8.Sınıf İngilizce 2.Dönem 1.Test

8.Sınıf İngilizce 2.Dönem 1.Test sınavı 8.Sınıf kategorisinin İngilizce alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. 8.Sınıf İngilizce 2.Dönem 1.Test CEVAPLARI

 1. "I usually wake up at six o'clock in the morning." cümlesinin Türkçe karşılığı nedir?

  A) Ben genellikle sabah saat altıda uyanırım.
  B) Sen genellikle sabah saat altıda uyanırsın.
  C) O genellikle sabah saat altıda uyanır.
  D) Biz genellikle sabah saat altıda uyanırız.

 2. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Ben genellikle sabah saat altıda uyanırım. İngilizce cümle "I usually wake up at six o'clock in the morning." Türkçe karşılığı "Ben genellikle sabah saat altıda uyanırım." olacaktır. İngilizcede "I" zamiri "ben" anlamına gelirken, "usually" kelimesi "genellikle" anlamına gelir. "Wake up" ifadesi "uyanmak" anlamına gelirken, "at six o'clock in the morning" ifadesi "sabah saat altıda" anlamına gelir. 3. "My brother is studying medicine at university." cümlesinin Türkçe karşılığı nedir?

  A) Benim ablam üniversitede tıp okuyor.
  B) Ben üniversitede tıp okuyorum.
  C) Kardeşim üniversitede tıp okuyor.
  D) Benim babam doktor.

 4. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) Kardeşim üniversitede tıp okuyor. İngilizce cümle "My brother is studying medicine at university." Türkçe karşılığı "Kardeşim üniversitede tıp okuyor." olacaktır. "My brother" ifadesi "kardeşim" anlamına gelirken, "is studying" ifadesi "okuyor" anlamına gelir. "Medicine" kelimesi "tıp" anlamına gelirken, "at university" ifadesi "üniversitede" anlamına gelir. 5. "She has been to New York three times." cümlesinin Türkçe karşılığı nedir?

  A) O, New York'ta üç kez yaşadı.
  B) O, üç kez New York'a gitmiştir.
  C) O, New York'ta bir kez kalmıştı.
  D) O, New York'ta hiç bulunmadı.

 6. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı: B) O, üç kez New York'a gitmiştir. İngilizce cümle "She has been to New York three times." Türkçe karşılığı "O, üç kez New York'a gitmiştir." olacaktır. "She" ifadesi "o" anlamına gelirken, "has been" ifadesi geçmiş zamanda gerçekleşen bir durumu ifade eder ve "gitmiştir" anlamını taşır. "To New York" ifadesi "New York'a" anlamına gelirken, "three times" ifadesi "üç kez" anlamına gelir. 7. "I don't like coffee, I prefer tea." cümlesinin Türkçe karşılığı nedir?

  A) Ben kahveyi severim, ama çayı daha çok severim.
  B) Ben kahveyi sevmem, çayı tercih ederim.
  C) Ben kahveyi sevdiğim kadar çayı da severim.
  D) Ben kahve içmem, ama çay içerim.

 8. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı: B) Ben kahveyi sevmem, çayı tercih ederim. İngilizce cümle "I don't like coffee, I prefer tea." Türkçe karşılığı "Ben kahveyi sevmem, çayı tercih ederim." olacaktır. "I don't like coffee" ifadesi "Ben kahveyi sevmem" anlamına gelirken, "I prefer tea" ifadesi "çayı tercih ederim" anlamını taşır. 9. "The children are playing in the park." cümlesinin Türkçe karşılığı nedir?

  A) Çocuklar evde oturuyorlar.
  B) Çocuklar okula gidiyorlar.
  C) Çocuklar parkta oynuyorlar.
  D) Çocuklar yemek yiyorlar.

 10. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) Çocuklar parkta oynuyorlar. İngilizce cümle "The children are playing in the park." Türkçe karşılığı "Çocuklar parkta oynuyorlar." olacaktır. "The children" ifadesi "çocuklar" anlamına gelirken, "are playing" ifadesi "oynuyorlar" anlamını taşır ve "in the park" ifadesi ise "parkta" şeklinde çevrilebilir. 11. "He is the tallest boy in the class." cümlesinin Türkçe karşılığı nedir?

