2023-2024 8.Sınıf Çevre Eğitimi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-16)

2023-2024 8.Sınıf Çevre Eğitimi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-16) sınavı 8.Sınıf kategorisinin Çevre Eğitimi alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 8.Sınıf Çevre Eğitimi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-16) CEVAPLARI

 1. Küresel ısınma nedir? Kısaca açıklayınız.

 2. Cevap:

  İnsan faaliyetleri sonucu atmosferde artan karbanodi oksit tarzı gazların, yansıyan ışınları tutarak atmosferin sıcaklığının yükselmesine sebep olmasına küresel ısınma denir.

  Açıklama:

  Küresel ısınma, insan faaliyetleri ve doğal süreçler nedeniyle atmosferdeki sera gazlarının (örneğin, karbondioksit, metan, azot oksitler) artması sonucu oluşan bir olaydır. Bu sera gazları atmosferde birikerek güneş ışınlarının yüzeye gelmesini engellemezken, yeryüzünden yansıyan ısıyı yakalayarak atmosferin ısınmasına yol açar. Bu artan sıcaklık, iklim değişikliklerine neden olur; buzulların erimesi, deniz seviyelerinin yükselmesi, hava koşullarının değişmesi gibi çeşitli etkiler görülür. Küresel ısınmanın etkileri çevre, ekosistemler, su kaynakları ve insan yaşamı üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. 3. Aşağıya küresel ısınmanın neden olabileceği durumlardan beş tanesini yazınız.

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.

 4. Cevap:

  1: Buzulların erimesi -- 2: Okyanusların yükselmesi --- 3: İklim değişikliği --- 4: biyolojik çeşitliliğin azalması --- 5: Canlı türlerinin yok olması

  Açıklama:

  1. Kutuplardaki buzulların erimesi ve deniz seviyesinin yükselmesi, küresel ısınmanın etkilerinden biridir. 2. Sıcaklık artışı, ekosistemleri ve biyolojik çeşitliliği olumsuz etkileyerek türlerin yaşam alanlarını değiştirebilir. 3. Küresel ısınma, aşırı hava olaylarının sıklığını ve şiddetini artırarak, seller, kuraklık ve kasırgalar gibi doğal afetleri tetikleyebilir. 4. Okyanuslardaki su sıcaklığının artması, deniz yaşamı üzerinde olumsuz etkiler yaratarak balık popülasyonlarını etkileyebilir ve ekosistem dengesini bozabilir. 5. Küresel ısınma, tarım verimliliğini azaltarak gıda üretimini olumsuz etkileyebilir ve iklim değişikliği nedeniyle bazı bölgelerde tarım yapılabilir alanları daraltabilir. 5. Aşağıya küresel çevre problemlerinden beş tanesini yazınız.

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.

 6. Cevap:

  1: Küresel ısınma --- 2: Biyolojik çeşitliliğin azalması --- 3: Ozon tabakasının incelmesi --- 4:Asit yağmurları --- 5: İklim değişiklikleri

  Açıklama:

  Küresel çevre problemleri, dünya genelinde çevre ve ekosistemleri olumsuz etkileyen önemli sorunlardır. Bu problemler arasında en belirgin olanları şunlardır: 1. İklim değişikliği, sera gazlarının artması nedeniyle atmosferin ısınması ve doğal dengenin bozulması sonucu ortaya çıkar. 2. Su kirliliği, endüstriyel atıklar, tarım ilaçları ve evsel atıklar nedeniyle su kaynaklarının kirlenmesidir. 3. Biyolojik çeşitliliğin azalması, habitat kaybı, aşırı avlanma ve iklim değişikliği gibi etkenlerle birçok türün yok olması veya nesli tükenmekte olan tehlike altındaki türlerin sayısının artmasıdır. 4. Hava kirliliği, sanayi atıkları, araç emisyonları ve enerji üretimi nedeniyle atmosferde zararlı gazların birikmesiyle oluşur. 5. Plastik kirliliği, plastik ürünlerin yaygın kullanımı ve atıklarının doğaya atılması sonucu denizler, nehirler ve toprakların plastik atıklarla kirlenmesidir. 7. Aşağıya insan faaliyetlerinin madde döngüsü üzerindeki etkilerinden beş tanesini yazınız.

