2022-2023 8.Sınıf İngilizce 2.Dönem 1.Sınav

2022-2023 8.Sınıf İngilizce 2.Dönem 1.Sınav sınavı 8.Sınıf kategorisinin İngilizce alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. 2022-2023 8.Sınıf İngilizce 2.Dönem 1.Sınav CEVAPLARI

 1. Seçeneklerden hangisi bir iletişim yolu değildir?

  A) Texting a message.
  B) Making a phone call.
  C) Speaking face to face.
  D) Going to technology stores.

 2. Cevap: D

 3. I. handcrafts - el sanatları
  II. province - ülke
  III. meatball - köfte
  Yukarıda kelime ve eşleştirmelerinden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II     B) II ve III     C) I ve III     D) I, II ve III

 4. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) I ve III. Soruda, verilen kelimelerin doğru eşleştirmeleri sorulmaktadır. Verilen eşleştirmelerde, "handcrafts" kelimesinin "el sanatları" anlamına geldiği ve "meatball" kelimesinin "köfte" anlamına geldiği doğrudur. Ancak "province" kelimesinin "ülke" anlamına gelmediği, doğru eşleştirme olmadığı için II seçeneği yanlıştır. Dolayısıyla, cevap C şıkkıdır. 5. EREN: Antalya is a marvellous place to see the sun, sand and history together. You can see Aspendos Theatre there and stay at a five-star all-inclusive hotel by the sea. It is really relaxing and fun
  Which one is the wrong according to text?

  A) Eren had a relaxing holiday
  B) Eren visited the Opera House
  C) Eren been in Antalya
  D) Eren saw Aspendos Theatre

 6. Cevap: B Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "B) Eren visited the Opera House" şeklindedir. Çözüm açıklaması olarak, metinde Eren'in Antalya'yı ziyaret ettiği ve Aspendos Tiyatrosunu gördüğü belirtilmektedir. Ancak, metinde Eren'in Opera Evi'ni ziyaret ettiği bilgisi yer almamaktadır. Dolayısıyla, "Eren visited the Opera House" ifadesi yanlıştır. 7. caving
  Which sport is that?

  A) Rock climbing        B) Motor racing 
  C) Caving                   D) Skiing

 8. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) Caving. Soruda verilen görselde, bir mağara keşfi yapan kişi görülmektedir. Bu spor aktivitesi "caving" olarak bilinir, yani mağara tırmanışı veya mağaracılık olarak adlandırılır. Dolayısıyla, cevap C şıkkıdır. 9. (I) My sister prefers visiting ancient provinces. (II) Ephesus is one of them. (III) She also tried photo safari last summer. (IV) She enjoys taking photographs of the historic places there.
  Yukarıda verilen parçanın anlam bütünlüğünü bozan cümleyi işaretleyiniz.

  A) I    B) II     C) III     D) IV

 10. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "C) III" şeklindedir. Çözüm açıklaması olarak, paragrafta bahsedilen konu, kız kardeşin antik bölgeleri ziyaret etmeyi tercih ettiği ve Ephesus'un bunlardan biri olduğu üzerinedir. Ancak, üçüncü cümlede kız kardeşin geçen yaz fotoğraf safari denediğinden bahsedilmektedir, bu bilgi paragraftaki konuyla uyumsuzdur ve anlam bütünlüğünü bozmaktadır. 11. Philip: - - - - ?
  Murat: Chilly and damp.
  Boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) Why is Çanakkale important in Turkish history
  B) What is the weather like in İstanbul at the present time
  C) Do you think that Bursa is a truly multicultural city
  D) Does Nevşehir have many historic places or buildings

 12. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı: B) What is the weather like in İstanbul at the present time. Konuşmada, Philip'in bir soru sorduğu ve Murat'ın ona hava durumu hakkında bilgi verdiği görülmektedir. Dolayısıyla, Philip'in boşluğa "What is the weather like in İstanbul at the present time?" şeklinde bir soru sorması gerekmektedir. Bu soru, Murat'ın İstanbul'daki hava durumu hakkında bilgi vermesini sağlamaktadır. Dolayısıyla, cevap B şıkkıdır. 13. CIRCLE THE CORRECT WORDS IN BALD.

  1. What do you prefer do / doing when you are on
  vacation?
  2. I prefer parachute diving to / than canoeing because
  it is more fascinating.
  3. I would rather stay / staying at home than go out.
  4. It start / started in 2002.
  5. Did you help / helped your mother?

 14. Cevap: 1. doing 2. than 3. stay 4. started 5. help Açıklama:

  Soruda, boşluklara uygun fiillerin seçilmesi istenmektedir. Doğru seçenekler şu şekildedir: 1. What do you prefer doing when you are on vacation? (Yapmak) 2. I prefer parachute diving to canoeing because it is more fascinating. (Than) 3. I would rather stay at home than go out. (Stay) 4. It started in 2002. (Started) 5. Did you help your mother? (Helped) 15. READ THE INFORMATION ABOUT JESSICA AND WRITE TRUE OR FALSE.
  Jessica is an adrenalin-seeker. She likes all kinds of extreme sports, but her favorite is sky-diving. She has a lot of friends and she enjoys doing different activities together.

  1. Jessica doesn’t like extreme sports. ………
  2. Jessica would rather stay at home than go out. ………
  3. Jessica prefers sky-diving to rafting. ………

 16. Cevap:

  1. False: Jessica likes all kinds of extreme sports, so she does like extreme sports.

  2. False: Jessica enjoys doing different activities and being with friends, so she would prefer going out rather than staying at home.

  3. True: According to the information, Jessica's favorite extreme sport is sky-diving, so she prefers sky-diving to rafting.

  Açıklama: 17. FILL IN THE BLANKS WITH THE FOLLOWING.
  How often – When – Where – What

  1. A: ………………… are they going to visit İstanbul?
      B: Next week.
  2. A: ………………… do you usually do at the weekends?
      B: I usually watch TV and read a book.
  3. A: …………….……would you like have breakfast?
      B: In the garden.
  4. A: ………………… does Jack play tennis?
      B: Once a week.

 18. Cevap:

  1. When 2. What 3. Where 4. How often

  Açıklama:

  Soruda, boşluklara uygun soru kelimelerinin seçilmesi istenmektedir. Doğru seçenekler şu şekildedir: A: When are they going to visit İstanbul? (Ne zaman) A: What do you usually do at the weekends? (Ne yapıyorsun) A: Where would you like to have breakfast? (Nerede) A: How often does Jack play tennis? (Ne sıklıkla) 19. Rewrite the sentences.(Aşağıdaki cümleleri aynı anlama gelecek şekilde yeniden yazınız.)

  1. I prefer reading a book to watching TV.

  2. I would rather go rafting than canoeing.

  3. She'd rather come with us than go alone.

  4. He prefers doing parkour running to skateboarding.

  5. I'd rather eat cake than eat cookies.

 20. Cevap:

  1. Watching TV is not my preference; I prefer reading a book.

  2. I prefer going rafting over canoeing.

  3. She prefers accompanying us instead of going alone.

  4. Parkour running is his preferred activity rather than skateboarding.

  5. I would rather have cake than cookies.

  Açıklama:

  Verilen cümlelerde, "prefer" ve "would rather" gibi ifadelerle tercih bildirilmektedir. Bu ifadelerin anlamını koruyarak cümleleri yeniden yazmak gerekmektedir. Yeniden yazılan cümlelerde, tercih edilen eylemler ve tercih edilmeyen eylemler doğru şekilde ifade edilmelidir. 21. Circle the correct answer.

  1. Martha has ever / never been to Brazil .
  2. I didn’t see Carlos recently / yesterday.
  3. I have just / so far eaten crab.
  4. We have moved / have moved here in 2012.
  5. I haven’t seen Tom just / yet.
  6. They have built / built our school last year.
  7. Nancy don’t / doesn’t like swimming.

 22. Cevap:

  1. Martha has never been to Brazil.

  2. I didn't see Carlos recently.

  3. I have just eaten crab.

  4. We moved here in 2012.

  5. I haven't seen Tom yet.

  6. They built our school last year.

  7. Nancy doesn't like swimming.

  Açıklama:

  Soruda, doğru ifadelerin seçilmesi istenmektedir. Doğru cevaplar şu şekildedir: Martha has never been to Brazil. (Martha hiçbir zaman Brezilya'ya gitmedi.) I didn't see Carlos recently. (Carlos'u son zamanlarda görmedim.) I have just eaten crab. (Ben sadece şimdi yengeç yedim.) We moved here in 2012. (Biz buraya 2012'de taşındık.) I haven't seen Tom yet. (Henüz Tom'u görmedim.) They built our school last year. (Geçen yıl okulumuzu inşa ettiler.) Nancy doesn't like swimming. (Nancy yüzmeyi sevmez.) 23. Match the words with their meanings.

  (…) Character
  (…) Setting
  (…) Plot
  (….) Theme
  (….) Conflict
  a. The time and the place of a short story.
  b. A series of events and character actions.
  c. A person or an animal in a short story.
  d. The central idea or belief in a short story.
  e. A struggle between two people or things.

 24. Cevap:

  a. The time and the place of a short story - (Setting)

  b. A series of events and character actions - (Plot)

  c. A person or an animal in a short story - (Character)

  d. The central idea or belief in a short story - (Theme)

  e. A struggle between two people or things - (Conflict)

  Açıklama:

  Verilen kelimelerin anlamlarıyla eşleştirilmesi istenmektedir. Tanımlar dikkate alındığında, her bir kelimenin anlamıyla eşleştirilmesi gerekmektedir. 25. Make sentences with the given words

  1. ever / a horse / you / have / ridden ?
  …………………… ……………………………
  2. opened / She / the door / just / has
  .…………………… …………………………..
  3. walking / I / in the park / was
  . …………………… …………………………...
  4. were / you / doing / what ?
  …………………… …………………………...
  5. I / never / been / have / abroad.
  …………………… ……………………………

 26. Cevap:

  1. Have you ever ridden a horse?

  2. She has just opened the door.

  3. I was walking in the park.

  4. What were you doing?

  5. I have never been abroad.

  Açıklama:

  Verilen kelimelerle cümleler oluşturulmuştur. Doğru cümleler şu şekildedir: 1. Have you ever ridden a horse? (Hiç at binip binmedin mi?) 2. She has just opened the door. (O, kapıyı yeni açtı.) 3. I was walking in the park. (Parkta yürüyordum.) 4. What were you doing? (Ne yapıyordun?) 5. I have never been abroad. (Hiç yurtdışına çıkmadım.) 27. I have to do a lot of jobs at home. I make my bed every morning and I clean up my room at the weekend. I usually prepare and set the breakfast table on Sundays and I sometimes vacuum the floor. I really hate it. My sister has got duties, too. She takes the garbage out and helps my mum fort the grocery shopping. We also both wash the dishes, but she is really bad at it! We don’t have to do the cooking or ironing. My mum always does that. My brother? Well, he doesn’t do anything!
  Molly
  The household chore that Molly’s brother has to do is ………………….. .

  A) cooking the meals
  B) doing the grocery shopping
  C) nothing
  D) emptying the dishwasher

 28. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: C) nothing. Molly'nin kardeşi hiçbir şey yapmıyor. Parçada belirtilen bilgilere göre, Molly'nin kardeşinin herhangi bir ev işi yapmak gibi bir sorumluluğu yok. Bu nedenle, doğru cevap "C) nothing" yani "hiçbir şey yapmamak" olacaktır. 29. Circle the correct answer.

  1. Jumping out of plane with a parachute is motor racing / sky diving.
  2. Rock climbing / Parachuting is climbing a rock usually with safety ropes.
  3. Jumping from a tall bridge or structure with a cord into air is caving / bungee jumping.
  4. “Komedi Dükkanı” is an amusing / rafting program. We laugh a lot.
  5. Diving / Fan is jumping into water with your hands and arms going first.
  6. The helmet / weather in Britain is changable; one day it is sunny and the next day it’s raining.
  7. Çeşme and Bodrum are popular / difficult places for holiday.
  8. My mother makes the most fast / delicious chocolate puding.
  9. We should make a extreme / reservation in the hotel before going.
  10. You should always take a first aid kid / challenging with you when you go trekking, because you may need medical help.

 30. Cevap:

  1. Jumping out of plane with a parachute is sky diving.

  2. Rock climbing is climbing a rock usually with safety ropes.

  3. Jumping from a tall bridge or structure with a cord into air is bungee jumping.

  4. "Komedi Dükkanı" is an amusing program. We laugh a lot.

  5. Diving is jumping into water with your hands and arms going first.

  6. The weather in Britain is changable; one day it is sunny and the next day it's raining.

  7. Çeşme and Bodrum are popular places for holiday.

  8. My mother makes the most delicious chocolate puding.

  9. We should make a reservation in the hotel before going.

  10. You should always take a first aid kit with you when you go trekking, because you may need medical help.

  Açıklama:

  Verilen cümlelerde boş bırakılan yerler için doğru kelimeler seçilmiştir. Doğru cevaplar şu şekildedir: 1. Jumping out of plane with a parachute is sky diving. (Uçaktan paraşütle atlamak sky diving'dir.) 2. Rock climbing is climbing a rock usually with safety ropes. (Kayayı genellikle güvenlik halatlarıyla tırmanmak rock climbing'dir.) 3. Jumping from a tall bridge or structure with a cord into air is bungee jumping. (Yüksek bir köprü veya yapıdan ip yardımıyla havaya atlamak bungee jumping'dir.) 4. "Komedi Dükkanı" is an amusing program. We laugh a lot. ("Komedi Dükkanı" eğlenceli bir programdır. Çok güleriz.) 5. Diving is jumping into water with your hands and arms going first. (Dalış, elleriniz ve kollarınız önce suya atlamaktır.) 6. The weather in Britain is changable; one day it is sunny and the next day it's raining. (İngiltere'de hava değişken olabilir; bir gün güneşli olurken ertesi gün yağmurlu olabilir.) 7. Çeşme and Bodrum are popular places for holiday. (Çeşme ve Bodrum tatil için popüler yerlerdir.) 8. My mother makes the most delicious chocolate puding. (Annem en lezzetli çikolatalı pudingi yapar.) 9. We should make a reservation in the hotel before going. (Gitmeden önce otelde rezervasyon yapmalıyız.) 10. You should always take a first aid kit with you when you go trekking, because you may need medical help. (Trekking'e giderken her zaman yanınızda bir ilk yardım seti bulundurmalısınız, çünkü tıbbi yardıma ihtiyaç duyabilirsiniz.) 31. Write the second forms of irregular verbs and write their meanings.

  1. Swim                    2. Eat
  3. Drink                    4. Come
  5. Bring                    6. Lose
  7. Wake                   8. Think
  9.  Know                  10. Speak

 32. Cevap:

  1. Swim - swam (yüzmek)

  2. Eat - ate (yemek yemek)

  3. Drink - drank (içmek)

  4. Come - came (gelmek)

  5. Bring - brought (getirmek)

  6. Lose - lost (kaybetmek)

  7. Wake - woke (uyanmak)

  8. Think - thought (düşünmek)

  9. Know - knew (bilmek)

  10. Speak - spoke (konuşmak

  Açıklama:

  Soruda verilen düzensiz fiillerin ikinci halleri ve anlamları istenmektedir. Verilen listedeki fiillerin ikinci halleri ve anlamları aşağıda verilmiştir. 33. One of the most famous historic sites of Turkey is Ephesus in Aydın. It’s an ancient city which dates back to 200 B.C. Its architecture is fascinating. The library building is the best example of this architecture. Approximately 300.000 tourists visit Ephesus every year.
  Which one is true according to the text?

  A) There is a library building in Ephesus.
  B) More than a million tourists visit Ephesus.
  C) Ephesus is famous for its traditional dishes.
  D) Ephesus is a modern city.

 34. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A) There is a library building in Ephesus. Metinde verilen bilgilere göre, Ephesus'ta bir kütüphane binası olduğu belirtilmektedir. Bu nedenle, doğru cevap A seçeneğidir. 35. A: What do you think about ice-climbing?
  B: I prefer bungee jumping because…………
  Boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) it’s more ridiculous
  B) it’s more boring
  C) I like nature sports
  D) it’s more exciting

 36. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı: D) it's more exciting. İkinci kişi, bungee jumping hakkında bir tercihini belirtiyor. Bu tercihini açıklarken "because" (çünkü) kelimesini kullanarak bir sebep sunacak. Boşluğa gelecek olan ifade, bungee jumping'in neden tercih edildiğini açıklamalıdır. "it's more exciting" ifadesi, bungee jumping'in daha heyecanlı olduğunu ifade ediyor, bu da en uygun seçenektir. 37. Last year, I went to Antalya with my sister Hande. I like extreme sports so I tried many activities. We went to Manavgat waterfall and did rafting. After that we tried kayaking and hang gliding. It was a wonderful summer!
  According to the text, ……………….

  A) Ceren likes adventure sports.
  B) Ceren and her sister didn’t enjoyy rafting.
  C) Ceren tried kayaking first and then rafting.
  D) Ceren and Hande likes safety.

 38. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: C) Ceren tried kayaking first and then rafting. Metinde verilen bilgilere göre, Ceren ve kız kardeşi Hande Antalya'ya gitti ve birçok aktivite denediler. Manavgat Şelalesi'ne gidip rafting yaptıktan sonra kayaking ve uçurtma sörfü denediler. Bu durumda, metinde belirtilen sıralama Ceren'in önce kayaking yapması ve sonra rafting yapmasıdır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2022-2023 8.Sınıf İngilizce 2.Dönem 1.Sınav Detayları

2022-2023 8.Sınıf İngilizce 2.Dönem 1.Sınav 3 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 02 Mart 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2022-2023 8.Sınıf İngilizce 2.Dönem 1.Sınav Testini Çöz tıklayın. 2022-2023 8.Sınıf İngilizce 2.Dönem 1.Sınav yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2022-2023 8.Sınıf İngilizce 2.Dönem 1.Sınav sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Boşluk Doldurma
 • Klasik
 • Eşleştirme
 • Klasik
 • Test
 • Klasik
 • Test


2022-2023 8.Sınıf İngilizce 2.Dönem 1.Sınav Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ADVENTURES
  1. Students will be able to follow a discussion on adventures. Students will be able to understand the main points of simple messages.
  2. Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations. Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons.
  3. Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language.
  4. Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures.
  5. Students will be able to write a short and simple paragraph comparing two objects.
 • TOURISM
  1. Students will be able to design a brochure, advertisement or a postcard about their favorite tourist attraction(s).
  2. Students will be able to exchange information about tourism. Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details.
  3. Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. Students will be able to make simple comparisons between different tourist attractions. Students will be able to express their experiences about places.
  4. Students will be able to find specific information from various texts about tourism.
  5. Students will be able to understand and exract the specific information from short and simple oral texts.

Ayrıca 2022-2023 8.sınıf İngilizce dersi 2.dönem 1.sınav soruları; test, klasik, doğru yanlış ve eşleştirme ve boşluk doldurma sorularından cevap anahtarlı olarak yeni müfredata uygun hazırlanmıştır

Öğrenciler, verilen kelimelerin doğru eşleştirmelerini belirleyebilirler.

Metinde verilen bilgilere dayanarak, Eren'in Opera Evi'ni ziyaret etmediği sonucuna varabiliriz.

Öğrenciler, verilen görseldeki spor aktivitesinin mağaracılık olduğunu belirleyebilirler.

Metindeki cümleler arasındaki anlam bütünlüğünü değerlendirebilme becerisi.

Öğrenciler, verilen diyalogdaki sorunun hava durumu hakkında olduğunu belirleyebilirler.

Öğrenciler, doğru fiillerin ve karşılaştırma bağlaçlarının kullanımına dair bilgilerini pekiştirebilirler.

Verilen bilgileri okuyarak doğru ve yanlış ifadeleri ayırt edebilme becerisi.

Öğrenciler, soru kelimelerinin doğru kullanımını ve farklı soru türlerini öğrenebilirler.

Verilen ifadeleri anlayarak ve aynı anlamı koruyarak cümleleri yeniden yazabilme becerisi.

Bu soru, öğrencilerin doğru zaman ifadelerini anlama ve kullanma becerisini geliştirmeyi hedeflemektedir.

Verilen kelimelerin anlamlarını doğru bir şekilde eşleştirme becerisi.

Bu soru, öğrencilerin verilen kelimeleri kullanarak doğru cümleler oluşturma ve dilbilgisini doğru bir şekilde uygulama becerisini değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Parçadaki bilgilere dayanarak doğru bir şekilde çıkarım yapma becerisi.

Bu soru, öğrencilerin verilen cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru kelimeleri seçme ve kelime anlamlarını anlama becerisini değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

İngilizce'de düzensiz fiillerin ikinci hallerini bilmek ve anlamını anlayabilmek.

Bu soru, öğrencilerin metindeki bilgileri anlama ve çıkarım yapma becerisini değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Kişisel tercihlerin ve sebeplerin ifade edilmesi.

Bu soru, metinden doğru çıkarımlar yapma yeteneğini ve metindeki bilgileri anlama becerisini değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2022-2023 8.Sınıf İngilizce 2.Dönem 1.Sınav sınavı 8.Sınıf kategorisinin İngilizce alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2022-2023 8.Sınıf İngilizce 2.Dönem 1.Sınav Testi İstatistikleri

Bu sınav 3 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 26 kere doğru, 5 kere yanlış cevap verilmiş.

2022-2023 8.Sınıf İngilizce 2.Dönem 1.Sınav Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2022-2023 8.Sınıf İngilizce 2.Dönem 1.Sınav sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2022-2023 8.Sınıf İngilizce 2.Dönem 1.Sınav sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2022-2023 8.Sınıf İngilizce 2.Dönem 1.Sınav sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf İngilizce dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

8.Sınıf İngilizce Sınavı Hazırla
  8.Sınıf İngilizce Dersi Ünite Özetleri
 • Henüz ünite eklenmemiş