  A) O sınıftaki en uzun kızdır.
  B) O sınıftaki en kısa çocuktur.
  C) O sınıftaki en uzun çocuktur.
  D) O sınıftaki en zayıf çocuktur.

 12. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) O sınıftaki en uzun çocuktur. İngilizce cümle "He is the tallest boy in the class." Türkçe karşılığı "O sınıftaki en uzun çocuktur." olacaktır. "He" ifadesi "o" anlamına gelirken, "is the tallest" ifadesi "en uzun" anlamını taşır ve "boy in the class" ifadesi ise "sınıftaki çocuk" şeklinde çevrilebilir. 13. "I have never been to Australia, but I would like to visit one day." cümlesinin Türkçe karşılığı nedir?

  A) Avustralya'ya hiç gitmedim ama bir gün gitmek istiyorum.
  B) Avustralya'ya birkaç kez gittim ama artık gitmek istemiyorum.
  C) Avustralya'ya gitmek hiç aklımdan geçmedi.
  D) Avustralya'ya gitmek istiyorum ama bir gün değil.

 14. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Avustralya'ya hiç gitmedim ama bir gün gitmek istiyorum. İngilizce cümle "I have never been to Australia, but I would like to visit one day." Türkçe karşılığı "Avustralya'ya hiç gitmedim ama bir gün gitmek istiyorum." şeklindedir. "I have never been to Australia" ifadesi "Avustralya'ya hiç gitmedim" anlamını taşırken, "but I would like to visit one day" ifadesi "ama bir gün gitmek istiyorum" anlamını ifade eder. 15. Which sentence is in the present perfect tense?

  A) She will go to the movies tomorrow.
  B) They are playing football now.
  C) He has studied for the exam.
  D) We went to the beach last weekend.

 16. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: C) He has studied for the exam. Bu soruda, şimdiki zaman mükemmeli (present perfect tense) ifade eden bir cümle seçilmesi istenmektedir. Şıklar arasında yalnızca "He has studied for the exam" cümlesi şimdiki zaman mükemmeli yapıya sahiptir. Bu cümlede "has studied" ifadesi, geçmişte başlayan ve hala devam eden bir eylemi anlatır. 17. What is the past participle of the verb "run"?

  A) run    B) running    C) ran    D) runned

 18. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: C) ran. Bu soruda, "run" fiilinin geçmiş zaman ortacı (past participle) hali sorulmaktadır. "Run" fiilinin geçmiş zaman hali "ran" olarak bilinir. Diğer şıklar olan "run", "running" ve "runned" ise doğru geçmiş zaman ortacısı değildir. 19. Which sentence is in the simple present tense?

  A) I have been studying all day.
  B) They will be going to the party tonight.
  C) He studies English every day.
  D) She was listening to music yesterday.

 20. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: C) He studies English every day. Bu soruda, cümlelerin hangisinin basit şimdiki zaman (simple present tense) olduğu sorulmaktadır. "He studies English every day" cümlesi, "studies" fiilinin üçüncü tekil şahıs eki "-s" ile kullanıldığı ve düzenli bir şekilde tekrarlandığı için basit şimdiki zamanı ifade etmektedir. Diğer şıklar ise geçmiş zamanda (past tense) veya diğer zaman formlarında kullanılan cümlelerdir. 21. What is the correct form of the verb "to be" in the present tense for the pronoun "she"?

  A) am    B) is    C) are    D) be

 22. Cevap: B Açıklama:

  Cevap: B) is. Bu soruda, "to be" fiilinin şimdiki zamanda (present tense) "she" zamirine uygun şekilde hangi şeklinin kullanılması gerektiği sorulmaktadır. "She" zamiri üçüncü tekil şahıs olarak kabul edildiğinde, "is" şekli "to be" fiilinin doğru şeklidir. Diğer şıklar, "am" birinci tekil şahıs için, "are" ise birinci ve ikinci çoğul şahıs için kullanılan şekillerdir. 23. What is the correct order of adjectives in a sentence?

