320, 346'dan küçük bir üç basamaklı sayıdır. 21. 459 < ........ < 461 yandaki sayılar arasına hangisi gelmelidir?

  A) 450        B) 460        C) 470

 22. Cevap: B Açıklama:

  Verilen sayılar arasında hangi sayının yer alması gerektiği sorulmaktadır. 459 sayısından büyük ve 461 sayısından küçük olan bir sayı aranmaktadır. Bu durumda 460, 459 sayısından büyük ve 461 sayısından küçük olduğu için doğru cevap B seçeneğidir. 23. 17 sayısının roma rakamı karşılığı hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  A) XIII        B) XVII        C) XXI

 24. Cevap: B Açıklama:

  Cevap Anahtarı: B. Soruda, 17 sayısının Roma rakamı karşılığı sorulmaktadır. 17 sayısı XVII olarak yazılır. Doğru cevap B seçeneğidir. 25. Aşağıda verilen sayı ve en yakın onluğa yuvarlama eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

  A) 82 ---> 80        B) 76 ---> 80    C) 44 ---> 50

 26. Cevap: C Açıklama:

  Verilen sayılardan 82, en yakın onluğa yuvarlandığında 80 olur ve doğru eşleştirilmiştir. Aynı şekilde, 76 sayısı da en yakın onluğa yuvarlandığında 80 olur ve doğru eşleştirilmiştir. Ancak, 44 sayısı en yakın onluğa yuvarlandığında 40 olur, bu nedenle yanlış eşleştirilmiştir. 27. Bir koşucu 3 km'lik bir koşu parkurunu ilk etapta 500 metresini daha sonra 1300 metresini koşmuştur.
  Buna göre bu koşucunun parkuru tamamlaması için kaç km daha koşması gerekmektedir?

  A) 1.4        B) 1.3        C) 1.2

 28. Cevap: C Açıklama:Cevap: (C) 1.2

  Açıklama:

  Koşucunun toplam koştuğu mesafe 500 + 1300 = 1800 metredir.

  Parkurun toplam uzunluğu 3000 metredir.

  Bu nedenle koşucunun parkuru tamamlaması için 3000 - 1800 = 1200 metre daha koşması gerekmektedir.

  1200 metre 1.2 km'ye eşittir.

  Bu nedenle cevabımız (C) 1.2'dir.

  Açıklama Metni:

  Koşucunun toplam koştuğu mesafe 1800 metredir. Parkurun toplam uzunluğu ise 3000 metredir. Bu nedenle koşucunun parkuru tamamlaması için 3000 - 1800 = 1200 metre daha koşması gerekmektedir. 1200 metre 1.2 km'ye eşittir. Bu nedenle cevabımız (C) 1.2'dir.

 29. Bir şehirler arası otobüs İstanbul'dan yola çıkıyor, önce 235 km uzaklıktaki Bolu'ya uğruyor daha sonra 438 km uzaklıktaki Çorum'a varıyor.
  Buna göre bu otobüs toplamda kaç km yol gitmiştir?

  A) 673        B) 761        C) 567

 30. Cevap: A Açıklama:

  Otobüs önce 235 km uzaklıktaki Bolu'ya gidip daha sonra 438 km uzaklıktaki Çorum'a varmıştır. Toplam yolculuk mesafesi, İstanbul'dan Bolu'ya gidip oradan Çorum'a gitmek anlamına gelir. Bu nedenle, otobüsün toplamda katettiği yol, 235 km + 438 km = 673 km olur. 31. 938 sayısından bir önce ve bir sonra gelen sayı A ve B ise sayılar nelerdir?

  A) 937-940    B) 936-937    C) 937-939

 32. Cevap: C Açıklama:

  938 sayısından bir önceki sayıyı bulmak için 938'den 1 çıkarıyoruz: 938 - 1 = 937. Bir sonraki sayıyı bulmak için ise 938'e 1 ekliyoruz: 938 + 1 = 939. Dolayısıyla, 938 sayısından bir önceki sayı A = 937 ve bir sonraki sayı B = 939 olur. 33. “6 onluk, 4 yüzlük ve 2 birlik” ten oluşan sayı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 642        B) 462        C) 264

 34. Cevap: B Açıklama:

  "6 onluk" ifadesi 60'ı temsil eder, "4 yüzlük" ifadesi 400'ü temsil eder ve "2 birlik" ifadesi 2'yi temsil eder. Bu sayıların toplamı 60 + 400 + 2 = 462 olacaktır. Dolayısıyla, doğru cevap B) 462 olacaktır. 35. Geometrik cisimlerden hangisinin köşesi yoktur?

