8.Sınıf Siyer 2.Dönem 1.Yazılı (TEST)

8.Sınıf Siyer 2.Dönem 1.Yazılı (TEST) sınavı 8.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. 8.Sınıf Siyer 2.Dönem 1.Yazılı (TEST) CEVAPLARI

 1. I. Peygamberimiz (s.a.v.) doğduğu sırada putlara tapmanın yaygın olduğu ve türlü kötülüklerin yaşandığı döneme “Cahiliye Devri” denir.
  II. Dedesinin vefatından sonra Peygamber Efendimizin sorumluluğunu amcası Ebu Talip üstlendi.
  III. Bedir Savaşı müşriklerin zaferiyle sonuçlandı.
  IV. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) kendisine ve Müslümanlara dayanılmaz eziyet ve işkencelerde bulunan Mekkelileri Mekke’yi fethettiği zaman affetti.
  Yukarıdaki bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II     B) II, III ve IV     C) I, II ve IV     D) Yalnız I

 2. Cevap: C

 3. Hz. Muhammed İslam’ı anlatmak için bir gün Taif’e gitmişti. Ancak Mekke müşriklerinin kışkırtmasıyla Taifli’ler peygamberimize beklenmedik bir tepki gösterdiler. Hz. Peygambere taş fırlattılar, geçeceği yollara diken attılar. Hz. Peygamber buna çok üzülmüştü ve onlar için, “Rabb’im, halkımı bağışla, onlar ne yaptıklarının farkında değiller.” diye dua etmiştir.
  Yukarıda verilen örnekte Hz. Muhammed’in özellikleri ile ilgili asıl vurgulanmak istenen nedir?

  A) Hz. Muhammed İslam’ı yaymak için farklı şehirlere gitmiştir.
  B) Hz. Muhammed’e taş atmışlardır.
  C) Zeyd b. Haris Hz. Muhammed’i yalnız bırakmamıştır.
  D) Hz. Muhammed çok merhametlidir.

 4. Cevap: D

 5. Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin (s.a.v.) çocuklarından biri değildir?

  A) Rukiyye     B) Abdullah     C) Kâsım     D) Hamza

 6. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D seçeneğidir: "Cisimlerin ağırlığı kutuplarda en çok, ekvatorda en azdır." Ağırlık kavramıyla ilgili ifadelerin doğruluğunu değerlendirmemiz gerekiyor. A seçeneği doğrudur çünkü ağırlık bir kuvvettir. B seçeneği doğrudur çünkü cisimlere etki eden yer çekimi kuvveti ağırlığıdır. C seçeneği doğrudur çünkü ağırlık birimi kilogramdır. Ancak D seçeneği yanlıştır çünkü cisimlerin ağırlığı ekvatorda en çok, kutuplarda ise en azdır. Kutuplar daha yakın oldukları yer çekimi merkezine daha fazla yaklaştıkları için daha büyük ağırlığa sahip olurlar. 7. .........................., peygamberimizin en sadık ve en yakın arkadaşıdır.
  Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yer, hangisiyle doğru bir şekilde tamamlanır?

  A) Hz. Ömer (r.a.)         B) Hz. Ebû Bekir
  C) Hz. Hamza (r.a.)       D) Abdülmuttalip

 8. Cevap: B Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı şu şekildedir: B) Hz. Ebû Bekir - Verilen cümlede, peygamberimizin en sadık ve en yakın arkadaşı olan kişi belirtilmektedir. - Hz. Ömer (r.a.), Hz. Hamza (r.a.) ve Abdülmuttalip bu kriterlere uymamaktadır. - Hz. Ebû Bekir ise peygamberimizin en sadık ve en yakın arkadaşlarından biridir. - Dolayısıyla, boş bırakılan yeri doğru bir şekilde tamamlamak için B) Hz. Ebû Bekir seçeneği kullanılır. 9. Aşağıdakilerden hangisi çevreyle ilgili yanlış bir yargı içermektedir?

  A) Çevre kirliliği, başta insanlar olmak üzere tüm canlıların hayatını tehlikeye düşürmektedir.
  B) Çevreyi korumak için ağaçlara ve yeşil alanlara zarar vermemeliyiz.
  C) Çevre denince yalnızca dağlar, ormanlar ve sular anlaşılmaktadır.
  D) Çevreyi temiz tutmak için çöpleri çöp kutusuna atmalıyız ve yerlere tükürmemeliyiz.

