7.Sınıf Çevre Eğitimi 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular

7.Sınıf Çevre Eğitimi 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavı 7.Sınıf kategorisinin Çevre Eğitimi alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. 7.Sınıf Çevre Eğitimi 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Su döngüsü, atmosfer, okyanuslar, karalar ve yeraltı suları arasında gerçekleşen suyun sürekli hareketidir. Su döngüsü, hangi olaylar sonucunda gerçekleşir?


 2. Cevap: Güneş ışınlarının etkisiyle suyun buharlaşması, buharlaşan suyun soğuyarak yoğunlaşması ve yoğunlaşan suyun yağış olarak yeryüzüne düşmesi sonucunda gerçekleşir. Açıklama:

  Su döngüsü, güneş enerjisinin etkisiyle gerçekleşir. 3. Karbon döngüsü, karbonun atmosfer, karalar, okyanuslar ve canlı organizmalar arasında gerçekleşen dolaşımıdır. Karbon döngüsü, hangi olaylar sonucunda gerçekleşir?


 4. Cevap: Bitkilerin fotosentez yapması, hayvanların solunum yapması, fosil yakıtların yakılması ve volkanik patlamalar sonucunda gerçekleşir. Açıklama:

  Karbon döngüsü, canlı ve cansız varlıkların etkileşimiyle gerçekleşir. 5. Madde döngülerinin gerçekleşmesi için hangi faktörler gereklidir?


 6. Cevap: Güneş enerjisi Açıklama:

  Madde döngülerinin gerçekleşmesi için gerekli olan temel faktör güneş enerjisidir. Güneş enerjisi, fotosentez yoluyla bitkilerin besin üretmesini sağlar. Bu besinler, canlıların yaşaması için gerekli olan enerjiyi sağlar. 7. Karbon döngüsünün temel unsurları nelerdir?


 8. Cevap: Karbondioksit, karbonmonoksit, kömür, petrol, doğal gaz, organik maddeler Açıklama:

  Karbon döngüsünün temel unsurları karbondioksit, karbonmonoksit, kömür, petrol, doğal gaz ve organik maddelerdir. Karbondioksit, atmosferde bulunan en önemli sera gazıdır. Bitkiler, fotosentez yoluyla karbondioksiti kullanarak besin üretirler. Hayvanlar, besin yoluyla aldıkları karbonu solunum yoluyla karbondioksit olarak atmosfere verirler. 9. Nüfusun artması doğal kaynakları nasıl etkiler?


 10. Cevap: * Doğal kaynakların tükenmesine, atık oluşumunun artmasına ve çevre kirliliğinin artmasına neden olur. Açıklama:

  * Nüfusun artması ile birlikte üretime olan ihtiyaç da artar. Bu da doğal kaynakların daha fazla kullanılmasına ve tükenmesine neden olur. Ayrıca nüfusun artması ile birlikte tüketim de artar. Bu da atık oluşumunun artmasına ve çevre kirliliğinin artmasına neden olur. 11. Hızlı kentleşmenin çevreye etkileri nelerdir?


 12. Cevap: * Trafik sıkışıklığı, hava kirliliği, su kirliliği, gürültü kirliliği, kentsel atık oluşumu ve doğal dengenin bozulması gibi sorunlara neden olur. Açıklama:

  * Hızlı kentleşme ile birlikte kentlerde nüfus yoğunlaşması artar. Bu da trafik sıkışıklığı, hava kirliliği, su kirliliği, gürültü kirliliği ve kentsel atık oluşumuna neden olur. Ayrıca hızlı kentleşme ile birlikte kentlerde doğal alanlar yok edilir ve bu da doğal dengenin bozulmasına neden olur. 13. Tehlikeli atıkların bertarafı için hangi yöntemler kullanılabilir?


 14. Cevap: Tehlikeli atıkların bertarafı için kullanılan yöntemler şunlardır: * Yakma: Tehlikeli atıklar, özel atık yakma tesislerinde yakılarak bertaraf edilebilir. * Depolama: Tehlikeli atıklar, uygun koşullarda depolanarak bertaraf edilebilir. * Arıtma: Tehlikeli atıklar, fiziksel, kimyasal veya biyolojik yöntemlerle arıtılarak bertaraf edilebilir. Açıklama:

  Tehlikeli atıkların bertaraf edilmesi, çevre ve insan sağlığı için çok önemlidir. Bu nedenle, atıkların bertarafı için en uygun yöntemin seçilmesi gerekir. 15. Yenilenebilir enerji kaynakları nelerdir?