  A) Küre        B) Prizma        C) Küp

 36. Cevap: A Açıklama:

  Cevap Anahtarı: A) Küre. Geometrik cisimler arasında, bir kürenin köşesi yoktur. Bir küre, tüm noktalarının belirli bir merkezden eşit uzaklıkta olduğu 3 boyutlu bir şekildir. Köşe ise düzlem geometrisinde kullanılan bir terimdir ve en az iki kenarın kesiştiği bir noktayı ifade eder. Küp ve prizma, düzlemlerden oluşan yüzeyleri ve köşeleri olan 3 boyutlu cisimlerdir, ancak bir kürenin köşesi yoktur. 37. 3m4 doğal sayısı üç basamaklı bir sayıdır ve sayı değeri toplamı 15’tir.Buna göre m kaçtır?

  A) 7        B) 8        C) 9

 38. Cevap: B Açıklama:

  3m4 doğal sayısı üç basamaklı bir sayıdır ve sayı değeri toplamı 15 olarak verilmiştir. Üç basamaklı bir sayının sayı değeri toplamı, sayının yüzler basamağındaki rakamdan oluşmaktadır. Yani, bu sayıda yüzler basamağı m olacaktır. Diğer basamaklardaki rakamların toplamı ise 15 - m olacaktır. Çünkü, yüzler basamağındaki rakamı çıkarırsak geriye kalan sayı, onlar ve birler basamağındaki rakamların toplamına eşit olacaktır. Eğer bu sayı üç basamaklı ve doğal bir sayı ise, yüzler basamağı 1 ile 9 arasında olabilir. 39. 648 Yandaki sayının onlar basamağındaki rakam 3 arttırılıyor, yüzler basamağındaki rakam 2 eksiltiliyor. Yeni oluşan sayı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 878        B) 478        C) 676

 40. Cevap: B Açıklama:

  Evet, doğru cevap B seçeneği olacaktır. Sayı 648'de onlar basamağındaki rakamı 3 arttırdığımızda 6+3=9 olur ve yüzler basamağındaki rakamı 2 eksilttiğimizde 4-2=2 olur. Bu değişikliklerle yeni oluşan sayı 478'dir. Doğru cevap B seçeneğidir. 41. m > 147 eşitsizliğinde m yerine yazılabilecek en küçük sayı kaçtır?

  A) 148        B) 146        C) 150

 42. Cevap: A Açıklama:

  Eşitsizlikte m'nin 147'den büyük olması gerektiği belirtilmiştir. En küçük sayıyı bulmak için m'nin mümkün olduğunca küçük olması gereklidir. Dolayısıyla, m'nin en küçük değeri 148 olacaktır. Çünkü 148, 147'den bir birim daha büyüktür ve eşitsizlik sağlanır. Dolayısıyla, doğru cevap A) 148 olacaktır. 43. Emirsu’nun anneannesi elektrik faturasını 3 tane 100TL, 4 tane 10TL ve 5 tane de 1TL vererek vezneye ödemiştir. Emirsu’nun anneannesi kaç TL elektrik faturası ödemiştir?

  A) 351        B) 315        C) 345

 44. Cevap: C Açıklama:

  Emirsu'nun anneannesi 100 TL'lik banknotlardan 3 tane (3x100=300 TL), 10 TL'lik banknotlardan 4 tane (4x10=40 TL) ve 1 TL'lik bozukluktan 5 tane (5x1=5 TL) kullanarak ödeme yapmıştır. Toplam ödeme miktarı 300+40+5=345 TL olacaktır. Dolayısıyla, doğru cevap C) 345 olacaktır. 45. 4, 1, 5 rakamları kullanılarak  elde edilen üç basamaklı en büyük doğal sayı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

  A) 514        B) 541        C) 451

 46. Cevap: B Açıklama:

  Doğru cevap B seçeneği olan "541" olacaktır. Soruda verilen rakamlarla üç basamaklı en büyük sayıyı elde etmek için en büyük rakam olan 5 onlar basamağına, ardından 4 birler basamağına ve 1 ise yüzler basamağına gelmelidir. Bu şekilde elde edilen en büyük üç basamaklı sayı "541" olur. 47. “706” sayısı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) 7 rakamı yüzler basamağındadır.
  B) Onlar basamağında 0(sıfır) rakamı vardır.
  C) 6 rakamının basamak değeri 60’tır.

 48. Cevap: C Açıklama:

  Çözüm Açıklaması: Verilen sayı "706" olduğunda; A) Doğru, çünkü 7 rakamı yüzler basamağındadır. B) Doğru, çünkü onlar basamağında 0 (sıfır) rakamı vardır. C) Yanlış, çünkü 6 rakamının basamak değeri 60 değil, 6'dır. Dolayısıyla, doğru cevap C) 6 rakamının basamak değeri 60 değil, 6'dır. 49. 55 –62- 69 -76
  Yukarıdaki ritmik saymanın kuralı hangi seçenekte doğru verilmiştir?