 10. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C seçeneğidir: "Çevre denince yalnızca dağlar, ormanlar ve sular anlaşılmaktadır." Soruda çevreyle ilgili yanlış bir yargı içeren seçeneği bulmamız istenmektedir. A seçeneği doğrudur çünkü çevre kirliliği tüm canlıların hayatını tehlikeye düşürebilir. B seçeneği doğrudur çünkü çevreyi korumak için ağaçlara ve yeşil alanlara zarar vermekten kaçınmalıyız. D seçeneği doğrudur çünkü çevreyi temiz tutmak için çöpleri çöp kutusuna atmalı ve yerlere tükürmemeliyiz. Ancak C seçeneği yanlıştır çünkü çevre sadece dağlar, ormanlar ve sularla sınırlı değildir, daha geniş bir kapsama sahiptir. 11. Peygamberimizin de içerisinde bulunduğu hicret aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 615 Habeşistan hicreti    B) 620 Medine Hicreti
  C) 616 Habeşistan Hicreti    D) 622 Medine Hicreti

 12. Cevap: D Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı şu şekildedir: D) 622 Medine Hicreti. Hicret, İslam tarihinde önemli bir olaydır ve peygamberimizin de içinde bulunduğu göç anlamına gelir. - Verilen seçenekler arasında, peygamberimizin hicretini ifade eden doğru tarih 622'dir. - Bu nedenle, doğru cevap D) 622 Medine Hicreti'dir. 13. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlara “D” yanlış olanlara “Y” harfi koyunuz.

  [....] Peygamberimiz (asm) toplumu ilgilendiren önemli sorunların çözümünde sahabilerle istişare etmeye önem vermiştir.
  [....] Peygamber efendimiz (s.a.v.) Mekke’yi fethedince kendisine ve Müslümanlara her türlü kötülüğü yapan bu şehrin halkını cezalandırmıştır.
  [....] Hırsızlık yapan bir kadını peygamberimiz (asm) merhametinden dolayı affetmiştir.
  [....] Çelişkili işlerde Peygamberin verdiği hükme tam bir teslimiyetle boyun eğilmedikçe iman edilmiş olunmaz.
  [....] Medine Sözleşmesi, Müslümanlarla Mekkeli müşrikler arasında yapılmıştır.
  [....] Hudeybiye sözleşmesi, Medine’deki Müslümanların Kabe’yi tavaf etmek için gittikleri zaman, Hudeybiye denilen yerde durup önden elçi gönderip  Müşriklerle yaptıkları antlaşmadır.

 14. Cevap:

  1. D - Peygamberimiz (asm) toplumu ilgilendiren önemli sorunların çözümünde sahabilerle istişare etmeye önem vermiştir.

  2. D - Peygamber efendimiz (s.a.v.) Mekke'yi fethedince kendisine ve diğer Müslümanlara her türlü kötülüğü yapan bu şehrin halkını cezalandırmıştır.

  3. D - Hırsızlık yapan bir kadını peygamberimiz (asm) merhametinden dolayı affetmiştir.

  4. Y - Çelişkili işlerde Peygamberin verdiği hükme tam bir teslimiyetle boyun eğilmedikçe iman edilmiş olunmaz.

  5. Y - Medine Sözleşmesi, Müslümanlarla Mekkeli müşrikler arasında yapılmıştır.

  6. D - Hudeybiye sözleşmesi, Medine'deki Müslümanların Kabe'yi tavaf etmek için gittikleri zaman, Hudeybiye denilen yerde durup önden elçi gönderip Müşriklerle yaptıkları antlaşmadır.

  Açıklama:

  İlk cümle doğrudur, çünkü Peygamberimiz (asm) önemli sorunları çözmek için sahabilerle istişare etmiştir. İkinci cümle doğrudur, çünkü Peygamberimiz (s.a.v.) Mekke'nin fethinden sonra kötülüklerini yapanları cezalandırmıştır. Üçüncü cümle doğrudur, çünkü Peygamberimiz (asm) hırsızlık yapan bir kadını affetmiştir. Dördüncü cümle yanlıştır, çünkü iman etmek için Peygamberin hükümlerine tam bir teslimiyet gerekmez. Beşinci cümle yanlıştır, çünkü Medine Sözleşmesi Müslümanlarla Medine halkı arasında yapılmıştır. Altıncı cümle doğrudur, çünkü Hudeybiye Sözleşmesi Medine'deki Müslümanların Kabe'yi tavaf etmek için gittikleri zaman Müşriklerle yapılan bir antlaşmadır. 15. Aşağıdaki verilen kelimeleri boşluklara uygun bir şekilde yerleştiriniz.
  Ravzai Mutahhara Teşri Kur’an Tebyin Tebliğ Tövbe