  A) size, age, color, material, origin, purpose
  B) color, size, origin, material, age, purpose
  C) origin, purpose, size, color, material, age
  D) age, size, color, origin, material, purpose

 24. Cevap: D Açıklama:

  Cevap: D) age, size, color, origin, material, purpose İngilizcede, sıfatlar genellikle belirli bir sıra içinde yer alır. Bu sıralama genel olarak şu şekildedir: 1. Age (yaş) 2. Size (boyut) 3. Color (renk) 4. Origin (köken) 5. Material (malzeme) 6. Purpose (amaç) Bu soruda, doğru sıralama sorulmaktadır. Yukarıda verilen şıklar arasında sıralama seçenekleri bulunmaktadır. Doğru sıralama ise D şıkkında verilen "age, size, color, origin, material, purpose" şeklindedir. 25. Which sentence has a prepositional phrase?

  A) He is reading a book.
  B) She sings beautifully.
  C) They went to the park.
  D) The cat is on the table.

 26. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: C) They went to the park. Bir zarf tümcesi (prepositional phrase), bir ön ad ve bir isim ya da zamir içeren bir ifadedir. Bu tür bir tümce, bir isim ya da zamiri başka bir kelimeyle ilişkilendirir ve bir yer, zaman, amaç, neden, ilişki gibi bir ilişkiyi belirtir. Bu soruda, zarf tümcesi içeren cümle sorulmaktadır. Şıkları incelediğimizde, C şıkkında verilen "They went to the park" cümlesi bir zarf tümcesi içermektedir. "to the park" ifadesi, "went" fiilini tamamlar ve yer bildiren bir zarf tümcesidir. 27. What is the correct comparative form of the adjective "big"?

  A) biger    B) more big    C) biggest    D) larger

 28. Cevap: D Açıklama:

  Cevap: D) larger. "Big" sıfatının karşılaştırma hali "bigger" veya "larger" olarak kullanılır. Ancak, "big" sıfatı iki heceli bir sıfat olduğu için "larger" tercih edilen ve daha yaygın kullanılan bir formdur. "Big" sıfatı üç heceli veya daha fazla heceye sahip sıfatlarla birlikte "more" kelimesi kullanılarak da karşılaştırılabilir. Ancak, iki heceli sıfatlar için "larger" tercih edilir. 29. Which sentence uses the past continuous tense?

  A) They have been cooking dinner.
  B) She will be singing a song.
  C) He was playing the guitar.
  D) We had gone to the beach.

 30. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: C) He was playing the guitar. Past continuous tense (geçmiş sürekli zaman), geçmişteki bir olayın sürekli bir şekilde gerçekleştiğini veya belli bir an için devam ettiğini ifade eder. Bu zamanda fiil "-ing" takısı alır ve "was" veya "were" yardımcı fiilleriyle birlikte kullanılır. Örnekte verilen cümle "He was playing the guitar" şeklindedir ve "was playing" yapısı past continuous tense'in bir örneğidir. 31. What is the correct superlative form of the adjective "fast"?

  A) more fast    B) faster    C) fasted    D) fastest

 32. Cevap: D Açıklama:

  Cevap: D) fastest "Fast" sıfatının en üstünlük derecesi "fastest" şeklindedir. Superlative formda "-est" takısı eklenir. "Faster" ise "fast" sıfatının comparative formudur. 33. Which sentence has a reflexive pronoun?

  A) He gave her the book.
  B) They enjoyed themselves at the party.
  C) She saw him at the store.
  D) We walked to the park.

 34. Cevap: B Açıklama:

  Cevap: B) They enjoyed themselves at the party. Reflexive pronoun, bir cümlede özneye dönüşen ve özneye ait olan eylemi veya durumu ifade eden zamandır. Bu soruda "themselves" reflexive pronoundur. "They" zamirine aittir ve özneye dönüşen "enjoyed" fiiline ilişkin olarak kullanılmıştır. 35. "O, her hafta sonu arkadaşlarıyla sinemaya gider." cümlesinin İngilizce çevirisi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) He goes to the cinema with his friends every weekend.
  B) His friends go to the cinema every weekend.
  C) He doesn't like going to the cinema with his friends.
  D) He goes to the cinema with his family every weekend.

 36. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) He goes to the cinema with his friends every weekend. İngilizce cümlede, "He goes to the cinema with his friends every weekend" ifadesi verilen Türkçe cümlenin doğru çevirisidir. Bu cümlede "he" (o) kişisinin her hafta sonu arkadaşlarıyla sinemaya gittiği ifade edilmektedir. 37. "Geçen hafta sonu, bizler piknik yaptık." cümlesinin İngilizce çevirisi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) We went on a picnic last weekend.
  B) We had a barbecue at home last weekend.
  C) We visited a museum last weekend.
  D) We went to the beach last weekend.