  A) Yedişer ileriye
  B) Yedişer geriye
  C) Sekizer ileriye

 50. Cevap: A Açıklama:

  Çözüm Açıklaması: Verilen sayı dizisi arasında 7'şer artış olduğu görülmektedir: 55, 62, 69, 76. A) Yedişer ileriye: Doğru, çünkü sayılar arasında 7'şer ileriye gidilmektedir. B) Yedişer geriye: Yanlış, çünkü sayılar arasında geriye doğru gitmiyoruz, artıyoruz. C) Sekizer ileriye: Yanlış, çünkü sayılar arasında 8'lik bir artış yok, 7'lik bir artış var. Doğru cevap A) Yedişer ileriye. 51. 326<…….< 328
  Yukarıdaki iki sayının arasında hangi sayı vardır?

  A) 325        B) 327        C) 329

 52. Cevap: B Açıklama:

  Doğru cevap B seçeneği olan "327" olacaktır. İki sayı arasındaki bir sayıyı bulmak için genellikle ortadaki sayıyı seçeriz. Burada 326 ile 328 arasında 327 yer alır. 53. “ 387” doğal sayısında basamak değeri en büyük olan rakam hangisidir?

  A) 3        B) 8        C) 7

 54. Cevap: A Açıklama:

  Doğru cevap A) 3 olacaktır. Çünkü 3, 387 sayısının yüzler basamağında en büyük basamak değerine sahiptir. Diğer rakamlar olan 8 ve 7, sırasıyla onlar ve birler basamağında yer alırlar ve yüzler basamağındaki 3'ten daha küçüktürler. Yani doğru cevap 3 olacaktır. 55. Aşağıdaki Romen rakamlarından en büyüğü hangisidir?

  A) XX        B) XVII        C) XIX

 56. Cevap: A Açıklama:

  Doğru cevap A seçeneği olan "XX" olacaktır. Romen rakamlarında "XX" 20'yi ifade ederken, "XVII" 17'yi ifade eder. Bu nedenle "XX" en büyük Romen rakamıdır. 57. “596” Rakamla yazılışı verilen doğal sayının okunuşu hangisidir?

  A) Beş yüz altmış dokuz
  B) Altı yüz doksan beş
  C) Beş yüz doksan altı

 58. Cevap: C Açıklama:

  Doğru cevap C) Beş yüz doksan altı olacaktır. Çünkü "596" rakamla yazılışında, ilk rakam olan 5 "beş"i, ikinci rakam olan 9 "doksan"ı ve üçüncü rakam olan 6 ise "altı"yı temsil eder. Bu nedenle sayı "Beş yüz doksan altı" olarak okunur. 59. “Altı yüz iki” Okunuşu verilen sayının rakamla yazılışı hangisidir?

  A) 62        B) 602        C) 620

 60. Cevap: B Açıklama:

  "Altı yüz iki" ifadesi, 602 sayısını ifade eder. "Altı" yüz" ve "iki" rakamları bir araya geldiğinde 602 olarak yazılır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:   elif
30 Haziran 2024

orta

   Erdem
29 Nisan 2024

iyi bir uygulama iyi sorular

   ibrahim
16 Nisan 2024

güzel

   Hanzade Azra Koç
23 Kasım 2022

14    soru      cevabını       söyleyin          ve       hızlıca

   mustafa
23 Kasım 2022

Merhaba, sorunun cevabı C şıkkı, yani 1.2 km daha koşması gerekiyor. 


İlkokul 3.sınıf Matematik 1.Dönem 1.Değerlendirme Soruları Detayları

İlkokul 3.sınıf Matematik 1.Dönem 1.Değerlendirme Soruları 48 kere indirildi. Bu sınav Kolay derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 30 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 17 Ekim 2021 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için İlkokul 3.sınıf Matematik 1.Dönem 1.Değerlendirme Soruları Testini Çöz tıklayın. İlkokul 3.sınıf Matematik 1.Dönem 1.Değerlendirme Soruları yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

İlkokul 3.sınıf Matematik 1.Dönem 1.Değerlendirme Soruları sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