  1. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) Kur'an ayetlerini insanlara beyan edip açıklamasına ....................denir.
  2. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) Kur'an'da açıkça belirtilmeyen bazı hükümler, kurallar koyması onun .............................. yetkisiyle ilgilidir
  3. İşlediği günahtan pişmanlık duyup içtenlikle ........................ eden kimse, hiç günah işlememiş gibi olur.
  4. ……………….Tertemiz cennet bahçesi anlamına gelen ve peygamberimizin kabrine verilen addır.
  5. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) nasıl bir ahlaka sahip olduğunu soranlara hanımı, onun ahlakı  ………………. Ahlakıydı şeklinde cevap vermiştir.
  6. Hz. Peygamber’in (s.a.v.) vahyi insanlara ulaştırmasına, iletmesine ................................ denir.

 16. Cevap:

  1. Tebliğ     2. Teşri

  3. Tövbe     4. Ravzai Mutahhara

  5. Tebyin     6. Kur’an

  Açıklama:

  Verilen cümlelerde boşluklara yerleştirilmesi gereken kelimeler, İslam terimlerini ve kavramlarını ifade etmektedir. Tebliğ, peygamberimizin Kur'an ayetlerini insanlara beyan edip açıklamasını ifade eder. Teşri, peygamberimizin Kur'an'da açıkça belirtilmeyen bazı hükümler ve kurallar koymasıyla ilgili yetkisini ifade eder. Tövbe, işlediği günahtan pişmanlık duyup içtenlikle dönüş yapan kişinin durumunu ifade eder. Ravzai Mutahhara, peygamberimizin kabrine verilen ve tertemiz cennet bahçesi anlamına gelen bir addır. Tebyin, peygamberimizin ahlakının nasıl olduğunu soranlara hanımı tarafından verilen cevabı ifade eder. Kur’an, peygamberimizin vahyi insanlara ulaştırmasını ifade eder. 17. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Peygamberimizin (s.a.v.) tavsiye ettiği davranışlardandır?

  A) Dünyayı sadece ibadetle geçirmek
  B) Dünya ve ahiret dengesini sağlamak
  C) Dünyayı sevmemek
  D) Ahireti kazanmak için uğraşmamak

 18. Cevap: B Açıklama:

  Cevap Anahtarı: B) Dünya ve ahiret dengesini sağlamak. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) tavsiye ettiği davranışlardan biri dünya ve ahiret dengesini sağlamaktır. İslam'da, dünya hayatının sadece ibadetle geçirilmesi veya dünyayı sevmemek gibi aşırılıklardan kaçınılmalıdır. İnsanlar dünya hayatında hem ibadetlerini yerine getirip Allah'a kulluk etmeli hem de dünya işlerinde sorumluluklarını yerine getirmelidir. Bu şekilde dünya ve ahiret dengesi sağlanır. 19. Peygamberlerin görevlerinden biri olan ''tebyin''in anlamı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  A) Allah'tan (c.c.) aldığı vahiyleri insanlara eksiksiz bildirme
  B) Allah'tan (c.c.) aldığı vahiyleri açıklama, beyan etme
  C) Hüküm koyma, kanun koyma
  D) İyiliği emretme, kötülükten sakındırma

 20. Cevap: B Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı: B) Allah'tan (c.c.) aldığı vahiyleri açıklama, beyan etme. Verilen seçenekler arasında "tebyin" görevinin doğru anlamını veren seçenek B'dir. - "tebyin" terimi, peygamberlerin Allah'tan aldıkları vahiyleri açıklama, beyan etme görevini ifade eder. - Peygamberler, Allah'tan aldıkları vahiyleri insanlara eksiksiz bir şekilde aktarmakla sorumludurlar. - Bu görevleri sayesinde insanlar doğru inançları ve doğru yolu öğrenebilirler. 21. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Peygamber Efendimizin (s.a.v.) vahyi yaşayarak anlatmasına örnektir?