 16. Cevap: Yenilenebilir enerji kaynakları, doğal olarak sürekli olarak oluşan ve tükenmeyen enerji kaynaklarıdır. Güneş, rüzgar, hidroelektrik, jeotermal ve biyokütle, yenilenebilir enerji kaynakları arasında yer alır. Açıklama:

  Yenilenebilir enerji kaynakları, fosil yakıtlara göre daha temiz ve çevre dostu enerji kaynaklarıdır. Bu nedenle, gelecekte enerji ihtiyacının karşılanmasında önemli bir rol oynamaları beklenmektedir. 17. Türkiye'nin yenilenebilir enerji potansiyeli hakkında bilgi veriniz.


 18. Cevap: * Türkiye, yenilenebilir enerji kaynaklarının çeşitliliği ve potansiyeli bakımından zengin bir ülkedir. Ülkemiz, birçok ülkede bulunmayan jeotermal enerjide dünya potansiyelinin %8'ine sahiptir. Ayrıca coğrafi konumu nedeniyle büyük oranda güneş enerjisi almaktadır. Türkiye, hidrolik enerji potansiyeli açısından da dünyanın sayılı ülkelerindendir. Rüzgâr enerjisi potansiyeli de oldukça yüksektir. Açıklama:

  * Türkiye'nin yenilenebilir enerji potansiyeli, ülkenin sürdürülebilir enerji üretimine katkıda bulunabilecek önemli bir avantajdır. Bu potansiyelin değerlendirilmesi, çevrenin korunması ve gelecek nesiller için sürdürülebilir bir enerji kaynağı temini açısından önemlidir. 19. Çevre dostu uygulamalar nelerdir?


 20. Cevap: * Çevre dostu uygulamalar, çevreyi korumaya ve sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik uygulamalardır. Açıklama:

  * Çevre dostu uygulamalar, çeşitli alanlarda gerçekleştirilebilir. Örneğin, enerji tasarrufu sağlamak, geri dönüşümü teşvik etmek, atık miktarını azaltmak, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak gibi uygulamalar çevre dostu uygulamalara örnek olarak verilebilir. 21. Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımının önemi nedir?


 22. Cevap: Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı, çevrenin korunması ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakılması açısından önemlidir. Doğal kaynakların bilinçsiz kullanımı, çevre kirliliğine, iklim değişikliğine ve doğal afetler gibi birçok olumsuz etkiye neden olabilir. Açıklama:

  Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı, çevresel sürdürülebilirlik için gereklidir. 23. Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı için bireyler, kurumlar ve hükümetler neler yapabilir?


 24. Cevap: Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı için bireyler, kurumlar ve hükümetler şunlar yapabilir: * Bireysel olarak, enerji tasarrufu, su tasarrufu, geri dönüşüm gibi önlemleri almak * Kurumlar olarak, enerji verimliliği sağlayan teknolojileri kullanmak, geri dönüşüm projelerini desteklemek * Hükümetler olarak, doğal kaynakları korumak için yasa ve yönetmelikler çıkarmak, doğal kaynakların verimli kullanımını teşvik etmek Açıklama:

  Bu önlemler, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı için gereklidir. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. (.....) Atmosferdeki karbondioksit miktarı son 160 bin yılın en yüksek düzeyine ulaşmıştır.
  2. (.....) Atık, üreticisi tarafından artık kullanılmaz, işe yaramaz veya tehlike oluşturduğuna inanılan ve yok edilmesi gereken tüm maddelere denir.
  3. (.....) Evsel atıklar, katı, sıvı ve gaz atıklardır.
  4. (.....) Tehlikeli atıklar, evsel atıklarla birlikte yok edilemezler.
  5. (.....) Güneş enerjisi, fosil yakıtlara alternatif olarak kullanılabilecek bir yenilenebilir enerji kaynağıdır.
  6. (.....) Rüzgar enerjisi, hava akımlarından elde edilen bir yenilenebilir enerji kaynağıdır.
  7. (.....) Hidroelektrik enerjisi, akarsuların potansiyel enerjisinden elde edilen bir yenilenebilir enerji kaynağıdır.
  8. (.....) Jeotermal enerji, yerkabuğunun derinliklerinde bulunan ısının enerjisinden elde edilen bir yenilenebilir enerji kaynağıdır.
  9. (.....) Biyokütle enerjisi, bitki ve hayvan atıklarından elde edilen bir yenilenebilir enerji kaynağıdır.
  10. (.....) Enerji verimliliği, enerji tüketimini azaltmak için yapılan çalışmalardır.

 26. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  1. Atmosferdeki karbondioksit miktarı, fosil yakıtların yakılması ve ormanların tahrip edilmesi gibi insan faaliyetleri sonucunda artmaktadır. Bu artış, küresel iklim değişikliğine neden olmaktadır. 2. Atık, üreticisi tarafından artık kullanılmaz, işe yaramaz veya tehlike oluşturduğuna inanılan ve yok edilmesi gereken tüm maddelere denir. 3. Evsel atıklar, katı, sıvı ve gaz atıklardan oluşabilir. Katı atıklar, çöpler, inşaat atıkları, ambalaj atıkları gibi maddelerden oluşur. Sıvı atıklar, evsel sular, endüstriyel atıklar, kanalizasyon atıkları gibi maddelerden oluşur. Gaz atıklar, baca gazları, egzoz gazları gibi maddelerden oluşur. 4. Tehlikeli atıklar, insan sağlığı ve çevre için tehlike oluşturabilecek maddelerden oluşur. Bu atıklar, evsel atıklarla birlikte yok edilemezler. 5. Güneş enerjisi, fosil yakıtlara alternatif olarak kullanılabilecek bir yenilenebilir enerji kaynağıdır. Güneş enerjisi, güneş ışığından elde edilir. 6. Rüzgar enerjisi, hava akımlarından elde edilen bir yenilenebilir enerji kaynağıdır. Rüzgar enerjisi, rüzgar türbinleri aracılığıyla elde edilir. 7. Hidroelektrik enerjisi, akarsuların potansiyel enerjisinden elde edilen bir yenilenebilir enerji kaynağıdır. Hidroelektrik enerjisi, barajlar aracılığıyla elde edilir. 8. Jeotermal enerji, yerkabuğunun derinliklerinde bulunan ısının enerjisinden elde edilen bir yenilenebilir enerji kaynağıdır. Jeotermal enerji, yer altı kaynaklarından elde edilir. 9. Biyokütle enerjisi, bitki ve hayvan atıklarından elde edilen bir yenilenebilir enerji kaynağıdır. Biyokütle enerjisi, odun, kömür tozu, atık yağlar, hayvan gübresi gibi maddelerden elde edilir. 10. Enerji verimliliği, enerji tüketimini azaltmak için yapılan çalışmalardır. Enerji verimliliği, enerji kaynaklarının daha verimli kullanılması ve enerji kayıplarının azaltılması anlamına gelir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
7.Sınıf Çevre Eğitimi 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular Detayları

7.Sınıf Çevre Eğitimi 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular 4 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 04 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 7.Sınıf Çevre Eğitimi 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

7.Sınıf Çevre Eğitimi 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış


7.Sınıf Çevre Eğitimi 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Madde Döngüsü ve Doğal Denge
  1. Doğal dengenin sürekliliğinin madde döngülerindeki düzenle sağlandığını fark eder.
  2. Doğaya verilen zararın kendisine döneceğini fark ederek bireysel olarak üzerine düşen sorumlulukları yerine getirir.
  3. İnsanların üretim ve tüketim faaliyetleri ile doğal madde döngülerini karşılaştırır.
  4. Madde döngüleri arasındaki etkileşimin doğal dengeye olan etkilerini açıklar.
  5. Madde döngülerindeki değişimlerin küresel çevre sorunlarına neden olabileceğini açıklar.
  6. Madde döngüsü kavramını açıklar.
  7. Madde döngüsünün bozulmasının canlıları nasıl etkileyeceği konusunda çıkarımda bulunur.
  8. Madde döngüsünün doğal yaşam üzerindeki etkilerini açıklar.

Ayrıca 7.sınıf çevre eğitimi 1.dönem 2.sınav soruları; açık uçlu sorulardan müfredata uygun olarak cevap ve açıklamalı sorulardan klasik türde hazırlanmıştır

Su döngüsünün gerçekleşme şartlarını açıklar.

Karbon döngüsünün gerçekleşme şartlarını açıklar.

Güneş enerjisi, madde döngülerinin gerçekleşmesi için gerekli olan temel faktördür.

Karbon döngüsü, karbondioksit, karbonmonoksit, kömür, petrol, doğal gaz ve organik maddeler arasındaki etkileşimi ifade eder.

* Nüfusun artmasının doğal kaynaklar üzerindeki etkisini açıklar.

* Hızlı kentleşmenin çevreye etkilerini açıklar.

Tehlikeli atıkların bertaraf yöntemlerini açıklar.

Yenilenebilir enerji kaynaklarını tanımlar ve özelliklerini açıklar.

* Türkiye'nin yenilenebilir enerji potansiyelini açıklar.

* Çevre dostu uygulamaların önemini açıklar.

Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımının önemini açıklar.

Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı için bireylerin, kurumların ve hükümetlerin yapabileceği bazı şeyleri açıklar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

7.Sınıf Çevre Eğitimi 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavı 7.Sınıf kategorisinin Çevre Eğitimi alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

7.Sınıf Çevre Eğitimi 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

7.Sınıf Çevre Eğitimi 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 7.Sınıf Çevre Eğitimi 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

7.Sınıf Çevre Eğitimi 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Çevre Eğitimi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

7.Sınıf Çevre Eğitimi Sınavı Hazırla
  7.Sınıf Çevre Eğitimi Dersi Ünite Özetleri