İlkokul 3.sınıf Matematik 1.Dönem 1.Değerlendirme Soruları Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • NOKTA
  1. Noktaya modelleriyle örnekler verir
  2. Noktayı sembolle gösterir ve isimlendirir.
 • DÜZLEM
  1. Düzlemi ve düzlemsel şekilleri modelleri ile tasvir eder.
  2. Küp, kare prizma, dikdörtgenler prizması, üçgen prizma, silindir, koni ve küre modellerinin yüzeylerini belirtir.
  3. Prizma, koni ve silindir modellerinin yüzeylerini düzleme açar ve bu modellerin her yüzünün birer düzlemsel şekil olduğunu gösterir.
 • DOĞRU
  1. Doğrunun, ışının ve doğru parçasının çizgi modellerini oluşturur
  2. Doğruyu, ışını ve doğru parçasını modelleri ile tasvir eder.
  3. Düzlemde iki doğrunun birbirine göre durumlarını belirler ve çizimlerini yapar.
  4. Yatay, dikey ve eğik doğru modellerine örnekler vererek çizimlerini yapar.
 • SİMETRİ
  1. Düzlemsel şekillerde, doğruya göre simetriyi belirler ve simetrik şekiller oluşturur.

Ayrıca İlkokul 3.sınıf matematik 1.dönem 1.değerlendirme soruları üç basamaklı doğal sayılar kazanımlarını ölçmektedir

Basamak değerlerini anlayarak sayıları manipüle edebilme ve yeni sayıları oluşturma yeteneği.

Eşitsizlikteki bilinmeyenin en büyük değerini belirler ve a'nın en büyük üç basamaklı sayı olması durumunda eşitsizliğin geçerli olduğunu fark eder.

Verilen sayılardan çift olanları tanır ve çift olmayan sayıları belirler.

Rakamları kullanarak sayıları sıralama ve karşılaştırma yeteneği.

Doğal sayıları sıralama ve karşılaştırma yeteneği.

Matematiksel bir dizi içinde sayıları analiz eder ve devamını tahmin eder.

Ritmik sayma desenlerini tanıma ve kuralsız dizileri ayırt etme yeteneği.

Bir sayının basamak değerlerini anlamak ve belirlemek.

Doğal sayıların basamak değerlerini tanıma ve anlama yeteneği.

İki sayı arasında bulunan sayıları belirleme ve sayı dizileri arasındaki kuralı anlama yeteneği.

İkili sayılar arasındaki sıralamayı anlama ve değerlendirme yeteneği.

Roma rakamlarını anlama ve yazma yeteneği.

Verilen sayıları en yakın onluğa yuvarlayabilme becerisi ve yuvarlama kavramını anlama.

Matematiksel düşünme, toplama işlemi yapabilme yeteneği.

Matematiksel işlemler ve uzaklık hesaplamaları yapabilme becerisi.

Basit matematik işlemleri yapabilme ve ardışık sayıları tanıma becerisi.

Basamak değerlerini ve sayıları anlama, oluşturma ve temsil etme becerisi.

Geometrik cisimleri tanıma ve özelliklerini ayırt etme becerisi.

Üç basamaklı sayıların basamak değerlerini ve toplamını bulma becerisi.

Sayıları anlama ve sayma yeteneği, sayıların basamak değerlerini anlama ve bu değerlere göre değişiklikleri hesaplama becerisi.

Basit eşitsizlikleri çözme becerisi.

Temel matematik işlemlerini kullanma ve para değerlerini toplama becerisi.

Rakamların yer değerini anlamalarını ve büyük sayıları oluşturma yeteneklerini ölçmeyi amaçlar.

Sayıların basamak değerlerini anlama ve doğru bir şekilde ifade etme becerisi.

Sayı dizilerini ve ritmik saymaları anlayarak devam ettirebilme yeteneği.

Sayı dizilerini anlama ve ardışık sayılar arasında hangi sayının olduğunu bulma yeteneklerini ölçmeyi amaçlar.

Sayıların basamak değerlerini anlayarak en büyük veya en küçük basamağı tespit etme yeteneği.

Rakamlı sayıların okunuşunu anlayarak doğru şekilde ifade edebilme becerisi.

Sayıları okuma ve yazma becerisi, sayıların yazılışını ve okunuşunu doğru şekilde anlama ve ifade etme yeteneğini gerektirir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

İlkokul 3.sınıf Matematik 1.Dönem 1.Değerlendirme Soruları sınavı 3.Sınıf kategorisinin Matematik alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

İlkokul 3.sınıf Matematik 1.Dönem 1.Değerlendirme Soruları Testi İstatistikleri

Bu sınav 216 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 4121 kere doğru, 1483 kere yanlış cevap verilmiş.

İlkokul 3.sınıf Matematik 1.Dönem 1.Değerlendirme Soruları Sınavını hangi formatta indirebilirim?

İlkokul 3.sınıf Matematik 1.Dönem 1.Değerlendirme Soruları sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız İlkokul 3.sınıf Matematik 1.Dönem 1.Değerlendirme Soruları sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

İlkokul 3.sınıf Matematik 1.Dönem 1.Değerlendirme Soruları sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 3.Sınıf Matematik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.