  A) İbadetlerin yapılışını göstererek öğretmesi
  B) Acıktığında yemek yemesi, susayınca su içmesi
  C) Vahyi eksiksiz bir şekilde insanlığa ulaştırması
  D) Geçimini sağlamak için ticaret yapması

 22. Cevap: A Açıklama:

  Doğru cevap A) İbadetlerin yapılışını göstererek öğretmesidir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), ibadetleri bizzat yaparak ve göstererek sahabelere öğretmiştir. Örneğin, namazı kendisi kılarken sahabelere nasıl yapılması gerektiğini göstermiştir. Bu şekilde, vahyi yaşayarak anlatma yöntemini kullanmış ve sahabelerin doğru bir şekilde ibadet etmelerini sağlamıştır. 23. Allah (c.c.) tarafından peygamber olarak gönderilen Hz. Muhammed (s.a.v.) , peygamberlik görevini yaparken aşağıdakilerden hangisini yapmamıştır?

  A) Vahyi eksiksiz bir şekilde insanlara bildirmiştir.
  B) Vahyi yaşayarak, uygulayarak göstermiştir.
  C) Vahyin zor olan kısımlarını insanlardan gizlemiştir.
  D) Vahyin anlaşılmayan kısımlarını insanlara açıklamıştır.

 24. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı: C) Vahyin zor olan kısımlarını insanlardan gizlemiştir. Verilen seçenekler arasında, Hz. Peygamber'in peygamberlik görevini yerine getirirken yapmadığı bir eylemi bulmamız isteniyor. - Hz. Peygamber, vahyi eksiksiz bir şekilde insanlara bildirmiş, vahyi yaşayarak ve uygulayarak göstermiş ve vahyin anlaşılmayan kısımlarını insanlara açıklamıştır. - Ancak, vahyin zor olan kısımlarını insanlardan gizlememiştir. Hz. Peygamber, aldığı vahiyleri insanlara tam ve doğru bir şekilde ileterek görevini yerine getirmiştir. 25. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir gün içerisinde zamanını nasıl değerlendirirdi?

  A) İbadet, tebliğ ve uyku ile.
  B) İbadet, tebliğ ve günlük işlerle.
  C) Ticaret ve tebliğ ile.
  D) Yöneticilik, ibadet ve tebliğ ile

 26. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B) İbadet, tebliğ ve günlük işlerle şeklindedir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) zamanını ibadet etmek, İslam'ı tebliğ etmek ve günlük işlerini halletmekle değerlendirirdi. İbadet, Peygamber Efendimiz için hayatının önemli bir parçasıydı ve zamanını namaz, oruç, zikir gibi ibadetlere ayırırdı. Aynı zamanda, İslam'ı tebliğ etmek ve insanlara doğru yolu göstermek için aktif bir şekilde çalışır, toplumun meseleleriyle ilgilenirdi. Günlük işlerini yapmak, ailevi ve toplumsal sorumluluklarını yerine getirmek anlamına gelirdi. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) zamanını bu şekilde etkili bir şekilde değerlendirirken, örnek bir liderlik sergilemiştir. 27. Güçlülerin zayıfları ezdiği, zenginlerin haklı sayıldığı bir toplumda büyüyen Hz. Peygamber (s.a.v.), haksızlıkların ve zulümlerin sona ermesi, Mazlumların haklarının savunulması ve adaletin sağlanması amacıyla kurulan genç yaşta bir derneğin  içerisinde yer almıştır.
  Bu derneğin adı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Medine vesikası        B) Hudeybiye Anlaşması
  C) Hilfü'l Fudül               D) Akabe Biatı

 28. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) Hilfü'l Fudul'dur. Hz. Peygamber (s.a.v.) genç yaşta, adaletin sağlanması ve haksızlıkların sona ermesi amacıyla kurulan Hilfü'l Fudul adlı derneğin içerisinde yer almıştır. Hilfü'l Fudul, Mekke'de güçlülerin zayıfları ezdiği ve haksızlıkların yaygın olduğu bir toplumda, mazlumların haklarını savunmak için oluşturulan bir ittifaktır. Bu dernek, adaletin tesis edilmesi ve toplumdaki zulümlerin önlenmesi amacıyla faaliyet göstermiştir. 29. Peygamberimiz (s.a.v.) anlaşmazlıkların çözümünde aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmamıştır?

  A) Karar verirken sağduyulu, akılcı olmuş,
  B) Olaylara adil, merhametli yaklaşmış,
  C) Tarafları dinlemeye özen göstermiş, Varsa şahitleri dinlemiştir.
  D) Olayları dinlerken duygularını ön plana almıştır.