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.

 8. Cevap:

  1: Sanayi ve teknolojinin gelişmesi --- 2: Artan nüfus --- 3: Motorlu taşıtların artması --- 4:Ormansızlaşma ---- 5: Geri dönüşüm kullanılmaması

  Açıklama:

  1. Fosil yakıtların yanması ve endüstriyel faaliyetlerin artması atmosferdeki karbon dioksit (CO2) ve diğer sera gazlarının artışına neden olarak küresel ısınmayı tetikler ve iklim değişikliğine yol açar. 2. Orman alanlarının tahribi ve ormansızlaşma, fotosentez sürecine engel olur ve atmosferdeki karbon miktarının artmasına sebep olarak karbon döngüsünü etkiler. 3. Tarım uygulamalarında kullanılan kimyasal gübreler ve pestisitler, toprağın doğal besin döngüsünü bozabilir ve su kaynaklarına karışarak su döngüsünü etkiler. 4. Sanayi atıkları ve evsel atıkların bilinçsizce yönetilmesi, su kaynaklarının ve toprağın kirlenmesine yol açarak madde döngüsünü olumsuz etkiler. 5. Atık elektronik eşyaların yetersiz geri dönüşümü, nadir madenlerin çıkartılmasını artırarak doğal kaynakların tükenmesine ve madde döngüsündeki dengesizliklere sebep olabilir. 9. Yaşam döngüsü analizi nedir? Kısaca açıklayınız? 10. Cevap:

  Ürünün ham maddelerinin elde edilmesinden başlayarak, üretim, dağıtım, tüketici tarafından ürünün kullanılması ve kullanım sonrası ortaya çıkan atıkların ayıklanmasına kadar geçen tüm sürece denir.

  Açıklama:

  Yaşam Döngüsü Analizi, ürün veya hizmetin hammaddeden üretimine, dağıtımına, kullanımına ve sona ermesine kadar tüm aşamalarını inceleyerek çevresel etkilerini anlamayı amaçlayan bir yöntemdir. Bu analizle, kaynak kullanımı, enerji tüketimi, atıkların yönetimi ve karbon ayak izi gibi faktörler değerlendirilerek daha sürdürülebilir çözümler geliştirilmesine yardımcı olur. 11. Plansız kentleşme ve kaçak yapılaşma sonucu birçok çevre sorunu ortaya çıkmaktadır. Aşağıya bu sorunlardan beş tanesini yazınız.

  1..................................................
  2.................................................
  3..................................................
  4...................................................
  5..................................................

 12. Cevap:

  1: Su kaynaklarının kirlenmesi -- 2: Hava kirliliği -- 3: Gürültü kirliliği -- 4: Küresel ısınma -- 5: Doğal dengenin bozulması

  Açıklama:

  Plansız kentleşme ve kaçak yapılaşma, çeşitli çevre sorunlarının ortaya çıkmasına neden olur. Bu sorunlar arasında altyapı eksiklikleri, su sıkıntısı, trafik sıkışıklığı, hava kirliliği, yeşil alanların azalması, doğal yaşamın bozulması, imar planına uyumsuz yapılaşma, estetik kaygıların göz ardı edilmesi, toplumsal eşitsizliklerin artması ve sağlık sorunları gibi sorunlar bulunabilir. Bu sorunlar çevre ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir. 13. Madde döngüleri sayesinde doğal denge korunur. Bu denge bozulursa hangi sorunlar ortaya çıkabilir?