 38. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) We went on a picnic last weekend. Cümlede geçen "piknik yaptık" ifadesi "went on a picnic" olarak İngilizce'ye çevrilebilir. Diğer seçeneklerde ise farklı etkinliklerden bahsedilmektedir, bu nedenle doğru çeviri A seçeneğidir. 39. "Benim en sevdiğim yemek makarnadır." cümlesinin İngilizce çevirisi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) My favorite food is pasta.
  B) I don't like pasta at all.
  C) I prefer pizza to pasta.
  D) I usually have rice for lunch.

 40. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) My favorite food is pasta. Cümlede "Benim en sevdiğim yemek" ifadesi "My favorite food" olarak İngilizce'ye çevrilebilir. "makarnadır" ise "is pasta" olarak çevrilebilir. Bu nedenle doğru çeviri A seçeneğidir. 41. "Bugün hava çok güzel, dışarıda zaman geçirmeliyiz." cümlesinin İngilizce çevirisi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Today the weather is very nice, we should spend some time outside.
  B) Today the weather is terrible, we should stay at home.
  C) Yesterday the weather was great, but today it's raining.
  D) Tomorrow the weather will be sunny, we should go to the beach.

 42. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Today the weather is very nice, we should spend some time outside. Cümlede "Bugün hava çok güzel" ifadesi "Today the weather is very nice" olarak İngilizce'ye çevrilebilir. "dışarıda zaman geçirmeliyiz" ise "we should spend some time outside" şeklinde çevrilebilir. Bu nedenle doğru çeviri A seçeneğidir. 43. "Benim okulda üç tane sınavım var bu hafta." cümlesinin İngilizce çevirisi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) I have three exams at school this week.
  B) I have three exams at home this week.
  C) I had three exams at school last week.
  D) I will have three exams at school next week.

 44. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) I have three exams at school this week'dir. İngilizce çevirisi doğru olarak verilen seçenek, "Benim okulda üç tane sınavım var bu hafta." cümlesinin anlamını en uygun şekilde ifade etmektedir. "I have" ifadesi "benim var" anlamına gelirken, "three exams" ise "üç sınav"ı ifade etmektedir. "At school" ifadesi ise "okulda" anlamına gelmektedir. "This week" ise "bu hafta"yı belirtmektedir. 45. "Benim evim okula yakın değil." cümlesinin İngilizce çevirisi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) My house is not close to school.
  B) My house is very close to school.
  C) I don't like my house because it's close to school.
  D) I like my house because it's close to school.

 46. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) My house is not close to school'dır. İngilizce çevirisi doğru olarak verilen seçenek, "Benim evim okula yakın değil." cümlesinin anlamını en uygun şekilde ifade etmektedir. "My house is not" ifadesi "benim evim değil" anlamına gelirken, "close to school" ifadesi ise "okula yakın"ı ifade etmektedir. 47. "Bu restoran çok güzel bir atmosfere sahip." cümlesinin İngilizce çevirisi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) This restaurant has a very nice atmosphere.
  B) This restaurant doesn't have a nice atmosphere.
  C) I don't like the atmosphere of this restaurant.
  D) This restaurant is very cheap.

 48. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) This restaurant has a very nice atmosphere. Cümlenin doğru çevirisi "This restaurant has a very nice atmosphere." şeklindedir. İngilizce cümlede "bu restoran" anlamına gelen "this restaurant" ifadesi kullanılmıştır. "Çok güzel bir atmosfere sahip" anlamı ise "has a very nice atmosphere" şeklinde ifade edilmiştir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
8.Sınıf İngilizce 2.Dönem 1.Test Detayları

8.Sınıf İngilizce 2.Dönem 1.Test 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 24 Mart 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 8.Sınıf İngilizce 2.Dönem 1.Test Testini Çöz tıklayın. 8.Sınıf İngilizce 2.Dönem 1.Test yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

8.Sınıf İngilizce 2.Dönem 1.Test sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


8.Sınıf İngilizce 2.Dönem 1.Test Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ADVENTURES
  1. Students will be able to follow a discussion on adventures. Students will be able to understand the main points of simple messages.
  2. Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons.
  3. Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language.
  4. Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures.
  5. Students will be able to write a short and simple paragraph comparing two objects.
 • TOURISM
  1. Students will be able to design a brochure, advertisement or a postcard about their favorite tourist attraction(s).
  2. Students will be able to exchange information about tourism. Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details.
  3. Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. Students will be able to express their experiences about places.
  4. Students will be able to find specific information from various texts about tourism.
  5. Students will be able to understand and exract the specific information from short and simple oral texts.

Ayrıca 8.sınıf İngilizce 2.dönem 1.test soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

İngilizce bir cümleyi Türkçeye doğru bir şekilde çevirme becerisi.

İngilizce bir cümleyi Türkçeye doğru bir şekilde çevirme becerisi.

İngilizce bir cümleyi Türkçeye doğru bir şekilde çevirme becerisi.

İngilizce bir cümleyi Türkçeye doğru bir şekilde çevirme becerisi.

İngilizce bir cümleyi Türkçeye doğru bir şekilde çevirme becerisi.

İngilizce bir cümleyi Türkçeye doğru bir şekilde çevirme becerisi.

İngilizce bir cümleyi Türkçeye doğru bir şekilde çevirme becerisi.

Bu soru, öğrencilerin zamanların kullanımını anlama ve ayırt etme becerisini ölçmeyi amaçlar.

Bu soru, öğrencilerin fiillerin zaman formlarını tanıma ve doğru şekilde kullanma becerisini ölçmeyi amaçlar.

Bu soru, öğrencilerin basit şimdiki zaman (simple present tense) kullanma becerisini değerlendirmeyi amaçlar.

Bu soru, öğrencilerin "to be" fiilinin şimdiki zamanda (present tense) farklı zamirlerle uyumlu şekillerini doğru bir şekilde belirleme becerisini değerlendirmeyi amaçlar.

Bu soru, öğrencilerin İngilizce'de sıfat sıralamasını anlama ve doğru bir şekilde uygulama becerisini değerlendirmeyi amaçlar

Bu soru, öğrencilerin zarf tümcesini tanıma ve anlama becerisini değerlendirmeyi amaçlar.

Bu soru, öğrencilerin sıfatların karşılaştırma formlarını doğru bir şekilde kullanma becerisini değerlendirmeyi amaçlar.

Bu soru, öğrencilerin zamanları doğru bir şekilde tanımlayabilme ve kullanabilme becerisini ölçer.

Bu soru, öğrencilerin sıfatların karşılaştırma derecelerini bilme ve doğru şekilde kullanabilme becerisini ölçer.

Bu soru, öğrencilerin reflexive pronounları tanıma ve kullanma yeteneğini ölçer. Dilbilgisel yapıları anlama, kişisel zamirler ile reflexive zamirleri ayırt edebilme becerisini değerlendirir.

"O, her hafta sonu arkadaşlarıyla sinemaya gider." cümlesinin doğru İngilizce çevirisini yapabilmek.

Geçen hafta sonu piknik yapıldığında bu durumu İngilizce olarak ifade etme becerisi.

Kişinin en sevdiği yemeği İngilizce olarak ifade edebilme becerisi.

Güzel bir hava olduğunda dışarıda zaman geçirme önerisini İngilizce olarak ifade edebilme becerisi.

Verilen cümlenin doğru İngilizce çevirisini yapma.

Verilen cümlenin doğru İngilizce çevirisini yapma.

Bir cümleyi doğru bir şekilde İngilizce'ye çevirme becerisi.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

8.Sınıf İngilizce 2.Dönem 1.Test sınavı 8.Sınıf kategorisinin İngilizce alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

8.Sınıf İngilizce 2.Dönem 1.Test Testi İstatistikleri

Bu sınav 3 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 19 kere doğru, 10 kere yanlış cevap verilmiş.

8.Sınıf İngilizce 2.Dönem 1.Test Sınavını hangi formatta indirebilirim?

8.Sınıf İngilizce 2.Dönem 1.Test sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 8.Sınıf İngilizce 2.Dönem 1.Test sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

8.Sınıf İngilizce 2.Dönem 1.Test sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf İngilizce dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

8.Sınıf İngilizce Sınavı Hazırla
  8.Sınıf İngilizce Dersi Ünite Özetleri
 • Henüz ünite eklenmemiş