 30. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D) Olayları dinlerken duygularını ön plana almıştır. Hz. Peygamber (s.a.v.) anlaşmazlıkların çözümünde sağduyulu, akılcı ve adil bir tutum sergilemiş, tarafları dinlemeye özen göstermiş ve varsa şahitleri dinlemiştir. Ancak duygularını ön plana alarak karar vermek veya olaylara duygusal yaklaşmak gibi bir davranışta bulunmamıştır. 31. Hz. Peygamber (s.a.v.) Pazara çıktığı bir gün çarşıda bir buğday satıcısına rastladı. Mübarek elini yığına daldırıp çıkarınca parmakları ıslandı. Adama,“Ey satıcı nedir bu?” diye sordu. Adam: “Ey Allah'ın Resulü! Yağmur ıslattı.” deyince şöyle buyurdu: “Yaş olanları üste getirip herkesin görmesini sağlayamaz mıydın? Kim bizi aldatırsa o bizden değildir.” Buyurdu.
  Yukarıdaki olay peygamberin güzel ahlakından hangisine örnektir?

  A) Adalete verdiği önem
  B) Dürüstlüğe verdiği önem   
  C) Vefaya verdiği önem
  D) İstişareye verdiği önem
 32. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B) Dürüstlüğe verdiği önem'dir. Yukarıdaki olayda, Hz. Peygamber (s.a.v.) pazarda bir buğday satıcısına rastlar ve elini buğday yığınına daldırır. - Satıcı, ıslanan buğdayların yağmurdan dolayı ıslak olduğunu söyler. Ancak Hz. Peygamber (s.a.v.), dürüstlük ilkesine bağlı kalarak daha açık bir şekilde buğdayın yaş olduğunu ifade etmesini ister. - Bu olay, Hz. Peygamber'in dürüstlüğe verdiği önemi gösteren bir örnektir. O, doğruluktan ve dürüstlükten taviz vermemiştir. - Dolayısıyla, doğru cevap B) Dürüstlüğe verdiği önem'dir. 33. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) tembellikten sakınmayı ve daima çalışmayı emretmiştir. Hayatı boyunca sürekli çalışan Hz. Peygamber (s.a.v.) aşağıdaki mesleklerden hangilerini yapmıştır?

  A) Marangoz-Terzi           B) Çobanlık-Ticaret
  C) Ticaret-Marangoz        D) Terzi-Ticaret

 34. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B) Çobanlık-Ticaret'tir. Hz. Peygamber (s.a.v.) hayatı boyunca çobanlık yapmış ve ticaret ile uğraşmıştır. Hz. Peygamber (s.a.v.) gençlik yıllarında çobanlık yapmış ve sonrasında ticaret ile uğraşmıştır. Bu mesleklerde çalışarak geçimini sağlamış ve topluma örnek olmuştur. Çobanlık, Hz. Peygamber'in hayatının erken dönemlerindeki mesleklerinden biridir ve soruda da yer almaktadır. Ticaret ise, onun ticari faaliyetlerde bulunarak ekonomik hayata katıldığını göstermektedir. 35. "Kim bizi aldatırsa o bizden değildir."
  Yukarıda verilen hadis ile ilgili olarak;
  I. Peygamberimiz müminler adaletli olmasını istemiştir.
  II. Müminlerin kul hakkına dikkat etmelerini istemiştir.
  III. Müminler ölçüyü ve tartıyı iyi bilmelerini istemiştir.
  verilenlerden hangisine veya hangilerine uşalılabilir?

  A) I ve II     B) II ve III     C) I ve III     D) I, II ve III

 36. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D) I, II ve III'tür. Verilen hadis, Peygamberimiz (s.a.v.) tarafından söylenmiş önemli bir ifadedir. Bu hadisle ilgili olarak: I. Müminlerin adaletli olmasını istemesi, hadisin adaleti vurgulayan bir mesaj içerdiğini gösterir. II. Müminlerin kul hakkına dikkat etmelerini istemesi, hadisin insanlar arasındaki adaletli davranışları teşvik ettiğini gösterir. III. Müminlerin ölçüyü ve tartıyı iyi bilmelerini istemesi, hadisin dürüstlüğü ve doğruluğu vurgulayan bir anlam taşıdığını gösterir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
8.Sınıf Siyer 2.Dönem 1.Yazılı (TEST) Detayları

8.Sınıf Siyer 2.Dönem 1.Yazılı (TEST) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 03 Mart 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 8.Sınıf Siyer 2.Dönem 1.Yazılı (TEST) Testini Çöz tıklayın. 8.Sınıf Siyer 2.Dönem 1.Yazılı (TEST) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