 14. Cevap: * Su kıtlığı * Hava kirliliği * Küresel ısınma * Biyolojik çeşitliliğin azalması * Ozon tabakasının incelmesi * Asit yağmurları Açıklama:

  Madde döngüleri sayesinde su, toprak, mineral gibi cansız faktörlerle canlılar arasında daima madde alışverişi gerçekleşir. Bu alışveriş sayesinde canlı ve cansız varlıklar arasında dengeli bir düzen ve uyum meydana gelir. Madde döngüleri bozulursa bu denge bozulur ve yukarıdaki sorunlar ortaya çıkabilir. 15. İnsan faaliyetleri madde döngüleri üzerinde nasıl bir etki oluşturur?


 16. Cevap: İnsan faaliyetleri, doğal dengeyi bozarak madde döngüleri üzerinde olumsuz etkiler oluşturur. Bu etkilerden bazıları şunlardır: * Ormansızlaşma * Fosil yakıtların aşırı kullanımı * Egzoz gazları * Atık üretimi Açıklama:

  Ormansızlaşma, karbon döngüsünü olumsuz etkiler. Çünkü ormanlar, fotosentez yoluyla atmosferdeki karbondioksiti alarak oksijen üretir. Fosil yakıtların aşırı kullanımı, hava kirliliğine neden olarak atmosferdeki sera gazlarının miktarını artırır. Egzoz gazları, hava kirliliğine neden olarak atmosferdeki sera gazlarının miktarını artırır. Atık üretimi, su ve toprak kirliliğine neden olarak madde döngülerini bozar. 17. Ekolojik ayak izi nedir?


 18. Cevap: Ekolojik ayak izi, bir bireyin, bir nüfusun veya bir toplumun yaşam tarzı nedeniyle kullandığı doğal kaynakların miktarını ifade eder. Açıklama:

  Ekolojik ayak izi, bir kişinin, bir nüfusun veya bir toplumun yaşam tarzı nedeniyle kullandığı doğal kaynakların miktarını ifade eder. Bu kaynaklara, su, toprak, hava ve enerji kaynakları dahildir. Ekolojik ayak izi, sürdürülebilirlik açısından önemli bir kavramdır. Bir ülkenin veya bir nüfusun ekolojik ayak izi, o ülkenin veya nüfusun doğal kaynaklarını ne kadar hızlı tükettiğini gösterir. Ekolojik ayak izi, sürdürülebilir bir yaşam tarzı sürdürmek için ne kadar kaynak kullanılması gerektiğini belirlemek için kullanılabilir. 19. Güneş enerjisi hangi alanlarda kullanılabilir?


 20. Cevap: Isıtma, soğutma, elektrik üretimi, su arıtma ve tarım Açıklama:

  Güneş enerjisi, ısı ve elektrik enerjisi üretmek için kullanılabilir. Ayrıca, su arıtmada ve tarımda da kullanılabilir. 21. Jeotermal enerji hangi alanlarda kullanılabilir?


 22. Cevap: Elektrik üretimi, ısıtma, soğutma ve turizm Açıklama:

  Jeotermal enerji, elektrik üretimi, ısıtma ve soğutma için kullanılabilir. Ayrıca, turizmde de kullanılabilir. 23. Yenilenebilir enerji kaynakları nelerdir?


 24. Cevap: * Güneş enerjisi * Rüzgar enerjisi * Hidroelektrik enerjisi * Jeotermal enerji * Biyokütle enerjisi Açıklama:

  Yenilenebilir enerji kaynakları, sınırsız olmaları ve çevreye zarar vermemeleri nedeniyle geleneksel enerji kaynaklarının yerine geçebilecek potansiyele sahip enerji kaynaklarıdır. 25. Organik tarım nedir?


 26. Cevap: Organik tarım, insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen ve üretimde kimyasal madde kullanılmayan, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü olan tarımsal üretim biçimidir. Açıklama:

  Organik tarımda, üretimde kimyasal gübre, ilaç, hormon vb. maddeler kullanılmaz. Bu sayede, insan sağlığı ve çevre korunmuş olur. 27. Sakin şehir nedir?


 28. Cevap: Sakin şehir, insan ölçeğine uygun, sürdürülebilir ve çevre dostu bir yaşam tarzı sunan yerleşim birimleridir. Açıklama:

  Sakin şehirlerde, trafik, gürültü, hava kirliliği gibi çevre sorunları en aza indirgenmiştir. Bu şehirler, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda planlanmış ve yönetilmektedir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2023-2024 8.Sınıf Çevre Eğitimi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-16) Detayları

2023-2024 8.Sınıf Çevre Eğitimi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-16) 125 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 16 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 17 kullanıcı beğenmiş. 2023-2024 8.Sınıf Çevre Eğitimi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-16) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 8.Sınıf Çevre Eğitimi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-16) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik


2023-2024 8.Sınıf Çevre Eğitimi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-16) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Madde Döngüsü ve Doğal Denge
  1. Doğal dengenin sürekliliğinin madde döngülerindeki düzenle sağlandığını fark eder.
  2. Doğaya verilen zararın kendisine döneceğini fark ederek bireysel olarak üzerine düşen sorumlulukları yerine getirir.
  3. İnsanların üretim ve tüketim faaliyetleri ile doğal madde döngülerini karşılaştırır.
  4. Madde döngüleri arasındaki etkileşimin doğal dengeye olan etkilerini açıklar.
  5. Madde döngülerindeki değişimlerin küresel çevre sorunlarına neden olabileceğini açıklar.
  6. Madde döngüsü kavramını açıklar.
  7. Madde döngüsünün bozulmasının canlıları nasıl etkileyeceği konusunda çıkarımda bulunur.
  8. Madde döngüsünün doğal yaşam üzerindeki etkilerini açıklar.

Ayrıca

Bu soru, öğrencilerin küresel ısınmanın tanımını ve etkilerini anlama yeteneklerini değerlendirmeyi amaçlar.

Küresel ısınmanın çeşitli etkilerini anlayarak çevre ve iklim değişikliği konusunda farkındalık geliştirme becerisi.

Bu soru, öğrencilerin küresel çevre sorunlarını tanıma ve sıralama yeteneklerini değerlendirmeyi amaçlar.

İnsan faaliyetlerinin doğal madde döngüleri üzerindeki etkilerini anlayarak sürdürülebilirlik ve çevre koruma bilinci geliştirme becerisi.

Bu soru, öğrencilerin yaşam döngüsü analizini anlama ve çevresel etkileri değerlendirme yeteneklerini ölçmeyi amaçlar.

Bu soru, öğrencilerin plansız kentleşme ve kaçak yapılaşmanın çevre üzerindeki etkilerini anlamalarını ve çevre sorunlarını tanımlayabilmelerini ölçmeyi amaçlar.

Madde döngülerinin bozulmasının doğal dengeye etkilerini açıklar.

İnsan faaliyetlerinin madde döngüleri üzerindeki olumsuz etkilerini açıklar.

* Ekolojik ayak izi kavramının tanımını bilir.

Güneş enerjisi, birçok alanda kullanılabilen çevre dostu bir enerji kaynağıdır.

Jeotermal enerji, temiz ve çevre dostu bir enerji kaynağıdır.

* Yenilenebilir enerji kaynaklarının sınırsızlıkları ve çevresel etkilerini bilir.

* Organik tarımın insan sağlığı ve çevre açısından önemini bilir.

* Sakin şehirlerin özelliklerini ve önemini bilir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 8.Sınıf Çevre Eğitimi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-16) sınavı 8.Sınıf kategorisinin Çevre Eğitimi alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

2023-2024 8.Sınıf Çevre Eğitimi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-16) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 8.Sınıf Çevre Eğitimi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-16) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 8.Sınıf Çevre Eğitimi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-16) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 8.Sınıf Çevre Eğitimi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-16) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Çevre Eğitimi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (17)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

8.Sınıf Çevre Eğitimi Sınavı Hazırla
  8.Sınıf Çevre Eğitimi Dersi Ünite Özetleri