8.Sınıf Siyer 2.Dönem 1.Yazılı (TEST) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Doğru-Yanlış
 • Boşluk Doldurma
 • Test


8.Sınıf Siyer 2.Dönem 1.Yazılı (TEST) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • PEYGAMBERİMİZ VE SOSYAL HAYAT
  1. Adil Bir Yönetici Olarak Peygamberimiz
  2. Bir Hadis Öğreniyorum
  3. Çalışma Hayatı ve Peygamberimiz
  4. Çevre Bilinci ve Peygamberimiz
  5. Sosyal Sorunların Çözümünde Peygamberimiz

Ayrıca 2022-2023 8.sınıf peygamberimizin hayatı (siyer) dersi 2.dönem 1.sınav soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak yeni müfredata uygun hazırlanmıştır

Ağırlık kavramını doğru bir şekilde anlayarak, cisimlerin ağırlığının kutuplarda en çok, ekvatorda ise en az olduğunu bilirim.

İslam tarihindeki önemli kişilikleri tanımak ve anlamak, İslam'ın yayılmasındaki önemli figürleri ve olayları anlamamıza yardımcı olur.

Çevreyle ilgili doğru bilgilere sahip olarak, çevrenin sadece dağlar, ormanlar ve sularla sınırlı olmadığını ve çevreyi korumak için gereken önlemleri alabileceğimi bilirim.

İslam tarihindeki önemli olayları ve dönüm noktalarını tanımak, İslam'ın yayılmasında ve peygamberimizin liderliğindeki önemli dönemleri anlamamıza yardımcı olur.

Peygamberimizin (asm) sahabilerle istişare ettiğini, hırsızlık yapan bir kadını affettiğini ve Medine ve Hudeybiye sözleşmelerinin ayrıntılarını doğru bir şekilde anlarım.

İslam terimlerini ve kavramlarını doğru bir şekilde kullanabilmek, İslam'ın temel prensiplerini anlamamıza yardımcı olur ve İslam'ın öğretilerini daha iyi kavramamızı sağlar.

Peygamber Efendimizin (s.a.v.) tavsiye ettiği davranışlardan biri olan "dünya ve ahiret dengesini sağlamak" kavramını anlarım ve hayatımda uygulayabilirim.

Peygamberlerin "tebyin" görevini doğru bir şekilde tanımak, peygamberlik görevinin önemini ve vahiylerin insanlara iletilmesinin önemini anlamak.

Hz. Peygamber'in vahyi eksiksiz bir şekilde bildirdiği, vahyi yaşayarak gösterdiği ve vahyin anlaşılmayan kısımlarını açıkladığı bilincine varmak ve bu konuda doğru bir anlayış geliştirmek.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) zamanını ibadet etmek, tebliğ etmek ve günlük işlerle değerlendirerek, dengeli bir hayat sürdürmenin önemini anlatır.

Hz. Peygamber'in (s.a.v.) gençlik döneminde Hilfü'l Fudul derneğine katılması, adaletin önemini vurgulayarak insanların haklarını korumanın ve zulme karşı durmanın gerekliliğini anlatır.

Hz. Peygamber'in (s.a.v.) anlaşmazlıkların çözümünde duygusal kararlar vermek yerine sağduyulu ve akılcı bir yaklaşım sergilemek gerektiği vurgulanmaktadır.

Hz. Peygamber'in (s.a.v.) dürüstlüğe verdiği önemi anlamak ve bu olaydan ilham alarak dürüstlük ilkesine bağlı kalmak.

Hz. Peygamber'in (s.a.v.) çobanlık yapması ve ticaretle uğraşması, çalışmanın ve emeğin önemini vurgulamaktadır.

Bu soru, Peygamberimizin (s.a.v.) müminlere adaletli olmalarını, kul hakkına dikkat etmelerini ve dürüst davranışları benimsemelerini öğütlediğini anlamamızı sağlamaktadır.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

8.Sınıf Siyer 2.Dönem 1.Yazılı (TEST) sınavı 8.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

8.Sınıf Siyer 2.Dönem 1.Yazılı (TEST) Testi İstatistikleri

Bu sınav 6 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 45 kere doğru, 24 kere yanlış cevap verilmiş.

8.Sınıf Siyer 2.Dönem 1.Yazılı (TEST) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

8.Sınıf Siyer 2.Dönem 1.Yazılı (TEST) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 8.Sınıf Siyer 2.Dönem 1.Yazılı (TEST) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

8.Sınıf Siyer 2.Dönem 1.Yazılı (TEST) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri